-->

czwartek, 20 czerwca 2013

Wójcice / Wójcice Południowe

Zajączkowski: 
Wójcice -pow. kaliski
1) 1357 oryg,, KDW 1354: Woycyce - villa. W potwierdzeniu posiadłości arcbpstwa przez Kazimierza Wielkiego wym. jest W. w grupie wsi należących do kap. gnieźnieńskiej. 2) 1386 T. Sir. I f. 9: Woywczicz - Budziwogius de W.
3) XVI w. Ł. II, 58: Voyczycze, utraque, Voyuczycze- villa, par. Błaszki, arch. kaliski. 4) 1496 P. 171: Voyczycze minor, Voyczycze , Voyczycze minor - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 180: Woycice minus, Woycice (1518 Woyuczice maius), Woycice maius (1516 bez maius) - jw. 1553-1576 P. 219: Woiuczicze minus (Woycice), Woiczicze, Woiuczicze maius - jw. 5) XIX w. SG XIII, 738: Wójcice- wś, par. jw., gm. Gruszczyce, pow. jw. Wójcice Wielkie i Małe - 2 folw. i wś nad rz. Usicą, par. i gm. Błaszki, pow. kaliski,
Uwagi: miejscowości o nazwie Wójcice  istnieją obecnie w Polsce tylko pod Błaszkami. Powiązanie poszczególnych zapisów z jedną z dwóch osad o tej nazwie położonych w pobliżu siebie w par. Błaszki jest jednak niemożliwe. Koz. (II, 230-231) odnosi W. z 1357 r. do dzisiejszych W. Wielkich. Obecnie W. Małe i W. Wielkie, Spis 1259.

Czajkowski 1783-84 r.
Wojucice, parafia błaszki, dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Błeszynski, podkom.

Słownik Geograficzny:
Wójcice,   właściwie Wojcice al. Wojczyce, wś, pow. sieradzki, gm. Gruszczyce, par. Błaszki, odl. od Sieradza w. 201, ma 15 dm. i wraz z wsiami: Żelisław, Dębiniec, Janowice liczy 584 mk. W r. 1827 było 19 dm., 107 mk.

Spis 1925:
Wójcice, wś, pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Spisano łącznie z wsią Żelisław.

Wójcice, obecnie część wsi w gminie Błaszki.

Wójcice 1839 r.

Wójcice 1965 r.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 142

DONIESIENIA PRYWATNE.
(N. D.3117) Uwiadamia się niniejszem, iż na żądanie Honoryusza Biernackiego i Stanisławy Kiedrowskiej współdziedziców dóbr Wójcic wielkich i małych stosownie do działów pod dniem 8 Października 1838 r. zdziałanych między familią Kiedrowskich o dobra Wojcice dziedziczne w Powiecie Wartskim, ogłasza się powtórna dobrowolna licytacya z powodu niedoszłej pierwszej w dniu 8 (20) Czerwca r. b. ogłoszonej o propinacyą dóbr Wojcice południowych; każdy chęć licytować mający zgłosić się może na dzień 29 Czerwca (11 Lipca) 1842 r. i warunki przejrzeć jakie złożone są u Rejenta Janczewskiego Powiatu Wartskiego przed którym licytacya odbywać się będzie.

Dziennik Warszawski 1864 nr 266

(N. D. 5659) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży d. 1 (13) Czerwca 1860 r.
19. Żelisław, do których należą Sarny Wojucice v. Wojcice, Janowice v. Janowiec, Zaborów, Dębiniec i Zjawieniec z wszystkiemi przyległościami w Okręgu Wartskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 499 k.70 1/2, vadjum do licytacji rs. 2100, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 12,062, przed Rejentem Kanc. Ziem. Janem Niwińskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 24 Paźdz. (5 Listop.) 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
18. Żelisław, obejmującą: wieś Dębiniec, wieś Janowice, przysiółek Piaski, wieś Wójcice, wieś Żelisław, osadę Żelisław B. Młyn, osadę Żelisław, Żelisław B. część młyn, osadę Żelisław Nr. 13.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza