-->

sobota, 3 maja 2014

Bugaj

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Bugay, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Glinno, własność prywatna. Ilość domów 6, ludność 56, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Bugaj,  wś, nad Wartą, pow. turecki, gm. Lubola, par. Brodnia, należy do dóbr rządowych Brodnia. Gospodarzy 6, morg. 194 i pół. Lustracya dóbr starościńskich z r. 1789 B. nazywa pustkowiem.

Mapa Reymann'a

Bugaj, druga połowa XIX w.


1992 r.

Lustracja 1789 r.


Pustkowie Bugay między Dzierzązną i Włyniem do Glinna należące czyli kolonia nowa, tłuki robią w żniwa 4 i usługę dworowi.
Na pustkowiu Bugay między Dzierzązną i Włyniem nowo wybudowanym do Glinna należnym jest trzech mieszkańców, którzy wnoszą do Skarbu w rok czynszu zł i z wypłaconych zakwitowani.


Gazeta Warszawska 1811 nr 73

 Listy Gończe. Sąd Sprawiedliwości Kryminalney Departamentów Warszawskiego i Kaliskiego, wzywa ninieyszem wszelkie władze tak Woyskowe iako i Cywilne, aby niżey wyrażonych winowayców: (...) 2. Marcina Maiewskiego rodem z Zelislawca pod Błaszkami, 28 lat sobie liczącego, wzrostu miernego, naymniey 5 cali, twarzy gładkiey okrągłey i czerstwey, nosa długiego, włosów rudawych nieco kiędzierowatych , oczów siwych, ubranego w kapotę dobrą, z sukna szarego , chustkę białą płocienną na szyi ,i bóty chłopskie dobre, kapelusz czarny okrągły, wstążką czarną opasany; (...) 4 Kacpra Bednarka , rodem z Bugaiu należącym do Wsi Dzierżązny w Powiecie Szadkowskim położoney, lat 23 maiącego, wzrostu dobrego , włosów ciemnych, twarzy brunet, oczów szarych , nosa srzedniege, ubranego w płaszcz z sukna nakrapianego iuż starego , na spodzie w kaftan kuczbaiowy, z rękawami na guziki kościanne białe zapinanemi , w spodnie granatowe sukienne i bóty stare, w czapkę lisią spuszczoną , z wierzchem ciemno pieprzowym ; o rożne kradzieże obwinionych , którzy na transporcie z Sieradza do Warszawy o półmile od Sochaczewa w boru z pod straży zbiegli, gdziebykolwiek pokazać się mieli, takowych raczyły kazać chwytać, i do tuteyszego więzienia Prochownią zwanego dostawić. Dan w Warszawie dnia 30 Sierpnia 1811 Roku. Jozef Prażmowski, Prezyd: Drzewiecki Sekr.

Gazeta Warszawska 1812 nr 86

Gdy z dnia 4 na 5ty m. i r b., na Bugaiu w Gościńcu, należącym do wsi Włynia pod Wartą , przy trzymano czterech ludzi podeyrzanych, brykę i trzy konie, z których iako to: — 1) Felix Kuligowski wzrostu miernego, postaci i twarzy otyłey, na twarzy blady, włosow białawych ostrzyżonych, oczów burych, miał na sobie szpancerek granatowy z barankami siwemi, ciechciery z zielonego ciemnego sukna , kamzelkę nankinową , płaszcz szaraczkowy, ieszcze barakanem iasnym podszyty, przy którym kołnierz opuszczony duży, bóty cielęce, czapkę z siwych baranków w kwaterę do spuszczania ; trzos z skóry żółtawey na sobie opasany, w którym około 50 talarów w monecie grubey i kilka dukatów w zlocie bydź mogło—2) Daniel Wysocki , który do koni tegoż Kuligowskiego zostawał , postaci niskiey cokolwiek otyłey, na twarzy czarniawy, oczow siwych, włosow czarnych , miał na sobie wołoszkę z sukna siwego prochowego na guziki zapinaną, białem płótnem podszytą, spodnie z płótna w paski szarego, kamzelkę z sukna ciemno zielonego z guzikami takowemiż, kapelusz czarny. —Pierwszy mógł mieć około lat 30 , drugi około lat 40, zbiegli, a drugich dwoch , iako to : Jana Szeffera z miasta Julsburg z Śląska , Jozefa Nowickiego czyli Szotańskiego w Julsburgu wzięto i przytrzymano wraz z bryką fabryki Końskiey, płótnem białem pokrytą z półkoszkami wysuwanemi, i trzema końmi, z których pierwszy koń brudno kasztanowaty z odmianą białą na zadniey nodze, około 8 lub 9ciu lat maiący. Drugi koń ciemnogniady ogier bez odmiany lat 6 lub 7; trzeci kon iasno gniady bez odmiany lat 9 lub 10 maiący, z chomontami furmańskiemi i płatami czerwonymi, z których to koni, obwinieni i w areszcie zostaiący, Szeffer i Szotanski , oświadczaią , iż pierwsza para wraz z bryką , do Felixa Kulikowskiego zbiegłego, a trzeci koń do Szotańskiego czyli Nowickiego pozostaiącego w areszcie należeć maią — Ze zaś z przytrzymanych dwoch obwinionych , nic przekonywaiącego dotąd odkryć ani wyśledzić nie można, iak szczególnie że pierwsi dway uciekli, i że rożne narzędzia podeyrzane w bryce znaleziono, przeto niżey podpisany Sąd , wzywa wszelkie Władze tak Cywilne iako i woyskowe , iżby w razie spostrzeżenia powyżey opisanych dwoch zbiegłych przytrzymać i do Sądu swego transportem odesłać raczyły. Względem zaś pozostaiących w areszcie , Jana Szeffera i Jozefa Nowickiego, czyli Szotańskiego, niemniey odkrycia koni i bryki , raczy publiczność, kogo okolicznośc ta interessowac może, tak denuncyiacyią swoią, iako i zgłoszenie z udowodnieniem legalnem swey własności w naykrótszym czasie do Sądu podpisanego uczynić i przesłać. Dan w Szadku d. 17 Października 1812 roku. — J . K. X. Mci Wydział Sporny Sądu Pokoiu Ptu Szadkowskiego, D. Jedliński, Zastępca Podsądka.

Gazeta Warszawska 1823 nr 62

LISTY GOŃCZE.
Sąd Policyi Poprawczey Wydziału Piotrkowskiego — Wzywa wszelkie Władze tak cywilne iako i woyskowe, niemniey osoby prywatne, ażeby zbiegłych z więzienia tuteyszego w dniu 17 Stycznia r. b. Kacpra Bednarka i Kacpra Galińskiego o liczne kradzieże obwinionych, śledzić, w razie wyśledzenia poymać, i do Sądu tuteyszego dostawić ich raczyły; celem którego to wyśledzenia, dołącza się opis fizognomii ich następujący: 1) Kacper Bednarek lat 27 liczący, Katolik, rodem iest ze wsi Bugaia w Powiecie Wartskim Woiewództwie Kaliskiem położoney, wzrostu wysokiego, twarzy nieco ściągłey, włosów blond krótko postrzyżonych, oczu siwych, nosa długiego; w czasie ucieczki miał na sobie płaszcz sukienny szaraczkowy stary, na rękawach łatany, starą kuczbaią podszyty, kamizelkę sukienną białą z guzikami mosiężnemi małemi, spodnie płócienne, bóty stare, chustkę na szyi i czapkę ciemną granatową z czarnym szerokim baranem. — 2) Kacper Galiński zaś mieć może lat 24, rodem z Szadku, Katolik, wzrostu iest miernego, twarzy okrągłey, oczu piwnych, nosa krótkiego, włosów czarnych i czarno zarasta. Znak szczególnieyszy, po którym łatwiey rozpoznanym bydź może, ma ten, iż pod lewą szczęką ma znamię czarne znaczney wielkości, tudzież mówiąc szepluni, podczas ucieczki był ubranym w płaszcz stary szaraczkowy, spancer stary sukienny czarny, spodnie sukienne takiegoż koloru długie na bóty, bóty stare łatane i kaszkiecik sukienny stary z daszkiem rzemiennym. — W Piotrkowie dnia 4 Lutego 1823 r.
Idzińnki.
Rzońca Prot. Sądowy.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin na dzień 1wszy Maia 1826 roku, dla:
1. Dóbr Narodowych Ekonomii Brodni, składaiącey się z folwarku i wsi Brodni, Pustkowia i Młynika, z folwarku i wsi Brzega i wiatraka w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku i wsi Dzierzązny z prawem pobierania składowego z Warty, z folwarku i wsi Glinna i Pustkowie Bugay w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku i wsi Grzybki, z wsi Proboszczowic w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku i wsi Rzeczycy i Młyna w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim położonych.
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 22

Kommisya Woiewództwa Kaliskiego. W uzupełnieniu trzech reskryptów Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu a mianowicie: ad 1, z daty 7 Października roku zeszłego Nr. 58498F11479 ad 2. Z daty 14 Października roku zeszłego Nr. 75093f16056. ad 3. Z daty 28 Października r. zeszłego Nr. 77872f16594, wydanych, a zasadzaiących się na dekrecie Nayiaśnieyszego PANA w Odessie pod dniem 19 Sierpn. 1828 r. zapadłym, Kommissyą Woiewódzka do powszechney podaie wiadomości, iż 1, dnia 21 Lutego r. b. 2, — 23 ditto. 3, —20 Marca r. b. 4,—23 ditto. poczynaiąc zawsze od godziny trzeciey z południa odbywać się będzie w Jey biurze na Sali zwykłych posiedzeń publiczna licytacya na sprzedaż następuiących dóbr rządowych, to iest: ad 1. Klucza Wola Łaszczowa, składaiącego się z wsi i folwarku Bielawy, propinacyi w całym kluczu, wiatraku we wsi Woli Łaszczowey, i lasu przyległego obrąb bielawy zaymuiącego włok 44 morgów 8 prętów 168 przestrzeni miary nowopolskiey, w Ekonomii Staremiasto, Powiecie i Obwodzie Konińskim położonego. ad. 2 Klucza Turkowice, składaiącego się z wsiów Cisowa części Rządowey i części Woytowskiey, Kowali Xiężych, Turkowice, Sadowa Xiężego, i gruntów skarbowych przez dotychczasowego Naddzierżawcę obsianych, z folwarków Turkowice i Cisów, z propinacyi w tymże kluczu, z wolnego mlewa, rybołówstwa, oraz lasu przyległego w Ekonomii Turek, w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim położonego. ad 3. Klucza Brodnia, składaiącego się z wsiów: Brodnia, Brzegi, Dzierzążno, Glinno i Bugay, z folwarków: Brodnia, Glinno Bugay i Dzierzązna, Rybołówstwa i Propinacyi w całym tym kluczu, oraz lasu przyległego, w Ekonomii Brodnia w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim położonego. ad 4. Klucza Rzeczyca, składaiącego się z wsi i folwarku Rzeczycy, gruntów młynarskich i Karczemnych, Propinacyi w tym kluczu, niemniey lasu przyległego, włók 35 Morgów 19 prętów 290 przestrzeni miary nowopolskiey obeymuiącego, w Ekonomii Brodnia, powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim położonego. Licytacya zaczynać się będzie, a mianowicie: ad 1. od summy złp. 49,767 gr. 14. ad 2. — — 139,718 — 20. ad 3. — — 176,122 — —14. ad 4. — — 61,971 — 22. w srebrze albo w listach zastawnych koloru białego w nominalney wartości. Oprócz postąpioney na licytacyi summy, obowiązany będzie plus licytant corocznie skarbowi opłacać w dwóch ratach kanon: ad 1. w summie złp. 2376 gr. 25. ad 2. — — 6728 — 14. ad 3. — — 8154 — 26. ad 4. — — 3021 — 11. z wolnością iednak spłacenia takowego monetą brzęczącą. Nadto przeymnie tenże pożyczkę od Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego: ad 1. w summie złp. 26,000 ad 2. — — 60,000 ad 3. — — 151,800 ad 4. — —18,000 zaciągnioną, od którey przez następne 24 lat wnosić będzie do kassy tegoż Towarzystwa prawem seymowem z dnia 13 Czerwca 1825 r. ustanowioną opłatę. Oprócz podatków i ciężarów do tych dóbr przywiązanych, opłacać się będzie także nowo ustanowiony podatek ofiary, iako to: ad 1. w ilości złp. 855 gr. 26. ad 2. — —1346 — 17. ad 3. — — 2024 —'3. ad 4. — — 183 — 21. Każdy przystępuiący do licytacyi winien złożyć vadium. ad 1. w summie złp. 5,793 gr. 20. ad 2. — — 15,857 — l ad 3. — — 22,381 — 23. ad 4. — — 6762 — 22. w srebrze lub listach zastawnych, a nadto utrzymuiący się przy niey, obowiązany będzie zaraz złożyć drugą podobną ilość. —W tem mieyscu Kommissya Woiewódzka widzi potrzebę uwiadomić chęć kupna maiących, że lubo do klucza Turkowic ad Nr. 2 przyłączoną iest wieś Sadów Xięży, przecież takowa wraz z propinacyą i lasem przyległym włok 43 morgów 16 prętów 182 miary nowo-Polskiey obszerności maiącym oddzielnie sprzedaną bydź może, ieżeli pretendenci życzyć sobie tego będą, a klucz Turkowice nie będzie mógł bydź w całości sprzedany. Proetium tey realnaści, od którego Licytacya in plus zaczynać się będzie, wynosi Złp. 35,175. Kanon roczny uczyni zł. 1694 gr. 11. Pożyczka od Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego zaciągnięta Złp.15.000 Vadium ustanowione Złp. 3988 gr 23. O innych warunkach licytacyynych, każdy chęć kupna maiący poweźmie wiadomość w biurze Kommissyi Woiewódzkiey, gdzie nawet warunki kupna wraz z tabellarycznym wykazem źródeł dochodów na drzwiach są wywieszone. Wolno iest każdemu chęć licytowania maiącemu o stanie dóbr na gruncie przekonać się, a w tey mierze zgłosić się zechce do właściwych ekonomii naddzierżawców, do których stosowna wyszła dyspozycya. w Kaliszu dnia 7 Stycznia 1830 r. Radca Stanu Prezes Rudzicki. Sekretarz Jeneralny Dziewulski.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 104

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Z powodu spełzłey licytacyi dóbr rządowych klucza Brodnia w ekonomii tegoż nazwiska położonych, kommissya woiewódzka w wykonaniu reskryptu kommissyi rządowey przychodów i skarbu z dnia 20 stycznia r. b. nr. 2299f329 zasadzaiącego się na dekrecie Nayiaśniszego Pana z dnia 19f31 sierpnia 1828 roku w Odesie zapadłym, podaie do powszechney wiadomości: iż dobra te na sprzedaż z wolney ręki ninieyszem wystawione zostaią.— Każdy więc chęć kupna maiący, może w tey mierze bądź wprost do kommissyi rządowey przychodów i skarbu, bądź do kommissyi woiewódzkiey, stosowną podać deklaracyą. Klucz Brodnia położony w ekonomii tegoż nazwiska powiecie Wartskim i obwodzie Kaliskim, składa się z wsiów Brodnia, Brzeg, Dzierzążno, Glinno i Bugay, z folwarków Brodnia, Glinno, Brzeg i Dzierzążna, oraz lasu przyległego. Praetium ustanowione wynosi summę złp. 176,122. gr. 14 w srebrze, albo listach zastawnych koloru białego w nominalney wartości. Oprócz powyższego praetium obowiązany będzie nowo nabywca co rocznie skarbowi opłacać w dwóch ratach kanonu w summie złp. 8154 gr. 26 z wolnością iednak spłacenia takowego monetą brzęczącą. Nadto przeymie tenże pożyczkę od towarzystwa kredytowego ziemskiego w summie złp. 151,800 ząciagniętą, od którey przez następne 24 lata, wnosić będzie do kassy tegoż towarzystwa prawem seymowem z dnia 13 czerwca 1825 r. ustanowioną opłatę. Oprócz podatków i ciężarów do tych dóbr przywiązanych, opłacać się będzie także nowo ustanowiony podatek ofiary w ilości złp. 2024 gr. 3. Przystępuiący do kupna tych dóbr, winien będzie złożyć vadium w summie złp 44,769 gr. 16 w srebrze lub listach zastawnych. O innych warunkach, każdy chęć kupna maiący poweźmie w godzinach służbowych wiadomość w biórze kommissyi woiewódzkiey, a mianowicie w sekcyi dóbr i lasów rządowych, gdzie nawet warunki te wraz z tabelarycznym wykazem źródeł dochodów na drzwiach są wywieszone. Wolno iest każdemu chęć kupna maiącemu o stanie dóbr na gruncie przekonać się a w tey mierze zgłosić się zechce do właściwej ekonomii naddzierżawcy i urzędu leśnego Szadek, do których stosowna iuż wyszła dyspozycya. w Kaliszu dnia 22 marca 1830 roku. Radca stanu Prezes. Piwnicki, Sekretarz Jeneralny Dziewulski.

Dziennik Powszechny 1834 nr 79

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do powszechney wiadomości, iż w zastosowaniu się do ogólnych przepisów rządu względem dalszego zarządzenia dobrami sekwestrowi lub konfiskacie uległemi, dobra poniżey wymienione, a do tey kategoryi należące, w drodze publiczney licytacyi wydzierżawiać będzie na lat trzy od dnia 1 Lipca r. b. wraz z porządkami ekonomicznemi, tudzież inwentarzami, takiemi iakie się gdzie znayduią miejscowe, a mianowicie:  
10. Na dniu 16 Kwietnia r. b. Dobia Włyń w Obwodzie Sieradzkim położone, do których należą: a) Folwark i wieś tegoż nazwiska. b) Pustkowie Ulesie. c) Propinacya. d) Karczma Bugay. Podług dotychczasowego kontraktu dzierzawnego dochód roczny, po potrąceniu wydatków gruntowych, wynosi złp. 9,000 z tego potrąca się ieszcze 5 % na utrzymanie budowli i tyleż na ogólne straty z risico ----złp. 900 pozostaie czysty dochód do licytacyi pro praetio fisci złp. 8,100
Licytacya w terminach wyżey oznaczonych, odbywać się będzie na sali posiedzeń Kommissyi Wdzkiey z południa o godzinie 2giey. O warunkach pod iakiemi wydzierzawienie dóbr tych nastąpi, pretendenci (którzy w przepisane postanowieniem Namiestnika Królewskiego z dnia 24 Stycznia 1818 roku świadectwa kwalifikacji zaopatrzyć się zechcą) w Biurze sekcyi dóbr w godzinach służbowych poinformowani bydź mogą. w Kaliszu dnia 8 Marca 1834 roku. Prezes, Szmidecki. Sekretarz Jlny, Przedpełski. N. D. 17,441.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 186

(N. D. 3352) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego
W dniu 27 Czerwca (9 Lipca) r. b. około mostu trzeciego uważając od wsi Bugaja do miasta Warty na grobli będącego, znalezione zostały w wodzie zwłoki kobiety lat około 19 mieć mogącej ubrane w fartuh na głowie gruby płócienny niebieskie i białe paski, w drugi fartuch płócienkowy takiegoż koloru tylko nieco szerszych pasków niebieskich, na ramionach; w trzeci wreszcie fartuch nad biodrami koloru szarego w paski czerwone, płócienkowy, suknią perkalikową, brązową w drobne białe kwiatki, z łatkami, gdzie niegdzie różowemi, koszulę z szarego grubego płótna w dobrym stanie z falbankami u szyi i rękawów z nieco cieńszego płótna, na szyi dwa sznurki paciorków ciemnych, matowych z żółtemi szklistemi pomięszaną, a między temi medalik, po jednej stronie z Krzyżem a po drugiej z Matką Boską, na średnim palcu prawej ręki pierścionek zwyczajny wiejski z paciorkiem koloru granatu wielkości grochu polnego, zwłoki były wzrostu miernego, dobrze zbudowane włosów na głowie blond rudawe w padających, na tyle głowy warkocze splecionych twarzy monstrualnie rozdętej, tak że żadnych rysów prawidłowych nie można było zebrać, ktoby więc wiedział o imieniu i nazwisku pomienionej kobiety, zechce dać znać do Sądu naszego lub najbliższego swego zamieszkania.
Szanek d. 1 (13) Lipca 1861 roku.
K. Rozwadowski.Dziennik Warszawski 1874 nr 9

N. D. 324. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Stosownie do art 682 K. P. S. wiadomem czyni, iż na żądanie Anieli Bajer panny pełnoletniej z własnych funduszów utrzymującej się w mieście Kaliszu zamieszkałej, a prawne zamieszkanie do tego interesu u Alfonsa Parczewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu który subhastację dóbr poniżej wymienionych prowadzi obrane mającej, w poszukiwaniu od SS-ów Karola Mniewskiego a mianowicie:
1. Teodora Mniewskiego. 2. Adama Mazurkiewicza którego ojcem i opiekunem jest Ludwik Mazurkiewicz 3. Kornelji z Parczewskich Mniewskiej po Karolu Mniewskim pozostałej wdowy, sumy rs. 2,250 w listach zastawnych z kuponami, z procentem 5% od dnia 12 (24) Czerwca1873 roku, oraz przynależnymi kosztami, zajęte i zaaresztowane zostały, protokółem Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu Franciszka Roweckiego w dniu 22 Października (3 Listopada) 1873 roku spisanym
DOBRA ZIEMSKIE
Włyń, składające się z folwarku i wsi Włyń, z wszelkiemi zabudowaniami i przyległościami, z wyłączeniem z pod sprzedaży gruntów i zabudowań na własność włościan przeszłych, zresztą z tem wszystkiem co całość ich stanowi i w tem ograniczeniu jak się znajdują.
Dobra te położone są w okręgu Szadkowskim, powiecie Sieradzkim, gubernji Kaliskiej, należą do gminy Dzierzązna, parafji Kamionacz, graniczą na wschód słońca z dobrami Rossoszyca na południe z dobrami Kamionacz, na zachód z dobrami Małków i na północ z dobrami Dzierzązna Rządowa; odległe od miasta okręgowego a raczej osady Szadek wiorst 20, od miasta powiatowego Sieradza wiorst 12, od miasta Warty wiorst 3: właścicielami są Sukcesorowie po Karolu Mniewskim, a więc dłużnicy poszukiwanej sumy a mianowicie. 1. Teodor Mniewski obywatel w dobrach Wągłczewie okręgu Wartskim zamieszkały. 2. Nieletni Adam Mazurkiewicz którego ojciec i opiekun Ludwik Mazurkiewicz obywatel poprzednio w Moskórni, obecnie zaś w Poprzęźnikach okręgu Wartskim zamieszkuje; użytkowanie zaś dożywotnie przysługuje Kornelji z Parczewskich Mniewskiej, po Karolu Mniewskim pozostałej wdowy, z własnych funduszów w mieście Kaliszu utrzymującej się. Znajdują się te dobra w posiadaniu dzierżawnem Tomasza Pruszyńskiego na lat 6, po sobie idąсe, od dnia 12 (24) Czerwca 1871 roku, poczynając za kontraktem przed Rejentem Józefem Sikorskim, w dniu 7 (19) Kwietnia 1871 roku sporządzonym za czynsz dzierżawny rocznie rs. 2,550.
Na skutek Najwyższego Ukazu o uwłaszczeniu włościan w dniu 19 Lutego (2 Marca) 1864 r. wydanego, włościanie w dobrach zajmowanych zamieszkali, są od wszelkich obowiązków dla dworu uwolnieni i na rzecz ich uwłaszczone zabudowania i grunta, odgraniczone są od gruntów dworskich wygonami, drogami i miedzami.
Rozległość dóbr zajmowanych przybliżonym sposobem obliczona jest następująca:
1. Gruntów ornych włók 20, mórg 8. 2.Łąk włók 5, mórg 26. 3. Pastwisk włók 12, mórg 15. 4, Ogrodu owocowego i warzywnego mórg 4. 5. Pod zabudowaniami i podwórzami mórg 7. 6. Wód włók 2, mórg 5. 7. Zagajników włók 30, mórg 20. 8. Zarośli włók 2, mórg 15. 9. Dróg i nieużytków włók 4, mórg 20. 10. Grunt Młynarski włóka 1.
Ogółem włók 80, miary nowopolskiej, czyli dziesiatyn 1,200. Grunta należą do klasy II, III, IV i V. Granice są jawne i niesporne, podatki do kasy powiatu Sieradzkiego opłacają się rocznie w ilości rs. 401 kop. 62.
Zabudowania na folwarku Włyń:
1. Dwór drewniany szkudłami kryty o 2-h sieniach, 6 pokojach i 1-ej kuchni z 2 przystawkami z których jedna zawiera sień i pokoj a druga spiżarnią. 2. Drwalnik i chlew pod jednym dachem z drzewa, słomą kryte. 3. Ogród owocowy i warzywny w którym drzew urodzajnych około 1,060, dzikich 40, krzewów agrestu 96, nadto w ogrodzie są inspekta i trzy ule. 4. Kloaka z drzewa pod szkudłami. 5. Gorzelnia murowana pod szkudłami o 2-ch kominach bez aparatu. 6. Szopa z drzewa pod słomą. 7. Dom drewniany pod szkudłami w którym mieszka kowal Józefat Kurkowski. 8. Kuźnia przytem kowal posiada gruntu dworskiego mórg 8 za umową ustną od 11 (23) Kwietnia 1873 r. do tegoż dnia 1874 r. 9. Obory z drzewa pod słomą i szkudłami, na końcach ściany z cegły palonej. 10. Spichrz na podmurowaniu pod słomą drewniany. 11. Stajnie spalone po których pozostały mury. 12. Stodoła o jednem klepisku z drzewa pod słomą. 13. Stodoła o 3-ch klepiskach ze ścianami drewnianemi w słupy z cegły palonej pod słomą i szkudłami. 14. Sieczkarnia z drzewa pod słomą. 15. Owczarnia z cegły palonej pod szkudłami. 16. Stawek wysuszony, przy którym studnia balami ocembrowana. 17. Dwór i zabudowania powyższe otoczone są ogrodzeniem żerdzi łupanych i chrustem. 18. Koszary z drzewa na podmurowaniu pod słomą o trzech kominach, 6 sieniach i 12 izbach, zamieszkane przez ludzi dworskich. 19. Obory z drzewa pod słomą dla ludzi dworskich. 20. Karczma o jednym kominie z drzewa pod słomą w której szynkuje trunki dworskie Michał Jezierski, posiada gruntu dworskiego mórg 8, za wyszynk pobiera 31 procent płaci dworowi rocznie rs. 52 kop. 50 jest za umową od 11 (23) Kwietnia 1873 do tegoż dnia 1874 r. 21. Chlewik z drzewa pod słomą. 22. Koszary czeladnie z drzewa na podmurowaniu pod słomą o 2* kominach, i sieniach, 8 izbach. 23. Dwa chlewy z drzewa pod słomą. 24. Wiatrak o 2-ch śmigach z kołowrotem na łańcuchu porządkami młynarskimi, dom o jednym kominie drewniany, stodoła, obórka, chlewik i szopa wszystko drewnianne pod słomą; przytem studnia balami ocembrowana. Wiatraka, domu i zabudowań wieczystym dzierżawcą jest Andrzej Bednarek młynarz, który zobowiązany jest mlewo dla dworu bez wynagrodzenia uskuteczniać. Posiada nad to tenże młynarz, jedną włókę gruntu z łąką miary nowopolskiej. 25. Karczma Bugaj zwana, o dwóch kominach z cegły palonej pod słomą, ze stajnią dworską pod jednym dachem, szynkuje w niej trunki dworskie Andrzej Kędzio vel Kędzic posiada grunta mórg 6, dworskiego, pobiera za wyszynk 3 procent płaci czynszu dworowi rs. 75 rocznie, pozostaje za umową od 11 (23) Kwietnia 1873 r. do tegoż dnia 1874 r. 25 Dom pod borem Ulesie zwany, z drzewa pod słomą, w którym mieszka borowy Józef Gołczyński.
Inwentarz żywy i martwy stanowi własność dzierżawcy Tomasza Pruszyńskiego i dla tego z pod sprzedaży wyłącza się.
Również wyłącza się łąka krawiecka zwana, mórg 38, prętów 330, położona za Wartą rzeką jako do dóbr Małkowa odprzedana.
Wysiew jaki na folwarku Włyń uskuteczniony być może jest następny:
Przenicy korcy 40, żyta korcy 100, jęczmienia 80, grochu 20, tatarki 20, owsa 100, łubinu 10, koniczyny garncy 16, rzepaku garncy 12, kartofli korcy 160, siana sprząta się wozów 180.
Obszerniejszy opis dóbr zajętych obejmują protokół zajęcia u popierającego sprzedaż Alfonsa Parczewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu tamże zamieszkałego pozostającу zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży w kancelarji Pisarza Trybunału jak również u tegoż Patrona przejrzanemi być mogą.
Akt zajęcia wyż z daty powołany doręczony został w kopjach: Józefowi Gadomskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Szadku w dniu 31 Października (12 Listopada) 1873 r. tudzież Krysztofowi Laube Wójtowi gminy Dzierżązna w dniu 1 (13) Listopada 1873 i. Oryginał zaś prawnie zawidymowanym był; poczem powołany akt zajęcia w dniu 21 Listopada (3 Grudnia) 1873 roku, do właściwej księgi wieczystej, a w dniu 4 (16) Grudnia 1873 r. do księgi na ten cel w biórze Pisarza Trybunału przeznaczonej wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbędzie się na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w Wydziale I.
Pierwsze ogłoszenie warunków tejże sprzedaży nastąpi na audjencji tegoż Trybunału w dniu 7 (19) Lutego 1874 roku, o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 4 (16) Grudnia 1873 r.
Skoczyński.

*nieczytelne
Gazeta Kaliska 1896 nr. 23(...)Wiele już pisano o inszych mostach pod miastem Wartą które ledwie że się jeszcze trzymają,—ale mimo to o budowie nowych mostów nic jakoś nie słychać. Toż samo z groblą na Bugaju, która

potrzebuje odpowiedniego podwyższenia i mocowania, bo woda przy każdym wylewie po niej harcuje i tamuje przejazd.(...)

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XII. Obszar gminy wiejskiej Rossoszyca dzieli się na gromady:
7. Włyń, obejmującą: wieś Włyń, osadę młyń. Włyń, osadę Bugaj Włyń, polesie II. letn. Włyń, polesie II. A. letn. Włyń, polesie II. B. letn. Włyń, kolonję Włyń I, kolonję Włyń II, kolonję Włyń III, kolonję Włyń Polesie IV.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:


wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza