-->

sobota, 20 lipca 2013

Kolonia Poradzew Nowy / Aleksów

Spis 1925:
Aleksów, kol., pow. turecki, gm. Goszczanów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 55. Mężczyzn 32, kobiet 23. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 55. Podało narodowość: polską 55. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 7. IV. 1925 r. zmienia się nazwę Aleksów na Poradzew Nowy.

Spis 1925:
Poradzew Nowy, kol., pow. turecki, gm. Goszczanów.

1930 r.

1992 r.

Gazeta Kaliska 1907 nr 130

We wsi Aleksów, w pow. tureckim, zmarła nagle na anewryzm serca włościanka Michalina Bruś, lat 55.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 23

KOMUNIKATY
L. Pr. 2615(8-9)1. Łódź, dn. 25 maja 1925 r.
OBWIESZCZENIE.
Reskryptem z dn. 7-go kwietnia 1925 r. Nr. AO- 762 (ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr. 92 z dn. 21. 4. 1925 r., poz. 374) Pan Minister Spraw Wewnętrznych zmienił nazwy następujących miejscowości w Województwie Łódzkiem:
11. kol. „Aleksów" na kol. „Poradzew Nowy" (gm. Goszczanów, pow. Turek).

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 27

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wniosku włościan wsi Poradzew, w gminie Goszczanów, powiecie tureckim położonej, z dnia 12 sierpnia 1924 roku w przedmiocie scalenia ich gruntów, Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie decyzją, powziętą na posiedzeniu jawnem w dniu 29 stycznia 1925 roku (sprawa Nr. R. 1/25), postanowiła: 1) wniosek włościan wsi Poradzew wyrażony w formie podania z dnia 12 sierpnia 1924 r. w przedmiocie scalenia ich gruntów, zatwierdzić; 2) określić obszar scalenia w granicach: a) gruntów ukazowych wsi Poradzew ogólnego obszaru około 95 ha, b) gruntów kolonji Wałek o powierzchni około 3 ha, graniczących z gruntami wsi Poradzew i będących w posiadaniu uczestnika scalenia, Gaja Józefa, c) gruntów z kolonji Poradzew o powierzchni 2 ha 7994 m. kw., będących w szachownicy z gruntami ukazowemi wsi Poradzew i należących do uczestników scalenia, Jana Wypyszyńskiego i Wojciecha Krzyczkowskiego, d) gruntów z kolonji Poradzew o powierzchni 5 ha 598 m. kw., należących do uczestnika scalenia, Wawrzyńca Karolewskiego, oraz e) gruntów z kolonji Aleksów o powierzchni 2 ha 7794 m. kw., należących do uczestnika scalenia, Tomasza Ogłazy, jako bezpośrednio przylegających do ich zabudowań we wsi Poradzew.
Piotrków, dnia 19 czerwca 1925 roku.
W z. Prezesa: (podpis)

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 25

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępo­wania spadkowe po zmarłych:
2) Józefie Gaju, właśc. działki gruntu Nr. 10—5 morgów ze składu majątku Aleksów, pow. tureckiego, zapisanej w dziale II pod Nr. 6;

Termin zaniknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 5 października 1927 r. w kancelarji notarjusza Stanisła­wa Bzowskiego w Kaliszu.

Echo Tureckie 1927 nr 47

Wypadki:
Morderstwo.
W ubiegłą środę wieczorem dokonano w kol. Nowy—Poradzew, gminy Goszczanów, ohydne morderstwo na bezdzietnych Wawrzyńcu i Marjannie małżonkach Wawrzy­niak, na tle rabunkowem. Wawrzyniakowie zostali zamordowani przy pomocy siekiery i haka od nawozu pozostawionych na miej­scu zbrodni. Zarządzono energiczne śledz­two narazie nie dało żadnych wyników.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 1

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie na posiedzeniu w dniu 23 lutego 1927 roku postanowiła:
1) wniosek gospodarzy wsi Goszczanów, gminy Goszczanów, pow. Tureckiego z dnia 22. 1. 1924 r. w przedmiocie scalenia ich gruntów — zatwierdzić,
2) ustalić obszar scalenia w składzie: I a) obecnie należących do przyszłych uczestników scalenia wpisanych do tabeli likwidacyjnej wsi Goszczanów o powierzchni około 612 ha, b) wpisanych do tabeli nadawczej wsi Goszczanów - Poduchowny o powierzchni około 58 ha, c) części gruntów Kolonji Poniatów część I-a o powierzchni około 26,71 ha, objętych księgą hipoteczną majątku Poniatów część I-a, a należących do S-rów Michała i Józefy Gaj, Marcina Gawrona, S-rów Tomasza Tabaki i Jadwigi Tabaki, Janickiego Wawrzyńca, Chabina Wojciecha, Kieleka Michała, d) części kolonji Poniatów A część I-a. o powierzchni około 43,04 ha, objętych księgą hipoteczną nieruchomości ziemskiej Poniatów I-a, a należących do Pawlaka Jana, Dulasa Józefa, Dulasa Stanisława, Wypyszyńskiego Michała, Wypyszyńskiego Wawrzyńca, Frankiewicza Józefa, Wypyszyńskiego Jana s. Michała, e) części kolonji Goszczanów o powierzchni około 34,08 ha, objętych księgą hipoteczną nieruchomości ziemskiej Goszczanów obecnie należących do Wypyszyńskiego Michała, Wawrowskiego Jana, Kuropatwy Jana, Marciniaka Wawrzyńca, f) części kolonji Aleksów, o powierzchni około 53 ha, objętych księgą hipoteczną majątku Aleksów, a należących do Wawrzyńca Wypyszyńskiego, Czarnka Jana s. Tomasza, Franciszka Michalaka, Jana Marciniaka, Franciszka Pawlaka, Kazimierza Gaja, Tomasza i Wiktorji małż. Gajów, Jana Dulasa, Tomasza i Marjanny Płońskich i Marcina Kozielskiego.
Orzeczenie to utrzymane zostało w mocy orzeczeniem Głównej Komisji Ziemskiej z dnia 25 sierpnia 1927 roku.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie.

Echo Tureckie 1929 nr 6

Wypadki i kronika policyjna
Potworna zbrodnia po roku wykryta
W dniu 16 listopada 1927 r. zostali w bestjalski sposób zamordowani małż. Wawrzy­niec i Marjanna Wawrzyniak, mieszkańcy wsi Nowy Poradzew, gm. Goszczanów pow. Tureckiego.
Na temat morderstwa w okolicy krążyły rożne wersje, z których policja skwapliwie korzystała i od nieuchwytnej nitki po roku czasu dostano się do kłębka i naraz całą sprawę rozwiązano. Stwierdzono bowiem, że czynu tego dokonał Józef Grzelaczyk pseu­do Choinka bez stałego miejsca zamiesz­kania, przebywający ostatnio w Łodzi. De­legowany do Łodzi post. Król Antoni w dn. 8 stycznia aresztował wspomnianego Grzelaczyka, który wzięty w krzyżowy ogień py­tań przyznał się do inkryminowanego przestępstwa, wskazując jako współwinnego osobnika imieniem Antoś, którego na 2 dni przed morderstwem poznał w mieszkaniu niejakiego Kozłowskiego w Ciepielowie gm. Goszczanów. W toku dochodzenia ustalo­no, że Antoś pochodzi z Ostrowia Wielko­polskiego i nazywa się Klimas, obecnie odsiaduje karę 2 letniego więzienia w Rawiczu.
Sprowadzony z więzienia Klimas przyz­nał się do współudziału w dokonanym mor­derstwie.
Wszyscy wyżej wymienieni zostali prze­kazani do dyspozycji Pana Sędziego Śled­czego w Turku.
Jak się dowiadujemy obydwom bandy­tom grozi kara śmierci.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 10

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 6 lipca 1928 roku
postanowił:
1) zatwierdzić wniosek Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Turku z dnia 11 czerwca 1928 roku Nr. 835,
2) rozszerzyć obszar scalenia wsi Goszczanów, gm. Goszczanów, pow. tureckiego przez włączenie:
1) około 3,5 ha gruntów parafji Goszczanów;
2) około 20,0 ha gruntów stanowiących część kolonji Aleksów, należących do sukcesorów Józefa Michalaka i S-rów Antoniny Sukiennikowej;
3) około 9 ha gruntów wsi Poniatów, będących w posiadaniu Michała Kurzawy, Jana Sobieraja, Pawła Ostaszewskiego, Józefa Ossolskiego, Jana Solarczyka, Antoniego Nowaka, Stanisława Similaka, Leona Jeżewskiego, Piotra Strzelczyka, Marcina Rębowskiego, Stanisława Grabarczyka, Marjanny Krawczyk, Michała Rzeźniczaka, Jana Nowaka, Józefa Habir, Pawła Nowakowskiego, Stanisława Augustyniaka i Józefa Nowaka;
4) trzy działki gruntów z kolonji Poniatów I należąca do S-rów Marciniaka Stanisława, Oleszczyka Tomasza, Tabaki Michała i Leszczyńskiego Józefa o powierzchni około 5 ha;
5) część gruntów hipotecznych kolonji Goszczanów, należacych do S-rów Antoniny Sukiennikowej, Janickiego Baltazara, Jana Juszczaka, Jana Misia i S-rów Marciniaka Stanisława;
6) gruntów Pawła Kremerysa ze wsi Rzężawa oraz gruntów kolonji Stojanów należących do Franciszka Szewczyka, Józefa Bażanta, Józefa Maciejewskiego, Pawła Kremerysa, Michaliny Klesta, Józefa i Antoniny Pawlaków, Józefa Staszczyka, Jana Felisiaka, Michała Jeziorskiego. Franciszka Pustelnika, Jana Ogłoza, Józefa Zamojskiego i Józefa Olbińskiego o przestrzeni około 30 ha w celu wyprostowania granicy obszaru scalenia ze wsią Rzężawa i kolonją Stojanów.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 18 stycznia 1929 r.
Z p. Prezesa: (—) Lipski
Naczelnik Wydziału.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 58


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U.P.C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 7 czerwca 1930 roku, zostało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Józefa Michalaka, wobec czego wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci J. Michalaka, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Józef Michalak był stałym mieszkańcem wsi Poradzew Nowy, gm. Goszczanów, pow. tureckiego. (Nr. I. Z. J. 162/30).

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 80

Notarjusz przy wydziałach hipotecznych sądu okręgowego w Ka­liszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte po­stępowania spadkowe po zmarłych:
1) Wawrzyńcu i Marjannie Wawrzyniak, właścicielach działki gruntu Nr. 23, o powierzchni 5 dzies. 300 sążni, czyli 5 ha 5990 mtr. kw. ze składu majątku Aleksów, powiatu tureckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 7 kwietnia 1931 roku w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Echo Tureckie 1931 nr 11

Ogłoszenia drobne.
Stanisław Tabaka z kol. Poradzew Nowy gm. Go­szczanów, roczn. 1892 zagubił dokument zwolnienia z wojska wydany przez Szwadron Zapasowy Szwole­żerów w Sołaczewku.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 33

O scalaniu gruntów.
Na podstawie art. art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1931 roko dowodach prawa własności do gruntów scalonych (D. U. R. P. Nr. 39, poz. 340), Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie, niniejszem obwie­szcza, że w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów wsi Poradzew, gminy Goszczanów, powiatu tureckiego, obejmujących 108,8461 ha, w czem 97,0721 ha gruntów ukazowych (numery osad tabel, od Nr. 1 do Nr. 25) wsi Poradzew, 4,8223 ha gruntów hipotecznych kol. Poradzew, 4,2409 ha gruntów hipotecznych kol. Poradzew Nowy (Aleksów)
i 2,7108 ha gruntów hipotecznych kol. Gawłowice „Wałek", nowoutwo­rzone kolonje wykazane na planie i w dowodach pomiarowych, sporzą­dzonych w latach 1929 — 1930 przez mierniczego przysięgłego Stanisła­wa Nawrockiego z tytułu posiadania zostały zapisane na rzecz niżej wy­mienionych:

Imię i nazwisko posiadacza kolonji
Numery działek
Powierzch­nia działek w ha
1. Jan i Franciszka Wypyszyńscy i Roch Wypyszyński
2. Jan i Michalina m. Wolscy
3. Marcin i Katarzyna m. Grzelczyk
4. Wawrzyniec Karolewski
5. Marcin Klejsta
6. Szczepan i Antonina m. Buda
7. Wojciech Szymczak vel Szymański ....
8. Antoni i Stanisława m. Karasińscy
9. Aleksandra Wypyszyńska i Marja Chojecka
10. Michał i Marja m. Fabisiowie
11. Wojciech i Marja m. Kmieciak ....
12. Wawrzyniec Oleszczyk ....
1, 27, 31, 63 hip

2, 32, 42
3, 33, ukazowe 54
4, 25 ukazowe 45, 64 hip.
5, 30, 41
6, 43
7, 58
8, 29 47
9, 57
10, 49
11, 44
12, 59
7,8377 1,1295

7,3661
6,2312 1,6955
6,2658 1,6699, 2,6786
6,0888 1,5707
4,4394 1.7029
1,5395 3,3306
6,5415 1,6880
0,6915 2,3466
4,8832 0,5871
2,6753 1,6603
0,5424 2,3530

13.
Tomasz Ogłaza
13, 26, 49. 48
8,6647
14.
Antonina Ogłaza
68 hip.
3,4294
15.
Władysław i Władysława m. Maruchowie . .
14, 35, 53 65
11,8763 0,8115
16.
Feliks i Marja m. Krawczykowie
15, 56
4,1168
17.
Józef i Anna m. Dąbrowscy
16, 55
4,4978
18.
Stanisław i Antonina m. Kowalczykowie . . .
17, 38, 1/2 40
3,1313
19.
Józef i Elżebieta m. Oleszczykowie
18, 36, 51
3,9298
20.
Tomasz i Marja m. Płońscy
19, 37 1/2 40
3,8893
21.
Józef i Antonina m. Kozielscy
20, 52
11,2167
22.
Józef i Stanisława m. Gajowie
21,34,50 66
8,5606 2,7108
23.
Wspólnota gromadzka „Sołtysówka" ....
22
0,6801
24.
Tomasz i Stanisława m. Dzik vel Dzikowscy
23, 61
4,9024
25.
Wojciech i Franciszka m. Krzyczkowscy . .
24, 60 67 hip.
8,6139 1,0142
26.
Grunty zaserwitutowe dla osady szkolnej . .
62
4,2483
27.
Wspólnota gromadzka Staw
28
0,5104

Jednocześnie Okręgowy Urząd Ziemski informuje, że, o ile w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego ob­wieszczenia w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości nie wpłyną do Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie pretensje poparte wytoczeniem sporu sądowego o prawo własności do gruntów scalonej wsi Poradzew, nieposiadających urządzonei hipoteki, to zgod­nie z art. 3 ustawy z dnia 21 marca 1931 roku orzeczenie Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (względnie Głównej Komisji Ziemskiej), zatwierdzające projekt scalenia w braku lepszych tytułów będzie pod­stawą do pierwiastkowej regulacji hipoteki scalonych gruntów na rzecz osób wymienionych w obwieszczeniu niniejszem.


O powyższem zostało dokonane obwieszczenie w trybie przewi­dzianym p. 1 art. 51 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. z 1927 r., poz. 833) za pośrednictwem urzędu gminy Goszczanów, pow. turecki, oraz została umieszczona publikacja w Łódzkim Dzienni­ku Wojewódzkim Nr. 6 z dnia 15 marca 1932 roku.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Goszczanów dzieli się na gromady:
13. Poradzew, obejmującą: wieś Poradzew i kol. Poradzew-Nowy.


§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 31 października 1933 r. L. SA. II. 12/8/33
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 18 z dnia 1. IX. 1933 r. poz. 227, str. 436 rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 17. VIII. 1933 r. L. SA. II. 1278/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu tureckiego na gromady.
-Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje: Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 17. VIII. 1933 r. L. SA. II. 12/8/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu tureckiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 18 z dnia 1. IX. 1933 r. poz. 227, str. 436) ulega następującym zmianom:
4) w § 1 p. II. skreśla się słowa: „13. Poradzew, obejmującą: wieś Poradzew i kol. Paradzew-Nowy", a na ich miejsce umieszcza się: „13. Poradzew, obejmującą: wieś Poradzew, kol. Poradzew, kol. Poradzew-Nowy".
(—) Hauke-Nowak.
Wojewoda.  
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza