-->

wtorek, 25 czerwca 2013

Brzezinka / Brzeziny

Brzeziny, karczma w gminie Warta. Zaznaczona na mapie z 1839 r. Obecnie Brzezinka, część wsi Bartochów w gminie Warta.

1839 r.

1992 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 23

OBWIESZCZENIE.
Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra ziemskie wieś Bartochów, Małków Nowy, Małków Cielecki, Nieradza Wysoka, Nieradza Pieska zwana, wieś Du­szniki, folwark Zmyślona i gościniec Rakówka zwany, w Pcie Wartskim Obwodzie Kaliskim — oraz dobra Parzniewice, składaiące się z wsi Parzniewic, folwarku Budy, huty żelazney, huty szklanney, kolonii Biała Roża i kolonii Napoleonów, czyli z wszelkiemi przyległościami w Pcie i Obwodzie Piotrkowskim, a wszystkie w Wdztwie Kaliskiem położone, aktami tradycyinemi przez Ur. Jakóba Słowikowskiego Komornika Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego, mianowicie dobra Bartochow z powyżey wyrażonemi przyległemi wsiami w dniach 25. 26. 27. 28. 29. Lutego, i w dniu 1. 3. i 4. Marca r. b., zaś dobra Parzniewice z wszelkiemi przyległościami w dniach 10. 11. 12. i 13. Marca r. t. w kontynuacyi na gruncie tych dóbr spisanemi, zaięte. Pomienione akta tradycyine w Biórze Pisarza Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, mianowicie dóbr Bartochowa w dniu 6. Maia r. b., i dóbr Parzniewic w dniu miesiącu i roku tymże samym, a w księdze zaregestrowań Trybunału Cy­ wilnego Woiewództwa Kaliskiego co do dóbr Bartochowa w dniu 14. Maia r. b., zaś dóbr Parzniewic w dniu 16. t. m. i r. podane i zaregestrowane zostały.
Dobra te dziedziczne Sukcessorów beneficyalnych po śp. Pawle Biernackim, Kasztelanie Sieradzkim pozostałych, iako to: Wgo Stanisława Biernackiego we wsi Sikucinie Pcie Szadkowskiin zamieszkałego dziedzica, Wgo Seweryna Biernackiego w wsi Parzniewicach Pcie Piotrkowskim zamieszkałego dzierżawcy,  i JW. Broni­ sławy z Biernackich JWgo Leona Hrabi Jelskiego, Kommissarza Obwodu Sandomierskiego małżonki, czyli oboyga małżonków Jelskich w Sandomierzu Wiewództwie Sandomierskiem zamieszkałych, wszystkich zaś zamieszkanie prawne i sądownie obrane w wsi Bartochowie maiących, na rzecz JWżney Konstancyi z Hrabiów Małachow­ skich Biernackiey, po śp. JWżnym Pawle Biernackim Kasztelanie Sieradzkim pozostałey wdowy, z własnych funduszów utrzymuiącey się, w wsi Bartochowie Pcie Wartskim zamieszkałey, zaięte, za którą W. Antoni Glotz Mecenas Sądu Naywyższey Instancyi Królestwa Polskiego w Kaliszu mieszkaiący, w poparciu tego zaięcia stawa.
Dobra Bartochów , wieś Małków Nowy, Małków Cielecki, Nieradza Wy­soka, Nieradza Pieska zwana, i Duszniki z przyległościami, składaią iednę gminę pod nazwiskiem gmina Bartochów; zaś dobra Parzniewice z wszelkiemi przyległościami składają drugą gminę pod nazwiskiem gmina Parzniewice.
Rozległość dóbr Bartochowa podług Regestrów pomiarowych przez Ur. Filipa Duchińskiego, Ziemiomiercę patentowanego i przysięgłego, w miesiącu Lipcu r. 1827. ułożonych jest następna, a mianowicie: folwark i wieś Bartochów, niegdyś z przyległościami Nieradza Wysoka i Nieradza Pieska obeymuią:
1. Place, zabudowania i ogrody dworskie, Morg 17,  pr. 99.
2. Grunta orne dworskie, Morg 382,  pr. 226.
3. Łąki dworskie, Morg 74,  pr. 89.
4. Ogrody i łąki czynszowników, Morg 19,  pr. 96.
5. Pastwiska i zarośle, Morg 233,  pr. 51.
6. Place, zabudowania i ogrody włościan, Morg 28,  pr. 104.
7. Grunta orne włościan, Morg 300,  pr. 233. 8. Łąki włościan, Morg 64,  pr. 106.
9. Stawy, sadzawki i wodocieki, Morg 9,  pr. 227.
10. Drogi i nieużytki, Morg 25,  pr. 96.
Summa ogólna całey rozległości wsi Bartochowa, Nieradzy Pieskiey i Wysokiey wynosi, Morg 1155,  pr. 127.
Co czyni rachyuiąc na iednę Włókę 30 Morg miary Chełmińskiey: Włok 38 Morg 15,  pr. 127.
Folwark i wieś Małków Nowy:
1. Place, zabudowania i ogrody dworskie obeymuią, Morg 8,  pr. 153.
2. Grunta orne dworskie, Morg 160,  pr. 255.
3. Łąki dworskie, Morg 97,  pr. 259.
4. Lasy, Morg 40,  pr. 261.
5. Pastwiska i zarośle, Morg 152,  pr. 104.
6. Place, zabudowań i ogrody włościan, Morg 19,  pr. 145.
7. Grunta orne włościan, Morg 122,  pr. 82.
8. Łąki włościan, Morg 32,  pr. 290.
9. Wodocieki i rowy, Morg 1,  pr. 250.
10. Drogi i nieużytki, Morg 8,  pr. 73.
Summa ogólna Morg 645  pr. 72
Co czyni rachuiąc iednę Włokę 30 Morg miary Chełmińskiey: Włok 21 Morg 15  pr. 72.
Folwark Małków Cielecki, i wieś z przyległym folwarkiem Zmyślona, wsią Zarobną Dusznikami:
1. Place, zabudowań i ogrody dworskie obeymuią, Morg 11,  pr. 112.
2. Grunta orne dworskie, Morg 292,  pr. 271.
3.Łąki dworskie, Morg 88,  pr. 131.
4. Place, ogrody i łąki czynszowników, Morg 13,  pr. 116.
5. Las Olszyna w Łęgu przy Dusznikach, Morg 5,  pr. 237.
6. Pastwiska i zarośle, Morg 315,  pr. 103.
7. Place, ogrody, włościan wsi Małkowa Cieleckiego, Morg 22,  pr. 153.
8. Grunta orne dito dito, Morg 125,  pr. 32.
9. Łąki włościan dito dito, Morg 22,  pr. 58.
10. Place, zabudowań i ogrody włościan wsi Dusznik, Morg 14,  pr. 265.
11. Grunta orne włościan wsi Dusznik, Morg 229,  pr. 243.
12. Łąki włościan wsi Dusznik, Morg 49,  pr. 47.
13. Wodocieki i rowy, Morg 20,  pr. 155.
14. Drogi i nieużytki, Morg 19,  pr. 296.
Summa ogólna Morg: 1233i  pr. 119.
Co czyni miary Chełmińskiey Włok 41 Morgę  pr. 119.
Całey zaś rozległości wsi Bartochowa, Nieradzy Pieskiey Wysokiey, wsi Małkowa Nowego, wsi Małkowa Cieleckiego, z zarobną wsią Dusznikami i folwar­ kiem Zmyślona, łącznie z folwarkami dworskiemi Włok 101, Morg 2,  pr. 18. (...)
W dobrach powyżey wyrażonych exystuią następni okupnicy i czynszownicy, którzy opłacaią czynsz, a mianowicie:
w Wsi Bartochowie — 1) Andrzey Lemański, młynarz, z wiatraka i młyna wodnego złotp. 420, przytem melenie zboża wszelkiego gatunku na potrzebę dworską bez miarki, ma obowiązek uskuteczniać. 2) Jan Barczyński, szewc, złotych pols. 60. 3) Antoni Lachacz, stolarz, złotp. 100. 4) Józef Glinkowski, gościnny, złotp. 80. 5) .Grzegorz Zelisławski, gościnny, złotp. 72.
w Wsi Małkowie Cieleckim i Dusznikach — 1) Gabryel Wrzesiński, młynarz wiatraczny ze Zmyślony złotp. 400, przytem melenie dworskie bez miarki. 2) Józef Gryczka, młynarz wiatraczny z Dusznik złotp. 342, oraz melenie dwor­ skie bez miarki, 3) Jan Macieiewski, gościnny z Dusznik złotp. 5oo. 4) Filip Krotofil, szklarz, złotp. 66. 5) Mateusz Maskiewicz, stelmach, złotp. 66. 6) Fry­ drych John, stelmach złotp. 200. 7) Daniel Landek, garbarz złotp. 66. 8) Michał Krotofil, stolarz, złotp. 3o. 9) Marcin Kanicki z gościńca Rakówka zwa­ nego złotp. 200. (...)
Wieś Bartochów z przyległościami Nieradza Pieska i Wysoka z młynem i wiatrakiem na Wilku stoiącym i pustkowiem pod Brzezinami zwanem, ma w posia­ daniu JWżna Konstancya z Hrabiów Małachowskich Biernacka, a to z mocy kon­ traktu dzierżawnego urzędownie W d. 5. Czerwca 1827. roku spisanego, który na do S. Jana Chrzciciela 183o. r. trwać ma, przy opłacie 625o złotp. roczney dzierżawy.
Wieś Małków Nowy, zadzierżawił Star. Szmul Madowicz kontraktem Urzę­ dowym pomiędzy JWżnym Pawłem Biernackim Kasztelanem Sieradzkim, i JWżną Konstancyą z Hrabiów Małachowskich Biernacką, niemniey Szmulem Madowiczem w dniu 2. Czerwca 1826. r. przed Rejentem Ptu Wartskiego Pawłem Dębskim za­ wartym aż do roku 1829, za summę 2600 złotp. rocznie umówioną.
Wieś Małków Cielecki z wsią zarobną Duszniki, folwarkiem Zmyślona i Gościńcem Rakówka zwanym, ma w posiadaniu Wżny Stanisław Biernacki z mocy kontraktu Urzędowego przed Wżnym Pawłem Dębskim, Rejentem Ptu Wartskiego na dniu 22. Maia 1826. r. na lat sześć zawartego, za umówioną roczną dzierżawę po 6000 złotp.
Kto się chce o wszystkich szczegółach tych dóbr, iako też o inwentarzach gruntowych obiaśnić, może w Kancellaryi Trybunału i u Mecenasa popieraiącego zaięcia przeyrzeć, a kto chce dobra widzieć może się udać na grunt.
Tradycye powyżey wymienione a mianowicie dóbr Bartochowa, Małkowa Nowego, Małkowa Cieleckiego, Nieradzy Wysokiey, Nieradzy Pieska zwaney i Dusznik z wszelkiemi przyległościami w trzech kopiach sukcessorom beneficyalnym śp. Pawła Biernackiego, iako to: Wmu Stanisławowi Biernackiemu, Wmu Sewery­ nowi Biernackiemu, JW. Bronisławie z Biernackich i Leonowi małżonkom Jelskim, w czwartey kopii Ur. Mikołaiowi Jarockiemu, zastępcy Woyta gminy Bartochowa w dniu 4. Marca r. b. a w piątey kopii Ur. Anastazemu Dzierożyńskiemu Pisa­ rzowi Sądu Pokoiu Ptu Wartskiego w dniu 5. Marca r. b., podobnie i dóbr Parzniewic równie w trzech kopiach dla powyżey wyrażonych Sukcessorów śp. Pawła Bier­ nackiego w dniu 18. Marca r. b., w czwartey kopii Ur. Władysławowi Wolskiemu zastępcy Woyta gminy Parzniewic w dniu 13. Marca r. t., a w piątey kopii Wmu Ignacemu Gaszyńskiemu Pisarzowa Sądu Pokoiu Ptu Piotrkowskiego w dniu 14. Marca r. t. przyzwoicie doręczone zostały.
Dobra Bartochów, wieś Małków Nowy, Małków Cielecki, Nieradza Wysoka, Nieradza Pieska zwana Duszniki, folwark Zmyślona i gościniec Rakówka z wszelkiemi przyległościami łącznie, oddzielnie zaś dobra Parzniewice z powyżey wy[mieni]onemi przyległościami, w Pś. Tbybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego w Kaliszu w pałacu Sądowym, sessye swe odbywaiącym na audyencyi publiczney, tak iak są zaięte sprzedane będą.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi w dniu 8. Lipca r. b. o godzinie 10. rano nastąpi.
w Kaliszu dnia 17. Maia 1828. r.
Piątkiewicz.
Wywieszono na tablicy w Sali Audyencyonalney Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego dnia 17. Maia 1828. r.
Piątkiewicz. p. t.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 63

(N. D. 1210) Dobra ziemskie składające się w wsi i folwarku Bartochów, z osady podbrzeziny zwanej, z folwarku Małków Cielecki, z folwarku pomocniczego Zmyślona, tudzież osady Rakowki zwanej, z wsi zarobnej Małków nowy, z wsi zarobnej Duszniki, z wsi i folwarku Zagajew, z gruntów niegdyś Nieradzę Wysoką i Pieską składających, a obecnie całkiem do folwarku Bartochowa wcielonych, z folwarku Baszków i wsi zarobnej Jakobice zwanej, Okręgu Wartskim, powiecie Kaliskim gubernii Warszawskiej, Parafii Warta, oprócz Baszkowa i Jakobic do parafii Charłupia mała należących, położone, ogólnej rozległości włók 164 morgów 6 prętów 8 miary nowopolskiej, jak niemniej possesya miejska w mieście Warcie pod N. 264 położona, z łąką N. 33 oznaczoną, tudzież z drugą łąką w territoryum miasta Warty leżącą, morgów Nowopolskich dwie zajmującą dawniej do Stanisława Biernackiego należące, a nateraz Józefy z Korytowskich po Stanisławie Biernackim pozostałej wdowy, Eugenii z Biernackich po Włodzimierzu Radolińskiem pozostałej wdowy, Czesława Biernackiego i Kazimierza Biernackiego, w Małkowie Cieleckim zamieszkałych, niedzielną własnością będące; na skutek wyroku w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu dnia 21 Czerwca (3 Lipca) 1849 roku między Eugenią z Biernackich jako jeszcze Włodzimierza Radolińskiego Małżonką, a Józefą z Korytowskich po Stanisławie Biernackim pozostałą wdową, Czesławem Biernackim i naówczas jeszcze nieletnim Kaźmierzem Biernackim ocznie zapadłego i w dniu 4 (szesnasty) Lipca 1849 roku doręczonego nakazującego przedaż przez publiczną licytacyą tych nieruchomości ziemskich i miejskich, jeżeliby się w naturze między współ-sukcessorów dogodnie podzielić nie dały; przedane będą z wszelkiemi przyległościami i przynależytościami z inwentarzem żywem i martwym; przez publiczną licytacyą w drodze postępowania działowego przed W. Julianem Wąsowiczem Sędzię Tryb. Cyw. Gub.Warsz. w Kaliszu, do odbycia przedaży téj delegowanym, w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cyw. w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym.
Dobra wyżej wymienione wraz z nieruchomością miejską w M. Warcie położona, oszacowane są taxą przez trzech biegłych w dniach 17 (29) 18 (30) Paź. 1849 r. sporządzoną na rs. 102,054 k. 73. i taxa ta potwierdzoną została wyrokiem Tryb. Cyw. Gub. Warsz. w Kaliszu d. 21 Lut. (5 Mar.) 1850 r. zapadłym.
Таха i warunki przedaży w Kancellaryi Pisarza Tryb. Cyw. Gub. Warsz. w Kaliszu, i podpisanego Patrona każdego czasu przejrzane być mogą.
Przedaż ta odbywa się na żądanie Eugenii z Biernackich po Włodzimierzu Radolińskim pozostałéj wdowy, od której odtąd podpisany Patron ustanowiony jest Obrońcą, naprzeciw Józefie z Korytowskich po Stanisławie Biernackim pozostałéj wdowie Kazimierzowi Biernackim i Czesławowi Biernackiemu.
Po ogłoszeniu w dniu 23 Lutego (7 Marca) 1850 r. warunków do przedaży téj ułożonych, termin do temczasowego przysądzęnia na d. 6 (18) Kwietnia 1850 roku wyznaczony został.
Kalisz d. 25 Lutego (9 Marca) 1850 roku.
K. Rozdejczer.

Dziennik Warszawski 1875 nr 95

N. D. 2626. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Józefa Jarocińskiego właściciela dóbr Wola Niedzwiedzia, tamże w okręgu Łęczyckim zamieszkałego, i zamieszkanie prawne co do przedsiębranej sprzedaży dóbr Bartochów u Jacka Sulimierskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu, w m. Kaliszu zamieszkałego, który sprzedaż tę popiera, obrane mającego, w poszukiwaniu sumy rs. 1,000 z procentem od sukcesorów po Kazimierzu Biernackim jako właścicieli dóbr Bartochów należnej, po wydanym w dniu 6 (18) Marca 1875 r. przez Wiktora Lipskiego Komornika, nakazie egzekucyjnym, protokółem Komornika Romualda Pinowskiego z dnia 8 (20) Kwietnia w kontynuacji 9 (21) Kwietnia 1875 r. zajęte zostały na przymuszoną sprzedaż.
Dobra Ziemskie Bartochów
składające się z jednego dominialnego folwarku Bartochów, karczmy Brzezina i osady młynarskiej Wilk zwanej, z wszelkiemi służącemi prawami polowania, rybołówstwa, z gruntami ornemi, łąkami, zaroślami z wyłączeniem wszakże gruntów na własność włościan w roku 1864 przeszłych. Zajęte nadto wraz z dobrami następujące zabudowania dworskie. 1) Dwór murowany z ogrodem owocowym i warzywnym. 2) Dom letni murowany. 3) Gorzelnia murowana. 4) Obora i owczarnia murowane. 5) Dwie studnie, kuźnia. 6) Dwie stodoły. 7) Dwa spichrze. 8) Stajnia i szopa. 9) Cztery czworaki i koszary murowane dla czeladzi dworskiej.
Dobra tak zajęte leżą w parafji m. Warty, gminie Bartochów, powiecie Turekskim, gubernji Kaliskiej, pod jurizdykcją kasy powiatowej w Turku, Sądu Pokoju w Warcie, Trybunału Cywilnego w Kaliszu i Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego tamże. Odległe są od m. Warty wiorst 3, miasta Błaszek wiorst 10, miasta Sieradza wiorst 12, miasta Turku mil 5 i miasta Kalisza mil 5. Dobra Bartochów mające oddzielną księgę hypoteczną przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu należą obecnie do nieletnich po Kazimierzu Biernackim pozostałych dzieci, jako to: Marji Eugienji i Józefy córek, oraz Kazimierza i Władysława synów, rodzeństwa Biernackich, których opiekunką główną jest matka ich Paulina z Wierzchlejskich po Kazimierzu Biernackim pozostała wdowa, opiekunem przydanym Stanisław Boduszyński, oboje w m. Kaliszu zamieszkali. Znajdują się w posiadaniu dzierżawnem Tadeusza Kochanowskiego.
Protokół zajęcia doręczony został w kopjach Maciejowi Sczepaniak Wójtowi gminy Bartochów i Ludwikowi Henrych, Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie, obie kopje w dniu 9 (21) Kwietnia 1875 r. przez Feliksa Wojterskiego woźnego.
Zajęcie przepisane zostało w księdze wieczystej dóbr Bartochów w dniu 14 (26) Kwietnia 1875 r. i w kancelarji Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 22 Kwietnia (4 Maja) 1875 r.
Pierwsze ogłoszenie zbioru warunków licytacyjnych i objaśnień odbędzie się na publicznej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu o godzinie 10-ej z rana w dniu 6 (18) Czerwca 1875 roku.
Protokół zajęcia oraz zbiór objaśnień i warunków licytacyjnych przejrzane być mogą w biórze Pisarza Trybunału i w kancelarji popierającego sprzedaż Patrona Jacka Sulimierskiego w Kaliszu. Kalisz d. 23 Kwiet. (5 Maja) 1875 r.
Skoczyński.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Bartochów dzieli się na gromady:
1. Bartochów, obejmującą: wieś Bartochów, kolonję Bartochów, Bartochów-Wojtczak, osadę Brzezinka, Wilk-Bartochowski.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza