-->

wtorek, 18 czerwca 2013

Zadąbrowie-Dwór

Spis 1925:
Zadąbrowie Dwór, kol., pow. turecki, gm. Ostrów Warcki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 15. Mężczyzn 8, kobiet 7. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 15. Podało narodowość: polską 15.

Zadąbrowie-Dwór, część wsi Zadąbrów w gminie Warta. Obecnie nazwa nie występuje na mapach.


Zadąbrowie-Dwór 1930 r.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 52

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Józefie Majczaku, współwłaśc. 3 dzies. 2090 sąż. gruntu z maj. Zadąbrowie-Dwór i 3 dzies. 2117 sąż. gruntu z maj. Zadąbrowie-Poręby, pow. Tureckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 9 października 1922 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Ostrów-Wartski dzieli się na gromady:
9. Zadąbrowie-Wiatraczyska, obejmującą: kol. Zadąbrowie-Wiatraczyska, wieś Zadąbrowie, kol. Zadąbrowie-Poręby i kol. Zadąbrowie-Dwór.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 42

Wydział hipoteczny, sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Franciszku i Małgorzacie małżonkach Szmyt, właścicielach działki Nr. 4 obszaru 3 dziesięciny 1914 sażeni z pod Nr. 5 działu II i po samym Franciszku Szmycie, właścicielu działek Nr. 2 — obszaru 3 dziesięciny 2180 sażeni i Nr. 3 — 3 dziesięciny 1910 sażeni z pod Nr. 6 i 7 działu II wykazu hip. majątku Zadąbrowie Dwór, powiatu tureckiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 27 sierpnia 1934 roku, w którym to terminie osoby zaintereso­wane winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hi­potecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza