-->

sobota, 28 marca 2015

Zarośle

Zarośle, pustkowie należące do dóbr Lututów.


Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 100

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego. W dniu 20 Czerwca r. 1829, o godzinie 10 z rana, w Kaliszu, przed W. Franciszkiem Nowosielskim Reientem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, odbędzie się publiczna licytacyą na trzechletnie wydzierżawienie dóbr Ziemskich Lututów, składających się z wsi folwarczney Lututów, z folwarku Grochowisko czyli Popielina, z wsi zarobney Kopaniny, z koloniów Augustynów i Przybyłów, z pustkowiów Prożenina, Gracyas, Chmielnik, Zarośla, Szczotowizna, z przyległości Zmuda, Piaski, Grobelka, Kucharzyzna czyli Mansfeldowizna, Arendka czyli Dziubasowe, z Karczmy pod Ostrówkiem, w Powiecie Ostrzeszowskim, Obwodzie Wieluńskim, Woiewództwie Kaliskiem położonych. — Dzierżawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela r. b., a kończyć się będzie w dniu 24 Czerwca 1832.— Dobra te przynoszą teraz rocznie czynszu dzierżawnego 8050 złp. — Warunki do licytacyi każdego czasu przeyrzane bydź mogą u powyżey wspomnionego Reienta w Kaliszu dnia 27 Kwietnia 1829 r. Leon Nowierski.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 139

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Wdttwa Kaliskiego. Uwiadamia publiczność, iż dobra ziemskie Lututów, z wsiami Kopaniny, Grochowisko, czyli Popielnia i Zarośla, tudzież z koloniami Augustynów i Przybyłów, w powiecie Ostrzeszowskim, parafii Lututów, w Woie. Kaliskiem położone, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcyą zaległych procentów Towarzystwu Kredytowemu przypadaiących, z mocy art. 86 i 87 prawa seymowego w d. 1f13 czerwca 1825 r. zapadłego, w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od d. 24 czerwca r. b. do tegoż dnia 1834 roku przez publiczną licytacyą w d. 20 czerwca r. b. o godzinie 3 z południa w Kaliszu w mieyscu posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowey woiewództwa Kaliskiego odbyć się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu wypuszczone zostaną, pod następuiącemi głównemi warunkami. 1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać corocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne, iako to: podatku ofiary złp: 1168 gr. 29 kontyngensu liwerunkowego złp. 443 gr. 28 i 400 złp. także corocznie za propinacyą dla Plabanów kościoła w Lututowie. 2. Winien będzie przed obięciem dzierzawy złożyć monetą srebrną kurs w kraiu maiącą, całkowitą zaległość Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu od udzieloney pożyczki należącą, łącznie z karami na miesięcy 6, na złp. 2865 gr. 1 obrachowaną i ratę czerwcową r. b. złp. 2715 gr. 18. 3. Przyiąć obowiązek dalszego regularnego przez ciąg dzierzawy wnoszenia opłat z dóbr tych Towarzystwu Kredytowemu należnych w dwóch półrocznych ratach, a mianowicie od 1 do 13 czerwca i od 1 do 13 grudnia każdego roku, które to wypłaty półrocznie wynoszą złp. 2715 gr. 18 4. Oddać dobra po wyiściu kontraktu w takim Stanie w iakim ie obeymuie. 5. Zrzecze się wszelkich pretensyi przez czas dzierzawy za iakie bądź nakłady gruntowe. 6. Wreście dzierzawca za wszelkie uchybienia opłat poddać się winien exekucyi administracyyney, a co do wątpliwości i sporów z tytułu dzierzawy wyniknąć mogących, ulegać będzie decyzyom władz Towarzy. Kredyt. Ziemskiego. Reszta warunków licytacyinych przez chęć dzierżawienia maiących, w każdym czasie w kancellaryi Dyrekcyi Szczegółowey przeyrzaną bydź może. w Kaliszu d. 6 maia 1831 r. Prezes Biernacki. Pisarz Chrystowski.

Dziennik Powszechny 1832 nr 101

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego. Wdniu 18 Maia r. b. o godzinie 10 zrana w mieście Kaliszu przed W. Franciszkiem Nowosielskiem Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, odbędzie się publiczna licytacya na trzech lub też dziewięcioletnie wydzierżawienie dóbr ziemskich Lututów, składających się z wsi Folwarczney Lututów, z Folwarku Grochowisko czyli Popielino i Zmuda z wsi zarobney Kopaniny z pustkowie Prożenina, gratias Chmielnik i Zarośla z koloniów Augustynów i Przybyłów w Powiecie Ostrzeszowskiem Obwodzie Wieluńskiem Woiewództwie Kaliskiem położonych. Dzierżawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela r. b. Dobra te przynoszą rocznie czynszu dzierżawnego 13720 zł. Warunki przeyrzane bydź mogą u wspomnionego Rejenta. w Kaliszu dnia 5 Kwietnia 1832 r. Leon Nowierski.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza