-->

piątek, 31 stycznia 2020

Inwentarz Zagórki (1817)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Jana Strachowskiego z roku 1817. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.

Mapa Kwatermistrzowska


Pisarz aktowy Jan Strachowski po opisaniu stanu dóbr Rudnik i należących do nich kolonii Osowca i Przywidza, folwarku w Pęczniewie i wsi Luboli przystąpił do opisu stanu dóbr wsi Zagórek dnia 20 maja 1817 roku.
Opis ten jest aktualizacją poprzedniego inwentarza z roku 1813.

Pisarz aktowy Wartski ukończywszy opis stanu dóbr Pięczniewa i Luboli iakoteż Rudnik przystąpił do opisu stanu dóbr wsi Zagórek dziedzicznych niegdy JWiel Józefa Kossowskiego a naypierw do zweryfikowania zabudowań dworskich, ponieważ te dobra po śmierci niegdy JW. Kołdowskiey iako pani dożywotniey są iuż na wezwanie niegdy JW Kossowskiego przez niżey podpisanego pisarza aktowego opisane, który teraznieyszy opis zabudowań dworskich iakoteż zabudowań wieyskich i ich powinności referować się powinien do opisu pierszego w roku tysiąc ośmset trzynastym nastąpionego.
Dwór w którym teraz zamięszkuie teraznieyszy possessor Wiel Kosicki[?] iest wyreperowany przez teraznieyszą pozostałą wdowę JW Kossowską, ściany od podworza wylepione i wybielone, okna zreperowane, dach na tym dworze iest od dołu i około szczytów tudzież od wierzchu szkudłami pobity środkiem zaś snopkami poszyty, kominy w tym dworze w massyf murowane, piece[?] podawane[?] i z wszystkim ten dwór wyreperowany. Za tym dworem iest folwarczek niewyreperowany tylko w tym stanie zostanie iak pozostał się po śmierci niegdy JW. Kołdowskiey. Gorzelnia wraz z browarem w tym samym także stanie zostaie iak była dawniey.
Spichrz także iak dawniey reperacyi potrzebuiący przy którym tylko teraz chlewików dwa na trzodę. Stodoły także w tym samym stanie zostaią iak dawniey y zaporami tak z tyłu iako i frontu pozapierane a dach na nich przez teraźnieyszą pozostałą wdowę nowy dany. Owczarnia która teraz na nowo przestawiona, w połowie od dołu z bali a w połowie od góry w reglowkę postawiona, dobra, u którey w szczytach wystawy pod któremi z obuch stron są wrota podwoyne z tarcic na biegunach z fortką. Drzwi poyedyńczych dwoie które są na biegunach i u iednych z nich iest szkobel z wrzecądzem żelaznym. Staynia i obory razem są w tym samym stanie co i były i reperacyi w poszyciu potrzebuiące. Płoty zaś około tego zabudowania dworskiego są zupełnie poogradzane, płoty i pomiędzy niemi iest wrot podwoynych troie. Piersze z tarcic na biegunach z szkoblem i wrzecądzem oraz kuną przy pręgle, drugie na wygon na Łęk bez okucia u 3ch przy ogrodzie owocowym iest zawias żelaznych wielkich dwie.
Karczma w wsi Zagórkach wraz z staynią przy trakcie iest w tym stanie iak przy opisie stanu dóbr w roku 1813 znaydowała się, ta dopiero wraz z staynią zaiezdną reperować zamyśla JWiel pozostała wdowa.

Wiatrak przy drodze do Brodni. Ten iest teraz przez pozostała wdowę wyreperowany i w lepszym daleko iak przedtem stanie znayduie się pobudynki zaś włościan w wsi Zagórkach tak iak w roku 1813 przy opisie stanu dóbr znaydowały się także teraz znayduią się niemniey na Jadwichnie co zaś do Józefki ta zupełnie na kolonią przez teraznieyszą wdowę iest obrócona, i tam koloniści teraz się sprowadzają. Co do włościan wsi Zagórek ich powinności i danin, te ponieważ nic nie są od mienione w niczym przez JWzną pozostałą wdowę przeto ci włościanie iakoteż ich powinności i daniny, będąc raz opisane w opisie stanu dóbr w roku 1813 odsyłaią się do tegoż opisu a tu się niewzmiankuią. Co do obsiewów pól te ponieważ niż są opisane iak się powiedziało w opisie dawnieyszym 1813 przeto tu niewzmiankuią się, a iakowe teraznieyszy possessor odebrał od JWiel pozostałey wdowy takowe w inwentarzu spisanym pomiędzy tymże a pełnomocnikiem JWiel Kossowskiego pod dniem szóstego sierpnia 1816 są opisane.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza