-->

środa, 15 maja 2013

Żerechów

Zajączkowski:
Żerechów-pow. turecki
1) 1386 T. Sir. I f. 11: Zirochow- testes Fulconis de Popransniky (Poprężniki, v.) contra dominam Helenam de Thomislauicz (Tomisławice, v.): Albertus de Poprasniky, Gromek de Socha (v.), Glerka (?) de Poprasnik, Nicolaus de Z., Symon de Wstkowo (Ustków, v.), Miross de Gaulouicz (Gawłowice, v.). 2) 1394 T. Sir. I f. 56: Zirochow - Nicolaus de Z. 3) 1398 Hube, Zbiór Sier. 133: Zirochowo - Nicolaus de Z. 4) 1399 Hube, Zbiór Sier. 163: Zirochowo - Nicolaus de Z. 5) 1400 T. Sir. II f. 185: Zirochowo- Nicolaus de Z.
6) XVI w. Ł. I, 407-408: Zyrochowo - villa, par. Jeziorsko, dek. warcki, arch. uniejowski. 7) 1496 P. 172: Zyrochow - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 182: Zirochow - jw. 1553-1576 P. 222: Zirochow -jw. 8) XIX w. SG XIV, 779: Żerechów - wś, par. jw., gm. Grzybki, pow. turecki. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Zerachów, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 4 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Zerachow, parafia jeziorsko, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Pstrokonski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Żerochów, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Jeziersko, własność prywatna. Ilość domów 4, ludność 34, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Żerechów, 1553 Zirochow, 1827 Żerochow, wś, pow. turecki, gm. Grzybki, par. Jeziorsko, odl. od Turka w. 29, ma 6 dm., 13 os., 74 mr. Stanowi jedną całość z Ustkowem. W r. 1827 wś Żerochow ma 4 dm., 34 mk. W r. 1553 wś „Żirochów", w par. Jeziersko, ma 1 łan (Paw., Wielk., II, 222). Na początku XVI w. dawano dziesięcinę z łan. dwor. pleb. w Jeziersku, z łan. kmiecych zaś na stół arcybiskupi (Łaski, L. B., I, 408). 

Spis 1925:
Żerechów, wś, pow. turecki, gm. Grzybki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 10. Ludność ogółem: 62. Mężczyzn 27, kobiet 35. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 62. Podało narodowość: polską 62.

Żerechów, obecnie część wsi Ustków w gminie Warta.

 1992 r. 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 18

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie na posiedzeniu w dniu 31 marca 1927 roku postanowiła:
1) wniosek gospodarzy wsi Żerochów z dnia 17 stycznia 1927 roku w przedmiocie scalenia ich gruntów — zatwierdzić,
2) ustalić obszar scalenia w granicach: a) gruntów, zapisanych w tabeli likwidacyjnej wsi Żerochów po Nr. Nr. od 1 do 4 włącznie i 7 do 14 włącznie o obszarze około 21.5 ha
oraz gruntów zaserwitutowych tejże wsi o obszarze około 5.5 ha, b) gruntów majątku ziemskiego Ustków o obszarze około 33 ha, niezbędnych dla wyprostowania granic jednostki administracyjnej Żerochów.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 13 czerwca 1927 r.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 22

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 1927 r. postanowiła:
1) wniosek gospodarzy wsi Socha, gm. Grzybki, pow. tureckiego z dnia 17 stycznia 1927 r. o wdrożenie postępowania scaleniowego odnośnie ich gruntów zatwierdzić i
2) ustalić obszar scalenia gruntów wsi Socha, gm. Grzybki, pow. tureckiego w granicach: a) gruntów wykazanych w tabeli likwidacyjnej tej wsi o obszarze około 115 ha, b) gruntów otrzymanych przez włościan wsi Socha za zlikwidowane służebności tej wsi o obszarze około 56 ha, c) gruntów hipotecznych z majątku ziemskiego Socha o obszarze około 47 ha, należących do Idziego Świtonia ze wsi Socha, oraz do uczestników scalenia: Józefa Teodorczyka, Józefa Bielasa, Jana Fibicha, Józefa Chojnackiego, Stefana Strachanowskiego, Ignacego Dołaty, Wacława Leśniewicza, Jakóba Bielasa, Wojciecha Kuźnika, Józefa Woźniaka i Józefa Gradysa, d) około 10 ha gruntów hipotecznych z majątku ziemskiego Dzięcioły-Socha, należących do Janaszkiewicza i Kurzawy, mieszkańców wsi Tomisławice, e) około 3 ha gruntów hipotecznych z majątku ziemskiego Ustków, należących do Marcina Gaja i f) około 19,92 ha gruntów osad tabelowych N. N. 5 i 6 wsi Żerochów.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 4 października 1927 roku.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 12

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 11 stycznia 1928 r., postanowił;
1. ustalić obszar scalenia gruntów wsi w składzie;
a) gruntów wsi Retnica, gminy Grzybki, powiatu tureckiego o powierzchni około 78 ha;
b) części gruntów ukazowych wsi Wola Zadąbrowska o przestrzeni około 3 ha, stanowiących grunty osad tabelowych 13 i 28;
2. objąć jednem postępowaniem scaleniowem grunty wchodzące w skład jednostek administracyjnych Socha, Żerochów, Ustków, Retnica oraz część majątku Ustków o obszarze niezbędnym na uzupełnienie gospodarstw karłowatych.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 4 lipca 1928 roku.
Z polecenia Prezesa
w. z. Nacz. Wydz. (—) Chrostowski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 5

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 31 grudnia 1928 r.
POSTANOWIŁ:
1) Wniosek Komisarza Ziemskiego w Turku z dnia 26 października 1923 r. Nr. 1531, oraz wniosek tegoż Komisarza Ziemskiego z dnia 10 grudnia 1928 roku Nr. 1816 — zatwierdzić, oraz
2) Zwiększyć obszar scalenia wsi Socha, Żerochów, Ustków i Retnica, gminy Grzybki, powiatu tureckiego — przez włączenie:
a) gruntów ukazowych kolonji Tomisławice- Górne o obszarze około 9 ha, należących do sukc. Stanisława Ziółkowskiego, Stanisława Przygodzkiego i Józefa Kacprzaka — mieszkańców wsi Retnica i
b) gruntów kolonji Socha, o obszarze około 1 ha, należących do Michała Młynarskiego, w celu wyprostowania granic.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 4 lutego 1929 roku".
Z p. Prezesa
podpis nieczytelny
w/z Naczelnik Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 5

OBWIESZCZENIE
Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie
z dnia 19 lutego 1931 r. Nr. R. 1569 o ustaleniu obszaru scaleniowego wsi Socha— Ustków — Żerochów — Retnica,
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz. 833) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 lutego 1931 roku uprawomocniło się orzeczenie tegoż Okręgowego Urzędu Ziemskiego z dnia 31 grudnia 1930 r., dotyczące ustalenia obszaru scalenia wsi Socha — Ustków — Żerochów — Retnica, gminy Grzybki, powiatu tureckiego.
Za Prezesa:
(—) M. Grąbczewski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Grzybki dzieli się na gromady:
6. Socha, obejmującą: wieś Socha, wieś Ustków, folw. Ustków, wieś Żerechów i folw. Lipie.§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.

§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza