-->

poniedziałek, 15 kwietnia 2019

Zacisze Leśne

Zacisze Leśne, dawniej miejscowość letniskowa w obecnej gminie Poddębice.

1992 r.

Echo Tureckie 1937 nr 50

Sygn. Nr. Km. 102/35 r.
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości.
Komornik Sądu Grodzkiego w Turku, Aleksander Downar, mający kancelarię w Tur­ku przy ul. Kaliskiej Nr. 34 na podstawie art. 676 i 679 K. P. C. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 18 stycznia 1938 r. o godz. 10-tej rano w Sądzie Grodzkim w Turku, odbędzie się w 2-gim terminie sprze­daż w drodze publicznego przetargu nale­żącej do dłużnika Arona Kolskiego nieru­chomości, składającej się z 2-ch parceli oz­naczonych na planie Nr. 11 i 15 o powie­rzchni 10,000 mtr. kw., położonej w miej­scowości letniskowej wśród lasów w mająt­ku „Zacisze Leśne", gminy Niewiesz, pow. tureckiego, nad główną szosą prowadzącą do m. Łodzi, na której to nieruchomości znajdują się następujące zabudowania:
1) Dom parterowy drewniany z facjatami na pięciu piwnicach murowanych, kryty białą papą o rozmiarach: długości 18,1 mtr., szerokości 11,6 mtr. i wysokości 3,5 mtr., w którym mieści się na parterze 10 pokoi i 2 sienie, a na fasadach mieści się 8 pokoi i długi korytarz. Od południowej strony domu, na zewnątrz domu znajdują się dwa tarasy kryte i ganek, jak również od strony zachodniej i północnej są tarasy;
2) Dom drewniany z desek o wymiarach: długości 8,9 mtr. szerokości 7 mtr. i wyso­kości 3,5 mtr., o 2 pokojach i piwnicy. Od strony zachodniej domu znajduje się we­randa;
3) Dom drewniany parterowy, kryty papą czarną o 1 pokoju z przedpokojem wystaw­ką i wozownią o wymiarach: długości 8 mtr., szerokości 3,50 mtr. wysokości 2,75 mtr.
4) Komórka z drzewa kryta papą czarną o rozmiarach: długości 13,1 mtr. szerokości 2,6 mtr., wysokości 2,6 mtr. w której mie­szczą się 4 ustępy, 3 drwalniki i 2 izby;
5) Szopa z desek kryta papą o wymiarach: długości 7,4 mtr., szerokości 4 mtr. i wy­sokości 2 mtr., przy której przystawiony jest kurnik z desek o wymiarach: długości 3 mtr., szerokości 4 mtr. i wysokości 1,5mtr.
6) Śmietnik z desek kryty, o rozmiarach długości 3 mtr., szerokości 2 mtr. i wyso­kości 1 mtr.
7) Lodownia zbita z desek bez dachu;
8) Altana kryta papą;
9) Studnia o 28 drenach kryta deskami.
Nieruchomość powyższa ogrodzona jest płotem 216 mtr. ze sztachet. Około zabu­dowań rośnie 15 drzewek owocowych mło­dych, zaś na przestrzeni około 6000 mtr. znajduje się lasek wieku około 35-u lat o słabej zwartości drzew sosnowych.
Wyżej wymieniona nieruchomość ma cha­rakter willi letniskowej i posiada urządzo­ną księgę hipoteczną w Wydziale Hipote­cznym przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu.
Nieruchomość oszacowana została na su­mę 18.154 zł. 50 gr., cena zaś wywołania wynosi 12.103 złotych.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1.815,45 zł.
Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie al­bo takich papierach wartościowych bądź książeczkach wkładowych instytucyj, w któ­rych wolno umieszczać fundusze małoletnich. Papiery wartościowe przyjęte będą w wartości trzech czwartych części ceny giełdowej.
Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, o ile dodatkowym pu­blicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.
Prawa osób trzecich nie będą przeszko­dą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnie­nie nieruchomości lub jej części od egze­kucji, że uzyskały postanowienie właściwe­go sądu, nakazujące zawieszenie egzekucji.
W ciągu ostatnich 2-ch tygodni przed li­cytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 8-ej do 18-ej, akta zaś postępowania egzekucyjnego można prze­glądać w Sądzie Grodzkim w Turku przy ul. Kolskiej.—
Turek, dnia 27 listopada 1937 r.
KOMORNIK A. Downar.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza