-->

piątek, 11 sierpnia 2017

Poddzikie Las / Las pod Dzikiem

Poddzikie Las, kolonia leżąca w gminie Błaszki, nie odnaleziona na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 15

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Aleksander Rudzki, ob wieszcza o toczących się postępowaniach spadkowych po zmarłych:
5) Jakóbie Woźniaku, właścicielu działki gruntu, obszaru 50 mórg, ze składu dóbr „Las pod Dzikiem", pow. Sieradzkiego, (...).Termin regulacji tych spadków wyznaczony został na d. 2 września 1921 r. w kancelarji tegoż notarjusza Rudzkiego, — dokąd winny się stawić interesanci, pod skutkami prekluzji.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 51

Komornik sądu powiatowego w Błaszkach, z siedzibą w m. Kaliszu przy ulicy Pułaskiego 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 3 października 1930 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu sprzedawane będą nie­ruchomości, a mianowicie:
2) działka ziemi pod nazwą Las pod Dzikiem, powiatu sieradz­kiego, przestrzeni 50 morg. w 3/4 częściach zalesiona dziesięcioletnim zagajem, należąca do Stanisława Olka.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, każda ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym Kaliszu, prawo własności zapisane jest wpisem na imię powyżej wy­mienionych właścicieli, obciążone są długami: pierwsza na sumę 12000 złotych, ostatnia na 13000 zł. i 1012 dol., sprzedane będą w całości według protokółu zajęcia z dnia 27 lutego 1930 roku każda oddzielnie, na żądanie Jana Zawartki.
Licytacja rozpocznie się: nieruchomości pierwszej od sumy 7000 zł., ostatniej, od sumy 5000 zł. Do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10%.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cyw. sądu okręgowego w Kaliszu. 

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 13

Komornik sądu grodzkiego w Błaszkach, z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 17 kwietnia 1931 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawane będą nie­ruchomości, a mianowicie: 1) działka ziemi, położona w kol. Żelisław- Dominjalny, lit. 13, gminy Gruszczyce, powiatu sieradzkiego, powierzchni 13 morg., na której, znajduje się tylko 16 drzew rosnących i wysianego żyta 8 mtr., należąca do Marjanny Grobelnej i 2) działka ziemi pod. nazwą „Las pod Dzikiem", powiatu sieradzkiego, powierzchni 50 morg. w 3/4 częściach zalesiona 10-letnim zagajem, należąca do Stanisława Olka.
Powyższe nieruchomości w zastawie nie znajdują się, każda ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię po­wyżej wymienionych właścicieli, obciążone są długami: pierwsza na su­mę 12.000 złotych, ostatnia na 13.000 złotych, 1.012 dol., sprzedane będą w całości, według protokółu zajęcia z dnia 27 lutego 1930 roku, każda oddzielnie, na żądanie Jana Zawartki.
Licytacja rozpocznie się: nieruchomości pierwszej od sumy 7.000 złotych, ostatniej od sumy 5.000 zł. Do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10 proc.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
10. Pęczek, obejmującą: wieś Niwa, wieś Pęczek, kolonję Poddzikie las.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 42

Wydział hipoteczny, sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Rochu Pustelniku, właścicielu 15 mórg gruntu z pod Nr. 4 działu II wykazu hipotecznego majątku Las pod Dzikiem, pow. sie­radzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 27 sierpnia 1934 roku, w którym to terminie osoby zaintereso­wane winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hi­potecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza