-->

środa, 9 sierpnia 2017

Kanał Krzyworzecki / Kopydłów-Krzyworzeka kanał / Krzyworzeka strumień

Słownik Geograficzny:
Krzyworzeka, strumień przepływający przez wieś Krzyworzeka. 

Elektroniczny słownik hydronimów Polski:
Krzyworzecki, Kanał, str., dług. 11,39 km, pd. Pysznej (→ Oleśnica→ Warta→Odra), wypływa w okolicy wsi Krzyworzeka, uchodzi na płd.-wsch. od wsi Kopydłów.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 11

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 14 grudnia 1938 r.
o wykonaniu w powiecie wieluńskim regulacji rzek Pysznej i Oleśnicy, odwodnienia „Bagien Starzenickich" i regulacji kanału Kopydłów-Krzyworzeka.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 26-go października 1921 r. o popieraniu publicznych przedsiębiorstw melioracyjnych (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 671) w brzmieniu ustawy z dn. 23 czerwca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 75, poz. 524), zmieniającej niektóre postanowienia ustawy z dnia 26 października 1921 r., Rozporządzenia Ministrów: Robót Publicznych, Skarbu, Spraw Wewnętrznych oraz Rolnictwa z dnia 21 listopada 1927 r. o statutach i rozporządzeniach, dotyczących publicznych przedsiębiorstw melioracyjnych (Dz. U. R. P. Nr. 122, poz. 950), oraz po wysłuchaniu opinii Rady Wojewódzkiej z dnia 24 marca 1938 roku postanawiam co następuje:
§ 1.
Regulacje rzek Pysznej i Oleśnicy, odwodnienie „Bagien Starzenickich" i regulacja kanału Kopydłów-Krzyworzeka mają być wykonane na podstawie projektów" i kosztorysów, zatwierdzonych przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych zarządzeniami z dnia 23 marca 1933 roku Nr. M. VIII-173/1, z dnia 6 sierpnia 1934 roku Nr. M. VIII-173/2/34, z dnia 31 maja 1935 roku Nr. M. X-56/1/34, z 18 maja 1936 roku Nr. M. VIII-180/1/34, z 14 lutego 1938 roku Nr. M. VIII-180/1/37, z 10 czerwca 1938 roku Nr. M. VIII-173/1 i z 5 listopada 1938 roku Nr. M. VIII-180/1/34 i określonych na 1,335,000 złotych. Suma kosztorysowa w razie zachodzących zniżek na ceny materiałów i robocizny ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.
§ 2.
Roboty objęte powyższymi projektami zostaną wykonane jako przedsiębiorstwo Powiatowego Związku Samorządowego w Wieluniu przy pomocy Państwowego Funduszu Melioracyjnego, zasiłków powiatowych związków samorządowych i miast wydzielonych z powiatów pod względem administracji samorządowej, oraz udziałów spółki wodnej.
§ 3.
Dla pokrycia kosztów wykonywanych robót tworzy się fundusz budowy w wysokości zatwierdzonej sumy kosztorysowej, z którego będą po
krywane koszty budowy, koszt zarządu, kontroli, kolaudacji i wszelkich innych czynności urzędowych, związanych z wykonaniem budowy.
§ 4.
Do powyższego funduszu mają się przyczyniać:
a) Państwowy Fundusz Melioracyjny na podstawie art. 5 pkt. 2 lit. b) ustawy z dnia 26 października 1921 roku. (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 671) zasiłkiem w wysokości 50% sumy kosztorysowej, zatwierdzonej przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych;
b) powiatowe związki samorządowe i miasta wydzielone z powiatów województwa łódzkiego bezwzrotnym zasiłkiem w wysokości 30% kosztów;
c) zawiązana na podstawie przepisów ustawy wodnej, spółka wodna udziałem w wysokości 20% kosztów budowy, które to 20% kosztów do czasu zorganizowania spółki wodnej będą zaliczkowo pokrywały powiatowe związki samorządowe i miasta wydzielone z powiatów.
§ 5
Będące w toku wykonania roboty będą prowadzone w miarę wpływów zasiłków z kredytów, przeznaczonych przez Skarb Państwa na Państwowy Fundusz Melioracyjny oraz zasiłków związków samorządowych i udziałów spółki wodnej.
Wysokości i terminy płatności zasiłków związków samorządowych i miast wydzielonych z powiatów ustalać będzie Wojewoda Łódzki przy współudziale wydziału wojewódzkiego. Wysokość i terminy płatności udziału spółki wodnej ustalać będzie Wojewoda Łódzki.
§ 6.
Oznaczone przez Wojewodę zasiłki, przypadające od związków samorządowych, będą wstawiane do odnośnych budżetów tych związków corocznie.
§ 7.
Utrzymanie urządzeń i budowli regulacyjnych oraz zarząd gruntami wywłaszczonymi — lub uzyskanymi wskutek robót regulacyjnych jest obowiązkiem spółki wodnej.
W tym celu zostanie utworzony fundusz konserwacyjny, do którego wpływać będą:
a) datki członków spółki wodnej,
b) datki zainteresowanych związków samorządowych,
c) dochody z grzywien zgodnie z art. 250 ustawy wodnej,
d) odszkodowania i dochody z gruntów, stanowiących własność przedsiębiorstwa.
Wysokość udziałów spółki wodnej i związków samorządowych w funduszu konserwacyjnym określi Wojewoda Łódzki przy udziale wydziału wojewódzkiego.
§ 8.
Zarząd funduszem budowy i funduszem konserwacyjnym obejmie Wojewoda Łódzki.
Roboty mogą być wykonane przez osoby i instytucje prywatne, organa spółki wodnej, organa państwowe i samorządowe, na które zgodzi się Wojewoda.
§ 9.
Kontrolę techniczną i finansową będzie wykonywał Wojewoda Łódzki, a kolaudacje Wojewoda Łódzki wspólnie z delegatami: zainteresowanego samorządu i spółki wodnej.
§ 10.
Wypłata zasiłków i rat kolaudacyjnych może nastąpić tylko w razie niepodniesienia zarzutów ze strony Wojewody Łódzkiego, lub Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.
§ 11.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
(—) H. Józewski.
Rozporządzenie niniejsze zatwierdza się:
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
(—) Jul. Poniatowski
za Ministra Skarbu: (—) T. Grodyński
Podsekretarz Stanu
za Ministra Spraw Wewnętrznych:
(—) Nakoniecznikow-Klukowski
Podsekretarz Stanu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza