-->

środa, 29 maja 2013

Zawadki


Zajączkowski:
Zawadki -pow. sieradzki
1) 1392 T. Sir. I f. 31, por. Koz. II, 275(?): Zawada - Iacussius de Z.
2) XVI w. Ł. I, 346, 415-417: Zawadky, Zawady - villa, par. Wróblew, dek. warcki, arch. uniejowski. 3) 1496 P. 171: Zawady - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 181: Zawady - jw. 1553-1576 P. 220: Zawadi - jw. 4) XIX w. SG XIV, 476: Zawadki - wś i folw., par. i gm. Wróblew, pow. jw.
Uwagi: identyfikacja wg Koz. (II, 275); nie wykluczone, że chodzi tu o Zawady w par. Drużbin (v.). 

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zawadki, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Błaszki, własność prywatna. Ilość domów 7, ludność 71, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Zawadki, w XVI w. Zawady, wś i fol., pow. sieradzki, gm. i par. Wróblew, odl. od Sieradza 11 w. Wś ma 4 dm., 66 mk., 10 os., 12 mr.; fol. 2 dm., 241 mr. (228 roli, 5 łąk, 8 nieuż.). W r. 1827 było 7 dm , 71 mk., par. Błaszki. W r. 1553 wś Zawady ma 4 łany km. a 1576 r. 2 łany. Na początku XVI w. dziesięcinę, wartości około 1 grzyw., dawano archidyakonowi uniejowskiemu (Łaski, L. B., I, 346). 

Spis 1925:
Zawadki, wś, pow. sieradzki, gm. Wróblew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 62. Mężczyzn 31, kobiet 31. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 62. Podało narodowość: polską 62.

Zawadki, obecnie część wsi w gminie Wróblew.

1992 r.


Gazeta Warszawska 1826 nr 68

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż Dobra Zawadki z przyległościami i wszystkiemi użytkami, w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położone, Aktem przez podpisanego Komornika na gruncie Dóbr w dniu 18 Listopada r. z. 1825 zdziałanym zaięte, przez publiczną licytacyią przed Rejentem Kancellaryi Powiatu Wartskiego Ur: Pawłem Dębskim, w Mieście Warta w Kancellaryi Jego w dniu 16 Czerwca r. b. o godzinie 9tey zrana odbyć się maiącą, na lat trzy, poczynaiąc od S. Jana Chrzciciela r. b., wydzierżawione będą. — Warunki do wydzierżawienia tego służące, każdy z interessantów w Biórze tegoż Rejenta przeyrzeć może. — Z Dóbr tych płaci dotychczasowy dzierżawca JPan Modzelewski po 2000 zł: Pol: corocznie. — Kalisz dnia 11 Kwietnia 1826 roku.
Józef Narczyński.Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 92

Komornik Sądowy Powiatu Wartskiego. Podaie do publiczney wiadomości: iż dobra ziemskie wieś Zawadki w Powiecie Wartskim Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położona, wypuszczona będzie przez publiczną licytacyą przed W. Woyciechem Morkowskim rejentem Powiatu Wartkiego w dniu 20 Maja r. b. o godzinie 10tey z rana rozpocząć się maiącą w trzechletnią dzierżawę z dniem Sgo Jana Chrzciciela r. b. poczynać się, a w tymże dniu w r. 1832 kończyć się maiącą. — Cena dzierżawna z dóbr tych wynosi rocznie złp. 870. Warta dnia 9 Kwietnia 1829 r. Paweł Walentowicz Komornik.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 219

(N. D.4661.) Rejent Kаncellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku:
1. Po Alexandrze Alexym dwóch imion Kosickim, co do przepisania sched po nim przypadających: a) z dóbr Zawadek, b) z summy złotych 16,500 w Dziale IV. pod Nr. 4 lit: b. na dobrach Wojcinku, c) z summy złotych 10,900 w Dziale IV. pod Nr. 1 na dobrach Grzymaczewie lit: D, d) z summy złotych 30,000 na dobrach Wojcice male i wielkie w Dziale IV. pod Nr. 7 hypotekowanych (...)
(...) w pisanych, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 3 (15) Kwietnia 1841 roku godzinę 9tą z rana tu do Kancellaryi podpisanego Rejenta, celem zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych, pod prekluzyą niezgłaszających się.  
Kalisz dnia 9 (21) Września 1840 roku.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 43

(N. D. 856) Sąd Policyi Poprawczéj Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jako i wojskowe nad bezpieczeństwem kraju czuwające, aby na Bonawenturę Szymczaka, inaczej Benona, rodem z wsi Zawadki Powiatu Kaliskiego, katolika, lat 20 mającego, wzrostu średniego, twarzy okrągłej, nosa miernego, włosów ciemno blond, oczu
szarych, i na Józefa Marciniaka, inaczej Marcinkowskiego, lat 24 liczącego, katolika, urodzonego w wsi Biskupicach Powiatu Kaliskiego, wzrostu dobrego, twarzy
ściągłéj, nosa ściągłego, oczu siwych, włosów blond, obudwóch w wsi Kobierzycku za owczarków służących i tamże ostatnie zamieszkanie mających, za przeniewierzenie się prywatne na karę skazanych, baczne zwracały oko, a wrazie ujęcia ich najbliższej zwierzchności policyjnej, lub Są-
dowi tutejszemu wprost, dostawiły.
w Kaliszu dnia 1 (13) Lutego 1847 roku.
Sędzia Prezydujący, Swierczyński.

Warszawska Gazeta Policyjna 1847 nr 60

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.

Biuro Warszawskiego Ober- Policmajstra. — PP. właściciele i rządzcy domów zwrócą baczną uwagę na poniżej wymienione osoby, a mianowicie: Bonawenturę Szymczaka (lat 20), rodem z wsi Zawadki pow. Kaliskiego, jakoteż Józefa Marciniaka inaczej Marcinkowskiego (lat 24), rodem z wsi Biskupice w tymże powiecie, obu w wsi Kobierzycku za owczarków służących, za przeniewierzenie się na karę skazanych;

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 199

(N. D. 3006) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:   
4. Felixa Nawrockiego, co do summy rs. 3876 kop. 78 1/4, pod N. 7 wykazu dóbr Zawadki, z Ogu Wartskiego zapisanej, (...)otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczam termin prekluzyjny na d. 28 Listop.(10 Grud.) 1856 r.
Kalisz d. 15 (27) Maja 1856 r.
J. N. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 26

(N. D. 586) Podpisany Patron przy Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w temże mieście Kaliszu zamieszkały, podaje do publicznej wiadomości, iż na skutek wyroku Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w dniu 28 Czerwca (10 Lipca) 1855 r. pomiędzy Józefem Brudzyńskim Patronem Trybunału Kaliskiego w temże mieście Kaliszu zamieszkałym, współwłaścicielem dóbr ziemskich Zawadek w Okręgu Wartskim leżących, przez podpisanego Patrona Romana Ostapowicza działającym a Wiktorem Wojniewiczem Adwokatem Sądu Appellacyjnego Królestwa Polskiego, także współwłaścicielem tychże samych dóbr ziemskich Zawadek w mieście Warszawie zamieszkałym zapadłego, sprzedane zostaną w drodze działów przez publiczną licytacyą dobra ziemskie Zawadki w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Gubernii Warszewskiej leżące. Dobra te Zawadki należące do parafiii Wróblew mają rozległości ogółem włók 8, morg 12, prętów kwadratowych 206 miary nowopolskiej, oszacowane zostały przez biegłych przysięgłych na summę rs. 4580 kop. 50 która to taxa wyrokiem Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w dniu 8 (20) Listopada 1857 r. zapadłym, zatwierdzoną została i od tej summy licytacya zaczynać się będzie.
Zbiór objaśnień i warunki podłóg których sprzedaż odbywać się będzie oraz taxa, bliższe szczegóły wyjaśniające znajdują się, złożone w Kancellaryi Trybunału miejscowego Kaliskiego i u podpisanego Patrona, które każdego czasu przejrzane być mogą.
Ogłoszenie warunków tych publicznie na audyencyi Trybunału przed W. Rembielińskim Sędzią Trybunału delegowanym w d. 7 (19) Stycznia 1858 r. nastąpiło, i termin do tymczasowego dóbr tych przysądzenia na dzień 20 Lutego (4 Marca) 1858 r. na godzinę 3 z południa oznaczony został. Sprzedaż ta odbywać się będzie na audyencyi Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu posiedzeń tegoż Trybunału przed W. Rembielińskim Sędzią Trybunału.
Kalisz d. 15 (27) Stycznia 1858 r.
R. Ostapowicz. P. Tr.


Dziennik Powszechny 1862 nr 241

(N. D. 5480) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7. Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra Ziemskie za zaległość w ratach towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży odbywać się będzie dnia 15 (27) Maja 1863 r.    
10. Zawadki, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Ogu Wartskim położone, raty zaległe w chwili zarządzonej sprzedaży wynoszą rs. 118, vadium do licytacji rs. 405, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2115, sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Janem Niwińskim.
Sprzedaże wzmiankowane, odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystyeh i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.  
Ostrzezenie. Wrazie niedojścia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez żadnych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, wedlе art. 25 powołanego napoczątku postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. Kalisz d. 2 (14) Października 1862 r. Prezes, Chełmicki. Pisarz, Janczewski.


Dziennik Warszawski 1867 nr 64

(N. D. 1461). Naczelnik Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż z mocy upoważnienia Rządu Gubernialnego Kaliskiego z dnia 16 (28) Lutego r. b. Nr. 163 w biurze Naczelnika Powiatu Sieradzkiego o godzinie 11 z rana odbywać się będzie głośna in plus licytacja na wydzierżawienie dochodu propinacyjnego z gruntów włościańskich na lat dwa, poczynając od d. 20 Sierpnia (1 Września) 1866 r. do dnia 20 Sierpnia (1 Września) 1868 r. z obniżeniem o 1/4 część sumy dzierżawnej.
c. dnia 29 Marca (10 Kwietnia) 1867 r.
w dobrach Zawadki od sumy rocznej rs. 16 kop. 50.
Mający chęć licytowania obowiązany zaraz przy licytacji złożyć vadium 1/4 części sumy do licytacji oznaczonej, a utrzymujący się dokompletować takowe do sumy wyrównywającej 1/4 części postąpionej ceny dzierżawnej. Inne warunki mogą być przejrzane w każdym czasie w Biórze Naczelnika Powiatu w godzinach służbowych.
Sieradz d. 21 Lutego (5 Marca) 1867 r.

Dziennik Warszawski 1867 nr 64

(N. D. 1537). Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 1. Bolesława Michalskiego współwłaściciela sum: b) rs. 1,800 w dziale IV ad Nr. 14 na dobrach Zawadki z Okręgu Wartskiego hypotekowanych. (…) otworzyły się spadki, do regulacji których, oznacza się termin przed podpisanym Rejentem i w jego kancelarji na dzień 16 (28) Września 1867 roku.
Kalisz, dnia 16 (28) Lutego 1867 roku.
Wilhelm Grabowski.

Kaliszanin 1875 nr 30

Folwark Zawadki
mający rozległości podług mappy miary nowo- polskiej włók 8 morga 1 pręt. kw. 73, w powiecie sieradzkim położony, odległy od szossy wiorstę 1, od miasta Sieradza, Błaszek i Warty po wiorst 11; gleba żytnia klassy 1-ej, z zabudowaniami i kompletnemi obsiewami, inwentarzem żywym i martwym, lub bez tegoż, jest do sprzedania z wol­nej ręki.  


Kaliszanin 1876 nr 76

(Art. nad.) (Spóźnione). W dniu 16 lipca r.b. byliśmy świadkami rzadko zdarzającej się uroczy­stości.
Jeziersko, położone w powiecie turekskim, ob­chodziło doroczny odpust N. M. Panny Skaplerznej. Tłumy ludu pobożnego spieszyło z wesołem obliczem, aby przywdziać szatę niewinności,—skaplerz maleńki, co mu w jego doli jest silną tar­czą i puklerzem w przeciwieństwach. I nam jadą­cym przypadkowo, na widok tych twarzy tak bło­go uśmiechniętych, jakoś serce silniej uderzyło. Przeszłość miniona, dawna wiara, chłopięce lata, obraz rodzinnej strzechy, uleciałe marzenia, żywo poczęły malować się w myśli — gdy w tem głos rozkołysanych dzwonów, śpiew kapłanów i jakiś pochód tryumfalny z proboszczowskiego mieszka­nia uderza nasze oczy.
Ździwieni—stawamy. Na końcu tego pochodu idzie para małżonków wspartych na laskach. To jubileusz, i to jubileusz 50-letni wzajemnego po­życia. Idą ze łzą w oku, z wniesioną piersią od uczucia, co porusza ich serca, idą — aby złożyć Bogu dziękczynienia, za dolę i niedolę, za dobre i złe co ich w życiu spotykały.
Pytam się stojącego obok mnie, co to za je­dni—to rodzice, odpowiada mi, naszego probosz­cza, W-ni Konwerscy, dziedzice wsi Zawadek z po­wiatu sieradzkiego.
Co za wzniosły obraz. Syn-kapłan błogosła­wi swych rodziców, robi krzyż św. nad ich gło­wami. Dziecię z wzniesionemi rękami ku niebu, klęka na stopniach ołtarza, aby Panu nad Pany polecić tych, co mu dali życie. Od tego widoku oczu oderwać nie mogliśmy, pochyleni z korzą­cym się ludem, wzruszeni wymownem słowem ks. Baryłkiewicza, a przy końcu nabożeństwa zachwy­ceni prześlicznem przemówieniem ks. Adama Grzelińskiego proboszcza z Warty—zdawało nam się, że Opatrzność wyraźnie skierowała nasze kroki do Jezierska, aby zwątlone siły pokrzepić, słabną­cego ducha umocnić i przy tej uroczystości nau­czyć się, że miłość Boga zawsze łączy się z mi­łością ludzi.
Liczne grono rodziny jak: synów, wnuków, pra­wnuków, obywateli, duchowieństwa i znajomych przeprowadzało szanownych Jubilatów do mieszka­nia syna, i my też patrząc na tych zacnych osi­wiałych w pracy ludzi i godnych obywateli, choć tem słowem łączymy się do tej uroczystości i do ogólnych życzeń dołączamy i nasze. w. m.

Gazeta Kaliska 1895 nr. 42

Do sprzedania dobra Zawadki w pow. Sieradzkim, mające rozległości włók 8. Bliższa wiadomość na miejscu, lub u W-ego Jackowskiego w Kaliszu.

Gazeta Kaliska 1906 nr 110

Do sprzedania folwark Zawadki, włók 4 i parę mórg. pomiędzy Sieradzem a Błaszkami, w pobliżu szosy, 10 wiorst od Sieradza. Bliższa wiadomość na miejscu, poczta Błaszki.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Wróblew dzieli się na gromady:
10. Próchna, obejmującą: wieś Próchna, kolonję Tokarzew, wieś Zawadki, kolonję Zawadki, folwark Zawadki, wieś Źórawiec.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 74

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kali­szu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadko­we po zmarłych:
2) Pawle Osmólskim, współwłaścicielu działki obszaru 8 ha 968 m2 z majątku Zawadki, pow. sieradzkiego i połowy działki Nr. 2 ob­szaru 7 1/2 mórg z pod Nr. 3 działu II wykazu hip. kolonji Słomków Mokry Nr. IV, pow. sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 19 marca 1934 roku, w którym to terminie osoby zaintere­sowane winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji. Nr. 636/33.
____________________________________________________________________________

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.
____________________________________________________________________________


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 7 czerwiec

OZDOBNĄ URNĘ WYKOPANO W MAJĄTKU ZAWADKI.
W majątku Zawadki, gm. Wróblew, należącym do p. Wacława Dłużniakiewicza, podczas wykopu w ogrodzie pni od ściętych akacyj, natracono na urnę, ozdobioną pokrywą z kamienia w rodzaju półmiska, wyżłobioną ręką ludzką, przy pomocy drugiego kamienia. Kamienna pokrywa była obrócona dnem do góry.
Dotychczas w pobliżu tegoż majątku spotykane były podobne urny, lecz wszystkie były nakrywane zwyczajnemi kamieniami.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza