-->

środa, 26 czerwca 2013

Wola Zaleska / Wólka Janowska / Zebrać

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wola zalewska, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Mikołaiewice, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 13, odległość od miasta obwodowego 4.

Wola Zaleska, pustkowie w gminie Łask. Zaznaczone na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Dziennik Powszechny 1835 nr 60

Po zgasłem życiu niegdy Wincentego Zaręby Tyminickiego (którego śmierć nastąpiła w dniu 13 Września 1834 r.) otworzyło się postępowanie spadkowe. Zawiadamia się przeto ninieyszem kogo to interesować może, iż doprzepisania na rzecz iego sukcessorów tytułu dziedzictwa dóbr ziemskich Prażmowa z przyległościami, i dóbr Będkowskiey Woli, części Lit. A i B, także z przyległościami w Pcie Sieradzkim leżących, oraz własności summy złp. 11,700 na dwóch kapitałach, mianowicie: na 100,000 złp. i 30,000 złp. dla Martyny z Goczałkowskich powtórnego zamęzcia Brodzkiey należących, i dla niey na dobrach Zalesiu z przyległościami Wólka Janowska czyli Zebrać, w Powiecie Szadkowskim położonych, dotąd ieszcze ustalonego tytułu dziedzictwa niemaiących, hypotekowanych, ubezpieczoney, termin sześciomiesięczny, a w szczególe na dzień 28 Lipca r. b. 1835 w kancellaryi ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego przed podpisanym Reientem iest wyznaczony. Kalisz dnia 28 Stycznia 1835 roku. Reient Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, Fr. Nowosielski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1840 nr 17

Zawiadomia publiczność iż dnia 1/13 Czerwca r. b. z rana o godzinie 10 przed Kaietanem Szczawińskim Reientem Powiatu Szadkowskiego wypuszczone zostaną przez publiczną licytacyą na trzech letnie wydzierzawienie poczynaiąc od 24 Czerwca r. b. dobra ziemskie Zalesie Brodzkiego z przyległościami Wolka Zebracka i pustkowie Lesisko w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej położone, cena dzierzawna tych dóbr niewiadoma, gdyż są w posiadaniu dłużnik Brodzkiego, o warunkach każdego czasu u Reienta
Szczawińskiego dowiedzieć się można.
w Szadku dnia 27 Marca (5 Kwietnia) 1840 roku.

Jackowski Kom. Pow. Szadk.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 57

(N. D. 1544). Na skutek wyroku Tryb. Cyw. Gub. Warszawskiej w Kaliszu na d. 18 Lutego (2 Marca) 1855 r. zapadłego. Podpisany Patron jako mienieniem Berdnarda Pieczyńskiego właściciela dóbr Zalesia, tamże zamieszkałego działający. Wzywa wszystkich jakiekolwiek pretensye do kaucyi za Adamem Łukasiewiczem Rejentem Ogu Szadkowskiego w ilości złp. 3000 czyli rs. 450, na dobrach Zalesiu z przyległością Wulka Janowska czyli Zebrac w Dziale IV. pod N. 17 zapisanej, mieć mogących, iżby w przeciągu trzech miesięcy od daty tego zawiadomienia pretensye swoje i oppozycye do wymazania tej kaucyi do Tryb. Cyw. Gub. Warszawskiej w Kaliszu podali z zachowaniem formalności reskryptem Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości z d. 15 Lipca 1826 r. N. 7917 wskazanych, w przeciwnym bowiem razie uważanym będzie iż do rzeczonego Adama Łukasiewicza z czasu jego Urzędowania nikt żadnej pretensyi nie ma i wykreślenie kaucyi tej nastąpił ostszega się przytem iż oppozycya przeciwko wykreśleniu w spomnionej kaucyi jedynie na mocy wyroku należność usprawiedliwiającego, lub też przez pozew formalnie wydany i to przed wyrokiem ostatecznym wykreślenie kaucyi nakazującym wnoszony być może, w innej zaś formie lub później czynione przyjętemi nie będą.
Kalisz d. 19 Lutego (3 Marca) 1855 r.
F. Modrzejewski, Patron Tryb.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 50

(N. D. 979) Podpisany Patron przy Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w temże mieście Kaliszu zamieszkały, podaje do publicznej wiadomości, iż na skutek wyroku Trybunału Cywilnego I-ej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w dniu 18 (30) Stycznia 1857 r. pomiędzy Hipolitą z Pieczyńskich Leopold, współdziedziczką dóbr Woli Przatowej i Zalesia, Ignacego Leopold Dzierżawcy dóbr Łopatki żoną, tamże w wsi Łopatkach Ogu Szadkowskim wraz z swym mężem zamieszkałą, czyli obydwojgiem małżonkami Leopoldami przez podpisanego Patrona działającemi z jednej strony, a współsukcessorami ś. p. Bernarda Pieczyńskiego i zarazem współdziedzicami dóbr Woli Przatowej i Zalesia jako to: Opieką nieletnich, a ) Stanisława b) Wacława i c) Antoniego rodzeństwa Pieczyńskich to jest: Ludwiką z Szczawińskich Pieczyńską po ś. p. Bernardzie Pieczyńskim pozostałą wdową jako matką i główną powyżej wyrażonych nieletnich dzieci opiekunką w imieniu ich i swem własnem działającą w wsi Łopatkach Okręgu Szadkowskim zamieszkałą, tudzież Ignacym Pieczyńskim dziedzicem dóbr Czepowa średniego, tamże w Czepowie średnim Okręgu Wartskim zamieszkałym jako powyżej wyrażonych nieletnich przydanym opiekunem zapadłego, sprzedane zostaną przez publiczną licytacyą w drodze działów dobra Ziemskie. 1. Wola Przatowa z przyległościami 2. Zalesie z przyległościami Wólka Janowska czyli Zebrać w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone w dwóch oddziałach jako oddzielną hypotekę mające, a mianowicie:
Oddział I. dobra Wola Przatowa z przyległościami kolonią Remiszew do parafii miasta Szadek należące, składają się z folwarku dominalnego Wola Przatowa i kolonii Remiszew oraz wiatraka z prawem czynszowem w wieczystą dzierżawę wypuszczonym, rozległości ogółem posiadają mórg miary nowopolskiej 940 prętów kwadr. 128 dobra te oszacowane zostały przez biegłych przysięgłych na rs. 19306 kop. 30 od której to summy licytacya zaczynać się będzie.
Dobra te obecnie są w posiadaniu dzierżawnem Kostaneckiego Pawła do dnia 12 (24) Czerwca 1859 r.
Oddział II. dobra Zalesie z przyległościami Wólka Janowska czyli Żebrać należące do parafii Mikołajewice obejmują ogółem przestrzeni mórg miary nowopolskiej 1398 prętów kw. 28 są całkiem rozkolonizowane z prawem czynszowem z których koloności opłacają rocznie czynszu rs. 855 k. 93 i lau. demium 10-ty grosz dworowi przy odprzedażach. Dobra te oszacowane zostały przez biegłych przysięgłych na rs. 12848 k. 90 od której to summy licytacya dóbr tych zaczynać się będzie.
Тaху tak dóbr Woli Przatowej jako też i Zalesia wyrokiem Trybunału Kaliskiego w dniu 25 Czerwca (7 Lipca) 1857 r: zapadłym zatwierdzone zostały:
Warunki podług których sprzedaż dóbr Woli Przatowej i dóbr Zalesia odbywać się będzie oraz zbiór objaśnień i taxy znajdują się w Kancellaryi Trybunału Kaliskiego i u podpisanego Patrona które każdego czasu przejrzane być mogą.
Ogłoszenie warunków tych publicznie na audyencyi Trybunału przed W. Sędzią Trybunału Delegowanym w dniu 5 (17) Grudnia 1857 r. nastąpiło i termin do drugiej publikacyi warunków oraz przygotowawczego dóbr tych przysądzenia na dzień 6 (18) Lutego 1858 r. na godzinę 3 z południa oznaczony odbyty został, a po odbyciu terminu przygotowawczego przysądzenia, termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia na dzień 11 (23) Marca 1858 r. na godzinę 3 z południa oznaczony został, w którym to dniu wszyscy chęć licytowania mający opatrzeni w vadium zgłosić się zechcą.
Sprzedaż ta odbywać się będzie na audyencyi Trybunału Cywilnego 1ej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu posiedzeń Trybunału przed W. Radcą Dworu Bogumiłem Skotnickim Sędzią tegoż Trybunału.
Kalisz d. 10 (22) Lutego 1858 r.
Józef Brudzyński, Patron.

Dziennik Powszechny 1862 nr 66

(N. D. 1422) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podając do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych następująco dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży d. 12 (24) Listopada 1862 r.
27. Zalesie z przyległościami Wolka Janowska czyli Żebrać i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 175 k. 66, vadium rs. 705, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4492, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Edwardem Milewskim.
Sprzedaże wzmiankowanе odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rаnа w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie: Wrazie nie dojścia do skutku powyższych sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 роstanowieniа Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.) Kalisz dnia 3 (15) Marca 1862 r. Prezes, Szymanowski, Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1864 nr 155

(N. D. 3161) dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych.   
Termin sprzedaży dnia 11 (23) Lutego 1865 r.  
30. Zalesie, z przyległościami Wólka Janowska czyli Zebrać i wszystkiemi przyległościami, w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 180 kop. 67, vadjum do licytacji rs. 810, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4492, przed Rejentem Kanc. Ziem. Emiljanem Ordon. 
(...) Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 13 (25) Czerwca 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1864 nr 207

(N. D. 3835) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Do wierzycieli hypotecznych dóbr Zalesia:
1. Józefa Kossakowskiego, z pobytu niewiadomego oraz jego dzieci z imion i pobytu niewiadomych, z powodu wierzytelności na rzecz ich w dziale 4 pod Nr. 18 wykazu hypotecznego dóbr Zalesia zabezpieczonej.
2. SSrów Bernarda Gieczyńskiego i interesowanych do działów majątku tegoż Gieczyńskiego z imion, nazwisk i pobytu niewiadomych, z powodu wierzytelności w dziale 4 pod N. 24 wykazu hypotecznego dóbr rzeczonych Zalesia mieszczącej się.
Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Zalesie z przyleglościami Wólka Janowska i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim, Pcie Sieradzkim, Gubernji Warszawskiej położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rsr. 180 k. 67 z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z d. 10 (22) Kwietnia 1864 r. Nr. 6029 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w d. 11 (23) Lutego 1865 r. poczynając od godziny 10ej z rana w Kancelarji hypotecznej przed Emiljanem Ordonem Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej, lub Jego prawnym zastępcą w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym.
Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 810, w gotowiźnie, lub w Listach Zastawnych z właściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4492.
Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej, i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie, w razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, wedle art. 25, powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz d. 11 (23) Lipca 1864 r.
Prezes, Chełmski,
za Pisarza, Kiedrzyński.

Dziennik Warszawski 1866 nr 225

(N. D. 6134). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności lub ostrzeżenia są umieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra te, jako zalegające w opłatach rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych wystawiona są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacje publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
30. Zalesie z przyległościami Wólka Janowska czyli Zebrać z kolonjami Muryeów, Marjanów, Stanisławów, Hipolitów i Wola Janowska z wszystkiemi ich przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych sumę rs. 269 k. 95 1/2, iż przedaż odbywać się będzie przed Rejentem Kowalskim d. 17 (29) Maja 1867 r., że vadium ustanowione zostało na rs. 1,050, że licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4,492 k. 50, że wreszcie zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z pobytu Józefa Kossakowskiego i jego dzieci z imion nieznanych, z powodu wierzytelności na rzecz ich w dziale IV pod Nr. 18 wyk. hyp. dóbr Zalesia zabezpieczonej, oraz dla SS-rów Bernarda Pieczyńskiego i interesentów do działów majątku tegoż Pieczyńskiego z imion i nazwisk i pobytu niewiadomych z powodu wierzytelności na rzecz ich w dziale IV pod Nr. 24 powołanego wykazu hypotecznego zabezpieczonej.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające powinno być w gotowiźnie lub listach zastawnych w właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r).
Kalisz, dnia 14 (26) Września 1866 roku.
za Prezesa, Kęszycki.

Pisarz, Bierzyński.  

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza