-->

sobota, 15 czerwca 2013

Wola Szczawińska

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wola szczawińska, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Burzenin, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 14, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Szczawińska Wola,  folw. i kol., pow. sieradzki, gm. Majaczewice, par. Burzenin, odl. 18 w. od Sieradza. Folw. ma 27 mk., 200 mr. roli or., 30 mr. lasu, 20 mr. łąk; kol. zaś 109 mk. samych ewang., 36 mr., roli or. Por. Szczawno. Według reg. pob. pow. sieradzkiego z r. 1553 wś Sz. Wola miała 81 łan., sołtys 11 łanu (Pawiński, Wielkp., II, 215). J. K.

Słownik Geograficzny:
Wola Szczawińska,   w XVI w. Szczawieńska Wola, wś i kol., pow. sieradzki, par. Burzenin, ob. Szczawińska Wola i Szczawno. W 1827 r. 1 dm., 14 mk. Na początku XVI w łany km. dawały dziesięcinę kapitule gnieźn., zaś pleb. w Burzeninie tylko kolędę. Folw. dawał plebanowi (Łaski, L. B., I, 427).

Spis 1925:
Szczawińska Wola, kol., pow. sieradzki, gm. Majaczewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 5. Ludność ogółem: 30. Mężczyzn 11, kobiet 19. Ludność wyznania ewangelickiego 30. Podało narodowość: niemiecką 30.
________________________________________________________________________________

 Wola Szczawińska (Wola Szczawieńska) 1934 r.

1992 r.
________________________________________________________________________________

Obecnie nie występuje na mapach. Folwark Wola Szczawińska znajdował się według mapy z 1839 r. tam gdzie obecnie jest wieś Wola Majacka.
 _______________________________________________________________________________ 

Fol. Wola Szczawińska 1839 r.


1992 r. 

Kaliszanin 1873 nr 24

Wypadki śmierci: (...) dnia 6 lutego, we wsi Woli Szczawińskiej, gm. Majaczewice, pow. Sieradzkim, włościanin August Pa­ter, przygnieciony został na śmierć drzewem w le­sie; (...).


Gazeta Kaliska 1895 nr. 12

Majaczewice z folwarkiem Wola Szawińska, zawierają włók Nowo-polskich 57, w tym lasu włók 16 pod urządzeniem, z tego 4 włóki zagaju wycięto a 12 średniego lasu, łąk włók około 4, reszta grunta orne dobrej gleby i szczerki, pastwiska i zarośla. Serwituty leśne nie urządzone bez pastwiska. Sprzedaż dóbr bez inwentarza lub za umową z tymże, bez pośrednictwa osób trzecich. O cenę i warunki umówić się można z właścicielem na miejscu. 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Majaczewice dzieli się na gromady:
15. Ręszew, obejmującą: wieś Ręszew, Strzałki Stol. Huba, wieś Wola-Szczaw.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza