-->

piątek, 8 stycznia 2021

Józefka karczma

Słownik Geograficzny:
Józefów, osada, pow. sieradzki, gm. i par. Zduńska wola, odl. od Sieradza 16 i pół w., dom 1., mk. 8.

Spis 1925:
Józefka, osada, pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 28. Mężczyzn 14, kobiet 14. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 28. Podało narodowość: polską 28.

1839 r.

1965 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 144

Sąd Policyi Prostej Powiatu Szadkowskiego.
Uwiadomia Szanowną Publiczność, że na gruncie Wsi Krobanowa, w Powiecie tutejszym, Obwodzie Sieradzkim, w lesie nad traktem schassée, od lasu ku Zdońskiej Woli wiodącym, w odległości półtora staja, a koło dwóch staj od karczmy Józefka zwanej, do tejże gminy należącej, znalezionym został człowiek z imienia i nazwiska nieznany, pod Świerkiem na gałęzi na chustce czarnej jedwabnej za brodę zaczepiony wiszący, około lat 30 mający, wzrostu średniego, włosów blond, twarzy okrągłej, oczu szarych, nosa małego, ubrany był w gatki białe, bóty porządne, koszulę z cyfrą K. R., kaftanik baścikowy, watowany, półkoszulek czarny we fałdy modne zrobiony. Wzywa przeto Szan. Publiczność, aby ktokolwiek posiada wiadomość o imieniu, nazwisku, miejscu pochodzenia człowieka tego, lub o popełnionej zbrodni morderstwa na osobie jego, śpiesznie Sądowi tutejszemu donieść niezaniedbał dla przedsięwzięcia dalszych środków śledczych.
Szadek, dnia 8 (20) Kwietnia, 1838 roku.
Podsędek, Hałaczkiewicz.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 288

(N. D. 5582) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
W depozycie Sądu tutejszego znajdują się następujące przedmiota odebrane od niewiadomego z imienia i nazwiska człowiaka który się ucieczką ratował, z karczmу Józefka do Gminy Krobanów należącej w Okręgu Szadkowskim: 1, cugiel rzemienny, 2, surdut granatowy, 3, chustka z szyi i 4 czapka, uwiadamiając więc o tem wzywa prawego właściciela, ażeby po odbiór tegoż depozytu z dowodami własność usprawiedliwiającemi w ciągu miesiąca jednego od daty dzisiejszej do Sądu Poprawczego zgłosił się, lub o zamieszkaniu i nazwisku swym doniósł, gdyż po upływie zakreślonego czasu, rzeczy te na Skarb spieniężone zostaną.
Piotrków dnia 1 (13) Grudnia 1852 r.
Sędzia Prezydujący,
Radca Dworu, Bóbr.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 41a

Rejestry handlowe.
Do rejestru handlowego, działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy:
d. 8 października 1919 r.
pod Nr. 2308 „Stanisław Miśkiewicz", handel piwem, kawą, herbatą i wodami mineralnemi oraz : sprzedaż wódek i papierosów we wsi Józefka, gm. Zduńska-Wola, pow. Sieradzkiego; właściciel Stanisław Miśkiewicz we wsi Józefka.


Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 53a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 13 lutego 1922 r.
4183 „Józef Płociński", sklep rzeźniczy we wsi Józefka, gm. Zduńska-Wola. Właśc. Józef Płociński we wsi Józefka.


Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 3

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 14 października 1925 r.
6731 „Andrzej Juszczak", sklep kolonjalno-spożywczy we wsi Józefka, gm. Zduńska Wola, pow. sieradzkiego; właśc. firmy Andrzej Ju­szczak, zam. we wsi Józefka.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 52

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza iż otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
11) Leonie Krzemieniu, współwł. osady karczemnej Józefka, pow. sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 22 stycznia 1929 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skut­kami prekluzji.

Echo Sieradzkie 1932 7 grudzień

DUR BRZUSZNY W W OKOLICACH ZDUŃSKIEJ WOLI.
Dur brzuszny zaobserwowano ponownie, w Zduńskej Woli.
Obecnie durem dotknięte zostały wioski pod Zduńską Wolą — Józefka, Tyminice i inne, gdzie ostatnio zachorowała pokaźna liczba mieszkańców.
Zaniepokojony, tym niezwykływypadkiem Magistrat miasta Zduńska Wola czyni usilne starania w celu przeciwstawienia czoła zbliżającej się zarazie.


Echo Sieradzkie 1933 19 lipiec

BESTIALSKA ZABAWA TRZECH ZBIRÓW.
POKŁUTEGO NOŻAMI KOLEGĘ
RZUCALI POD WOZY I AUTA.
Zduńska Wola, 17 lipca. (Od wł. kor.) Trzej znani na bruku zduńskowolskim awanturnicy — kryminaliści Józef Janiak, Stefan Bończyk zam. w Józefce, oraz trzeci nazwiska nie zdołano jeszcze ustalić późnym wieczorem weszli do Jana Kozła zam. przy ul. Piłsudskiego 92, żądając wódki, Kozioł oświadczył, że wódki niema i wyszedł z nimi do pobliskiej restauracji.
Gdy Kozioł przepił wszystkie swoje pieniądze napastnicy żądali dalej wódki, a gdy spotkali się z odmową rzucili się na Kozła, wywlekli go z szynku poczęli go źgać nożami. Kozioł wzywał kilkakrotnie pomocy, lecz ani „dzielny" szynkarz, ani przechodnie nie pospieszyli mu z pomocą. Następnie napastnicy dla zatarcia śladów bestjalskiej zbrodni schwycili swą ofiarę za nogi i głową rozbujawszy ciało rzucili je pod pędzący wóz, którego koła przeszły po palcach lewej ręki druzgocąc je.
Zbrodniarze widząc że ofiara ich jeszcze żyje tym samym chwytem rzucili ją pod jadący ciężarowy samochód z przyczepką.
Przytomny szofer widząc co się święci w ostatniej chwili auto zatrzymał i przytrzymał jednego z napastników.

Na pół żywego Kozła w stanie ciężkim policja zabrała do szpitala miejskiego. Zbirów aresztowano.

Echo Sieradzkie 1933 17 sierpień

Śmiertelne harce piorunów.
Straszne skutki burzy.
Podczas szalejącej nad miastem Zduńską Wolą silnej burzy wieczorem piorun uderzył w dom Szulca (w t. zw. dzielnicy Pastwisko). Po przebiciu pod sufitem ściany trafi w głowę siedzącego przy stole gospodarza domu Szulca Aleksandra lat 63; następnie piorun poraził znajdującego się obok szwagra jego Rudela Adolfa który przyjechał na parę dni z Łodzi (ul. Gdańska 140) Szulc został tak silnie porażony że po 20 minutach zmarł, nie odzyskawszy przytomności. Rudel doznał lekkiego porażenia lewej strony ciała.
W kol. Ochraniew, gm. Zduńska Wola, piorun wpadł kominem do mieszkania Mikołajczyków i poraził znajdujące się obok kuchni Mariannę Mikołajczak lat 27 i siostrę jej Bronisławę Janowską lat 18 mieszkankę Łodzi, bawiącą na letnisku. Po 4 godzinach ofiary piorunu doprowadzono do przytomności.
Podczas tejże burzy piorun wpadł przez okno do drukarni O. O. Misjonarzy (ul. Marsz Piłsudskiego 91). gdzie było wówczas 3 robotników, na szczęście jednak szkód ani ofiar w ludziach nie było.
Pozatem we wsi Józefka piorun poraził lekko 2 osoby dorosłe i 3 dzieci.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVIII. Obszar gminy wiejskiej Zduńska- Wola dzieli się na gromady:
5. Henryków, obejmującą: kolonję Henryków, osadę Józefka.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 15

OGŁOSZENIE Komisji Wspólnego Planu Zabudowania mZduńskiej Woli i okolic sąsiednich
z dnia 24. VII. 34. Ł. 10/34
(ustanowionej dekretem wojewody łódzkiego z dnia 4 sierpnia 1933 r. za Nr. K. B. IV-31/2.
o przystąpieniu do sporządzenia ogólnego planu zabudowania m. Zduńskiej Woli
i okolic.
Przystępując na podstawie art. 23 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23 ex 1928, poz. 202) do sporządzenia ogólnego planu zabudowania wspólnie dla: 1) miasta Zduńskiej Woli, 2) wsi: Rozomyśl, Osmolin, Krobanówek, Karsznice, Zduny, Stęszyce, Krobanów, Opiesin, Ostrów, Czechy, Ogrodziska, Kolonji Maciejew, Osmolin-folwark, Henryków, Józefka, Osmolin, Opiesin, Janiszewice, Ochraniew, Ochraniew Nr. 1, Biały Łuk, majątków Karsznice, Krobanowek, folwarku Janiszewice — w gminie Zduńska Wola położonych, 3) wsi lzabelów, folwarku Tymienice — w gminie Wojsławice położonych i 4) wsi Swędziejewice, Paprotnia, Nowe Miasto, majątków Paprotnia, Swędziejewice w gminie Zapolice położonych, obejmującego obszar ok. 3000 ha, Komisja wspólnego Planu Zabudowania m. Zduńskiej Woli i sąsiednich okolic podaje o tem zgodnie z art. 25 cytowanego rozporządzenia do publicznej wiadomości. Z treścią mającego być sporządzonym, projektu planu zabudowania interesowani mogą zaznajomić się w Zarządzie Miejskim m. Zduńskiej Woli w okresie od dnia 15 listopada r. b. do dnia 30 listopada r. b. w godzinach od 10-ej do 13-ej codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych.
W okresie od 1 grudnia r. b. do 15 grudnia r. b. interesowani mogą zgłaszać do Komisji Wspólnego Planu Zabudowania miasta Zduńskiej Woli i okolic sąsiednich wnioski, dotyczące wyżej wymienionego planu zabudowania.
Przewodniczący Komisji:
(—) Inż. St. Boryssowicz
Starosta.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 72

Wydział hipoteczny sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Józefie Musiałowej I voto Krzemieniowej, współwłaścicielce 9 mórg ziemi z zabudowaniami z osady karczemnej Józefka, powiatu sieradzkiego;
Termin dla zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wy­znaczono na dzień 8 grudnia 1935 roku, w którym to terminie osoby za­interesowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wy­działu hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza