-->

wtorek, 25 czerwca 2013

Bugaj

Bugaj, karczma w gminie Błaszki. Zaznaczona na mapie z 1839 r.


1839 r.


1992 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 20

OBWIESZCZENIE.
Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra ziemskie Brudzew, składaiące się ze wsi i folwarku tegoż nazwiska, oraz z karczmy na Bugaiu, stanowiące gminę, położone w Powiecie Wartskim Obwodzie i Woiewództwie Kaliskim Królestwie Polskiem, maiące rozległości z zabudowaniami, ogrodami, rolami pierwszey, drugiey i trzeciey Klassy, łąkami, stawami i pastwiskami, drogami i nieużytkami w ogóle 1002 Morg pr 86, czyli Hub Magdeburgskich 33 Morg 12, pr 86, dawniey do massy bezdziedziczney po Mikołaiu Wężyk należące, i przez Wgo Antoniego Glotz Mecenassa, iako Kuratora w Kaliszu zamieszkałego administrowane, wdrodze subhastacyi przez Wgo Marcina Skórzewskiego w Brudzewie zamieszkałego, którą Józef Łojewski Patron Trybunału w Kaliszu zamieszkały kierował, na dniu 11. Maia 1825. r. w Trybunale Kaliskim zalicytowane i dotąd w tegoż posiadaniu zostaiące, których zaięcie na tęź subhastacyą przez Komornika Leona Nowierskiego w dniu 23. Grudnia r. 1822. usku­tecznionem, a w dniach 18. i 22. Stycznia 1823 w hypotece i u Pisarza Trybunału zapisanym zostało, będą wystawione na powtórną sprzedaż czyli relicytacyą, a to z powodu nie dopełnionych przez tegoż Plus-licytanta Skórzewskiego warunków licytacyi, na popieranie JWgo Franciszka Jałowieckiego, Prezesa S. K. Woiewództw Mazowieckiego i Kaliskiego, Orderu S. Stanisława Kawalera, iako Pełnomocnika.
1. Bogumiły z Gosławskich: pierwszego Ludwika Jałowieckiego, a teraz 2do voto swoiey małżonki w Warszawie zamieszkałey, i w iego assystencyi działaiącey.
2. Michaliny z Ordęgów Zabickiey wdowy po Tomaszu Zabickim pozostałey, w Czachurkach Powiecie Szrodzkim.
3. Brygidy z Ordęgów i Nepomucena małżonków Koszutskich, we wsi Józefowie Powiecie Mogielnickim zamieszkałych wszystkich zaś u wspomnionego swego Pełnomocnika zamieszkanie obrane maiących, który dla siebie do tey czynności obrał zamieszkanie u Jana Gawrońskiego Patrona Trybunału w Kaliszu, iako relicytacyą ninnieyszą kieruiącego.
Przedaż dóbr tych odbytą zostanie w Trybunale Cywilnym 1wszey Instancyi Woiewództwa Kaliskiego w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina na publiczney audyencyi.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi ninieyszey nastąpiło dnia 15. Kwietnia r. b., drugie dnia 30. t. m. na którym zarazem tymczasowe przysądzenie dóbr tych dla Extrahentów za złotp. 1o,ooo uskutecznione.
Trzecie zaś i ostatnie ogłoszenie oraz przysądzenie stanowcze od­będzie się w dniu 20. Maia r. b. iako przez Trybunał oznaczonym.
Popieraiący relicytacyą podaią równie iak i wprzód za dobra te Złotp. 10,000.
Warunki relicytacyi mogą bydź przeyrzane tak w Kancellaryi Patrona nią kieruiącego, iako też i Pisarza Trybunału.
Nadmienia się, że protokuł czyli kopie zaięcia były zostawione Pi­sarzowi Sądu Pokoiu Ptu Wartskiego, Xaweremu Turzańskiemu, i Woytowi gminy Brudzewa podówczas Janowi Wężyk — Obwieszczenia zaś poprzednie do relicytacyi równie iak i teraźnieysze przylepionemi zostały, i zostaią w mieyscach prawem wskazanych.
w Kaliszu dnia 3. Maia 1828 r.
Piątkiewicz.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza