-->

poniedziałek, 5 sierpnia 2013

Zaspy

Wikipedia:
Zaspy-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.


 1992 r. 

Warszawska Gazeta Policyjna 1854 nr 77

Ważniejsze zdarzenia zaszłe w Królestwie.
W następujących miejscach w królestwie były pożary, w skutku których spaliły się:
We wsi Zaspy pow. Kaliskim stodoła murowana, ubezpieczona na rs. 580, jako też zboża 191 kóp, dwa powozy, zapas słomy, siana i t. d. Przyczyna pożaru także niewiadoma.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 199

(N. D. 4367) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Zapozywa Teressę Skałecką żonę kucharza ostatnio we wsi Zaspach Okręgu Wartskim zamieszkałą, obecnie niewiadomą z pobytu, aby się najdalej w ciągu dni 30 od daty niniejszego zapozwu licząc stawiła do publikacyi wyroku, przeciwko niej przez Sąd Kryminalny Gubernii Warszawskiej w zarzucie zrządzenia pożaru, w skutek niezachowania przepisanych prawideł ostrożności wydanego, a to pod skutkami prawa.
Tyniec pod Kaliszem dnia 5 (17) Sierpnia 1860 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 22

Na zasadzie art. 846—848 U. P. K., sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji swej z d. 5 czerwca 1918 r., poszukuje Józefy Reszko, pochodzącej z m. Łodzi, zamieszkałej we wsi Zaspy, gm. Ostrów Wartski, oskarżonej z art. 51 i 581 K. K. i zbiegłej niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanej nieznane.

W razie odnalezienia poszukiwanej lub miejsca jej zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować o niem najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 3

Starostwo Tureckie,
L. 8162/35.
WYKAZ
wydanych duplikatów zagubionych kart ewidencyjnych w pow. Tureckim za czas od przeglądu do 1-go
października 1925 r.
4. Wojciech Gabrjaniak, zam. w Zaspach, gm. Ostrów-Wartski, zagubił kartę ewid. Nr. 80605 (niezdatne), wystawioną na nazwisko i imię Wiśniewskiego Michała ze wsi Poniatówek III, gm. Goszczanów. Dupl. wystawiono za Nr. 61503/VII.
Turek, dnia 20 października 1925 r.
Starosta (—) podpis.

Echo Tureckie 1930 nr 18

Pożar
We wsi Zaspy, pod Dobrą spłonął wia­trak wraz z okalającą go zagrodą, będącą własnością Feliksa Siemieńskiego. Straty sięgają 40000 zł. Przeprowadzone docho­dzenie policyjne ustaliło, że pożar powstał wskutek podpalenia.

Echo Łódzkie 1930 kwiecień

Łódź, 13 kwietnia. W dniu wczorajszym w powiecie tureckim wybuchły 3 groźne pożary a mianowicie: we wsi Zaspy wybuchł pożar w wiatraku, należącym do niejakiego Feliksa Siemińskiego. Wiatrak oraz zabudowania gospodarskie spłonęły doszczętnie. Straty sięgają wysokości 15 000 zł. Przyczyną pożaru było zbrodnicze podpalenie. Podpalaczy narazie nie ujęto.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 97

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 14 października 1931 roku ob­wieszcza, że na skutek podania Zofji Kaźmierczak, zamieszkałej w Zgierzu, ul. Sieradzka Nr. 12, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Mikołaja Kaźmierczaka, za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Mikołaja Kaźmierczaka, męża petentki, a syna Józefa i Marjanny z Lipińskich, urodzonego w Zaspach, pow. tureckiego, w dn. 1-13 września 1884 roku, ostatnio zamieszkałego w Zgierzu, obecnie, po powołaniu do wojska rosyjskiego w 1915 roku, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniej­szego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. PI. Dąbrowskiego Nr. 5, albowiem po tym czasie na­stąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszy­stkich, którzy o życiu lub śmierci podmienionego Mikołaja Kaźmierczaka posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd naj­później w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 1294/31.

Echo Tureckie 1934 nr 38

Ogłoszenia drobne
Franciszkowi Szymańskiemu rocznik 1902 ze wsi Zaspy gm. Ostrów Wartski zaginęła książeczka wojskowa wydana przez P.K.U. Kalisz, unieważnia się.


Echo Tureckie 1937 nr 41

Pobili się

Dnia 29 września we wsi Zaspy gm. Ostrów-Wartski pobili się na tle sporu ma­jątkowego Idzikowski Michał i Lisiecki Jan. W wyniku bójki Lisiecki został ciężko ra­niony.


Echo Tureckie 1938 nr 7

Kradzieże.
W nocy na 2.II. r.b. na szkodę Malasa Józefa, mieszkańca wsi Zaspy, gm. Jezior­sko, skradziony został mostek z drzewa (bale), wartości 17 złotych. Kradzieży tej dokonał Włodarski Stanisław, mieszkaniec wsi Ostrów Wartski, gm. Jeziorsko.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza