-->

środa, 26 czerwca 2013

Osikowa

Osikowa, osada w gminie Widawa. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 10

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszey Instancyi Gubernii Kaliskiey.
Wiadomo czyi iż dobra ziemskie Siemiechów składaiące się z wsi zarobney i folwarczney Siemiechów, młyna wodnego, karczmy Wygoda , Pustkowia Osicowa oraz mieysca nateraz w boru wyrudowanego Huby czyli Osieczno zwanego z wszystkiemi przyległościami i użytkami w powiecie i Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiey gminie Siemiechów położone Alexandra Kiieńskiego obywatela kraiu w dobrach Siemiechowie zamieszkałego dziedziczne, Aktem zaięcia przez Tomasza Kozłowskiego Komornika przy Trybunale tuteyszym na gruncie tychże dóbr w dniach 4/16 i 6/18 Lutego 1839 roku sporządzonym na rzecz Fili­piny Babskiey panny doletniey z własnych funduszów utrzymuiącey się w mieście Obwodowem Sieradzu zamieszkałey zamieszkanie zaś pra­wne co do tychże dóbr u Franciszką Bielskiego Patrona Trybunału Kaliskiego w mieście Kaliszu zamieszkałego obrane maiącey za którą tenże Patron w interesie tym stawa i przymuszone wywłaszczenie popiera na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia a to na satysfakcyą summy 21000 złp. oraz procentów od teyże po dzień 21 Czerwca 1837 roku na złp. 2100 obliczonych i bieżących zaięte zostały, że Akt zaięcia wyż z daty powołany w trzech kopiach Alesandrowi Kiieńskiemu iako dziedzicowi resp. dłużnikowi, iako Wóytowi gminy Siemiechów i iako temczasowie ustanowionemu dozorcy, oraz w czwartey kopii Jakóbowi Boiemskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu powiatu Sieradzkiego w dniach 6/18 i 8/20 Lutego 1839 roku wrę­ czony i zostawiony, i że tenże Akt zaięcia do księgi wieczystey dóbr Siemiechowa w Kancellaryi Ziemiańskiey Gubernii Kaliskiey pod dniem 17 Lutego (l Marca) 1839r. podany a do księgi zaregestrowań Trybunału Cy­wilnego teyże Gubernii w dniu 21 Lutego (6 Marca) tegoż roku wpisa­ny i zaregestrowany został.
Dobra te łączne odległe są od miast Widawy mila iedna, Bu­ rzenina pół mili i Sieradza mil trzy obok których płynie rzeka spławna Warta, zostaią w dzierzawney sześcioletniey possessyi aż do roku 1843 Sgo Jana Chrzciciela Tomasza Niwińskiego z których płaci roczney dzierżawy po złp. 6000 w których to dobrach 1. dwór w Siemiechowie, 2. gorzelnia, browar i suszarnia, 3. owczarnia są z cegły zaś stodoła z pecy murowane na Hubach dwór w regluwkę czyli pruski mur budowany reszta zaś zabudowań dworskich i wieyskich w dobrach tych exystuiących w Akcie zaięcia wyszczególnionych z drzewa bu­dowane, które są w małey części w średnim stanie a w większey części znaczney reperacyi potrzebuią. Budowle na Hubach czyli Osieczno zwanych w których czynszownicy czasowi mieszkią maią bydź z drze­ wa starozakonnego Mortke Bryk postawione i że po wyiściu czasu tym­ że czynszownikom tenże Mortke Bryk zastrzegł sobie takowe iako swe własne rozebrać i zabrać.
W dobrach tych żadnego inwentarza i porządków gruntowych niemasz. Włościan pańszczyznę robiących iest zagrodników siedmiu robiących pańszczyzny po dni dwa na tydzień ręczno i komornic dzie­ więć które po iednym dniu na tydzień odrabiaią zagrodnicy daniny daią po dwóch kapłonów i ośm jaj, resztę zaś powinności są w Akcie zaięcia wyszczególnione.
Czynszownicy niestali. A. w Siemiechowie.
1. Julianna Sarnowska wdowa młynarka płaci z młyna wodnego rocznie złp. 500 i mele wszelkie mlewo dworowi bezpłatnie.
B. w Hubach czyli Osieczno.
2. Woyciech Oberland. 3. Woyciech Skowroński. 4. Józef Sikora. 5. Piotr Luter. 6. Walenty Pieprzyk. 7. Stanisław Rybiński. 8. Maciey Szymański. 9. Fabian Latosiński. 10. Wincenty Dąbrowski. 11. Jgnacy Cichorski. 12. Piotr Stankiewicz. 13. Kacper Snowarski. 14. Alexy Zwierzyński. 15. Łukasz Dwornik. 16. Łukasz Jobczyński. 17. Szymon Sztachorski. 18. Teodor Sztachorski. 19. Maciey Grzegorzewski. 20. Jakób Mikuś od których wynosi czynszu rocznie złp. 502 czynszownikom tym wychodzi czas z dniem Sgo Michała r. bież. płacą z morgi po złp. sześć rocznie, karczmarze Ludwik Domański w Siemiechowie i Jakób Mielcarek na Hubach daią po 12 kapłonów ro­ cznie i szynkuią dworskie trunki za 21 grosz.
Rozległość dóbr tych uważaiąc sposobem przybliżonym w pla­ cach pod zabudowaniami ogrodach gruntach łąkach pastwiskach borach i lasach oraz drogach i nieużytkach wynosi około trzydzieści sześć włók 27 morgów i 150 prętów kwadratowych miary nowo polskiey, których grunta należą w małey części do klassy 2, a w większey części do klassy 3, 4, 5 i 6.
Bory i lasy do tych dóbr należące tak dalece są wycięte że w nich drzewa zdatnego na budowle niemasz, zostaią dotąd pod zarządem dziedzica Alexandra Kiieńskiego.
Podatki z dóbr tych opłacaiące się do Kassy Obwodu Sieradzkiego wynoszą rocznie 1031 złp. 25 groszy oraz dziesięciny dla Kościoła w Brzykowie płaci się rocznie złp. 9.
Sprzedaż tych dóbr odbywać się będzie na Audyencyi publicz­ ney Trybunału Cywilnego pierwszey Jnstancyi Gubernii Kaliskiey w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina zwaney posiedzenia swe odbywaiącego, do czego warunki licytacyi i przedaży tych dóbr w biórze Pisarza Trybunału tegoż złożone i u popieraiącego przedaż Patrona Franciszka Bielskiego każden z Jnteressentów przeyrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży tych dóbr na Audyencyi Trybunału tuteyszego w dniu 4/16 Kwietnia roku b. 1839 o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 22 Lutego (6 Marca) 1839 r.
Franciszek Salezy Wołowski.  

Dziennik Powszechny 1863 nr 16


zob. Siemiechów


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza