-->

czwartek, 18 czerwca 2015

Bagna

Słownik Geograficzny:  
Bagno,  wś, pow. łaski, gm. Dąbrowa widawska, par. Burzenin, ma 10 dm., 49 mk., 86 morg.

Spis 1925:
Bagna,wś, pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 50. Mężczyzn 23, kobiet 27. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 50. Podało narodowość: polską 50.

Piotr Tameczka:
Informacje, które zebrałem w terenie od mieszkańców wsi Korzeń i Świerczów są bardzo skąpe. Ludzie, którzy żyli we wiosce, w samym sercu lasu, którzy mogliby coś powiedzieć, już nie żyją, a ci którzy żyją z reguły nie mają nic do powiedzenia. Dowiedziałem się, że wieś została "zlikwidowana" w latach 1934-36, na potrzeby poligonu wojskowego. W lesie odbywały się ćwiczenia Wojska Polskiego w związku z możliwym konfliktem zbrojnym z hitlerowskimi Niemcami i sowiecką Rosją. Mieszkańcy sąsiedniego Korzenia musieli zabierać żywinę z pól i zaprowadzać ją do obór, w związku z niebezpieczeństwem ostrzału przez żołnierzy odbywających ćwiczenia na poligonie. Mieszkańcy wsi Bagna, oprócz rolnictwa, zajmowali się eksploatacją złóż torfu. Po wysiedleniu zamieszkali w większości we wsi Dobra koło Sędziejowic, w Kozubach i Podgórzu koło Widawy. Obecnie żyje tam trzecie pokolenie byłych mieszkańców wsi Bagna.  

Bagna 1932 r.


1992 r.

Dziennik Warszawski 1871 nr 127

N. D. 3246. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w Gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w Kancelarji Rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
15. Strumiany B, część I, Wielgawieś B, i Grzmiąca B, do których należą przyległości Bagno, Izydorów, Józiuchna, z wszystkiemi przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położonych; zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych rs. 453 k. 73; sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Alfonsem Paszkowskim, dnia 10(22) Listopada 1871 r., vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 900, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 5,325. Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomej z pobytu i niemającej w hypotece obranego zamieszkania prawnego wierzycielki hypotecznej dóbr Strumiany B, część ba* Stefanji z Zawadzkich Otockiej.  
Sprzedaż wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży, dla braku licytantów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (artyk. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku).
Kalisz dnia 3 (15) Maja 1871 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

*nieczytelne

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 5

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie, podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 26 maja 1928 roku
POSTANOWIŁ:
1)wniosek mieszkańców wsi Świerczów, gminy Dąbrowa-Widawska, pow. łaskiego z dnia 12 grudnia 1927 roku w sprawie scalenia ich gruntów zatwierdzić, oraz
2) ustalić obszar scalenia w składzie gruntów:
a) ukazowych i zasłużebnościowych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Świerczów, o obszarze około 330 ha,
b) rozparcelowanych z maj. Świerczów, objętych księgą hipoteczną maj. „Folwark Świerczów",
o obszarze około 117 ha, a należących do Antoniego i Józefy małż. Sowińskich, Heleny sukc. Józefa Machelów, Marcina Klimczaka, Stanisława Mikły, Marcina i Marjanny małż. Pabisiak, Franciszka Sowińskiego, Antoniego i Marjanny małż. Siewierskich, Antoniego i Stefanji małż. Nowackich, Stanisława i Józefy małż. Mucha, Wojciecha Bartosika, Ignacego i Józefy małż Zatorskich, Rocha i Antoniny małż. Serafinowicz, Józefa i Katarzyny małż. Nagielskich, Józefa i Magdaleny małż. Kapica, Marcina Mikły, Marjanny z Klimczaków Bączyk, Józefa s. Bartłomieja Klimczaka, Marjanny Bączykównej, Józefy Śnieg, Antoniego Rybaka, Adama Mielczarka — wszystkich ze wsi Świerczów, Tomasza i Józefy małż. Bączyk, Antoniego i Marjanny małż. Wieczorek, Antoniego Miśkiewicza, Wojciecha i Anny małż. Klimczak, Józefa Rybaka, Antoni Moraczyńskiej, Wojciecha Wieczorka, Antoniny Bartosik, Józefa Benckiego i Stanisława Gały — wszystkich z kol. Świerczów, Stanisława Gocałka i Antoniego Piskosia ze wsi Bagno i Michała Brockiego ze wsi Dąbrowa- Widawska.
c) objętych księgą hipoteczną maj. „Folwark Świerczów", o obszarze około 8 ha, celem zniesienia enklawy.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 11 grudnia 1928 roku.
Z p. Prezesa (—) Lipski
Naczelnik Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Widawa dzieli się na gromady:
1. Bagna, obejmującą: wieś Bagna.


§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 59

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III Ziem­ska, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
3) Tomaszu Niewiadomskim, zmarłym w dn. 8 października 1930 r. we wsi Bagno, właścicielu działek nr 12 i 22, powierzchni 3 ha 3592 m kw (dz. II nr 5) uregulowanych w księdze kol. Ligota, pow. łaskiego, rep. nr 1031;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 26 stycznia 1938 roku w tutejszym Wydziale Hi­potecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez, pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji nr 609/37.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza