-->

piątek, 7 lipca 2017

Zagrodnicze

Zagrodnicze, kolonia leżąca w gminie Brzeźnio, obecnie część wsi.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 74

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Basi Fryszman, właśc. osady leśnej Zagrodnicza i współwłaśc. maj. Rybnik i osady Złoczew Nr. 3, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 24 marca 1930 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skut­kami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:
1. Brzeźno, obejmującą: wieś Brzeźno, wieś Brzeźno-Poduchowne, folwark Brzeźno, kolonję Pędziwiatry, kolonję Wilczyniec, kolonję Zagrodnicze.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 80

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Ludwice Poterałowej, wierzycielce sum: a) 700 rubli i 1.300 ru­bli, zabezpieczonej pod Nr. Nr. 6 i 7 działu IV wykazu hip. majątku Zagrodnicze, powiatu sieradzkiego i b) 500 rubli z pod Nr. 15, działu IV, wykazu hip. majątku Brzeźno-Bronisławów, powiatu sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono w kancelarji hipotecznej, sekcji II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu, na dzień 6 kwietnia 1935 roku, w którym to terminie osoby zaintereso­wane winne zgłosić się do tejże kancelarji w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji. Nr. 252/34.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza