-->

poniedziałek, 1 lutego 2016

Pólko

Pólko, realność w dobrach Pęczniew, leżąca w gminie Pęczniew.

Pólko, obecnie część wsi Pęczniew w gminiePęczniew.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1871 nr 87

N. D. 2478. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
5. Szczepana Wróblewskiego, właściciela realności Polko, tudzież ewikcji na dobrach Witów z Okręgu Wartskiego, pod Nr. 17c wpisanej.
(...) otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznaczony został termin na d. 1 (13) Listopada 1871 r. przed podpisanym Rejentem.  
Kalisz d. 14 (26) Kwietnia 1871 r.
Wilhelm Grabowski.

Echo Tureckie 1931 nr 48

Z Pęczniewa.
Dzień zaduszny... Cisza... Nastrój półświąteczny... Piękna pogoda jesienna... Wszystko to razem złożyło się na to aby, człon­kowie B.B.— gospodarze — owiani ideolo­gią Wodza Narodu Marszałka Józefa Piłsudskiego gremjalnie, nie bacząc na odle­głość, jak karni żołnierze przybyli ze wszy­stkich wsi gminy Niemysłów do osady Pę­czniew na walne zebranie B.B. W. R.
W szczelnie wypełnionej zebranymi sali p. Kowalski sekretarz gminy — ustępujący prezes B. B: zagaił zebranie, powołując na przewodniczącego p. Hynasińskiego z Pęcz­niewa na co obecni jednogłośnie zgodzili się; ten ze swej strony zaprosił na asesorów p I. Kałużkę ze wsi Kraczynek i W. Kałużnego z Niemysłowa, oraz na sekretarza p. J Pawlaka nauczyciela z Pęczniewa.
Dla zaznajomienia się z nowym statutem B. B. p. Pawlak wyraźnym, doniosłym gło­sem odczytał takowy. Zebrani w poważnym nastroju, w skupieniu, bez jakichkolwiek zamieszek, sprzeciwów spokojnie wysłucha­li i jednogłośnie bez żadnych poprawek statut przyjęli.
Z kolei przystąpiono do wyboru nowego Zarządu Komitetu Gminnego B.B. Ta czynność poszła bardzo składnie. Wybrano przez aklamację na prezesa p. A. Frącalę, ze wsi kol. Popów na zastępców: p.p. Greszkiego i W. Hynasińskiego obaj z Pęcz­niewa, na sekretarza p. J. Pawlaka na skarb­nika p. C. Rekusa, właściciela apteki w Pęczniewie do komisji rewizyjnej: p. p. A. Bocheńskiego kier. szkoły w Pęczniewie, A. Skąpskiego kier. szkoły Siedlątkowie i P. Płażewskiego gospodarza Niemysłowa, na zastępców p.p. W. Kowalskiego I. Kałużkę i J. Szwedzińskiego.
Przy udziale zebranych na propozycję Zarządu podzielono gminę na 4 Koła Wiej­skie czyli obwody mianowicie:
I) Pęczniew z wsiami: Kraczynki, Dąbro­wa, Wylazłów, Popów kol. Popów i Pólko.
II) Siedlątków w wsiami: Nerki, Łyszko­wice.
III) Niemysłów z wsiami: Ks. Kowale, Ks. Młyny, Wola—Pomianowa, Antonino, Lubiszewice.
IV) Wólka Ks. z wsiami: Wólka—Smola­na, Wólka—Łyszkowska, Łębno.
Również wybrano organizatorów Kół Wieskich:
Na obw. Pęczniew: p.p. J. Pawlaka, J. Szwedzińskiego, M. Tomaszewskiego, W. Hynasińskiego, I. Kałużkę.
Na obw. Siadlątków: p.p. A. Skąpskiego, J Sobkiewicza, W. Urbaniaka.
Na obw. Niemysłów: p. p. L. Barzyśką kier. szkoły Niemysłowa B. Leszczyńskiego P. Płażewskiego, A. Madeja.
Na obw. Ks. Wólka: p.p. K. Ostrojejskiego, W. Kałużnego.
Celem i zadaniem organizatorów jest uś­wiadamianie ludności w pracy dla Państwa zjednywanie członków dla B. B. zbieranie składek członkowskich, dobrowolnych dat­ków i przelewanie takowych do kasy Z.K.G
Prostemi, jak dusza wieśniaka, lecz ciepłemi słowy p. Frąkal podziękował ustępującemu prezesowi p. Kowalskiemu za jego wytrwałą i owocną pracę dla B.B.
Zebrani w miłym nastroju z podniesionym duchem w lepsze jutro rozeszli się.
Zaiste podziwu godne jaka panowała tu harmonja, spokój i zrozumienie. Na wielu różnych byłem zebraniach ale to naprawdę zaimponowało mi.
Maluczko, a niebawem polska wieś doj­rzeje od szczytnych celów, do których po­wołuje ją historja.
Życzyć sobie należy, by prace Zarządu wydały pożądany plon.

Widz. Amicus.

Dziennik Łódzki 1967 nr 175

Kronika wypadków.
W Pólku pow. Poddębice spłonęły od iskry z komina 2 budynki mieszkalne.

Dziennik Łódzki 1967 nr 237

Pracowite lato archeologów łódzkich
Tegoroczne badania pracowników łódzkiego Muzeum
Archeologicznego stały pod znakiem przygotowań do wielkiej imprezy naukowej, która zorganizowana zostanie w naszym kraju w roku 1969. Będzie to Międzynarodowe Sympozjum, poświęcone epoce neolitu, a zorganizowane przez Instytut Historii Kultury Materialnej PAN.
W związku z tym wszystkie instytucje archeologiczne w Polsce kładą dziś nacisk na przeprowadzanie badań reliktów kultury ludzkiej z tego właśnie okresu zakładając, że wyniki ich pracy przedstawione będą na naradach sympozjum.
Tak więc — jak informuje nas mgr Aldona Chmielowska — również i zasadnicze prace łódzkiego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego są i będą koncentrowane wokół problemów związanych z młodszą epoką kamienia.
(...) Niezależnie od tego mgr Z. Kaszewski przeprowadził badania ratownicze na cmentarzysku ciałopalnym w Pęczniewie-Pólku (pow. Poddębice), przekopując obszar 275 m kw.
Odkryte tam przedmioty (popielnice, naczynia, ułamki szpili brązowej) pozwoliły ustalić chronologię tego cmentarzyska na II połowę IV okresu epoki brązu. Stwierdzono, że opodal znajduje się również cmentarzysko kultury wenedzkiej z okresu rzymskiego.
(...) W sumie archeolodzy łódzcy spędzili lato bardzo pracowicie. Badania ich przyczynią się do lepszego poznania pradziejów naszej ziemi ojczystej.

M. J.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza