-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Bielany

Słownik Geograficzny:  
Bielany,  os., pow. wieluński, stanowi część wsi Czernice.

Spis 1925:
Bielany, kol., pow. wieluń, gm. Radoszewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 6. Ludność ogółem: 35. Mężczyzn 15, kobiet 20. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 35. Podało narodowość: polską 35.

Bielany, obecnie część wsi Czernice w gminie Osjaków.

1915 r.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1869 nr 151

N. D. 4968. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarz. Kred. Ziem. udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, są wystawione na przymusową sprzedaż pierwszą przez licytację publiczną, która odbędzie się wmieście Kaliszu, w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych:  
15. Czernice, do których należy folwark Jasień, tudzież pustkowia: Jasion Smolary, Bielany i Piskornik, z wszystkiemi przynależytościami, lecz z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Wieluńskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży rub. sreb. 1,273 kop. 73, vadium do licytacji rs. 2,400, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 14,450, termin sprzedaży dnia 3 (15) Marca 1870 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Alfonsem Paszkowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.).
Kalisz dnia 16 (28) Maja 1869 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XVII. Obszar gminy wiejskiej Radoszewice dzieli się na gromady:
3. Czernice-Piskornik. obejmująca: kol. Bielawy, wieś Czernice, kol. Piskornik, maj. Piskornik, maj. Czernice, os. pokarczemną Piskornik.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 15 styczeń

Niesumienny podsołtys.
Mieszkaniec wsi Czernice gm. Radoszewice Stanisław Osyda za to, że będąc podsołtysem wsi Czernice przywłaszczył sobie 370 zł zainkasowane tytułem podatków i opłat skarbowych od mieszkańców wsi Bielany, skazany został na 1 rok więzienia.
Sąd biorąc pod uwagę dotychczasową niekaralność oskarżonego, zawiesił wykonanie kary na okres 5-cio letni pod warunkiem wynagrodzenia Zarządowi (gm)* Radoszewice szkody do dnia 1-go października 1934 r.

*dopisek autora bloga


Łódzki Dziennik Urzędowy 1936 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20. IV. 1936 r. L. SA. II. 15/40/35
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 28 z dn. 2. XI. 1935 r., poz. 385 obwieszczenia Wojewody Łódzkiego z dn. 31. X. 1935 r. L. SA. II. 15/40/35 o obecnym podziale gmin wiejskich Województwa Łódzkiego
na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 31. X. 35 r. L. SA. II. 15/40/35 o obecnym podziale gmin wiejskich Województwa Łódzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 28 z dnia 2. XI. 35 r., poz. 385) ulega następującym zmianom:
11) XII. Powiat Wieluński.
W pkc. 3 — gm. Radoszewice: w grom. Czernice-Piskornik, zamiast „kol. Bielawy", winno być „kol. Bielany".
Wojewoda:

(—) Al. Hauke-Nowak.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza