-->

piątek, 26 kwietnia 2013

Brzeźnica

Czajkowski 1783-84 r.
Brzeznica, parafia stolec, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Zarębina, sędzina.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Brzeznia, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Stolec, własność prywatna. Ilość domów 14, ludność 110, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Brzeźnica,  wś, pow. sieradzki, gm.Majaczewice, parafia Stolec, rozległości morg. 188 w posiadaniu włościan, ludności 125. B. należała niegdyś do dóbr Gronów.

Spis 1925:
Brzeźnica, wś, pow. sieradzki, gm. Majaczewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 32. Ludność ogółem: 195. Mężczyzn 98, kobiet 97. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 195. Podało narodowość: polską 195.

Wikipedia:
Brzeźnica-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Sołectwo zajmuje pow. 234 ha. Wieś leży 10 km na pd.zach. od Burzenina, zamieszkuje w niej w 28 gospodarstwach 145 osób.

1839 r.

1992 r.

Dziennik Powszechny 1833 nr 229

Po zeyściu w d. 29 Stycznia 1830 r. Władysława Dzierzgowskiego, właściciela summy 5,250 złp. w dziale IV, ad Nr. 6, na dobrach Gronowie z przyległością Brzeźnica i folwarkiem Gronówek, w Powiecie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położonych zahypotekowaney, otworzył się spadek, o którym po raz pierwszy ogłaszaiąc, oznaymuie się, iż do przeniesienia własności tey summy, termin ostateczny na dzień 1 Marca 1834 r. o godzinie l0 z rana, w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, przed podpisanym Reientem wyznaczony został. Kalisz dnia 16 Sierpnia 1833 roku. Ignacy Glówczewski R. K. Z. W. K.Dziennik Warszawski 1872 nr 164

N. D. 4768. Sąd Poprawczy w Kaliszu wzywa niewiadomego z pobytu Tytusa Olszeskiego mieszkańca wsi Brzeźno, gminy Majaczewice, Sieradzkiego powiatu aby w dniach 30 w Sądzie tutejszym się stawił, lub o miejscu swego pobytu zawiadomił, pod skutkami prawa.
Kalisz d. 29 Lipca (10 Sierpnia) 1872 r.

Dziennik Warszawski 1875 nr 162

N. D. 4466. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwu Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina w kancelarjach hipotecznych poniżej wymienionych
4. Dobra Gronów, z przyległością Brzeznica i nowym w Gronowie wystawionym folwarkiem Gronówek zwanym, z wszystkiemi przynależytościami, w okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe po datę sprzedaży obliczone rs. 1828 k. 27, vadium do licytacji rs. 3000, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 41070 k. 40, termin przedaży d. 1 (13) Marca 1876 r., nieumorzony dług Towarzystwa przy dobrach pozostający w terminie sprzedaży wynosić będzie rs. 15898 k. 4 1/2, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Alfonsem Paszkowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno bydź w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 1 (13) Lipca 1875 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Bierzyński.

Kaliszanin 1887 nr. 79

Zabójstwo. Włościanin wsi Brzeźnice, w powiecie sieradzkim, Jakób Krzywania. uderzył z rozmysłem kamieniem w głowę Szymona Włochacza tak silnie, że zabił go na miejscu.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 72

Na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji swej z d. 13 lipca 1920 r., poszukuje Michała Woźniaka, syna Józefa i Teofili, urodz. w 1886 r., w Brzeźnicy, gm. Majaczewice, pow. Sieradzkiego, — zamieszkałego tamże, a oskarżonego z art. 468 K. K. i zbiegłego niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego nieznane.

W razie odnalezienia poszukiwanego lub miejsca jego zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.  

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 14

WYKAZ
Stowarzyszeń i Związków, które decyzją Wojewody łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2550 Kółko Kontroli Obór C. T. O. i K. R. w Brzeźnicy, pow. Sieradzki, z dn. 19. XII. 1930 r. L. II. AP. 8308.
Naczelnik Wydz. Bezp. Publ.
(—) Szutowski.


Echo Sieradzkie 1931 3 październik

PONURE ODKRYCIE STRAŻAKÓW
Sieradz, 1 października. W dniu wczorajszym, w godzinach popołudniowych, we wsi Brzeźnica, w powiecie sieradzkim, wybuchł pożar w zagrodzie niejakiego Stanisława Zielińskiego. Mimo intensywnej akcji ratunkowej cała zagroda Zielińskiego spłonęła doszczętnie. Straż ogniowa, zajęta dogaszaniem zgliszcz, dokonała ponurego odkrycia. W stodole znaleziono zwłoki mężczyzny, w którym rozpoznano szwagra Zielińskiego, niejakiego Stanisława Kaczmarka. Zwłoki Zielińskiego były nieznacznie tylko osmalone dymem. Na głowie trupa znaleziono szereg głębokich ran, wskazujących na to, iż został on
zamordowany. Zbrodniarz dla zatarcia śladów popełnionego przestępstwa, zwłoki zamordowanego przeniósł do stodoły, którą następnie podpalił.
O dokonanie zbrodni podejrzany jest szwagier Kaczmarka — Stanisław Zieliński, który z zamordowanym prowadził ciągłe kłótnie i bójki.
Zwłoki Kaczmarka zabezpieczone zostały do czasu zejścia komisji sądowo-lekarskiej. Zielińskiego, który nie przyznaje sie jednak do inkryminowanego mu czynu osadzono w areszcie do dyspozycji sędziego śledczego.Echo Łódzkie 1931 październik

Ponure odkrycie strażaków. Trup na zgliszczach. Sieradz, 1 października. W dniu wczorajszym, w godzinach popołudniowych, we wsi Brzeźnica, w powiecie sieradzkim, wybuchł pożar w zagrodzie niejakiego Stanisława Zielińskiego. Mimo intensywnej akcji ratunkowej cała zagroda Zielińskiego spłonęła doszczętnie. Straż ogniowa, zajęta dogaszaniem zgliszcz, dokonała ponurego odkrycia. W stodole znaleziono zwłoki mężczyzny, w którym rozpoznano szwagra Zielińskiego, niejakiego Stanisława Kaczmarka. Zwłoki Zielińskiego były nieznacznie tylko osmalone dymem. Na głowie trupa znaleziono szereg głębokich ran, wskazujących na to, iż został on zamordowany. Zbrodniarz dla zatarcia śladów popełnionego przestępstwa, zwłoki zamordowanego przeniósł do stodoły, którą następnie podpalił. O dokonanie zbrodni podejrzany jest szwagier Kaczmarka — Stanisław Zieliński, który z zamordowanym prowadził ciągłe kłótnie i bójki. Zwłoki Kaczmarka zabezpieczone zostały do czasu zejścia komisji sądowo-lekarskiej. Zielińskiego, który nie przyznaje się jednak do inkryminowanego mu czynu osadzono w areszcie do dyspozycji sędziego śledczego.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Majaczewice dzieli się na gromady:
2. Brzeźnica, obejmującą: folwark Andrzejówka, wieś Brzeźnica, wieś Gronówek, folwark Gronówek, folwark Gronówek A, folwark Gronówek B, las folwarczny Gronówek.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
WicewojewodaBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza