-->

sobota, 22 czerwca 2013

Józefów

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Józefów, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Ruda, własność rządowa. Ilość domów 1, ludność 5, odległość od miasta obwodowego 3/4.

Józefów, karczma w gminie Wieluń. Zaznaczona na mapie z 1839 r.

Józefów,  obecnie część wsi Jodłowiec w gminie Wieluń. 

1839 r.

1992 r.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1935 nr 9

OGŁOSZENIE WYDZIAŁU POWIATOWEGO w WIELUNIU
z dnia 13. IV. 35. L. Bud. 4-3/35
o zatwierdzeniu szczegółowych planów zabudowania: 1) działek osadniczych pod Wieluniem; 2) osiedla „Józefów 2".
Na podstawie art. 35 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli z dn. 16 lutego 1928 r. (Dz. U. R P. Nr. 23, poz. 202) — Wydział Powiatowy w Wieluniu podaje do publicznej wiadomości, że
1. Szczegółowy plan zabudowania działek osadniczych pod Wieluniem został zatwierdzony orzeczeniem Wojewody Łódzkiego z dn. 28 lutego 1935 r. L. KB. IV.-3 n/1-3.
2. Szczegółowy plan zabudowania osiedla „Józefów 2" został zatwierdzony orzeczeniem Wojewody Łódzkiego z dn. 22 marca 1935 r. L. KB. IV-3n/2-1.
Plany te stały się prawomocne, wobec niewniesienia przez interesowanych w przepisanym terminie odwołań od tych orzeczeń.
Powyższe plany zabudowania mogą być przeglądane przez interesowanych w godzinach urzędowych od 10 do 13 w referacie budowlanym Wydziału Powiatowego.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego:
Starosta Powiatowy:
(—) Mgr. T. Niżankowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:

§ 1.
XXIV. Obszar gminy wiejskiej Starzenice dzieli się na gromady:
3. Jodłowiec, obejmującą: pustk. Chodaki, kol. Jodłowiec-Dąbrowę, kol. Jodłowiec Józefów, kol. Jodłowiec-Łęg, wieś Jodłowiec.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1935 lipiec
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza