-->

poniedziałek, 5 maja 2014

Zmyślona / Myslona

Myslona (Zmyślona), karczma zaznaczona na mapie Gilly'ego z 1802-03 r.

1802-03 r.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1824 nr 84

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do wiadomości, iż w dniu 30 Czerwca r. 1824 o godzinie 9tey zrana przed W. Antonim Pstrokońskim Notaryuszem Publicznym Powiatu Sieradzkiego, w mieście Sieradzu, odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienie dóbr Piotrowice z wsi i folwarku tegoż nazwiska składających się, z przyległościami Abrahamki i Zmyślona, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położonych; dzierżawa ta od dnia 24 Czerwca 1824 roku poczynać, a w tymże dniu w roku 1827 kończyć się będzie. Ile rzeczone dobra dzierżawy przynoszą, uwiadomić publiczność nie iest w stanie, gdyż dobra te nie są wydzierżawione. Warunki licytacyyne przeyrzane bydź mogą w mieście Sieradzu w Biórze W. Pstrokońskiego Notaryusza. — Kalisz dnia 20 Maia 1824 roku.
Leon Nowierski K. T. W. K.

Gazeta Warszawska 1827 nr 126

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż w dniu 18 Czerwca roku 1827 o godzinie 9tey zrana przed W. Antonim Pstrokońskim Rejentem Ptu Sieradzkiego w Mieście Sieradzu odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienia Dóbr Piotrowice, składaiące się ze wsi folwarczney Piotrowice z przyległościami Abrahamki i Zmyślona, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położonych. Dzierżawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela roku 1827 a kończyć się będzie w dnia 24 Czerwca roku 1830.— Dobra te przynosiły roczney dzierżawy zł: Pol: 3000.
W Kaliszu dnia 4 Maia 1827 roku.
Leon Nowierski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 74

(N. D. 1638) Podpisany Patron przy Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w temże mieście Kaliszu zamieszkały, podaje do publicznej wiadomości, iż na skutek Wyroku Trybunału Cywilnego Iej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w dniu 1 (13) Grudnia 1855 r. pomiędzy Emilją Bogusławą Józefą 3ch imion z Jastrzębskich Walewską współdziedziczką dóbr Piotrowic Romana Walewskiego małżonką, czyli obydwojgiem małżonkami Walewskiemi w wsi Zaborowie Okr. Wartskim zamieszkałymi przed podpisanego Patrona Trybunału działającemi z jednej strony, a współsukcessorami Piotra Alexandra 2ch imion Jastrzębskiego, i zarazem współdziedzicami dóbr Piotrowic jako to: 1o Aleksandrą Władysławą, 2ch imion Pstrokońską Marcellego Walerego Pstrokońskiego małżonką, czyli obydwojgiem małżonkami Pstrokońskiemi w wsi Piotrowicach Okręgu Sieradzkim zamieszkałymi, 2e opieką nieletnich to jest: a. Bronisławy Domicyanny 2ch imion, b. Cecylii Józefy 2ch imion c. Władysława Ziemowita 2ch imion rodzeństwa Jastrzębskich Józefą z Rudnickich Jastrzębską wdową matką i główną opiekunką w wsi Piotrowicach Okręgu Sieradzkim zamieszkałą w imieniu własnem oraz swych dzieci, tudzież 3e Xiędzem Ignacym Rudnickim jako tychże nieletnich przydanym opiekunem w mieście Okręgowym Warcie zamieszkałym, z drugiej strony działającemi zapadłego, sprzedane zostaną przez publiczną licytacyę w drodze działów dobra Ziemskie Piotrowice wyżej wymienionych sukcessorow Piotra Alexandra Jastrzębskiego dziedziczne, w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej leżące do parafii Charłupia mała należące, składające się z jednej wsi Zarobnej oraz folwarku tegoż nazwiska Piotrowic jako też osady Zmyślona zwanej i jednego wiatraka, zawierające rozległości włók 19 mórg 13 prętów kwadratowych 249 miary nowopolskiej.
Dobra te oszacowane zostały przez biegłych przysięgłych na rs. 21,491, k. 67 od której to summy licytacya zaczynać się będzie; która taxa Wyrokiem Trybunału Kaliskiego w dniu 28 Lutego (12 Marca) 1857 r. zapadłym zatwierdzoną została. Warunki podług których sprzedaż ta nastąpi i zbiór objaśnień oraz taxa znajdują się w kancellaryi Trybunału Kaliskiego i u podpisanego Patrona, które każdego czasu przejrzane być mogą.
Ogłoszenie warunków tych publicznie na audyencyi Trybunału w dniu 12 (24) Marca r. b nastąpiło i termin do drugiej publikacyi warunków oraz przygotowawczego dóbr tych przysądzenia na dzień 25 Kwietnia (7 Maja) r. b na godzinę 3ą z południa oznaczony został. Sprzedaż ta odbywać się będzie na audyencyi Trybunału Cywilnego Iej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu posiedzeń Trybunału przed W-ym Rembielińskim Sędzią tegoż Trybunału.
Kalisz dnia 14 (26) Marca 1857 r.
Józef Brudzyński Patron Trybunału.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza