-->

poniedziałek, 14 marca 2016

Bugaj

Bugaj, karczma przy wsi Bałdrzychów, leżąca prawdopodobnie w gminie Poddębice, nie odnaleziona na mapach. Na mapie Karte des Westlichen Russlands, na południe od wsi Bałdrzychów, w jej bezpośredniej bliskości zaznaczona jest karczma. Być może jest to wzmiankowana w Gazecie Warszawskiej karczma Bugaj.

1915 r.


Gazeta Warszawska 1826 nr 88

OBWIESZCZENIE.
Trybunał Cywilny I. Instancyi
Woiewództwa Mazowieckiego.
Odebrawszy od Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu przy odezwie z dnia 20 b. m. i r. ad Nrm 28605/4714 dodatkowy wykaz Dóbr Rządowych w celu regulacyi hypoteczney przez Trybunał ogłoszeniem publicznem z dnia 2 Marca r. b. wywołanych, prostuiący niektóre pomyłki i opuszczenia, które w główney specyfikacji tychże Dóbr przez tęż Kommissyią Rządową nadesłaney, zaszły, mianowicie w tem;
1. Dobra Bałdrzychów oprócz Parafiów w ogłoszeniu z dnia 10 Marca wymienionych, leżą ieszcze w Parafii Kałów i Poddębice, niemniey, że przy wsi Bałdrzychów znayduie się Karczma nosząca osobną nomenklaturę Bugai.
25. Dobra Zdziechów oprócz wymienionego Powiatu i Parafiiów, leżą ieszcze w Parafii Szczawin i Bałdów; niemniey opuszczono w pierwszem wywołaniu Nomenklatury Karczemne Ostoia i Wydmuch.
Niemniey, że przy wydrukowaniu ogłoszenia z dnia 2 Marca r. b. zaszły pomyłki druku, zmieniaiące nazwiska Nomenklatur, która się prostuią iak następnie:
9. Przy Dobrach Zdziechów: Zamiast folwarku Zegrzany, powinno bydź Zegrzanki, zamiast wieś Zegrzanki powinno bydź wieś Zegrzany.
(...) Podaie tenże dodatkowy wykaz do wiadomości publiczney, z oznaymieniem, iż regulacyia hypoteczna Dóbr Rządowych obwieszczeniem poprzedniem z dnia 2 Marca r. b. obiętych, wedle ninieyszego nastąpionego sprostowania w terminie prekluzyynym dnia 15 Czerwca r. b. odbytą zostanie; do czego wszyscy interessanci pierwiastkowo w temże obwieszczeniu wezwani stosować się winni. — Warszawa d. 26 Maia 1826 r.
Prezes: Lewiński.
Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiey:
Formankiewicz.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza