-->

sobota, 8 lipca 2017

Jaźwiny Leśne / Jaźwiny

Słownik Geograficzny: 
Jaźwiny, osada leśna, pow. sieradzki, gm. Godynice, par. Klonowa, odl. od Sieradza 27 w., dm. 2, mk. 3.

Spis 1925:
Jaźwiny, leśn., pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 4. Mężczyzn 2, kobiet 2. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 4. Podało narodowość: polską 4.

Jaźwiny Leśne, obecnie część wsi w gminie Brąszewice.

1934 r.

1965 r.

LEŚNICZÓWKA 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
1. Błota, obejmującą: wieś Błota, leśn. Błota, leśn. Jaźwiny.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza