-->

niedziela, 21 lutego 2016

Jezioro Wągłczewskie

Jezioro Wągłczewskie, jezioro znajdujące się w dobrach Łubna Jarosłaj, leżące prawdopodobnie w gminie Błaszki, nie odnalezione na mapach. Na mapie WIG-owskiej z 1944 roku, wsie Łubna Jakusy i Łubna Jarosłaj rozdzielają być może pozostałości dawnego Jeziora Wągłczewskiego. Podstawą tej mapy była rosyjska mapa w skali 1:42 000. tzw. wiorstówka.

Jezioro Wągłczewskie?

Dziennik Warszawski 1875 nr 45

N. D. 1235. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni iż na żądanie Jana Nepomucena Psarskiego właściciela nieruchomości w mieście gubernialnem Petrokowie zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do całego postępowania subhastacyjnego u Walerjana Oborskiego Patrona Trybunału w Kaliszu sobie obierającego w poszukiwaniu sumy rs. 12,289 kop. 61 z procentami zaległemi i bieżącemi od Władysława Dehnel właściciela dóbr Łubna Jarosłaj, tamże w o-gu Wartskim zamieszkałego, protokółem Komornika Trybunału Kaliskiego dnia 14 (26) 15 (27) Sierpnia i 28 Sierpnia (9 Września) 1873 r. sporządzonym zajęte i zaaresztowane zostały
DOBRA ZIEMSKIE
Łubna Jarosłaj, składające się z folwarku Łubna Jarosłaj i Sudoły, w gminie Gruszczyce, p-cie Sieradzkim, o-gu Wartskim, gubernji Kaliskiej, w jurisdykcji Trybunału Kaliskiego, odległe od miasta Błaszek wiorst 7, a od Warty wiorst 18, od Sieradza wiorst 21, od szosy wiorst 5, obejmujące rozległości gruntów dworskich bez włościan mórg 600 pr. 235 miary nowopolskiej, czyli diesiatyn 307, obciążone służebnością wolnego pastwiska na ugorach razem z dworem, którym znów służy prawo pastwiska w lasach dóbr Łubna Jakusy, zakładania stawów i budowania młynów po nad jeziorem Wągłczewskim. Hypoteka tych dóbr uregulowana na Władysława Denhal.
Z dóbr tych folwark Łubna Jarosłaj jest wypuszczony w dzierżawę na lat 6 Józefowi Hegner do r. 1879 za czynsz roczny rs. 1600. Zabudowania na tem folwarku: dom, ogród owocowy, dziki i warzywny, kloaka, chlew, owczarnia, stajnie, obory, dwie stodoły, szopa spichrz, chlewy, dwie studnie, drugi ogród owocowy, i warzywny, z 4 stawami zarybionemi, sklep, dwojak, i dwa domy dla ludzi, dwór stary, kaplica, w jednym domu uwłaszczonym, dwie stancje należą do dworu i karczma.
Osada młynarska z domem mieszkalnym i wiatrakiem oraz 5 morgów gruntu w wieczystej dzierżawie Walentego Sulwińskiego z której czynsz roczny rs. 18 i wolne mlewo 100 wierteli, tenże Sulwiński od rs. 420 ma w zastawie 7 morgów gruntu i dopłaca rocznie rs. 3. Folwark Łubna gruntu ornego 277 1/2 ogrodu 12 łąk 15 m. a resztę stawy i wody. Inwentarz w tym folwarku dzierżawcy własny, folwark Łubna Jarosłaj graniczy z Gajbokiem, Wągłczewem, Łubna Jakusy, Gruszczyce, Cienia Wielka.
Folwark Sudoły w posiadaniu Władysława Dehnel ma zabudowania: dom mieszkalny dla służby, obory, stodołę, stajnię, fundamenta pod dwór, owczarnie, studnię, podwórze, gruntu ornego 232 1/2 ogrodu 1 lasku 4 z gaju 37 morgów, inwentarz zajęty właściciela na tym folwarku koni 9, krów 3, owiec 155, wozów 2, pługów 4, radeł 2, bron 8, maszyna młockarnia konna. Budynki w obu folwarkach w części murowane, w części drewniane. Folwark Sudoły graniczy z Wągłczewem, Jasionową, Łubną Jakusy i Łubną Jarosłaj. Podatków opłacają folwark Łubna Jarosłaj rs. 243 kop. 7, a Sudoły rs. 46 kop. 21 rocznie. Dozór oddany dzierżawcy Łubny Jarosłaj, a Sudoły dziedzicowi. Obszerniejszy opis znajduje się w protokóle zajęcia u Patrona Oborskiego popierającego sprzedaż i w biórze Pisarza Trybunału w Kaliszu, gdzie również zbiór objaśnień i warunków przejrzeć można.
Akt zajęcia doręczony Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie Ludwikowi Henrych d.31 Sierpnia (12 Września) a Wójtowi Gminy Gruszczyce Ignacemu Gierlach na ręce Pisarza Ignacego Przybylskiego d. 4 (16) Września 1873 r. wniesiony do Księgi wieczystej dóbr Łubna Jarosłaj d. 15 (27) Września r. b., a do Księgi zaregestrowań u Pisarza Trybunału w Kaliszu d. 28 Września (10 Października) 1873 r.
Sprzedaż zajętych dóbr odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu przy ulicy Józefina.
Po odbyciu trzech publikacji warunków i przygotowawczego przysądzenia w d. 8 (20) Stycznia 1874 r. na którym dobra te Patronowi Oborskiemu za rs. 15000 przysądzone zostały, gdy wyznaczony termin do stanowczej sprzedaży na d. 20 Lutego (4 Marca) 1874 r. z powodu wyniesionych sporów spełzł bezskutecznie i gdy spory te ostatecznie wyrokiem Rządzącego Senatu z d. 15 (27) Sierpnia 1874 r. oddalone zostały, nadto po upływie terminu prekluzyjnego do sporządzenia taksy, nakazanej wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu z d. 7 (19) Lutego, potwierdzonego wyrokiem Sądu Apelacyjnego z d. 19 (31) Października 1874 r. Trybunał Kaliski wyrokiem illacyjnym z d. 18 Lutego (2 Marca) 1875 r. nowy termin do stanowczej sprzedaży na d. 1(13) Kwietnia 1875 r. godz. 10 z rana wyznaczył w którym licytacja rozpocznie się od rs. 15000 bo nakazana taksa dóbr tych sporządzoną nie została.
Kalisz d. 18 Lutego (2 Marca) 1875 r.
Skoczyński.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza