-->

środa, 27 listopada 2013

Błonie

Wikipedia:
Błonie: Dzielnica Wielunia obejmująca ulice: Kochelskiego, Błońską, Wodną, Poprzeczną, Sejmu Czteroletniego, Wodną, Zamiejską oraz większą część ulicy Ciepłowniczej. W okresie międzywojennym tą nazwą określano tereny pomiędzy linią kolejową a obecną ulicą Głowackiego. Na błoniach znajduje się między innymi: ciepłownia miejska oraz Powiatowy Urząd Pracy. Błonie nazwa folwarku znajdującego się w granicach miasta Wielunia. Po raz pierwszy nazwa ta pojawia się w 1447[potrzebne źródło] roku gdy starosta wieluński otrzymał od mieszczan wieluńskich równinę miejską zwaną Błonie w zamian za łąkę grodzką.

1915 r.

1965 r.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 80

OBWIESZCZENIA HYPOTECZNE Sąd Pokoiu Powiatu Wieluńskiego. Z powodu żądania regulacyi nowey hypoteki nieruchomości, folwarku Błonie zwanego, z domu z drzewa budowanego, zabudowań przyległych, oraz gruntów i łąk składaiącego się, w obrębie granic miasta Wieluniu położonego; tudzież domu murowanego z przyległemi budynkami, w rynku miasta Wielunia pod Nr 17 sytuowanego. Uwiadamia interessantów, że takowa nastąpi w sądzie tuteyszym, co do pierwszey dnia 15 czerwca, co do drugiey d. 14 czerwca r. b. Wzywa ich przeto, aby do takowey osobiście lub przez pełnomocika urzędownie i szczególnie na to umocowanego zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokułu regulacyi podali, i w dokumenta prawa ich udowodniaiące opatrzyli się. Ostrzega ich oraz, że niezgłaszaiący się w terminie podpadną skutkom prekluzyi w art. 154 i 160 prawa o hypotekach z roku 1818 przepisaney. Jeśliby właściciel nieruchomości wywołaney w terminie do regulacyi nie stawił się, tenże na żądanie któregokolwiek z interessantów na karę złp. 10 do 50 skazany zostanie, i podług art 150 tegoż prawa utraca wszelkie dobrodzieystwa prawne względem swych wierzycieli. Ogłoszenie decyzyi iaka w skutek aktu regulacyi wydaną będzie, nastąpi co do pierwszey dnia 25 czerwca, a co do drugiey d. 26 czerwca r. b. na posiedzeniu publicznem sądu tuteyszego, i od tegoż dnia czas do odwołania się od niey upływać zacznie. Interessanci przeto, bez dalszego wezwania, w tymże dniu ogłoszenia iey obecnemi bydź winni. Wieluń 9 marca 1830 r. Karol Sławianowski podsęd.

Dziennik Warszawski 1865 nr 120

(N. D. 3652) Pisarz Sądu Pokoju Okręgu Wieluńskiego.
Z powodu zaszłej śmierci:
3. Jana Wężyk wierzyciela sum.
ad N.1 lit. a rs. 23 kop. 89.
ad N. 2 lit. b rs. 29 kop. 9 1j2.
ad N. 3 lit. a rs. 440.
4. Konstancji z Wężyków Piotrowicz wierzycielki sum:
ad N.1 lit. с rs.23 kop.89
ad N. 2lit. d rs.29 kop. 9 1j2.
ad N. 3 lit. с rs. 740 obojgu na nieruchomości pod Nr. 268j316 folwark Błonie zwanej tu w mieście Wieluniu położonej, zabezpieczonych.
(…) toczy się postępowanie spadkowe, do uregulowania którego termin co do pierwszych czterech na dzień 22 Listopada (4 Grudnia) 1865 r. (…) pod prekluzją wyznacza się.
Wieluń dnia 5 (17) Maja 1865 r.
Dembski.

Dziennik Warszawski 1873 nr 129

N. D. 3792. Pisarz Sądu Pokoju w Wieluniu.
Z powodu zaszłej śmierci.
3. Władysława Bienasiewicza, wierzyciela różnych kwot pod Nr. 1 Dz IV nieruchomości w Wieluniu Nr. H. 9 folwark Błonie.
Zawiadamiam osoby interesowane że termin prekluzyjny do regulacji spadków tych wyznaczam w kancelarji mej na d. 19 (31) Grudnia b. r.
Wieluń d. 18 (30) Maja 1873 r.
Kossowski.

Kurjer Warszawski 1881 nr 174


* We wsi Błonie, powiecie wieluńskim, gubernji kaliskiej, piorunem śmiertelnie rażonym został włościanin Jan Madela.  

Gazeta Świąteczna 1925 nr 2296

Józef Mikołajczyk, gospodarz z Błonia pod Wieluniem (w województwie Łódzkiem), wzięty do wojska w roku 1914 jako zapasowy, dotychczas nie wrócił. Gdyby kto wiedział co o nim, proszony jest, żeby zgłosił się do Księdza Wincentego Przygodzkiego, proboszcza parafji w Wieluniu, celem udzielenia potrzebnych wiadomości.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 83

Wydział hipoteczny w Wieluniu niniejszem obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po niżej wymienionych zmarłych:
1) Magdalenie Rychlikowej, współwłaśc. nieruch. położonej w Wie­luniu, w miejscowości „Błonie", oznaczonej rep. hip. Nr. 1034 (...)
Termin zamknięcia wymienionych postępowań wyznaczony został na dz. 20 kwietnia 1927 r. w kancelarji wspomnianego wydziału hipotecznego, do­kąd osoby zainteresowane winny zgłaszać się z pretensjami swemi, pod skut­kami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 6

Wydział hipoteczny w Wieluniu niniejszem obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po niżej wymienionych zmarłych:
1) Magdalenie Rychlikowej, współwłaśc. nieruch. położonej w Wielu­niu w miejscowości „Błonie", oznaczonej rep. hip. Nr. 1034.
Termin zamknięcia wymienionych postępowań wyznaczony został na dz. 20 kwietnia 1927 r. w kancelarji wspomnianego wydziału hipotecznego, dokąd osoby zainteresowane winny zgłaszać się z pretensjami swemi, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 82

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Wieluniu obwieszcza, ze po niżej wymienionych zmarłych otwarte zostały postępowania spadkowe:
1) Józefie Szustrowej, zmarłej w dniu 17 czerwca 1932 r., wierzycielce połowy kaucji, w sumie cała kaucja 16.000 złotych, zabez­pieczonej w dziale IV pod Nr. 10 na nieruchomości, położonej w Wie­luniu, „folwark Błonie", oznaczonej Nr. 262 rep. hip.

Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 18 kwietnia 1934 r. w kancelarji wydziału hipo­tecznego, w którym to dniu osoby interesowane winne zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Echo Sieradzkie 1932 13 kwiecień

AMATORZY WĘGLA.
Filip Żuberek zam. w Wieluniu (Błonie) za usiłowanie kradzieży węgla z wagonów kolejowych skazany został na 3 mies. więzienia.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza