-->

czwartek, 2 maja 2013

Żary

Słownik Geograficzny:  
Żary,  os. włośc., pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka, par. Rusiec, ma 2 dm., 16 mk., 20 mr.

Spis 1925:
Żary, wś, pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 4. Ludność ogółem: 21. Mężczyzn 12, kobiet 9. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 21. Podało narodowość: polską 21.

Żary, obecnie część wsi Rusiec w gminie Rusiec.

1965 r.

Tydzień Piotrkowski 1887 nr. 48

Z sali sądowej. W lipcu r. b. we wsi Żary w powiecie łaskim przepadł bez wieści włościanin Mateusz Drzazga. Przez parę dni napróżno szukano go w okolicznych lasach i polach, dopiero po tygodniu przeszło pastuch wypadkiem natrafił na nagiego trupa z odgryzioną przez psy ręką wkopanego w ziemi i przykrytego choiną. Śledztwo wykryło, iż zbrodnia została spełnioną przez najbliższą rodzinę zabitego, wskutek czego aresztowano żonę denata Zofiję i 21-letniego ich syna Stefana. Oboje u sędziego śledczego do winy się nie przyznali. Pomimo to, okazało się, że Stefan, nienawidząc ojcu za zbytnią surowość opuścił dom rodziców i namówił matkę do współudziału w zbrodni. Pewnej nocy, gdy stary ojciec spoczywał we śnie, Stefan został puszczony do izby przez matkę i zadał śpiącemu cios siekierą,— uderzony jednak zdołał się jeszcze podnieść i schwytać żonę za koszulę, wtedy okrutny syn powtórnem uderzeniem odrąbał ojcu rękę, poczem ciało złożono na wóz i zakopano w sąsiednim lesie.
Sprawę to roztrzygał w ubiegłą środę miejscowy sąd okręgowy—i uznawszy Stefana Drzazgę winnym ojcobójstwa, Zofję zaś Drzazgę mężobójstwa, skazał ich na ciężkie roboty w kopalniach na całe życie.


Goniec Łódzki 1900 nr 132

Licytacye. (...) Dnia 26 czerwca r. b. odbędzie się licytacya zagrody włościańskiej Wojciecha Łuczaka w osadzie Żary gm. Dąbrowo-Rusieckiej Łaskiego powiatu o przestrzeni 4 morg i 290 prętów ziemi rolnej z wszystkiemi zabudowaniami gospodarskiemi od sumy rb. 300.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Dąbrowa-Rusiecka dzieli się na gromady:
16. Rusiec, obejmującą: wieś Rusiec, wieś Krasowa, kolonję Rusiec, wieś Zary.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1936 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20. IV. 1936 r. L. SA. II. 15/40/35
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 28 z dn. 2. XI. 1935 r., poz. 385 obwieszczenia Wojewody Łódzkiego z dn. 31. X. 1935 r. L. SA. II. 15/40/35 o obecnym podziale gmin wiejskich Województwa Łódzkiego
na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 31. X. 35 r. L. SA. II. 15/40/35 o obecnym podziale gmin wiejskich Województwa Łódzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 28 z dnia 2. XI. 35 r., poz. 385) ulega następującym zmianom:
4) V. Powiat Łaski.
W pkc. 16 — gm. Dąbrowa Rusiecka, w grom. Rusiec, zamiast „wieś Zary" winno być „wieś Żary".
Wojewoda:
(—) Al. Hauke-Nowak.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 13

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Łasku obwieszcza, że na dzień 16 maja 1939 r., na godz. 10 rano wyznaczony został termin pier­wiastkowych regulacyj hipotek dla:
1) gruntów państwowych linii kolejowej Herby-Nowe — Gdynia, nabytych i wywłaszczo­nych na rzecz Skarbu Państwa przez Francu­sko-Polskie Towarzystwo Kolejowe w Bydgo­szczy u poszczególnych właścicieli w obrębie po­wiatu łaskiego, a mianowicie we wsiach: Zalasy — 1 ha 9313 m kw, Rusiec — 4 ha 5539 m kw, Żary — 4353 m kw, Dąbrowa Rusiecka — 2 ha 6251 m kw, Dębina — 2 ha 2100 m kw, Lu­cjanów — 1 ha 2510 m kw, Wincentów — 3457 m kw, Sewerynów — 4557 m kw, Klęcz — 1 ha 3681 m kw, Chociw — 1 ha 1864 m kw, Ruda (wysiedle Pająk) — 1 ha 3007 m kw, Ruda — 4 ha 8459 m kw, Rogoźno — 4 ha 6424 m kw, Siedlce — 4 ha 2117 m kw, Osiny — 1 ha 4435 m kw, Kozuby Stare — 4 ha 0821 m kw, Sędziejowice — 8 ha 3523 m kw, Lichawa — 6 ha 1612 m kw, Kustrzyce — 4960 m kw, Do­bra — 2 ha 6636 m kw, Marzenin — 3 ha 1218 m kw;

Osoby interesowane winny zgłosić się w oznaczonym terminie z prawami swoimi, pod skutkami prekluzji. 32/39.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza