-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Aleksandrówek

Słownik Geograficzny:  
Aleksandrów,  wś, pow. turecki, gm. Lubola, par. Brodnia, stanowi jedną całość z kol. Brodnia.

Spis 1925:
Aleksandrówek, wś, pow. turecki, gm. Lubola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 69. Mężczyzn 36, kobiet 33. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 69. Podało narodowość: polską 69.

Aleksandrówek, obecnie część wsi Jadwichna w gminie Pęczniew.

1965 r.

Gazeta Kaliska 1893 nr. 63

Dnia 6-go (października) w lesie majątku Aleksandrów w pow. Tureckim zmarł nagle 73-letni Michał Banasiak.


Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 27

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmar­łych zostały otwarte postępowania spadkowe:
6) Szczepanie Kaczorowskim, właśc. 2 mórg gruntu, zapis. pod Nr. 15, Działu II, wyk. folw. Aleksandrów, pow. Tureckiego;
Termin zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 5 lipca 1923 r. w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.


Echo Tureckie 1930 nr 6

Ogłoszenia drobne
Ignacy Juszkiewicz roczn. 1907, zamieszk. w Aleksandrówku, g. Lubola, zagubił książeczkę wojskowa.


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 73

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu sekcja II obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Antonim Kiwalskim, właścicielu działki Nr. 1 obszaru 7 mórg z pod Nr. 13, działu II wykazu hip. folwarku Aleksandrów, pow. tu­reckiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 10 marca 1933 roku, w którym to terminie osoby intere­sowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Lubola dzieli się na gromady:
3. Jadwichna-Nowa, obejmującą: wieś Jadwichna-Nowa, wieś Aleksandrówek i kol. Pruśno.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.


Echo Tureckie 1938 nr 11

Kradzieże
Kazmierczakowi Ignacemu,zamieszkałemu we wsi Aleksandrówek, gm. Pęczniew, skra­dziono metr żyta, około metr siana i sło­my. Dochodzenie ustaliło, że kradzieży do­konał Dąbrowski Józef mieszkaniec wsi Brzeg, gm. Pęczniew.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza