-->

wtorek, 3 grudnia 2013

Złotniki

Słownik Geograficzny:
Złotniki, folwark. zob. Ptaszkowice

Złotniki, obecnie pole w gminie Zapolice.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1866 nr 225

(N. D. 6134). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności lub ostrzeżenia są umieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra te, jako zalegające w opłatach rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych wystawiona są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacje publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
14. Ptaszkowice, dawniej z części A. B. składających się, do których należy nowoerygowany folwark Złotniki, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, położonych w O-gu Szadkowskim, zalegających w opłacie rat Towarzystwu sumę rs 414 kop. 55 1/2, że przedaż odbywać się będzie przed Rejentem Kowalskim dnia 12 (24) Maja 1867 r., że vadjum do licytacji ustanowione zostało na rs. 1,500, że licytacja rozpocznie się od sumy rs. 6,398, że wreszcie zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z pobytu Tomasza Gątkiewicza, Karoliny z Gątkiewiczów Kostaneckiej, Faustyny z Łykowskich Gątkiewiczowej wdowy, z powodu wierzytelności na rzecz ich w Dziale IV pod Nr. 22 wykazu hypotecznego dóbr powołanych zabezpieczonej i dla Marji z Warszawskich Nelken, Pessy z Warszawskich Mordowicz Gitli Warszawskiej, Hindy z Warszawskich Goldman, tudzież Hanny, Fajge, Hiller rodzeństwa Warszawskich dzieci po Lewku Warszawskim pozostałych z powodu wierzytelności na rzecz ich w Dziale IV pod Nr. 12 tegoż wykazu hypotecznego zabezpieczonej.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające powinno być w gotowiźnie lub listach zastawnych w właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r).
Kalisz, dnia 14 (26) Września 1866 roku.
za Prezesa, Kęszycki.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1873 nr 104

N. D. 2963. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie Leona Walewskiego dzierżawcy dóbr Ptaszkowice w tychże dobrach powiecie Łaskim zamieszkałego, a zamieszkanie prawne u Gracjana Jastrzębskiego Patrona w mieście Kaliszu zamieszkałego subhastację dóbr poniżej wyrażonych prowadzącego, obrane mającego, w poszukiwaniu rs. 1,200 z procentem od Juljusza Złotnickiego w Ptaszkowicach powiecie Łaskim zamieszkałego należnych, zajęte zostały na przymusowe wywłaszczenie protokółem Franciszka Roweckiego Komornika Trybunału Cywilnego w Kaliszu dnia 17 (29) Lipca 1872 r. sporządzanym,
DOBRA ZIEMSKIE
Ptaszkowice składające się z wsi i folwarku Ptaszkowice oraz folwarku Złotniki, z wszelkimi przyległościami i przynależytościami tudzież z budynkami, z wyłączeniem gruntów i budynków włościańskich uwłaszczonych w okręgu Szadkowskim powiecie Łaskim gminie Zapolice położone. Budowle znajdują się na folwarku głównym Ptaszkowice, zaś folwark Złotniki takowych niema; grunta klasy II, III i IV, rozległość w ogóle przeszło włók 33, obecnie znajdują się w dzierżawnem posiadaniu Lucjana Walewskiego, dzierżawa kończy się w dniu 12 (24) Czerwca 1880 roku. Obszerniejszy opis tych dóbr obejmują protokół zajęcia u Jastrzębskiego Patrona znajdujący się. Zbiór objaśnień i warunków sprzedaży przejrzany być może w Kancelarji Patrona i Pisarza.
Akt zajęcia doręczony został Juljuszowi Złotnickiemu właścicielowi, Wójtowi gminy Zapolice na ręce Pisarza Józefa Sukiennickiego, i Józefowi Gadomskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu dnia 9 (21) Sierpnia 1872 roku. Po czem Akt ten dnia 11 (23) Stycznia r. b. do właściwej księgi wieczystej wniesiony, a pod dniem dzisiejszym w biórze Pisarza Trybunału zaregestrowany został. Sprzedaż tych dóbr odbędzie się na publicznej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu
Po odbyciu trzech publikacji warunków licytacyjnych przygotowawcze przysądzenie dóbr tych odbyło się w terminie d. 8 (20) Maja 1873 r. w którym dobra te przysądzone zostały Patronowi Trybunału tutejszego Gracjanowi Jastrzębskiemu za sumę rs. 12,000 i termin do stanowaczego przysądzenia pomienionych dóbr oznaczony został na d. 21 Czerwca (3 Lipca) 1873 r. godzinę 10 z rana w którym licytacja rozpocznie się od sumy rs. 12,000.
Kalisz d. 8 (20) Maja 1873 r.
Asesor Kolegialny, J. Migórski.
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1884 nr. 28
_________________________________________________________________________________

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza