-->

piątek, 14 lipca 2017

Obrok / Gajewniki Obrok

Spis 1925:
Gajewniki-Obrok, kol., pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 19. Ludność ogółem: 127. Mężczyzn 69, kobiet 58. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 123, ewangelickiego 4. Podało narodowość: polską 127.

Gajewniki Obrok, kolonia położona w gminie Zduńska Wola, nie odnaleziona na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 4

REJESTRACJE HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod numerami:

2211. „Piotr Bauer", sklep kolonjalny i sprzedaż papierosów monopolowych w kolonji Obrok, gminy Zduńska-Wola; właściciel Piotr Bauer w kolonji Obrok;

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 92

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1776 U. P. C, niniejszem zawiadamia Antoniego Paska, w kraju nieobecnego i z miejsca pobytu nie­wiadomego, iż decyzją sądu z dn. 9 października 1926 r. (Nr. akt Z. I. 80 1926 r.), do obrony praw nieobecnego w kraju został mianowany kurator, mieszkaniec kolonji Gajewniki-Obrok, gm. Zduńska-Wola, pow. sieradzkie­go, Stanisław Woźnicki.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVIII. Obszar gminy wiejskiej Zduńska- Wola dzieli się na gromady:
3. Gajewniki-Obrok Kolonja, obejmującą: kolonję Gajewniki A, kolonję Gajewnik- Obrok.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 10

ZARZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20 kwietnia 1937 r. Nr. KB. IV-4/27-3
o uznaniu niektórych terenów, w otoczeniu m. Zduńskiej Woli na obszarze gminy Zduńska Wola, powiatu Sieradzkiego oraz gm. Zapolice pow. Łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z r. 1928).
Na podstawie art. 53 ust. 1 punkt d i ustęp 2 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U R. P. Nr. 56, poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z 1928 r.) — po wysłuchaniu (w myśl art. 53 ust. 2 cytowanej ustawy) w pinii Łódzkiej Izby Rolniczej z dn. 6 lutego 1937 r. Nr. VIII. J/31 oraz z dn. 18 marca 1937 r. Nr. VIII. J/31.
uznaję
niżej wyszczególnione tereny w gminie Zduńska Wola powiatu Sieradzkiego oraz w gminie Zapolice powiatu łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 wspomnianej wyżej ustawy, które to tereny będą mogły być dzielone na dwie lub więcej części tylko na podstawie zatwierdzonego przez władze budowlane planu parcelacji:
A. Gmina Zduńska Wola, pow. Sieradzki
2. Z gromady kol. Gajewniki-Obrok: kol. A. Gajewniki oraz kol. Gajewniki-Obrok.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
(—) Al. Hauke-Nowak.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza