-->

wtorek, 25 czerwca 2013

Kopce / Kopiec

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kopce karczma, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Tubędzin, własność rządowa. Ilość domów 1, ludność 13, odległość od miasta obwodowego 4.


 Kopce, karczma w gminie Wróblew. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

1839 r.

1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 12

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszey Jnstancyi Gubernij Kaliskiey.
Zawiadomia publiczność iż dobra ziemskie a. Jnczew, składaiące się z folwarku i wsi zarobney Jnczew oraz przyległości pustkowia Panowice i karczmy Kopiec zwaney, w Pcie Wartskim Obw. Kaliskim gminie Jnczew i b. Łosiniec składaiące się z folwarku i wsi zarobney Łosiniec, dwóch wiatraków i karczmy Ludwików zwaney w Pcie i Obw. Sieradzkim w gminie Łosiniec wszystkie w Gubernii Kaliskiey położone, sukcessorów po niegdy Janie Zbiiewskim pozostałych mianowicie: 1. Wiktora Zbiiewskiego dzierzawcy dóbr Łosińca; 2. Norberta Zbiiewskiego dzierzawcy dóbr Jnczewa; 3. Anieli Zbiiewskiey panny doletniey; 4. Konstancyi Zbiiewskiey panny usamowolnioney, wszystkich tych w wsi Łosińcu Pcie Sieradzkim zamieszkałych, kuratorem teyże Konstancyi Zbiiewskiey iest dodanym Józef Siemiątkowski dziedzic dóbr Biskupic w wsi Biskupicach Pcie Sieradzkim zamieszkały. 5. a. Władysława i b. Boliwara nieletnich rodzeństwa Gurowskich po Teressie z Zbiiewskich Gurowskiey pozostałych dzieci których iest opiekónem Mikołay Hrabia Gurowski w dobrach swych Wyszynie Pcie Konińskim zamie­ szkały, a zamieszkanie prawne w Kaliszu u Franciszka Nowickiego Patrona Tryb. Kaliskiego obrane maiący; i 6. Wiktoryi i Klementyny nieletnich siostr Gołembowskich po Antoninie z Zbiiewskich Gołembowskiey pozostałych có­rek przez swego opiekuna Romana Hr. Ankwicza dziedzica dóbr Zakrzewka w wsi Zakrzewku Pcie Radomskim zamieszkałego, a zamieszkanie prawne także u Franciszka Nowickiego Patrona w Kaliszu obrane maiącego, działających z dobrodzieystwem prawa i inwentarza dziedziczne, przez Tomasza Kozłowskiego Komornika przy Tryb. Kaliskim mianowicie dobra Jnczew aktem zaięcia na gruncie tychże dóbr w d.21 Listop. (3 Grudnia)1838 r. zaś dobra Łosiniec także aktem zaięcia w d. 22 Listop. (4 Grudnia) t. r. sporządzonemi na rzecz Jgnacego Siemiątkowskiego dziedzica dóbr Woysławic w Woysławicach Pcie Szadkowskim zamieszkałego, zamieszkanie zaś prawne U Franciszka Bielskiego Patrona Tryb. Kaliskiego w Kaliszu zamieszkałego, obrane maiącego od którego tenże Patron do popierania ustanowionym iest Obrońcą, na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia zaięte zostały; Akt zaięcia dóbr Jnczewa w dwóch kopiiach Norbertowi Zbiiewskiemu iako ustanowionemu dozorcy i woytowi gminy Jnczewa, i w trzeciey Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pok. Ptu Wartskiego w dn. 21 i 23 Listo. (3 i 5 Grud. ) 1838 zaś dóbr Łosińca w 2ch kopiiach Wikto­ rowi Zbiiewskiemu iako dozorcy i woytowi gminy Łosiniec i w trzeciey Jakóbowi Boiemskiemu Pisarzowi Sądu Pok. Ptu Sieradzkiego w d. 22 i 23 Listo. (4 i 5 Grudn.) 1838 r. wręczony i zostawiony, następnie obadwa też zaięcia w kancellaryi ziemiańskiey Gub. Kaliskiey do właściwych ksiąg wie­ czystych pod d. 3/15 Grud. 1838 r. podane a do księgi zaregestrowań Tryb. Cyw. tuteyszego w d. 7/19 t. m. i r. wpisane i zaregestrowane zostały.
Dobra Jnczew W gruntach, łąkach, placach pod zabudowaniami, ogro­ dach i drogach zaymuią około 22 włók, zaś Łosiniec około 17 włók, 5 mor­ gów rozległości miary nowo-polskiey, których gatunek ziemi należy do kla­ sy I, II, III i IV; w dobrach Jnczewie iest włościan pańszczyznę robiących: a. półrolników 8. b. zagrodników 3. c. komorników 8, komornic 4, zaś w dobrach Łosińcu: e. półrolników 7. komorników 7, i g. komornic 7. Czynszownicy niestali w Łosińcu są następni: 1. Karól Szteybel i 2. Bogusław Trzciński młynarze którzy płacą dworowi rocznie zp. 624 i melą mlewo dworskie bezpłatnie; w Jnczewie 3. Józef Bąkowski karczmarz płaci rocznie zp. 6o; w dobrach tych zabudowania dworskie i wieyskie z drzewa budowane znaczney reparacyi potrzebuią; dobra Jnczew zostaią w dzierzawney possessyi aż do So. Jana Chrzciciela 1841 r. W. Norberta Zbiiewskiego z których płaci roczney dzierzawy zp. 5300; zaś dobra Łosiniec dzierzawi do So. Jana Chrzciciela 1839 Wiktor Zbiiewski i płaci z takowych rocznie po zp. 3500; w dobrach Jnczewie znayduie się inwentarz gruntowy w akcie zaięcia wyszczególniony, a w dobrach Łosińcu żadnego inwentarza dworskie­ go nie masz. Sprzedaż tych dóbr odbywać się będzie w dwóch oddziałach to iest, w oddziale I. dobra Jnczew, a w oddziale II. dobra Łosiniec, a to na Audyencyi Publiczney Tryb. Cyw. I. Jnst. Gubernii Kaliskiey w Kaliszu w mieyscu zwykłych posiedzeń, do czego warunki licytacyi i przedaży tychże dóbr w biorze Pisarza Tryb. złożone i u Patrona popieraiącego przdaż Franciszka Bielsiego każden z interessentów przeyrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży tych dóbr na Audyencyi Tryb. Cyw. tuteyszego w d. 24 Stycz. (5 Lutego) r. 1839 o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie d. 5/17 Lutego a trzecie d. 21 Lut. (5 Marca) r. 1839. Wyrabiający przedaż podał za dobra Jnczew summę 60000 złp. a za dobra Łosiniec 45000 zp. w Listach zastawnych; poczem termin do temczasowego dóbr tych przysądzenia na d. 28 Marca (9 Kwietnia) 1839 r. godzinę 10 z rana wyznaczony został.
w Kaliszu d. 21 Lutego (5 Marca) 1839 r. Franciszek Salezy Wołowski.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza