-->

środa, 15 maja 2013

Zalew

Zajączkowski:
Zalew -pow. łódzki
1) 1386 T. Sir. I f. 4: Zolowo - Augustinus de Z. 2) 1391 T. Sir. I f. 27: Zolewo - domina Andrzeyka de Z. aquisivit iudicialiter partem hereditatis in Z. super Wanczkone ibidem. 3) 1393 T. Sir. I f. 49, 50, 51, 54: Zalewo, Zolewo - Margaretha de Z., Machna de Z., Stanislaus de Z. 4) 1398 Hube, Zbiór Piotr. z. 2: Zolewo - Petrassius de Z.
5) XVI w. Ł. I, 382: Zalewo triplex - villa, par. Mikołajewice, dek. i arch. uniejowski 6) 1511-1518 P. 191: Zaleuo - desertum (1518 Zelewo Petri, Zel. Klimakow) - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 237: Zolow (1553 Bewcicki), Zoliew, Zoliow Myczkow-jw. 7) XIX w. SG XIV, 347: Zalew albo Zalewo- wś i folw., par. jw., gm. Lutomiersk, pow. łaski 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Zalew Folwark, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 2 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Zalew, parafia mikołaiewice, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Potocki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zalew, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Lutomiersk, własność prywatna. Ilość domów 15, ludność 88, odległość od miasta obwodowego 4.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Zalewek, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Lutomiersk, własność prywatna. Ilość domów 3, ludność 37, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Zalew  al. Zalewo, w XVI w. Zolew, wś i fol., pow. łaski, gm. Lutomiersk, par. Mikołajewice. Wś ma 5 dm., 98 mk., 56 mr.; fol. 2 dm., 31 mk., 532 mr. W 1827 r. Z. miał 15 dm., 88 mk., Zalewek miał 3 dm., 37 mk. Na początku XVI w. we wsi „Zalewo triplex" dawano dziesięcinę ze wszystkich ról pleb. w Mikołajewicach (Łaski, L. B., I, 382). W r. 1552 we wsi „Zoliew" Stan. Luto (mierski) płacił od 2 osad. a część Zoliew Myczkow miała 4 osad. (Pawiń., Wielkop., II, 237).

Spis 1925:
Zalew, wś i folw., pow. łaski, gm. Lutomiersk. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 5, folw. 1. Ludność ogółem: wś 40, folw. 14. Mężczyzn wś 17, folw. 7, kobiet wś 23, folw. 7. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 40, folw. 14. Podało narodowość: polską wś 40, folw. 14. 

Spis 1925:
Zalew-Ludwików, kol., pow. łaski, gm. Lutomiersk. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 10. Mężczyzn 6, kobiet 4. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 10. Podało narodowość: polską 10. Spis 1925:Zalew-Marysin, kol., pow. łaski, gm. Lutomiersk. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 71. Mężczyzn 37, kobiet 34. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 71. Podało narodowość: polską 71.

Spis 1925:
Zalew-Stanisławów, kol., pow. łaski, gm. Lutomiersk. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 106. Mężczyzn 47, kobiet 59. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 106. Podało narodowość: polską 106.

Wikipedia:
Zalew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Lutomiersk. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Od pradawna istniał tu majątek ziemski. W XIX w. właścicielami Zalewu była rodzina Witkowskich. Ostatnia z tego rodu Aniela Witkowska zmarła w 1895 r. i pochowana jest w Mikołajewicach. Pod koniec jej życia spłonął istniejący tu dwór. Po Witkowskich gospodarowali tu jeszcze Piaseccy, potem Mrowińscy i Zielonkowie, majątek był parcelowany, a po II wojnie św. upaństwowiony. W obrębie wsi jest sztucznie usypane wzniesienie, w którym wg tradycji pochowano żołnierzy Napoleona, którzy polegli i zmarli z wycieńczenia w czasie odwrotu spod Moskwy. Po bitwie pod Łodzią, w końcu 1914 r., pochowano tu także ponad 100 żołnierzy niemieckich. Kopiec ten nazywany jest Kamionką.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1819 nr 44

Sąd Policyi Prostey Powiatu Szadkowskiego, wzywa wszelkie Władze, iżby na zbiegłego złodzieia Kaspra Fiiałkowskiego, inaczey Józefem Głowackim przezywaiącego się, raczyły dać ścisłe baczenie, a w razie poznania nie omieszkali takowego schwycić i do naybliższey Władzy celem odstawienia go do Sądu Policyi Poprawczey Obwodu Piotrkowskiego oddać. — Tenże zbrodniarz były karczmarz z Zalewa, iest wzrostu dobrego, pleczysty, włosów czarniawych, oczu szarych, twarzy pociągłey chuderlawey, ma na sobie powszechnie kapotę siwą, a w dni świąteczne w kapocie iasno niebieskiey chodzi; lat ma przeszło 30, stanu wieyskiego. Roman Hubicki, Podsędek. Schorzewski, Pisarz.

Gazeta Warszawska 1821 nr 78

Sąd Policyi Prostey Powiatu Szadkowskiego Woiew. Kaliskiego. — Z śledźtwa. w sprawie przeciwko Matusiakowi i innym o liczne kradzieże obwinionym, wyśledzone zostało, że Woyciech Kamiński lat około 24 maiący, wzrostu niskiego, w sobie barczysty, brunet, maiący na sobie łataną niebieską sukmanę, udaiący żebraka chromego, na kulach chodzący, w towarzystwie Józefa Mielcarka, różne imiona i nazwiska, jako to: Wincentego, Kraycera, Jakubowskiego, przydaiącego sobie (za którym z Sądu tuteyszego z oddzielnych akt dnia 12 Marca r. b. do Nr. 363 wydane listy gończe) popełniaią liczne kradzieże, szczególniey w okolicy Lutomierska.— Ninieyszem zatem obwieszczeniem wzywa nasamprzód wszelkie władze Sądowe i administracyjne, aby przy odstawieniu zbrodniarzy ścisłą na obudwóch tych zbrodniarzy baczność dały, i spostrzeżonych wprost Sądowi Policyi Poprawczey Obwodu Piotrkowskiego pod ścisłym aresztem dostawiły. — Wyśledzone zarównie zostało, że ciż zbrodniarze najwięcej w Janowicach, Zalewie, Mikołaiewicach, Lutomiersku, Chorzeszowie, okolicznych pustkowiach i lasach przytułek maią; przestrzega zatem nietylko urzędników Policyi mieyscowey w tychże, równie i innych Gminach, ale także szczegółowo każdego mieszkańca, iż gdyby z śledztwa wykryło się, że ciż zbrodniarze w Gminach tych przebywali, i spostrzeżeni nie zostali uięci, nietylko mieyscowa Policyia, ale każdy w szczególności przyymuiący ich do ścisłey odpowiedzialności pociągniony zostanie. — W Szadku dnia 15 Marca 1821 roku. Roman Hubicki. Tchorzewski.

Gazeta Warszawska 1827 nr 177

WIADOMOŚCI KRAIOWE.
— Z Warszawy. —
Kommissyia Rządowa Sprawiedliwości.
Ogłasza, iż Rada Administracyyna Królestwa, postanowieniem na dniu 7 m. i r. b wydanem, zapis Summy 3000 złot: testamentem przez Alexandra Otockiego Dziedzica dóbr Zalewa, w Woiewództwie Kaliskiem, w dniu 22 Października 1824 r. własnoręcznie zdziałanym, dla Konwentu XX. Reformatów w Lutomiersku, Woiewództwie Kaliskiem uczyniony, stosownie do Art: 910 Kodexu Cywilnego, z zachowaniem praw osób trzecich, zatwierdziła.
W Warszawie dnia 25 Czerwca 1827 r.
w Zastępstwie Ministra Prezyduiącego,
Radca Stanu: M. Woźnicki.
Za Sekret: Jlnego: Młodzianowski.

Gazeta Warszawska 1830 nr 333

Ogłoszenie spadku.
Po zgasłem życiu Alexandra Otockiego zmarłego w dniu 5 Kwietnia 1825 roku, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Rejent, zawiadomia ninieyszem: iż do przepisania na imie spadkobierców tegoż Alexandra Otockiego:
1. Tytułu własności Dóbr Ziemskich Zalew, Zalewie i Legendzin z przyległościami w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położonych, (...)
Termin sześciomiesięczny na dzień 10 Maia 1831 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa tuteyszego wyznaczonym został. — Kalisz, dnia 10 Listopada 1830 roku.
Rejent Kancel: Ziemian: Woiew: Kaliskiego.
Franciszek Nowosielski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 18

Zawiadomia, iż w dniu 29 Maia (10 Czerwca) r. b. o godzinie 1 z południa w Mieście Powiatowem Szadku przed Kaietanem Szczawińskim Reientem Powiatu Szadkowskiego, odbędzie się licytacya na trzechletnie wydzierżawienie od S. Jana Chrzciciela, czyli 24 Czerwca r. b. poczynaiąc, pół chuby grontu miary Chełmińskiey pod Nro 9 pomiaru gruntowego, w wsi Zalewie Powiecie Szadkowskim Gubernii Kaliskiey położonego.
Szadek dnia 15/27 Kwietnia 1839 roku.

Marcin Kwiatuszyński Kom. Pow. Szadk.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 141

LISTY GOŃCZE.
(N. D. 2674.) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Niejaki Karol Werner v. We...*dner dawniej karczmarz, a później wyrobnik, mający lat 48, wzrostu dobrego, twarzy pociągłej chuderlawej, oczu siwych, czoła średniego, nosa miernego, ust szerokich, wąsy krotko noszący, włosów ciemno blond strzyżonych, religii katolickiej, rodem z kolonii Guzanowa z pod Kluczborka, mówiący po polsku i po niemiecku, z towarzyszem swym niewiadomego nazwiska Stanisławem lat około 36 liczącym, wzrostu dobrego, twarzy pociągłej bez faworytów, nosa dużego, włosów jasnoblond zawiązawszy we wsi Zalewu Brodzkiego** w powiecie Szadkowskim z mieszkańcem tamecznym Władysławem Szadkiem, v. Piątkiewiczem, v. Pijakowskim, lat 38 liczącym katolikiem z wsi Tądowa powiatu Wartskiego rodem będącym, wzrostu średniego, twarzy okrągłej, oczu niebieskich, nosa dobrego, włosów blond szkodliwe społeczeństwu towarzystwo, po dokonanych znakomitych co do zbrodniczych kradzieżach po razу kilka pojedyńczo chwytani, zawsze przed oddaniem do Sądu zbiedz zdołali. Gdy ludzie ci nader są szkodliwemi, Sąd ma honor wezwać wszelkie władze nad bezpieczeństwem publicznem czuwające, ażeby szczególniejsze śledztwo ludzi tych w obrębach swych przedsięwzięły, na przechodzących czuwały, a dostrzeżonych chwytały i do Sądu tutejszego pod najmocniejsza strażą jako szczególną sposobność do ucieczki posiadających odtransportować kazały.  
Piotrków dnia 20 Maja ( 1 Czerwca) 1840 r.
Sędzia Prezydujący Łaguna

*  nieczytelne 
** identyfikacja miejsca niepewna 


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 143

(N. D. 2981.) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci: 
3. Macieja Otockiego właściciela dóbr Spendoszyna w powiecie Wartskim i wierzycielu summy złp. 2,975 na dobrach Zalewie w powiecie Szadkowskim położonych, w dziale IV pod Nr. 6 sposobem ostrzeżenia zapisanej, ogłasza się wiadomość otwarcia spadków, z wyznaczeniem terminu do regulacyi takowych spadków przed podpisanym Pisarzem na dzień 24 Grudnia (5 Stycznia) 1840/41 r. z wezwaniem na tenże termin stron interesowanych pod prekluzyą.
Kalisz dnia 12 (24) Czerwca 1840 r.
Antoni Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 10

(N. D 370) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
Zawiadamia publiczność, a wszczgólności kogo to dotyczeć może, iż w boru do wsi Zalewu należącym, nad drużką przez las Zalewski od wsi Zytowid do Mikołajewic wiodącej, trakt z miasta Łasku przez Janowice do miasta Lutomierska prowadzącą krzyżująсej, znaleziony został Izraelita z imienia nazwiska ani pochodzenia nie wiadomy, mocno zbudowany twarzy okrągłej, włosów jasno-blond, oczów niebieskich, brody i ust proporcyonalnych bez znaków szczególnych, przy chojaku zawieszony, ubrany w surdut watowy, nankinowy szaraczkowy stary, drugi pod nim także watowy nankinowy ciemno szaraczkowy nowy w kieszeni boczny chustka od nosa bawełniana niebieska, w kratki różowe, kamizelkę bronzową w paski poprzeczne białe, różowe i czarne, spancer baścikowy watowy w paski poprzeczne białe podłużne, kamizelkę wyblakłą z guzikami mosiężnemi i przy niej 4 cycel żydowskie, szelki fabryczne, spodnie nankinowe niebieskie z przewróconą kieszenią prawą, drugie baścikowe w рasy czarne lilia, chustke na szyi bawełnianą ponsową, koszulę płucienną nową, kaszkiet sukienny czarny, z rydelkiem opatrzony paskiem skurzanym ze sprzączką, na nogach buty cizmy cielęce z potkuwkami. Ktoby więc wiedział o imieniu nazwisku i pochodzeniu tegoż niechaj Sądowi tutejszemu albo wprost Sądowi Poprawczemu Piotrkowskiemu doniesie.
Szadek d. 27 Listop. (9 Grud.) 1847 r.
Sędzia Prezydujący, Borowski.

Warszawska Gazeta Policyjna 1851 nr 74

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
(...) z tejże przyczyny w dniu 22 z. m. utracił życie Grzegorz Sobański, w gm. Zalew pow. Sieradzkim zamieszkały.

Kurjer Warszawski 1852 nr 79

(Ar: nad:). Dnia 22go z. m., po 9cio-dniowej ciężkiej chorobie, zszedł z tego świata, w 30tym roku życia, ś. p. Tomasz Witkowski, jedyny syn Tomasza i Józefy z Piaszczyńskich, małżonków Witkowskich, Dziedziców dóbr Zalew. Zwłoki Jego w dniu 27ym z progów domowych, poprzedzone licznym orszakiem Duchowieństwa świeckiego i zakonnego, oraz Sąsiadów, Familji i massy zgromadzonego ludu, przeprowadzone zostały do Kościoła parafjalnego w Mikołajewicach; gdzie nazajutrz odbyło się żałobne Nabożeństwo, któremu W. JX. Kanonik Piaszczyński, brat cioteczny zmarłego, przewodniczył, a po skończeniu tegoż, W. JX. Kołodziejski, Proboszcz Lutomierski, dawny Pasterz tej parafji, należąc do wyższego rzędu Mówców, żałobnym głosem z kazalnicy w czułych wyrazach oddał hołd cnotom Nieboszczyka, i tyle rozrzewnił Familję, zebrane z okolicy Obywatelstwo, włościan i domowników, iż nie było twarzy, którejby rzęsista łza nie zrosiła; następnie Bracia i Przyjaciele, na własnych ramionach zanieśli zwłoki zmarłego na miejsce spoczynku. Trzeba było go znać, aby ocenić całą wielkość straty. Skromny i miły w obejściu się, ujmujący i wesoły w rozmowie, gorliwy w pełnieniu religijnych obowiązków, najlepszy syn, najprzywiązańszy brat, oto część przymiotów zdobiących zmarłego. Tomaszu! napróżnobym się utradzał wyliczaniem Twych cnót, których zapewne nie wystawiłbym w tym blasku, w jakim w Tobie jaśniały; niech łzy Twych sędziwych Rodziców, których byłeś jedyną podporą i pociechą, drogich Sióstr, Rodzeństwa i tylu Przyjaciół; niech łzy nędzy i ubóstwa, które z litością ocierałeś; niech te łzy mówię, wylane nad Twym grobem, zaświadczą o Twych pięknych przymiotach duszy. Dolegliwości Twe, zdaje się, jakoby Ci już od kolebki towarzyszyły; odbyłeś krótką podróż życia, lecz śmiało i wytrwale stąpałeś po cierniach, które zbyt obficie rozradzały się na Twej drodze; BÓG Cię powołał do Swej wiecznej chwały, by nagrodzić te piękne przymioty duszy; a te uczucia, ten żal i smutek, który pozostawiłeś w sercach naszych, będą dla Ciebie wiecznym pomnikiem. Te słów kilka, jako krewny i rówiennik lat Twoich, roniąc łzy żalu, pamiątce najlepszego z Braci poświęca Ci drogi Tomaszu!— M...P.

Dziennik Powszechny 1862 nr 266

W dniu 23 Września r. b. wynikły dwa pożary: jeden we wsi i gminie Gulczew, powiecie Płockim, jak się domyślają skutkiem wypadłej iskry z komina, który zniszczył dom mieszkalny z dwoma pawilonami, ubezpieczony na rs. 3710; — drugi na folwarku Zalew, w gminie Lutomiersk, powiecie Sieradzkim, jak wnoszą z podpalenia, skutkiem czego spłonęło: dwie stodoły i szopa, ubezpieczone na rs. 540, oraz zboże, pasza i rozmaite narzędzia gospodarskie, wartujące około 5,000 rs.

Dziennik Warszawski 1868 nr 102

N. D. 2975. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
6. Tekli z Witkowskich Piaseckiej co do sumy rsr. 3,000 na dobrach Zalew dawniej Okręgu Szadkowskim położonych, w dziale IV ad Nr 16b zahypotekowanej;
(…) otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznacza się termin na dzień 4 (16) Listopada 1868 r. w Kancelarji Hypotecznej.
Kalisz d. 26 Kwietnia (8 Maja) 1868 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1871 nr 142

N. D. 4203. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Wawrzyńca Lipowskiego obywatela, jako ojca i głównego opiekuna nieletniej córki swej Wiktorji Teofili dwóch imion Lipowskiej we wsi Woli Grzymkowej, tudzież Wilhelma Lebelt obywatela przydanego opiekuna powyższej nieletniej we wsi Sokołowie obydwóch w powiecie Łodzińskim zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do tego interesu u Aleksandra Czyńskiego Patrona Trybunału w Kaliszu obrane mających,od których tenże Patron stawa i subhastację dóbr ziemskch Zalew z przyległościami w poszukiwaniu sumy rs. 1,500 z procentem jaki się należnym okaze popiera, protokółem Komornika Trybunału Romualda Pinowskiego w dniu 4 (16) Maja 1871 r. sporządzonym, na mocy aktów urzędowych a mianowicie: 1) dnia 4 (16) Lipca 1852 r. przed Celestynem Stokowskim Rejentem w Szadku zeznanego; 2) dwóch wyjątków z wykazu hypotecznego dóbr ziemskich Zafew pierwszego co do działu I-go i II-go przez Pisarza Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu dnia 5 (17) Stycznia 1871 r. wydanego, a drugiego co do pozycji 16b z działu IV przez tegoż Pisarza d. 3 (15) Lutego 1871 r. wydanego; 3) Rady familijnej w interesie nieletniej Wiktorji Teofili dwóch imion Lipowskiej dnia 10 (22) Czerwca 1870 r. w Sądzie Pokoju w Łodzi nastąpionej, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
DOBRA ZIEMSKIE
Zalew, składujące się z folwarku Zalew, karczmy we wsi Zalewie, osady karczemnej i osady kowalskiej w Wygodzie, oraz wsiów uwłaszczonych Zalew, Legendzin i Wygoda, z których wedle wykazu hypotecznego Legendzin z dwóch części A i В składały się wraz z wszelkiemi gruntami, łąkami, lasami, pastwiskami, propinacją i wszelkiemi użytkami i służącemi prawami, czyli zgoła z tem wszystkiem co tylko całość tych dóbr i własność folwarczną stanowi i stanowić może, z wyłączeniem jedynie gruntów i zabudowań na uposażenie i własności uwłaszczonych włościan przeszłych.
Dobra te w jurisdykcji Sądu Pokoju w Szadku Trybunału Cywilnego w Kaliszu, powiecie Łaskim gubernji Petrokowskiej, gminie Lutomirsk, parafji Mikołajewice położone, oddzielną mają księgę wieczystą w Kancelarji Ziemiańskiej Trybunału Cywilnego w Kaliszu znajdującą się, w której tytuł własności uregulowany jest na egzekwowaną Anielę Witkowską i pozostają w jej posiadaniu. Zabudowania na folwarku Zalew są następujące: dwór na podmurowaniu z kamieni polnych i cegły palonej gontami kryty; do dworu tego przybudowaną jest kuchnia z drzewa gontami kryta, ogród owocowy i warzywny w części płotem z desek a w części wałem z ziemi ogrodzony, szopa w tymże ogrodzie do uli dla pszczół z drzewa słomą kryta, obejmująca 14 uli lecz bez pszczół, sklep również w ogrodzie w ziemi z cegły i z drzewa słomą kryty, kloak z drzewa deskami obity słomą kryty, dom przy ogrodzie Nr. 2 oznaczony z drzewa słomą kryty, za kontraktem prywatnym na dniu 15 Sierpnia 1870 roku sporządzonym wydzierżawiony Antoniemu Pazibot ogrodnikowi wraz z ziemią pod ogrodem na lat trzy poczynając od S-go Michała 1870 roku za czynsz dzierżawny w pierwszym roku na rs. 15, a w następnych latach na rs. 30 ustanowiony, obok czego ma obowiązek dawania dworowi potrzebną ilość włoszczyzny, oraz marchwi pół korca, buraków dwa korce i cebuli pół korca, za co ma obowiązek utrzymywania na pańskiej oborze dwie krowy, a w dodatku otrzymuje jeszcze od dworu gruntu trzy pręty na kartofle i jeden zagon na len, studnia balami ocembrowana z żurawiem, stajnie i wozownia z drzewa gontami kryte, część budynku tego, która świeżo w prostej linji takowego pobudowaną została, i całość stanowić będzie, obecnie jest nie pokrytą, owczarnia, i obory z cegły palonej, syrowki i kamieni polnych pod jednym dachem dranicami kryte, pomiędzy powyższemi budynkami poprzeprowadzane są płoty z desek, spichrz w części z cegły palonej w słupy, a w części z drzewa słomą kryty, stodoła o czterech klepiskach z cegły palonej słomą kryta w której urządzoną jest maszyna młocarnia w komplecie, pomiędzy powyższemi budynkami są płoty z desek, dalej przy drodze we wsi Zalew jest chałupa trojaki N. 4 oznaczona z drzewa słomą kryta zamieszkała przez służbę dworską, dom karcema Nr. 3 oznaczony z drzewa słomą kryty zamieszkały przez ludzi dworskich, wyszynk trunków dworskich w takowym prowadzi Jozef Kacprzak który tytułem wynagrodzenia za prowadzenie szynku otrzymuje cztery pręty roli na kartoflle obok tej karczmy.
W kolonji czyli wsi Wygoda są zabudowania dworskie następujące:
Karczma łącznie z zajazdem pod jednym dachem dawniejszym Nr. 3 a terazniejszym 7, oznaczona, z cegły palonej, jedna strona dachu gontem, a druga słomą kryta, w której mieszka i szynkuje trunki dworskie Karol Nowacki, odrabiając dworowi bezpłatnie dwa dni w tydzień ręcznie, za co otrzymuje od dworu przy tej karczmie 3 morgi gruntu, stodoła przy powyższej karczmie z drzewa słomą kryta, kuźnia dawniejszym Nr. 4 a teraźniejszym 2 oznaczona, z drzewa gontami kryta, w której mieszka Franciszek Malinowski kowal, którego wszystkie narzędzia kowalskie są własnością, któren stosownie do kontraktu z d. 28 Marca 1870 r. ma sobie oddany grunt obsiany żytem około morgi jednej, obok tego pobiera od dworu ordynarją, za co ma obowiązek wszelką dworską robotę uskuteczniać bezpłatnie.
Rołegłość ogólna powierzchni dóbr zajętych do dworu należąca wynosi ogólnej miary nowopolskiej około włók 26, grunta są klasy II, III, IV i V.
Grunta na mocy Najwyższych Ukazów na uposażenie i własności włościan dóbr tych przeszłe i w dziale I wykazu hypotecznego na rzecz tychże włościan odkreślone wynoszą łącznie mórg 158, prętów 98*, którym to włościanom na gruntach dworskich folwarcznych żadne służebności nie służą. Grunta tychże włościan odsegregowane miedzami i drogami odgraniczone.
Dobra te granicza na wschód z z dobrami Prusinowice, na południe z dobrami Żytowicami i dobrami Janowice, na zachód z dobrami Mikołajewice i na północ z dobrami Prusinowiczki i dobrami Lutomiersk, pomiędzy któremi to dobrami, a dobrami zajmującemi się Zalew granice stanowią, kopce, miedze graniczne i drogi, w szczególności od granicy dóbr sąsiednich Mikołajewice granicę stanowi trakt bity z miasta Łasku do osady Konstantynow prowadzący.
Odległe od miasta Pabianice wiorst 12, miasta powiatowego Łasku wiorst 17, miasta gubernjalnego
Petrokowa mil 7, m. Zduńskiej Woli mil 4, miasta, powiatowego Sieradza mil 6, miasta gubernjalnego Kalisza mil 13, miasta powiatowego Łodzi gdzie jest stacja drogi żelaznej mil 3. Inwentarz żywy i martwy na gruncie dóbr tych obecnie znajdujący się jest taki: koni roboczych 12, wołów 5, krów dojnych 13, owiec około sztuk 300, maszyna młocarnia konna, młynek do czyszczenia zboża, wozów fornalskich 4, pługów 6, radeł 5, sań bosych 2, bron 10, skrzyń do kartofli 2.
Wysiewa się rocznie pszenicy.korcy 20, żyta kor. 96, jęczmienia kor. 20, grochu kor. 20, owsa kor. 120, tatarki kor. 10, rzepaku kor. 1, siemienia konopnego i lnianego garn. 24, koniczyny kor. 1, wyki i mięszaniny na paszę kor. 1, kartofli kor. 80.
Podatki do kasy okręgowej Łodzińskiej opłacane wynoszą rs. 206 kop. 1 1/2, właścicielką hypoteczną ząjętych dóbr jest Aniela Witkowska w dobrach Zalewie zamieszkała, której Komornik zarząd Sądowy oddał.
Szczegółowy opis dóbr zajętych znajduje się w protokule zajęcia i u popierającego sprzedaż Patrona Aleksandra Czyńskiego w Kaliszu i w biórze Pisarza Trybunału, gdzie ze zbiorem objaśnień i warunkami przejrzany być może.
Protokół zajęcia doręczył woźny d. 24 Maja (5 Czerwca) 1871 r. Wójtowi gminy Lutomiersk kancelarją w osadzie Lutomiersk mającemu na ręce zastępcy Wójta Feliksa Pawłowskiego ławnika, Pisarzowi Sądu Pokoju w Szadku Józefowi Gadomskiemu tegoż dnia, następnie zajęcie to do księgi wieczystej dóbr Zalew w d. 4 (16) Czerwca 1871 r. wniesione, а w d. 18 (30) Czerwca 1871 r. w księdze przez Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu utrzymywanej zaregestrowane zostało. Sprzedaż odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu posiedzenia swe w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina odbywającego.
Pierwsze ogłoszenie warunków sprzedaży i licytacji odbędzie się na audjencji rzeczonego Trybunału w d. 4 (16) Sierpnia r. b. o godzinie 10 z rana.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

*nieczytelneGazeta Świąteczna 1891 nr. 562

Pielgrzym. Do wsi Zalewa pod Łodzią, w guberńji Piotrkowskiej, wrócił temi czasy z dalekiej wędrówki gospodarz tamtejszy, Francisek Koperski, który wybrawszy się przed rokiem zgórą jako pielgrzym do Rzymu, odbył piechotą całą drogę w tamtą stronę i z powrotem. a.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1894 nr 98

Z SĄDÓW.
MIELCZAREK I JEGO BANDA.
(Dalszy ciąg.)
Napad na dwór w Zalewie.
Czwartą kartą w kronice rozbojów Mielczarka tworzy napad na dwór p. Witkowskiej w Zalewie.
Folwark Zalew leży cokolwiek na uboczu od wsi tegoż nazwiska, w odległości dwóch wiorst od Łodzi, a czterech wiorst od osady Lutomiersk. We dworze, prócz właścicielki folwarku, pani Anieli Witkowskiej, mieszkały dwie jej krewne, pp. Lipowska i Piasecka, rządzca p. Lwowski, leśniczy Szymański, oraz chora służąca, Karsznicka.
D. 21-go stycznia r. z., około godz. 1-ej po północy, panie Witkowska i Lipowska zostały zbudzone gwałtownem pukaniem do drzwi i echem głosów w przedpokoju. Strwożone niewiasty, pojmując, co się święci, wybiegły natychmiast z pokoju i schroniły się na poddasze. Niebawem zaś do sypialni wpadło trzech zbrojnych drabów, którzy, nie zwracając zgoła uwagi na śpiącą pozornie p.
Piasecką, oderwali zamki od komody i jęli zabierać z niej wszystkie cenniejsze rzeczy. Ukazanie się we drzwiach p. Lwowskiego nie zmieszało bynajmniej łotrów. Jeden z nich skierował ku niemu lufę rewolweru, drugi zaś krzyknął: „Dawaj pieniądze!" Pan L. cofnął się z pośpiechem, wypadł do ogrodu, i zbudziwszy śpiących w stajni fornali, wraz z nimi podążył do dworu; tu jednak placówki zbójeckie dały ku nim ognia i tym sposobem do odwrotu zmusiły.
Jednocześnie z p. L. wydostał sie przez okno i p. Szymański, który co tchu pobiegł do wsi. Nim jednak wezwani przezeń włościanie przybyli z odsieczą, rabusie zniknąli bez śladu, zabrawszy srebra, klejnoty, futra, odzież, i t. p., ogółem na sumą około rs. 1,200.
Na trop sprawców powyższego napadu władze wpadły dopiero w miesiąc później, to jest, jednocześnie z uwięzieniem Mielczarka i jego bandy. Wtedy to za wskazówką sublokatorki Matuszewskich, Tomaszewskiej, część rzeczy, zrabowanych w Zalewie, znaleziono w Łodzi, u niejakiego Ciborowskiego, brata Matuszewskiej (która je tam sama zaniosła).
Kilka drobiazgów, stanowiących własność p. Witkowskiej znaleziono również, w Częstochowie, w mieszkaniu Mielczarka i jego kochanki, Anny Ziółkowskiej.
Z pośród oskarżonych o powyższy rozbój jedynie Mielczarek i Szlaski przyznali sią do winy, stwierdzając, że oprócz wskazanych przez Tomaszewską: Mielczarka, Matuszewskiego, Wastracha, Szlaskiego i Lachowicza, do rzeczonej wyprawy należeli także: Szkudlarek i Olszewski.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1894 nr 101

Z SĄDÓW.
MIELCZAREK I JEGO BANDA.
Rozprawy sądowe.
(Korespondencja własna Kurjera Warszawskiego.)
Łódź, d. 12-go kwietnia.
Sprawa Mielczarka coraz większe budzi tu zainteresowanie. Dziś od rana tłumy ciekawych zalegały ulicę przed koszarami wojskowemi. W sali też zebrało się znacznie więcej publiczności, niż w dniach poprzednich.
Na posiedzenie dzisiejsze wprowadzono o godz. 10-ej zrana tylko tych więźniów, którzy oskarżeni są o przestępstwa, popełnione w obrębie gubernji piotrkowskiej.
Czytanie aktu oskarżenia trwało do godz. 11 -ej min. 50 .
Oskarżony Mielczarek przyznaje się do udziału w napadzie na karczmę Gratysa w Osinach, na dwór pani Witkowskiej w Zalewie, na dom p. Skassy w Bełdowie i do kradzieży u Bochenka w Częstochowie; zaprzecza natomiast swego udziału w kradzieży u Grosberga tamże.
(…) Z kolei sąd przystąpił do rozpoznania sprawy napadu na dwór pani Witkowskiej w Zalewie.
Poszkodowana Witkowska opowiada szczegóły napadu i kradzieży, jak na śledztwie pierwiastkowem.
W dowodach rzeczowych poznaje zrabowana futro podbite lisami. Skradziony sztylet srebrny odebrała.
Mielczarek: Jak może poszkodowana poznać futro, kiedy futra niczem się od siebie nie różnią!... Sztylet, który mi odebrano, kupiłem w Krakowie."
Świadkowie: Lipowska, Piasecka i Lwowski potwierdzają szczegóły aktu oskarżenia co do napadu w Zalewie.
(…) Wyrok w sprawie Mielczarka spodziewany jest w niedzielę, a najpóźniej w poniedziałek.
Badanie świadków prawdopodobnie ukończone będzie w piątek.
Sobota poświęcona zostanie mowie i wnioskom prokuratora oraz obronom adwokackim.
R.

Kurjer Warszawski 1897 nr 204

Na pomnik Mickiewicza.
(Nadesłane po zamknięciu składek.)
Z osady Lutomiersk i okolicy, w gubernji piotrkowskiej, a mianowicie: Stanisław Poszepczyński rs. 2, Paweł Sprusiński rs. 2, Franciszek Pawłowski rs. 2, Ksawery Poszepczyński rs. 1, Tomasz Żmudziński rs, 2, Franciszek Woskowicz rs. 1, Marcin Więcławicz kop. 50, Sebestjan Krzemiński rs. 2, Adolf Krysiński kop. 15, Antoni Bójnowicz kop. 50, Leonard Bonikowski kop. 50, Stanisław Sdrusiński kop. 50, Antoni Woskowicz kop. 60, Antoni Sprusiński rs. 2, Ignacy Matłacki z Łodzi rs. 2, Adolf Rausch z Łodzi rs. 2, Aleksander Gornalski z Łodzi rs. 1, Leon Wiśniewski rs. 2, Stefan Woskowicz rs. 2, Jan Woskowicz rs. 1, Anna Dedyńska kop. 30, Ignacy Sprusiński kop. 45, Antoni Żmudziński rs. 1, Antoni Cogel rs. 1, dr. Stanisław Stanisławski rs. 3, M. J. Kłobukowski aptekarz rs. 2, Jędrzej Włodarczyk z Bechcic kop. 5, Franciszek Stańczak z Zalewa kop. 5, Salomea Stańczak z Zalewa kop. 5, Filip Mindel z Bechcic kop. 5, Tomasz Draszczyk z Bechcic kop. 5, Walenty Pawlaczek z Mikołajewic kop. 20, Michał Miller z Prusinowic kop. 5, Stanisław Komorowski z Prusinowic kop. 5, Antoni Pacholczyk z Prusinowic kop. 5, Antonina Łykowska z Mikołajewic kop. 5, Michał Józefczyk z Florentynowa kop. 5, Henryk Maślarek z Florentynowa kop. 5, Wilhelm Pij z Florentynowa kop. 5, Fiszel Jakubowicz kop. 5, H. Hrestowski kop. 5, Agnieszka Lutomska kop. 5, M. Taradajka kop. 5, Abram Jałas kop. 5, Mosiek Grünberg kop. 5. Razem...............35.60 


Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1898 nr 276

+ Ochrona lasów.
Komitet gubernjalny piotrkowski ochrony lasów, rozdzielił nadzór nad lasami prywatnemi i gminnemi pomiędzy urzędników zarządu leśnego i policji, wkładając na nich obowiązki te jak następuje:
W pow. łaskim: lasy w gminach: Zelew, Wygiełzów, Wola Wężykowa, Dąbrowa-Widawska, Chociw, Dąbrowa-Rusiecka, Dzbanki i Bujny—na pomocnika leśniczego leśnictwa pajęczyńskiego, Stolarowa; Buczek, Pruszków, Zapolice, Bałucz, Lutomiersk i Wodzierady — na naczelnika straży ziemskiej pow. łaskiego; Dłutów, Łask, Wymysłów, Widzew, Górka Pabjanicka i Pabjanice—na pomocnika leśnictwa łaznowskiego, Łapina.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1899 nr 91

+ Ochrona lasów.
Na ostatnim posiedzeniu komitetu ochrony leśnej w Piotrkowie w dniu 17 marca r. b. zapadły w sprawach leśnych uchwały następujące:

(…) 4) Plany gospodarstwa leśnego w lasach: 3) Zalew, pow. łaskiego, własność p. Jana Piaseckiego, przestrzeni 129,4 dziesięcin—zatwierdzić. 

Tydzień Piotrkowski 1902 nr. 15

LICYTACYJA
majątku Zalew
odbędzie się w d. 4 (17) kwietnia r. b. od 50.000 rb. przez komornika Bujnowskiego w Piotrkowie. Przestrzeni 30 włók, w tem łąk 3 w., lasu 1 w., pastwisk 40 mor., stawów 30. Ziemia b. urodzajna, bez serwitutów i nieużytków. Dla wiadomości bliższych adresować: poczta Pabijanice poste restante B. B. Majątek 2 mile od Łodzi, mila od Pabijanic szosą.

Goniec Łódzki 1903 nr 56

WYPADKI.
Zbieg. Policya aresztowała Jakuba Wojciecha Marcinkowskiego, mieszkańca gm. Staw w powiecie kolskim, który okradł we wsi Zalew Wojciecha Łuczaka. Wczoraj dwóch stójkowych odprowadziło złodzieja do miejsca urodzenia. Na ulicy Cegielnianej Marcinkowski wyrwał się z rąk policyantów i zbiegł.


Rozwój 1909 nr 145

Sprzedaż majątków ziemskich. Dyrekcya szczegółowa Towarzystwa kredytowego ziemskiego w Piotrkowie wystawiła na sprzedaż, za nieuiszczenie rat zaległych następujące majątki ziemskie: (...) W powiecie łaskim: Beleń, Brzesk, Chociw i Łazów, Dąbrowa folw., Lubośnia folw., Łopatki, Ochle, Przygoń vel Wólka Marzańska, Strońsko i Zalew.


Rozwój 1922 nr 29

Dnia 25 stycznia, przeżywszy lat 56, zmarł
ś. p.
Stanisław Mrowiński
Obywatel ziemski
w majątku Zalew, i pochowany dnia 28 b. m. w parafji Mikołajewice.
O czem zawiadamiają pozostali w nieutulonym żalu.
Żona, córki i rodzina.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 2

Ogłoszenie.
Starostwo Łaskie ogłasza, że w dniu 6 listopada 1928 roku na zasadzie art. 222 Ust. Wodnej z dn. 19.XI. 1922 roku zatwierdzony został Statut Spółki Wodnej w kol. Zalew, gm. Lutomiersk, pow. Łaski.
Spółka nosi nazwę; „Spółka Wodna Zalew".
Celem Spółki jest osuszanie gruntów członków Spółki według przedłożonego Starostwu projektu. Statut Spółki uchwalony jednogłośnie przez członków Spółki na zebraniu w dniu 1.VI. 1928 r. ułożony został według wymogów okólnika Min. Robót Publ. z dnia 20 lipca 1923 r. Nr. 417/23 („Monitor Polski") Nr. 161, poz. 225).


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 100

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadko­we, a mianowicie po zmarłych:
3) Stanisławie Swiecińskim, synu Wincentego, właścicielu niepo­dzielnej połowy „Osady w dobrach Zalew Nr. III", pow. łaskiego;
Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 22 czerwca 1932 roku w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić i zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 3

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 14 stycznia 1933 r. L. SA. II. 12/6/32.
o połączeniu os. młyńskiej Brzóski i os. Brzóski do sołectwa wsi Zalew, gm. Lutomiersk, pow. Łaskiego.
Na podstawie uchwały Wydziału Wojewódzkiego, powziętej w dniu 11 stycznia 1933 r. zarządzam zgodnie z postanowieniami art. 287 oraz art. 108 Rozporządzenia Prezydenta Rzplitej Polskiej z dnia 19. I. 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86), co następuje:
§ 1.
Przyłącza się osadę młyńską Brzóskę i osadę Brzóskę do sołectwa wsi Zalew, gm. Lutomiersk, pow. Łaskiego.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu w Łasku.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

(—) Wł. Jaszczołt.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Lutomiersk dzieli się na gromady:
8. Legendzin, obejmującą: młyn Brzózka, osadę Brzózka, osadę Folusz, Legendzin, Zalew, osadę Zalew Nr. I.
14. Wygoda-Mikołajewska, obejmującą: wieś Mikołajewice, Wygoda-Mikołajewska, Wygoda-Zalewska, kolonję Nr. 1 Zalew.
15. Zalew, obejmującą: kolonję II Zalew, kolonję III Zalew, folwark Zalew, osadę III Zalew, osadę II Zalew.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-NowakWojewoda.

Z Otchłani Wieków 1934 nr 3-5

Większe prace wykopaliskowe przeprowadzono w Zalewie II w pow. łaskim i w Pabianicach. Pierwsze cmentarzysko dostarczyło grobów z okresu halsztackiego, lateńskiego oraz rzymskiego. Największa ilość grobów należała do kultury łużyckiej. Były groby jamowe i urnowe. Te ostatnie były rodzinne, złożone z 2 do 4 urn. Na uwagę zasługują następujące zabytki: naczynie inkrustowane, szpile żel. lub bronzowe z łabędzią szyjką z główką spiralnie zwiniętą albo spłaszczoną i zwiniętą kolisto względnie zakończoną guzem stożkowym, oraz naszyjniki żłobkowane z haczykowato zagiętemi końcami, bransolety, pierścienie i t. p. Do okresu lateńskiego należały groby kultury grobów skrzynkowych. Okres rzymski był reprezentowany przez groby popielnicowe, jamowe i ze szczątkami stosu. Ani jeden grób nie był wyposażony w broń. W jednym grobie natrafiono na fragment naczynia wytłaczanego czyli typu terry sigillaty.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 15

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
8) Stanisławie Mrowińskim, zmarłym w dniu 25 stycznia 1922 r. w Zalewie, pow. łaskiego, właścicielu dóbr Zalew, pow. łaskiego.
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 29 sierpnia 1935 roku w tutejszym wydziale hipo­tecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji. Nr. dz. 81/35 r.

Z Otchłani Wieków-1936, zeszyty 8-9 

W Zalewie, w pow. łódzkim, zbadano częściowo w czasie od 1. V. do 1. VII halsztackie cmentarzysko kultury łuzyckiej, połozone na piaszczystym wzgórku, które dostarczyło 180 grobów popielnicowych z obstawą kamienną, 6 grobów skrzynkowych i 10 grobów z okresu wpływów rzymskich.

Z Otchłani Wieków 1936 nr 8-9

JAN FITZKE.
PRACE ARCHEOLOGICZNE NA TERENIE WOJ. ŁÓDZKIEGO.
W czasie od 20. IX. 1933 r. do l. VII. 1934 r. przeprowadziłem z ramienia Miejskiego Muzeum Etnograficznego w Łodzi badania na terenie woj. łódzkiego, których wyniki w drobnej tylko części zostały ogłoszone. Sądzę, że w interesie nauki leży podać bodaj ogólne krótkie zestawienie rezultatu tychże prac.
Zalew II, pow. łaski. 30. III. 1934. Na niewielkim wzgórku, należącym do wieśniaka J. Nowackiego znajduje się cmentarzysko łużyckie, badane od l. V. do l. VII. 1934 r.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 86

Wydział Hipoteczny, Sądu Okręgowego w Łodzi Sekcja Ziemska III, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
1) Gotfrydzie Preissie, zmarłym w dniu 14/26 kwietnia 1899 roku, Ernestynie I voto Preiss II voto Freier, zmarłej w dniu 14 lutego 1922 roku, w Prusinowicach, właścicielach prawa wieczystej dzierżawy, osady młynarskiej Folusz, uregulowanego w dziale III, kol. Zlewk do nr 10 ad 9 - dóbr Prusinowice Wielkie, pow. łaskiego, rep. hip. nr 127;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 29 kwietnia 1938 roku, w tutejszym Wydziale Hipotecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane, osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji 968/37.

 Orędownik 1937 nr. 220

Bójka na zabawie. Podczas odbywającej się zabawy tanecznej we wsi Zalew, gm. Lutomiersk w dniu 19. bm., powstała awantura w czasie której został pobity tępymi narzędziami stały mieszkaniec tej wsi Józef Guga, lat 36. Guga odniósł ciężkie uszkodzenia ciała. Sprawców pobicia aresztowano.

 Orędownik 1938 nr. 181

Kłusownik zastrzelił gajowego
Łódź, 8. 8. — W lesie maj. Zalew, pod Łodzią., postrzelony został z zasadzki gajowy 38-letni Karol Burchardt, który doznał uszkodzenia klatki piersiowej i gardła i przewieziony do szpitala zmarł.
Ustalono, że zabójstwa dokonał na tle zemsty osobistej znany w okolicy kłusownik Andrzej Kruszewski, którego Burchardt dwukrotnie schwytał na kłusownictwie.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza