-->

niedziela, 8 listopada 2015

Jagielnik

Jagielnik, młyn we wsi Woźniki w gminie Sieradz. Nazwa nie odnaleziona na mapach, chociaż sam młyn jest zaznaczony na mapie Kwatermistrzowskiej z 1839 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 74

(N. D. 1620) Komornik Trybunału Kaliskiego.
Zawiadamia iż w dniu 22 Kwietnia (4 Maja) 1847 r. przed Adamem Łukasiewiczem, Rejentem Okręgu Szadkowskiego w jego Kancellaryi w mieście Szadku, wypuszczony zostanie w trzechletnie wydzierżawienie, poczynając od S. Wojciecha, czyli dnia 22 Kwietnia r. b. a kończące się w tymże dniu 1850 r. Młyn wodny na kępie, na rzece Warcie, w wsi Wornikach Okręgu Szadkowskim położonej i drugi przy nim będący tak nazwany Jagielnik, wraz z borami łąkami i wszelkiemi zabudowaniami. Warunki przejrzane być mogą każdego czasu, u Rejenta wyżéj wspomnionego, dzierżawa z tego młyna wynosi rocznie, złp. 1000 czyli rs. 150.
Sieradz dnia 16 (28) Marca 1847 roku.
Jan Sakowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 65

(N. D. 1257) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Zawiadamia niniejszym: iż na żądanie Juliana Szymborskiego z własnych funduszów utrzymującego się, w wsi Woźnikach Okręgu Szadkowskim zamieszkałego aktem Komornika przy Sądzie Pokoju dopiero rzeczonego Okręgu Aleksandra Fagielskiego w dniu 30 i 31 Stycznia (11 i 12 Lutego) 1852 roku sporządzonym, d. 2 (14) Lutego Wójtowi Gminy Woźnik Stanisławowi Piaszczyńskiemu, a dnia 4 (16) tegoż miesiąca roku bieżącego Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego Fabianowi Uziębło, Błażejowi Mazurkiewiczowi opiekunowi głównemu i Wincentemu Puławskiemu podopiekunowi dłużników nieletnich Ludwiki Toporskiej po Auguście i Katarzynie z Kossowskich małżonkach Toporskich pozostałej córki i Józefy Rutkowskiej w drugiem małżeństwie z Felixem Rutkowskim spłodzonej córki, wreszcie Wojciechowi Filusiak, jako ustanowionemu dozorcy doręczonym, zaś dnia 22 Lutego (5 Marca) roku bieżącego w księdze wieczystej dóbr Woźnik, a dnia 28 Lutego (11 Marca) tegoż roku w księdze na ten co w Trybunale tutejszym utrzymywanej, zaregestrowanym, zajętą została na przymuszone wywłaszczenie: NIERUCHOMOŚĆ WIEJSKA
in territorio dóbr ziemskich Woźnik na kępie w koło rzeką Wartą oblanej, pod porządkowym Numerem 39 w Gminie Woźnik, parafii Męka w Okręgu Szadkowskim, Powiecie Sieradzkim, Gubernii Warszawskiej, jurisdykcyą Trybunału Kaliskiego położona, składjąca się: z młyna wodnego na tejże rzecze Warcie o dwóch zamyłkach, jednego w stanie używalnym, a drugiego zepsutego, z młyna drugiego Jagielnik zwanego, również o dwóch zamyłkach, z domu mieszkalnego, chlewów, kurników i obory pod jednym dachem z stodoły o jednym klepisku, z ogrodu owocowego i warzywnego, obejmującego około sażeni 245, stóp kwadratowych 48, czyni na miarę nowopolską prętów 60; z gruntu ornego około sażeni 1065, stóp kwadratowych 45, czyli na takąż miarę prętów 260; z placów pod zabudowaniami około sażeni 172: stóp kwadratowyeh 8, czyli prętów 42, pręcików 23; z nieużytków około sażeni 1229, stóp kwadratowych 45, czyli prętów 299, pręcików 80; z gruntu olszyną zarosłego, około jednej diesiatyny, 428 sażeni i 40 stóp kwadratowych, czyli morg 2, prętów 90; tudzież z gruntów za rzeką pomienioną leżących, mianowicie w jednem miejscu pomiędzy gruntami włościan wsi Woźnik Franciszka Małusiaka z jednej, Wincentego Smarzyk z drugiej, Mikołaja Kołasy z trzeciej, i Wojciecha Maszyńskiego z czwartej strony, ornego około sażeni 1229, stóp kwadratowych 45, czyli prętów 299, pręcików 80, i łąki około sażeni 1229, stóp kwadrat. 45, czyli prętów 298, pręcików 80; w drugiem pomiędzy takiemiż gruntami Adama Korczyk z jednej, Franciszka Czyżak z drugiej, Pawła Grudy z trzeciej i Barbary Bek wdowy, oraz Walentego Czyżak z czwartej strony, ornego około jednej diesiatyny, 148 sażeni i 41 stóp kwadratowych, czyli mórg 2, prętów 21, pręcików 10, i łąki około sażeni 1230, stóp kwadratowych 28 czyli morgę 1, pręcików 15; w trzecim pomiędzy podobnemiż gruntami Marcina Wrąbel z jednej, Tomasza Wrąbel z drugiej, Jacentego Włodarczyk z trzeciej, i Maryanny Kolasinej, oraz Stanisława Krystek z czwartej strony, ornego około diesiatin 3, sażeni 588. stóp kwadratowych 26, czyli mórg 8, prętów 85, pręcików 16, i łąki około sażeni 1229, stóp kwadratowych 45, czyli prętów 299; pręcików 80; w czwartem miejscu wreszcie pomiędzy gruntami włościan Jacentego Włodarczyk z jednej, pastwiskiem i gruntami gromadzkiemi z drugiej i trzeciej, i Jacentego Kiślak z czwartej strony, ornego około sażeni 614. stóp kwadratowych 46, czyli prętów 149, pręcików 99, i łąki około sażeni 614, stóp kwadratowych 46, czyli prętów 149, pręcików 99.
Grunta powyższe są III i IV klassy, a ogół całej tej osady wynosi około mórg 19, prętów 258, pręcików 42, na miarę nowopolską.
Młyny obydwa budowane są na palach, pod któremi woda przepływa, a wszelkie budynki są z drzewa stawiane, częścią w złym, a częścią w średnim stanie będące.
Przystęp do młyna tego ułatwia łodź, również zajęte, a zajęcie onego nastąpiło z porządkami do składu i używania jego należącemi w akcie zajęcia opisanemi.
Własność nieruchomości tej należy do dwóch nieletnich córek z jednej matki, a z dwóch ojców zrodzonych, jednej Ludwiki Toporskiej z Katarzyny z Kossowskich i Agusta małżonków Toporskich spłodzonej, a drugiej Józefy Rutkowskiej, pochodzącej z drugiego małżeństwa z niegdy Feliksem Rutkowskim, których stan jest jako Właścicielek pomienionej nieruchomości, a mieszkanie z prawa tam gdzie zamieszkują opiekunowie. Obydwóch tych nieletnich głównym opiekunem jest Błażej Mazurkiewicz, okupnik na kolonii Pratków tamże, a podopiekunem Wincenty Puławski z własnych funduszów utrzymujący się, w wsi Woźnikach Okręgu Szadkowskim mieszkający.
Nieruchomość ta miała urządzoną hypotekę Powiatową, lecz takowa skutkiem wyroków prawomocnych skasowaną została, w hypotece jednak Gubernialnej zastrzeżone jest: że Właściciel samych dobr Woźnik Stanisław Piaszczyński obowiązany jest dotrzymać praw dotychczasowego posiadacza tegoż młyna, o ile te w processie tenże posiadacz udowodni a tém samem znajduje się w niéj objawiony.
Prócz podatków Skarbowi uiszczanych, nieruchomość ta podług twierdzenia właścicieli jej, opłaca Dominii Woźnik corocznie czynszu na święty Marcin rs. 5, kop. 40, i oddaje kapłona jednego, jaj sztuk 15, i uskutecznia mlewo dworskie bez miarki, zaś jak właściciel dóbr utrzymuje, egzystuje proces o własność tejże osady młynarskiej, a eventualnie młyn ten powinien wnosić dworowi czynszu rubli srebrem 7 kop 50; owsa korzec jeden, żyta garncy 8, chmielu tyleż, kapłona jednego, jaj sztuk 15, wieprza tuczonego wartości rubli srebrem 16 kop. 20, i uskuteczniać mlewo darmo, czego nie odbierając od lat kilkunastu, zastrzega sobie wynagrodzenie.
Nieruchomość zajęta jest w posiadaniu samych dłużników.
Sprzedaż nieruchomości w mowie będącej odbywać się będzie w Trybunale Cywilnym I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, a Jan Prawdzic Gowarzewski, Patron tegoż Trybunału w Kaliszu zamieszkały, ustanowiony z strony extrahenta za Obrońcę, trudni się popieraniem takowej.
Pierwsze ogłoszenie warunków sprzedaży i licytacyi na Audyencyi publicznej rzeczonego Trybunału, które złożone będą w biurze pod pisanego Pisarza, a oprócz tego przejrzane być mogą u Patrona, sprzedaż popierającego nastąpi d. 8 (20) Kwietnia 1852 roku, o godzinie 10 tej z rana.
Kalisz d. 28 Lutego (11 Marca) 1852 r.
Wojciech Śliwiński.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza