-->

poniedziałek, 5 maja 2014

Lipniczka

Czajkowski 1783-84 r.
Lipniczka, parafia uniejow (uniejów), dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: benedyktyni tynieccy.

Zob. Lipnica (Zajączkowski)

Mapa Reymann'a

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1637

Roku jak wyżej, ? Kazimierza, który był 2 marca. Ja Stanisław Dombrowski pleban w Niewieszu, ochrzciłem syna Szlachetnych rodziców Pana Macieja i Potencjanny Lesczyńskich z Lipnicy Dużej, którego imię Kazimierz. Rodzicami chrzestnymi Szlachetny Pan Piotr Lesczyński ze szlachetną Anną Lipnicką z Małej Lipnicy.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1642

Roku 1642, dnia 12 września Urodzonych rodziców syn urodzony o godzinie ósmej dziś w Małej Lipnicy, Baltzara i Katarzyny Stokowskich, którego imię na chrzcie przeze mnie Stanisława Dombrowskiego plebana w Niewieszu nadane jest Albert. Rodzicami chrzestnymi [byli] Urodzony Tomasz Trzebicki i Urodzona Pani Jadwiga Malska

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1680

Roku tego samego, dnia zaś 12 kwietnia, ? jak wyżej ochrzcił Wojciecha, syna Szlachetnych rodziców Andrzeja i Marianny Biernackich z Biernacic. Rodzicami chrzestnymi jego byli Szlachetni Aleksander Trzebicki z Lipnicki i Jadwiga Spinkowa z Lipnicy.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1680

Lipiec
Roku tego samego, dnia 22 lipca. Ten sam jak wyżej wikary, ochrzcił imieniem Anna, córkę Szlachetnych rodziców Kazimierza i Marianny Lesczyńskich, małżonków z Ułanów. Rodzice chrzestni jej Urodzony i Wielmożny Samuel Budzisz Pstrokoński z Niewiesza i Urodzona Katarzyna Kamocka z Lipnicy Małej.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1698

Roku jak wyżej, dnia 23 czerwca. Ja ten sam, ochrzciłem dwoma imionami Elżbieta i Marianna, córkę Szlachetnych rodziców Marcina [brak matki] Jankowskiego z Jankowic, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jej Urodzony Stanisław Budzisz Pstrokoński i Urodzona panna Barbara Starzyńska z Lipnicki.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1747

Z Lipniczki
Roku jak wyżej, dnia 1-go września, ten sam jak wyżej, ochrzciłem imionami Idzi, Bogumił, syna Urodzonych Michała Germanowskiego i Konstancji, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Walewski chorąży sieradzki, starosta wartski, posesor dóbr Niewiesza ze swoją małżonką Konstancją z domu Radolińską.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 2

Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Gubernij Kaliskiey.
Podaie do publiczney wiadomości iż Dobra Ziemskie Lipnica i Lipniczka w Po­ wiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim Gubernii Kaliskiey położone, iednę gminę pod nazwiskiem gminy Lipnicy składaiące, Onufrego Lipińskiego byłego Jenerała Dziedzica tychże Dóbr, w Pięczniewie Powiecie Wartskiem mieszkaiącego, własne, Aktem tradycyi Komornika Józefa Sikorskiego, na gruncie tychże Dóbr w dniu 22 Października (3 Listopada 1838 r.) sporządzonym, na rzecz Urszuli z Korytowskich 1. voto Trąbczyńskiey 2. Jana Nepomucena Kmity Dzierżawcy wsi Chorzałki, małżonki, czyli oboyga małżonków Kmitów w wsi Chorzałkach w wielkiem Xięstwie Poznańskiem mieszkaiących, zaś zamieszkanie prawne do przedmio­ tu tego u Karóla Wierusz Kowalskiego Patrona Trybunału tuteyszego tu w Kali­szu pod Nro. 569 mieszkaiącego, który subhastacyą tę popiera, obrane maią­ cych, zaięte zostały. Akt zaięcia wyż z daty powołany w iedney kopii Wóyto­wi Gminy Lipnicy, Franciszkowi Tabaczkiewiczowi w dniu 18/30 Listopada ro­ ku 1838 a w drugiey Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Wartskiego w dniu 23 Listopada (5 Grudnia) tegoż roku doręczony został, na­stępnie tenże Akt w Księdze hypoteczney właściwey w dniu 3/15 Grudnia 1838 . roku a w Kancellaryi Trybunału w dniu 16/28 tegoż miesiąca i roku wpisany został.
Rozległość Dóbr tych iest następuiąca:
a) Place pod zabudowania, ogrody i drogi około Morg. 6 Pr. 85.
b) Grunta orne około Morg. 1485 Pr. 243.
c) Łąki około Morg. 189 Pr. 276.
d) Pastwisko nieco zarosłe z kawałkiem boru około Morg. 580 Pr. 175.
e) Pastwisko ku Wiatrakowi około Morg. 1 Pr. 100.
f) Wody, stawy i nieużytki oraz drogi około Morg. 15 Pr. 48..
g) Dział do Wiatraka należący około Morg. 24 Pr. 100..
Prócz, tego ieszcze w kontrowersie z Poddębicami boru Ściernia mała zwanego morg. 109 prk. 55 oraz Ściernia wielka nazwanego morg. 405 prk. 55. W Dobrach tych niemasz dworskiego folwarku, ponieważ grunta dworskie i wieyskie na czynsz wypuszczone zostały. Czynszownicy zaś są następni: Szymon Rybarkiewicz, Jakób Król, Łukasz Wawrzynkiewicz, Bogumił Zieliń­ ski, Stanisław Rybarkiewicz, Piotr Rybarkiewicz, Łukasz Jgnasiak, Maciey Świtalski, Wincenty Andrzeiewskj, Karól Andrzeiewski, Audrzey Komicz, Józef Miłas v.Mintus, Józef Jabłoński, Antoni Strzelewicz, Bonawentura Krakowiak, Andrzey Młynarczyk czyli teraz Wawrzyniec Hyży, Woyciech Młynarek, Andrzey Frąnckowiak, Kazimierz Fronckowiak, Józef Bentkowski, Andrzey Krakowiak, Fran­ ciszek Szczepański, Walenty Marcinkowski, Bogumił Leymann, Jwan Szczepański, Jakób Dobrowolski, Franciszek Hyży, Kazimierz Hyży, Józef Janiak, Woyciech Lewandowski, którzy wszyscy płacą corocznie czynszu złp. 2625 także oddaią gęsi i kapłony oraz owies, daią ordynaryą i opał na Wóyta Gminy, i opłacaią laudemium przy każdey sprzedaży. Na przypadek zaś wygrania kontrowensów mała i wielka Sciernia obowiązani są z chuby po 129 złp. płacić. — Podatki dworskie i wieyskie opłacaią. Propinacya i fabrykowanie trunków służy Andrzeiowi Komicz za opłatą rocznie złp. 200. Sołtys posiada ćwierć chuby z którey nic nie płaci. Karolina z Kwisławskich 1. Żurawska , 2. Rybarkiewicz posia­ da pół chuby z którey nic nie płaci, i nie daie. Jan Kuńczak Młynarz płaci z Wia­traka czynszu po złp. 5o rocznie.
Sprzedaż Dóbr tych odbywać się będzie w Trybunale Cywilnym Guber­nii Kaliskiey w Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina sytuowanym. — Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży na Audyencyi publiczney rze­czonego Trybunału w dniu 27 Stycznia (8 Lutego) 1839 roku o godzinie 10tey z rana nastąpi.
Kalisz dnia 16/28 Grudnia 1838 roku.

Franciszek Salezy Wołowski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 2

(N. D. 88). Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 4. Franciszka Kulitowskiego co do tytuła współwłasności dóbr Lipnica i Lipniszka, jako i tytułu własności folwarku Bugaj z Okręgu Wartskiego i na tymże, folwarku Bugaj w dziale IV pod Nr. 1 zahypotekowany sumy rs. 3,000 i drugiej pod Nr. 5 rsr. 1,300 sposobem ostrzeżenia zabezpieczony oraz prawa zastawy folwarku Bugaj w dziale III pod Nr. 3 zapisanego (…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznacza się termin na dzień 16 (28) Czerwca 1867 r. o godzinie 10 z rana w kancelarji hypotecznej.
Kalisz d. 3 (15) Grudnia 1866 r.
Teofil Józef Kowalski Rejent.


Dziennik Warszawski 1867 nr 31

(N. D. 362). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
19. Lipnica i Lipniczka z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Wartskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 82 k. 37 1/2, vadium do licytacji rs. 450, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2,700, termin sprzedaży d. 6 (18) Października 1867 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. J. T. Kowalskim.
Sprzedaże wzmiankowano odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz, d. 28 Grud. (9 Stycznia) 1866/7 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz Bierzyński.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza