-->

środa, 19 czerwca 2013

Garbarka / Gulbra

Garbarka, przyległość w dobrach Świątkowice. Prawdopodobnie jest to zaznaczony na mapie z 1839 roku folwark Gulbra.

1839 r.

1965 r.

Dziennik Warszawski 1867 nr 31

(N. D. 362). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
35. Świątkowice z przyległościami Garbarka i Rososz i wszystkiemi przynależytościami w okr. Wieluńskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rsr. 969 k. 87, vadium do licytacji rs. 2,400, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 15,081, termin sprzedaży d. 11 (23) Października 1867 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Zenonem Łopuskim.
Sprzedaże wzmiankowano odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz, d. 28 Grud. (9 Stycznia) 1866/7 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1873 nr 271

N. D. 7738. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Józefy z Bąkowskich Cieleckiej, Pelagjusza Cieleckiego właściciela dóbr Świątkowice małżonki czyli obojga małżonków Cieleckich, w dobrach Świątkowice w okręgu Wieluńskim zamieszkałych, a zamieszkanie prawne u Antoniego Ruszkowskiego Patronu Trybunału Cywilnego w Kaliszu i tamże zamieszkałego, jako popierającego subhastację obrane mających, w poszukiwaniu kapitału rs 7,200 z procentem od r. 1863 d. l Lipca, w hipotece Świątkowic pod No 28 pomieszczonego i hipotekowanego, oraz kosztów, aktem Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w d. 28 Czerwca (10 Lipca) rozpoczętym, a w d. 4 (16) Lipca 1873 r. ukończonym, zajęte zostały na przymusowe wywłaszczenie:
DOBRA ZIEMSKIE
Świątkowice, z przyległością Garbarka i Rososz i kolonjami Brzozowice i Swoboda odłączone od dóbr Świątkowic lit. A., do Pelagjusza Cieleckiego należących, obejmujących rozległości włók 10 nowopolskich, w okręgu Wieluńskim, gminie Naramnice, parafji Lututów położono od najbliższych miast i osad: Wielunia okręgowego i powiatowego wiorst 14, od miasta gubernialnego Kalisza wiorst 50, od osady Lututów wiorst 7, Złoczewa wiorst 15; które obejmują w przybliżonym sposobie na miarę nowopolską i rosyjską rozległości włók 39, mórg 8, a dziesiatin 585, mające jednę księgę wieczystą a należą do: 1) Jana Bellermana. 2) Gustawa Szulc. 3) Krysztofa Milnikel. 4) Ernesta Płonke. 5) Gotfrida Gramsch. 6) Antoniego i Anastazji małżonków Napierałło. 7) Sebestjana i Marjanny małżonków Rawickich. 8) Ferdynanda Haase, i 9) Andrzeja Benke, posiadają odpowiednio potrzebom każdego współwłaściciela budowle i inwentarze, protokółem zajęcia po szczególe co do każdego wyszczególnione, w posiadaniu właścicieli zostające, w Świątkowicach okręgu Wieluńskim mieszkających, co również protokół zajęcia objaśnia; grunta w dobrach tych należą do klasy II, III i IV; podatków z takowych dóbr opłaca się rocznie rs. 567 kop. 87, zaległość podatków wynosi rs. 822 kop 42.
Osiedli włościanie, na nowo erygowanej nomenklaturze Brzozowice po wyciętym lesie płacą Janowi Bellerman każdy z osobna od morgi rocznie czynszu po kop. 50, co bliżej objaśnia akt zajęcia; z Brzozowca płacą: Piotr Pichlak, Marcin Strąb, Marcin Senenko, Wojciech Doktor, Jan Siór, Gotlieb Kinast, Wilchelm Kinast po rs. 3 kop. 75 rocznic, zaś Jan Mazaj po rs. 5 kop. 50, Wilehelm Rau po rs. 13 kop. 25, Jan Moryc rs. 2, Mikołaj Matakiewicz kop. 75, Józef Paweł rs. 7 kop. 50, Gotfryd Lesk rs. Wilchelm Rau rs. 1 kop. 75. Z kolonji Swoboda płacą rocznie czynszu: Ignacy Jerczyński szynkarz, szynkuje trunki Bellermana za wynagrodzeniem 21 procent, płaci czynszu rs. 17, rok kończy się w dniu 1 Stycznia 1874 r., czynsz zgóry zapłacony; Karol Majdziński rs. 3, Gotlieb Rocław rs. 3, Karol Uta rs. 7 kop. 50, Fryderyk Gras rs. 3 kop. 75, Mateusz Cihosz karczmarz z Świątkowic szynkuje trunki Bellermana za wynagrodzeniem 21 procent, płaci czynszu rs. 150, rok kończy się z dniem 11 (23) Kwietnia 1874 r. posiada gruntu z łąką mórg 15, czynsz z góry zapłacony; Mikołaj Domagalski karczmarz z Rososza szynkuje trunki Bellermana za wynagrodzeniem 5%, posiada gruntu mórg 13 płaci czynszu rs. 13, rok kończy się w d. 11 (23) Kwietnia 1874 r. czynsz z góry zapłacony.
Akt zajęcia obejmujący szczegółowy opis pod każdym względem przejrzany być może u Antoniego Ruszkowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu, subhastację Świątkowic imieniem Cieleckiej popierającego i u Pisarza Trybunału w Kaliszu, akt zajęcia wręczony został Waleremu Kosowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Wieluniu, Wójtowi gminy Naramnice i Konstantemu Krajtzer dozorcy w d. 8 (20) Sierpnia 1873 r., a zaregestrowany w hipotece dóbr Świątkowic w d. 17 (29) Listopada, a w biórze Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu w d. 28 Listopada (10 Grudnia) 1873 r.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków sprzedaży które u Pisarzu Trybunału Cywilnego i Antoniego Ruszkowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego przejrzane być mogą, odbędzie się na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w d. 10 (22) Stycznia 1874 r. o godz. 10 z rana, poczem dalsze formalności nastąpią.
Kalisz d. 29 Listop. (11 Grudnia) 1873 r.
Skoczyński.

Dziennik Warszawski 1875 nr 155

N. D. 4923 Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Po odbyciu trzech publikacji zbioru objaśnień i warunków, termin do temczasowego przysądzenia na dzień 2 (14) Kwietnia 1874 r. oznaczony został, w którym dobra* te po oddaleniu sporów Antoniemu Ruszkowskiemu Patronowi za sumę rs. 10,000 temczasowo zasądzone zostały, i gdy ostatecznie spory te wyrokiem Rządzącego Senatu z dnia 29 Kwietnia (11 Maja) 1875 r. zapadłym, roztrzygnięte zostały, termin do stanowczej tych dóbr sprzedaży wyrokiem ilacyjnym Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 15 (27) Lipca r. b. zapadłym na dzień 5 (17) Września 1875 r. godzinę 10 z rana w miejscu zwykłych posiedzeń tegoż Trybunału oznaczony został.
Z powodu śmierci Antoniego Ruszkowskiego Patrona u którego Józefa Cielecka prawne zamieszkanie do tego interesu obrała, do dalszego popierania tej sprzedaży obiera sobie zamieszkanie prawne u Kazimierza Ruszkowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu zamieszkałego, które wszelkie dalsze kroki w tej sprzedaży czynić będzie.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 10,000.
Kalisz d. 15 (27) Lipca 1875 r.
Skoczyński.

*dobra Świątkowice z przyległością Garbarka i Rosorz i koloniami Brzozowice i Swoboda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza