-->

niedziela, 6 sierpnia 2017

Budy

Budy, osiedle we wsi Słomków Mokry, leżące w gminie Wróblew. Zaznaczone prawdopodobnie na mapie z 1839 roku, gdzie na południe od Słomkowa Mokrego widoczne są zabudowania o tej nazwie.

1839 r.


1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1841 nr 48

Pisarz Trybunału Cywilnego I Jnstancyi Gubernii Kaliskiej.
Na skutek artykułu 682 K. P. S. ogłasza iż na żądanie Ignacego Siemiątkowskiego dziedzica dóbr Wojsławic w wsi Wojsławicach Powiecie Szadkowkim mieszkającego, a zamieszkanie prawne do tego interessu u Franciszka Bielskiego Patrona przy Trybunale tutejszym w Kaliszu obrane mającego, — Aktem zajęcia przez Tomasza Kozłowskiego Komornika Sądowego w dniu 1/13 Września 1841 roku zdziałanym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie: Dobra Ziemskie Słomkow Mokry, składające się z folwarku i wsi zarobnej Słomkow Mokry i pustkowia Budy zwanego, w Powiecie Wartskim Obwodzie i Gubernii Kaliskiej Gminie Słomków Mokry położone, SSrów Jana Zbijewskiego jako to:
a. Władysława i Boliwary nieletnich Hrabiów Gurowskich dzieci po Teressie z Zbijewskich Hr. Gurowskiej pozostałych, których jest opiekunem Mikołaj Hr. Gurowski w Wyszynie mieszkający, zamieszkanie prawne w Kaliszu u Nowickiego Patrona obrane mający.
b. Wiktora Zbijewskiego w Łosińcu.
c. Norberta Zbijewskiego w Jnczewie.
d. Anieli Zbijewskiej Panny doletniej także w Jnczewie.
e. Konstancji Zbijewskiej Panny usamowolnionej w Łosińcu mieszkjących ostatniej, Kuratorem Józef Siemiątkowski w Biskupicach mieszkający.
f. Wiktoryi z Gołębowskich Ignacego Ostrowskiego małżonki w Piaszczycach wraz z swym mężem mieszkającej, i Klementyny Gołębowskiej nieletniej, której jest opiekunem Jgnacy Ostrowski w Piaszczycach mieszkający, zamieszkanie prawne w Kaliszu u Nowickiego Patrona obrane mający,— wszystkich z własnych funduszów się utrzymujących dziedziczne, obejmujące w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym włok 21, morg 5 miary nowopolskiej, których grunta należą do klassy II, III i IV. w których jest włościan pańszczyznę robiących zagrodników 9, komorników 10, i komornic 8, oraz czynszownik niestały Mikołaj Piechocki, od których należna pańszczyzna i czynsz w akcie zajęcia jest wyszczególniony.
Inwentarza gruntowego i porządków gospodarczych dworskich, w dobrach tych nie masz. Fabryk równie niemasz, exystuje tylko wiatrak dominialny.
Dzierżawcą dóbr tych jest nateraz Waleryan Zbijewski z których płaci rocznej dzierżawy złp. 530, któremu dzierżawa z dniem Sw. Jana Chrzciciela 1844 r. się kończy.
Nadmienia się iż w pastwisku z strony dobr Słomkowa suchego zachodzi kontrowers około morg 6 wynoszący.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Norbertowi Zbijewskiemu jako ustanowionemu dozorcy i jako Wojtowi Gminy Słomków Mokry oraz Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju, Powiatu Wartskiego w dniu 1/13 Września 1841 r. wręczony następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej w księdze wieczystej właściwej w dniu 10/22 Października 1841 r. a w księdze zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 24 Października (5 Listopada) t. r. zaregestrowany.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń którą dyryguje Franciszek Bielski z strony extrahenta ustanowiony Obrońca.
Warunki licytacyi i przedaży w Biórze Pisarza Trybunału i u tegoż Patrona Bielskiego każden z interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży dóbr tych na Audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 2/14 Stycznia 1842 r. o godzinie 10 zrana nastąpi.
w Kaliszu dnia 27 Października (8 Listopada) 1841 roku.
Franciszek Salezy Wołowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Bartochów dzieli się na gromady:
12. Słomków-Mokry, obejmującą: wieś Słomków-Mokry, kolonję Słomków-Mokry (składającą się z osiedli Nadłęcze, Budy, Salomony, Podgórze, Osiedle Nr. 1 i Osiedle bez numeru).
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza