-->

piątek, 3 maja 2013

Zacisze

Słownik Geograficzny:  
Zacisze,  wś, pow. turecki, gm. Biernacice, par. Uniejów, odl. 29 w. od Turka, ma 13 dm. a ze wsiami Zalesie i Dębe 119 mk.

Spis 1925:
Zacisze, wś, pow. turecki, gm. Biernacice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 15. Ludność ogółem: 100. Mężczyzn 48, kobiet 52. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 83, ewangelickiego 17. Podało narodowość: polską 100.

Wikipedia:
Zacisze-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Światonia. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 25

(N. D. 469) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art: 632 K. P. S., wiadomo czyni: iż na żądanie Starozakonnych, Mojżesza, Majera Wartskiego i Wolfa Frenkel Negocyantów, w mieście Kaliszu zamieszkałych, i zamieszkanie prawne do tego interessu u Józefa Brudzyńskiego Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu z Urzęda mieszkającego, do popiérania téj subhastacyi ustanowionego Obrońcy, obrane mających, aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Kaliskim w dniach 16 (28) Lutego i 18 Lutego (1 Marca) 1852 r: sporządzonym na satysfakcją summy rs. 2175, z procentem prawnym, należnym, zaległym i bieżącym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
Dobra Ziemskie Bronów i Bronówek lit. B. składające się z wsi zarobnej i folwarku tegoż nazwiska, wsi zarobnej i folwarku Zalesie, wsi zarobnej Bronówek część lit. B. pustkowia czyli teraz folwarku Piotrowa czyli Piotrowczyzny i Przekony, kolonii Dembe, oraz kolonii nowo odbudowanej do dóbr Bronowa należącej Konopnica zwanej i kolonii Zacisze, która jest odbudowaną z budynku w wsi Bronówku lit. B. poprzednio będących, a następnie przez podział gruntów pomiędzy Bonawenturą Pawłowskim właścicielem wsi Bronówka, a Wawrzyńcem Konopnickim właścicielem dóbr Bronowa z przyległościami nastąpionego, i grunta odsegregowane, oraz odgraniczone zostały. Budynki tez Bronowka lit. B. na kolonią wsi Bronowa przeniesione zostały, oprócz jednej chałupy, która jeszcze stoi na gruncie wsi Bronówka lit. B. lecz takowa także przeniesioną będzie z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi, gruntami ornemi, łąkami, pastwiskami, borami, lasami, polowaniem, rybołóstwem, propinacyą, czynszami, daninami, robocizną, włościan i ich powinnościami, z tém wszystkiém co całość tych dóbr stanowi, bez najmniejszego włączenia tém nadmienieniem: iż wieś Sędów lit A. od dóbr Bronowa odprzedaną została i nateraz oddzielną księgę hypoteczną posiada. Dobra te położone są w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Guberni Warszawskiej, należą do Parafii Miasta Uniejowa, składają jednę Gminę pod nazwiskiem gm. Bronów, odległe od miast najbliższych: Miasta Okręgowego Warty mil 5, miasta Powiatowego Kalisza mil 10, miasta Gubernialnego Warszawy mil 22, miasta Łęczycy mil 2, miasta Poddębic mil. 2, miasta Uniejowa mila 1, miasta Dąbia mil 1 i pół. Dobra te zostają na teraz w posiadaniu dziedzcznem Wawrzyńca Konopnickiego dłużnika, który w dobrach tych dawniej w czasie zajmowania tych dóbr na folwarku Piotrków vel. Piotrowszczyzne w tychże dobrach exystującym zamieszkiwał, a teraz na folwarku Zalesie zwanym,do tychże dóbr Bronowa należącym zamieszkuje.
W dobrach zajętych, oprócz gospodarzy i komorników pańszczyznę i inne powinności dworowi odrabiających, znajdują się następujący czynszownicy czyli koloniści.
W wsi Bronowie.
1. Stanisław Witkowski, szynkujący trunki dworskie w domu gościniec zwanym czyli karczmie, za wynagrodzeniem 21. procent ten odrabia pańszczyznę dworowi, latem po dni 4 a zimą po 3 dni tygodniowo.
2, Marcin Wiśniewski, który jest właścicielem okupnym czyli czynszowym wiatraka, z dwoma kamieniami do melénia, płacącym dworowi rocznie po rs. 32 kop. 49, z obowiązkiem uskuteczniania dworowi mlewa bezpłatnie.
Propinacya w wsi Bronowie jest wspólną z wsią Bronówek, czyniącą rocznie dochodu ogólem rs. 90.
W kolonii nowo odbudowanej do wsi Zalesia należącej, Zacisze zwanej, są następni czynszownicy czyli koloniści.
1. Paul Dambrys, 2. Gottlib Strucze, 3, Michał Neryng. 4. Krysztof Pohl.
W wsi Zalesiu jest oddzielny wyszynk trunków dworskich, za wynagrodzeniem szynkującemu 21 procentu.
W kolonii Dembe.
znajdują się następni czynszownicy czyli koloniści:
1. Andrzej Borucki, 2 Franciszek Kozanecki, 3. Marcin Głowski, 4 Józef Głogowski.
Z dóbr tych wieś Bronów pozostaje w posiadaniu dzierżawném Kazimierza Dzierzbickiego któremu kończy się dzierżawa z dniem 12j24, Czerwca 1853 roku. Inwentarz żywy i martwy wsi Bronowie, tudzież na folwarku wsi Zalesie i na folwarku Piotrów v. Piotzowszczyzna znajdujący się jest wyłączną własnością Kazimierza Dzierżbickiego, dzierżawcy wsi Bronowa.
W wsi Bronowie jest ogród warzywny i owocowy, w którem się mieści drzew owocowych rodzajnych 7406. Znajduje się także gorzelnia wktóréj wszelkie Aparata miedziane i drewniane są własnością Kazimierza Dzierzbickiego.
Na folwarku Piotrow vel Piotrowczyzna znajduje się ogród warzywny i owocowy w którym drzew owocowych jest sztuk 628.
Dobra te zajęte mają rozległości w ogóle przybliżonym sposobem włók nowopolskich 79, mórg 11 pr. kw. 260. Akt zajęcia dóbr Bronowa z przyległościami wyżej z daty powołany w d. 16 (28) Grudnia 1852 r. Wawrzeńcowi Konopnickiemu jako ustanowionemu nad zajętemi dobrami dozorcy w jednem exemplarzu, i temuż Wawrzyńcowi Konopnickiemu jako dłużnikowi w drugim exemplarzu doręczony został. Tenże sam akt zajęcia wyżej z daty powołany w d. 18 (30) Grudnia 1852 r. Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego Józefowi Wilczek, a w d. 16 (28) Grudńia 1852 r. Wójtowi gm. Bronów Jarosławowi Konopnickiemu wręczony oraz przez Prokuratora Królewskiego przy Tryb. Cyw. Gub: Warszawskiej w Kaliszu, w d. 19 (31) Grudnia 1852 r. widymowany, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gub. Warszawskiej w Kaliszu d. 31 Grudnia 1852 r. (12 Stycznia 1853 r. do właściwej księgi wieczystej wniesiony, a do księgi zaaresztowań Tryb. Cyw. Gub Warszawskiej w Kaliszu, w dniu 13 (25) Stycznia 1853 r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych Bronowa z przyleglościami, tak jak aktem zajęcia są opisane, łącznie odbywać się będzie na Audyencyi Tryb. Cyw. I Instancyi Gub. Warszawskiej w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyi i przedaży, oraz obszerniejszy opis zajętych dóbr, tudzież zbiór objaśnień w Biurze Pisarza Tryb. Kaliskiego i u popierającego przedaż Patrona Tryb. Józefa Brudzyńskiego, każden z Interessentów przejżec sobie może.
Pierwsza publikacya warunków licytacyi i przedaży dóbr Bronowa z przyległościami, na Audyencyi Tryb. Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w d. 4 (16) Marca 1853 roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 15 (27) Stycznia 1853 r.
Wojciech Śliwiński Р. T.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 91

(N. D. 2353) Komornik Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia iż dobra Bronów i folwark tegoż nazwiska, oraz folwark Bronówek zwany, z wszelkiemi użytkami z wyłączeniem z tych dóbr wsi Zalesia i folwarku tegoż nazwiska kolonii Demby, Zacisze, oraz folwarku Piotrow zwany w tychże dobrach exystujące, z powodu że takowe pozostają w posiadaniu dzierżawnem, w Ogu Wartskim Pcie Kaliskim Gub. Warszawskiej położone, wydzierżawione będą na lat 3 po sobie idące, poczynać się mające od d. 12 (24) Czerwca r. b., termin do wydzierżawienia rzeczonych dóbr Bronowa oznacza się na d. 8 (20) Czerwca 1855 r. w M. Okręgowem Warcie w kancellaryi Rejenta Andrzeja Szelązek, przez tegoż odbyć się mającej licytacyi. Dobra te rocznej dzierżawy opłacać mogą rs. 1500.
Kalisz d. 1 (13) Marca 1855 r.
Franciszek Rowecki.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 100

(N. D. 1901) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Na żądanie Kaźmierza Asnyka, z własnych funduszów utrzymującego się, w Warszawie zamieszkałego, zamieszkanie prawne u Jana Nawrockiego Patrona przy Trybunale tutejszym, w mieście Kaliszu mieszkającego, obrane mającego, od którego tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr niżej wymienionych popiera; zajęte zostały, aktem przez Franciszka Roweckiego Komornika przy tutejszym Trybunale sporządzonym, w dniu 3 (15) Grudnia 1860 r. rozpoczętym, a w dniu 7 (19) t. m. i r. ukończonym, na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia, dobra ziemskie folwark i wieś
BRONÓW, oraz kolonje: Konopnica, Zacisze, Dębe czyli Dąbie, folwarki Bronowek B. czyli Wielopole, Zalesie A. Piotrów i oddzielna łąka, z wszelkiemi przyległościami i przynależnościami, zabudowaniami, rolami, łąkami, borami, zagajnikami, ogrodami, pastwiskami, stawami, sadzawkami, użytkami, czynszami, daninami, robocizną, powinnościami, propinacją, polowaniem, wiatrakami, rowami, drogami, kontrowersami i tem wszystkiem co do dóbr tych należy i należeć powinno.
Dobra te, mianowicie: folwark i wieś Bronów, folwark Zalesie A. i Bronówek B. oraz kolonje Konopnica i Zacisze, położone są w gminie Bronów, parafii Uniejów, kolonja Dębe w tejże gminie parafii Wartkowice, folwark Piotrów w gminie Sędów parafii Uniejów, a łąka w gminie Spędoszyn parafii Wartkowice. Wszystkie w Ogu Wartskim położone.
Dobra Bronów, Bronówek В., Zacisze, Zalesie Α., Dębe, są dziedziczne Wawrzeńca Konopnickiego, w wsi Bronowie zamieszkałego, folwark Piotrów jest dziedziczny Marcellego Suchorskiego, w wsi Sędowie zamieszkałego, a łąka jest dziedziczną Józefy czyli Józefaty Otockiej wdowy w wsi Spędoszynie zamieszkałej.
Rozległość dóbr powyższych, w gatunkach ziemi należącej do klassy 2, 3 i 4 wynosi w ogóle włók 68 mórg 24 pręt. kwad. 145, czyli dziesiatyn 1057 sażeni 2359, w szczególności zaś obejmują:
1. W folwarku i wsi Bronowie: a) place mórg 5 pręt. kwad. 200, b) sad, ogrody i kapustniki mórg 19 pręt. kwad. 48, c) sadzawka i stawki mórg 2 pręt. kwad. 283, d) rowy i drogi mórg 18 prętów kwad. 262 e) pola mórg 432 prętów kw. 198, f) łąki mórg 13 prętów kw. 1167, g) bór mórg 145 prętów kw. 9. 2. W kolonii Konopnica: a) place, ogrody i grunta mórg 376, b) góry zagajone mórg 16 prętów kwad. 155. 3. W kolonii Zacisze, place, podwórza, ogrody i grunta mórg 118 prętów kw. 150. 4. W kolonii Dembe. place, podwórza, ogrody i pola mórg 68. 5. W folwarku Bronówek B: a) place, podwórza, sad i ogrody mórg 7 pręt. kw. 56, b) rowy, drogi mórg 3 prętów kwad. 54, c) pola i dołek mórg 153 prętów kw. 97, d) pola z wiatrakiem i drogą mórg 16 prętów kwad. 92. 6. W folwarku Zalesie A. a) place, sady i ogrody mórg 10 prętów kwad. 250, b) drogi, rowy mórg 9 prętów kw. 211, c) pola mórg 300 prętów k. 98. d) łąki, smugi, dołki mórg 25 prętów kw. 178. e) bór wycięty mórg 18 prętów kw. 86, f) bór zagajony mórg 58 prętów kw. 256, g) bór w kontrowersie będący mórg 2 prętów kw. 285. 7. W folwarku Piotrów: a) place, podwórza, ogrody mórg 5 pręt. kw. 10, b) pola mórg 170, c) łąki, błota mórg 16. Wreszcie 8. Łąka oddzielna mórg 50. Zabudowań w powyższych dobrach jest, mianowicie:
I. W folwarku Bronowie: dwór mieszkalny z drzewa i cegły 1, kloaka 1, spichrz 1, stodoła 1, chałup 2 z kuchnią, chlewy 1, słup z dzwonkiem 1, huśtawka 1, szopa 1, owczarnia i obory pod jednym dachem 1, stajnia 1, studnia 1, wszystko z drzewa, sadzawka 1, stawków 4, dołów na kartofle ziemią krytych 2, ogród owocowy i warzywny 1, płot żerdziowy, drzewa przysposobionego na oborę sztuk 60. II. W wsi Bronowie: chałup czworaków 5, w jednej z nich karczma, chałupa dwojaki 1, stodół 3, chlewików i obórek 4, studzien 3, kuźnia 1, wszystko drewniane. III. W kolonii Konopnica: chałup 19, stodół 20, obór 5, chlewów 17, szop 9, studzien 16, wszystko drewniane, sklep 1, ogrodów 4. IV. W kolonii Zacisze chałup 10, w jednej z nich szynk, studzien 6, stodoł 9, chlewików 3, szop 2, obórek 3, stajnia 1, wszystko drewniane, ogrodów 4. V. W kolonii Dębe: chałup 6, chlewów 3, stodół 4, studzien 4, wszystko drewniane, ogrodów owocowych 3, sklep do kartofli 1. VI. W folwarku Bronówek B: dwór 1, chałupa czworaki 1, chałupa młynarza 1, chlew z przedziałami 1, stodoła 1, szopa 1, owczarnia, obora i stajnia 1, studnia z korytem 1, wszystko drewniane, sklep z pecy 1, ogród warzywny i owocowy 1, wiatrak z utensyliami, oraz stodoła należąca do młynarza, wszystko drewniane. W gościńcu do Bronówka A. należącym, wspólna propinacja, w sporze zostająca. VII. W folwarku Zalesie A. dwór z facjatą 1, wolarnia, owczarnia, stajnia 1, stodół 2, chałup czworakich 3, z których w jednej karczma, szopa 1, studnia 1, wszystko drewniane, ogród warzywny i owocowy 1. VIII. W folwarku Piotrów: dwór z przystawką 1, chałup 2, stodół 2, owczarnia 1, stajnia 1, chlew 1, studnia 1, wszystko drewniane, ogród warzywny i owocowy oparkaniony drzewem 1, i sadzawka 1.
Komorników w dobrach powyższych jest, mianowicie:
I. W wsi Bronowie: 12 komorników odrabiających pańszczyznę rocznie, 1 komornica i 1 kowal Bogumił Kotka, wykonywający robotę kowalską dla dworu. II. W folwarku Zalesie A. 5 komornic i 1 komornik Urban Kaźmierczak, który szynkuje zarazem trunki dworskie i pobiera 21 procent. Czynszowników niestałych w dobrach powyższych, opłacających czynsze, z tych niektórzy odbywają robociznę, jest mianowicie:
I. W wsi Bronowie: 1. Antoni Bajer cieśla, 2. Ludwik Better propinator. II. W kolonii Konopnica, uiszczający czynsze i daniny: 1. Mateusz Doliński, 2. Jan Młynarczyk, 3. Andrzej Jaszczak v Bugajak, 4. Maciej Słomiak, 5. Wojciech Kmiecik, 6. Andrzej Kaźmierczak, 7. Franciszek Krupczyński v. Szadowiak, 8. Józef Szadowiak v. Krupczyński, 9. Stanisław Papierkowski, 10. Stanisław Owczarek v. Filipiak, 11. Michał Kmiecik. 12. Łukasz Kiwała, 13. Bogumił Pawlak, 14. Wawrzeniec Owczarek v. Filipiak, 15. Jakób Kozielon, 16. Michał Kubisiak v. Kubiak, 17. Tomasz Szymański, 18. Bogumił Kmiecik, 19. Franciszek Rokossowski, 20. Leon Walczak. Czynszowników stałych, opłacających czynsze i daniny, w dobrach powyższych jest mianowicie:
I. W kolonii Dęby: 1. Sebastjan Joźwiak, 2. Szczepan Olczyk, 3. Antonina pierwszego ślubu Głogowska, teraz żona Wincentego Kozaneckiego, czyli oboje małżonkowie Kozaneccy, 4 Sukcessorowie Marcina Głogowskiego, to jest Maryanna i Wincenty małżonkowie Jesionowscy. II. W kolonii Zacisze: 1. Bogumił Słomka, 2. Michał Nering, czyli teraz Wojciech Tomaszewski, 3. Andrzej Pohl, 4. Ferdynand Pohl, 5. August Pohl, 6. Michał Kapicki, 7. Jan Fryderyk Nikel, czyli teraz Daniel Hiller, 8 Bogumił Słomka, 8. Jakób Kriegel, 10. Karol-August Tips czyli Tejpis, 11. Sukcessorowie Jana-Fryderyka Pohl to jest: Ernestyna Pohl, oraz Michał, Emilja, Juljana i Ferdynad Pohlowie, 12. Bogumił Pohl, 13. Józef Brzezowski.
Dzierżawcy dóbr powyższych sa następni mianowicie:
1. Dóbr Cronowa i Konopnicy, Jarosław i Eugejnusz bracia Konopniccy. 2. Folwarku Bronówek В., Stanisława z Konopnickich Leonarda Falęckiego żona. 3. Folwarku Zalesie, Antoni i Anna małżonkowie Dąbrowscy. 4. Folwarku Piotrów,Julian Zabokrzycki. 5. Wiatraka w folwarku Bronówek, Bogusław Hübner.
Akt zajęcia wręczony został przez woźniego przy tutejszym Trybunale Michała Piechowskiego, Ludwikowi Henrychowi Pisarzowi Sądu Pokoju Ogu Wartskiego dnia 17 Lutego (1 Marca) 1861 r., zaś Marcelemu Suchorskiemu wójtowi gminy Sędowa Julianowi Zbiegniewskiemu wójtowi Bronowa z przyległościami, i Nikodemowi Otockiemu wójtowi gminy Spędoszyna, w nieobecności tegoż na ręce Antoniego Kujawy Sołtysa, jako zastępcy tegoż wójta gminy dnia 27 Lutego (11 Marca) 1861 r. Następnie tenże akt wpisany i zaregestrowany został w Kancellaryi Ziemiańskiej Gub. Warszawskiej w Kaliszu w księdze wieczystej dóbr zajętych Bronowa dnia 15 (27) Marca 1861 r., a w Kancellaryi Trybunału tutejszego w księdze zaregestrowań dnia 28 Marca (9 Kwietnia) t. r.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyjnych sprzedaży dóbr powyższych, nastąpi na audyencyi Trybunału tutejszego, przed którym odbędzie się sprzedaż dnia 9 (21) Czerwca 1861 r. o godzinie 10ej z rana.
Kalisz dnia 30 Marca (11 Kwietnia) 1861 r.
Assesor Kollegialny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 247

N. D 6874. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
1. Bronów i Bronówek B, tudzież Zalesie A. z nomenklaturami Konopnica, Zacisze, Dembe, z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, lecz z wszystkiemi przyległościami w Okręgu Wartskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych rsr. 1,402 kop. 42 1/2, sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Zenonem Łopuskim dnia 10 (22) Maja 1869 r. vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr 4,500. Licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 11,225. Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu: 1. Sukcesorów niegdy księdza Stanisława Rachubińskiego. 2. Sukcesorów niegdy Józefa Wilczyńskiego, oraz niewiadomych z pobytu Sukcesorów Arona Szykier, 3. Masza Wolmann, 4. Hindy Swiędziewiewiec v. Sędziejewicz, 5. Izraela, 6. Lajbusia. 7. Laja Fuksa, 8. Abraama Icka, 9. Jekela vel Jakóba, 10. Marji Toruńczyk, 11. Mendli Rajchert rodzeństwa Szykier, 12. Szai z Goldbergów Horowicz i 13. Idy Goldberg, wierzycieli hypotecznych dóbr wyż powołanych.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biórze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. )
Na zasadzie Uwagi przy art. 22 Najwyżej zatwierdzonych przepisów o wypłacie listów likwidacyjnych, tudzież art. 1294, protokółu 206 posiedzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiem nadmienia się, że sprzedaż dóbr Pięczniew i Postękalice wraz z prawem do otrzymania wynagrodzenia likwidacyjnego uważaną będzie za nieważną, jeżeli okaże się, że licytacja odbyła się po ogłoszeniu lub w sam dzień ogłoszenia przez Komisję Likwidacyjną o przyznanem wynagrodzeniu likwidacyjnym.
Kalisz d. 1 (13) Października 1868 r.
Prezes, St Chełmski.
Pisarz, Ro. Bierzyński.
_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1887 nr. 53
_________________________________________________________________________________


Gazeta Kaliska 1905 nr 167

List gończy. Sąd gminny 2-go okręgu, pow. tureckiego, w Uniejowie, poszukuje mieszkanki wsi Zacisze, gminy Biernacice, Marjanny Karwacińskiei, 39 lat mającej, obwinionej o kradzież.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Biernacice dzieli się na gromady:
10. Zacisze, obejmującą wieś Zacisze.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1937 nr 50

Kradzieże—kradzieże
Znowu mamy do zanotowania kilka nowych wypadków kradzieży. Ostatniego li­stopada w Dobrej, na szkodą Górskiej Stanisławy, skradziono ze strychu bieliznę wartości 150 złotych. W dniu b.m. wieczorem we wsi Zacisze, gm. Świnice, niej. Bugajakowi Wawrzyńcowi skradziono z mieszkania, po wyjęciu okna, rower. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza