-->

wtorek, 28 maja 2013

Wola Miłkowska

Zajączkowski:
Miłków (Wola Miłkowska?)-pow. turecki
1) 1374 oryg., KDW 1692: Milcowo - na dok. sądu ziemskiego sieradzkiego, dot. sporu o Boleszczyn (v.) wśród śwd. wym. Jacusius de M. heres. 2) 1399 T. Sir. II f. 99, por. Koz. I, 271: Milcow - Nicolaus de M.
3) XVI w. Ł. I, 407-408: Volya Mylkowska - villa, par. Jeziorsko, dek. warcki, arch. uniejowski, 4) 1511-1518 P. 183: Wola Bernardi (1518 Wola Mylkowska) - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1553-1576 P. 223: Wolia Mylcowska - jw. 5) XIX w. SG VI, 434: Miłkowska Wola - wś, par. jw., gm. Ostrów Warcki, pow. turecki.
Uwagi: Koz. (I, 271) identyfikuje M. dok. z Miłkowicami (v.) co nie wydaje się słuszne, ponieważ we wspomnianym dok. występuje obok Jakusza z Miłkowa także Mikołaj z Miłkowic. Nazwy Miłków czy pokrewnej nie podobna znaleźć na terenie dzisiejszego pow. tureckiego, względnie przyległych. Wobec tego nasuwa się przypuszczenie, że M. dok. należało by utożsamić z dzisiejszą Wolą Milkowską, występującą u Ł. i P.  

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wola miłkowska, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Jeziersko, własność prywatna. Ilość domów 17, ludność 185, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Wola Miłkowska,  wś i fol., pow. turecki, par. Jeziorsko, odl. 24 w. od Turka, ma 20 dm., 86 mk. na folw., ludność wsi nie podana w wykazie urzęd., młyn, ob. Miłkowska Wola. W 1827 r. było 17 dm., 185 mk. Wymieniona w liczbie wsi wchodzących w skład par. Jeziorsko na początku XVI w. (Łaski, L. B., I, 407). W r. 1553 podano tu 1 łan km. (Pawiń., Wielk., II, 223).

Słownik Geograficzny:  
Miłkowska Wola,  wś, pow. turecki, gm. Ostrów Warcki, par. Jeziorko, odl. 24 w. od Turka, 8 w. od msta Warty a 3 od rz. Warty, ma 960 mr. obszaru, w tem 141 mr. ziemi włośc., 32 os., 300 mk. Ziemi folwarcznej 819 mr., w tem 540 mr. ornej, 156 mr. lasu, 35 mr. łąk.

Spis 1925:
Miłkowska Wola, wś i folw., pow. turecki, gm. Ostrów Warcki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 25, folw. 2. Ludność ogółem: wś 159, folw. 41. Mężczyzn wś 83, folw. 19, kobiet wś 76, folw. 22. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 159, folw. 41. Podało narodowość: polską wś 159, folw. 41.

Wikipedia:
Wola Miłkowska-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1808

Akt 67.
30.03.1808
Franciszek Wincenty Sztemborski, urodzony 27.03.1808
Ojciec: Urodzony Stefan Sztemborski, lat 55, ekonom w Woli Miłkowskiej
Matka: Justyna Chwałkowska, lat 26
Świadkowie: Urodzony Józef Wysocki, bawiący w Woli Miłkowskiej, lat 45 i Urodzony Józef Pstrokoński, lat 23, przy rodzicach w Ostrowie

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1810

 Ślub 16.06.1810
Wielmożny Jan Antoni Rembowski, lat 25 wg metryki kościoła głuchowskiego w pow. kamieńskim departamencie poznańskim, sędzia przy Trybunale cywilnym Pierwszej Instancji departamentu kaliskiego, w Kaliszu zamieszkały, syn Wielmożnych Klemensa Rembowskiego posesora miasta Raszkowa i Marianny z Osieckich i Wielmożna panna Marianna Wolska, lat 17 miesięcy 6 wg metryki ksiąg kościoła wartskiego, córka Wielmożnych Jana Wolskiego, dziedzica wsi Wola Miłkowska i Faustyny z Wolskich
Świadkowie:
Urodzony Józef Wysocki, lat 50, bawiący w Woli Miłkowskiej, wuj panny młodej
Urodzony Ignacy Zarzecki, lat 30, ekonom w Woli Miłkowskiej

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1813

Akt 11.
14.08.1813
Roman Dominik Rembowski ur. 04.08.1813 w Woli Miłkowskiej
Ojciec: Wielmożny Antoni Rembowski, lat 27, sędzia Trybunału kaliskiego
Matka: Wielmożna Marianna z Wolskich, lat 19
Świadkowie: Wielmożny Józef Komorowski, lat 24, dziedzic Klonowa
Wielmożny Ignacy Siemiątkowski, lat 25, dziedzic Kalinowy

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1828

Akt 10.
26.04.1828
Wielmożny Wincenty Czartkowski, dziedzic dóbr Czartki, tamże zamieszkały, lat 25, syn zmarłego Walentego Czartkowskiego, dziedzica dóbr tychże i pozostałej Konstancji z Wolskich tamże zamieszkałej, urodzony w Czartkach i Wielmożna panna Pelagia Suchodolska, przy podopiekunie w Woli Miłkowskiej zamieszkała, lat 17, ur. w mieście Żerkowie w Wielkim Ks. Poznańskim, córka zmarłych Konstantego i Katarzyny z Kęszyckich małżonków Suchodolskich, posesorów dóbr tychże.
Świadkowie: Wielmożny Ignacy Chorkowski, dziedzic dóbr Maszewa, tamże zamieszkały, lat 22 i Wielmożny Wojciech Jarociński, dziedzic dóbr Kamienacz (?), tamże zamieszkały. lat 28

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1829

 Akt 67. Wólka
Przemysław Tadeusz Rembowski ur. 04.09.1829 w Woli Miłkowskiej
Ojciec: Wielmożny Franciszek Korwin Rembowski, dziedzic dóbr Wola Miłkowska, lat 52
Matka: Wielmożna Anna z Suchodolskich, lat 35
Świadkowie:
Wielmożny Ignacy Chorkowski, dziedzic dóbr Maszew, lat 24
Wielmożny Wincenty Czartkowski, dziedzic dóbr Czartki, lat 26

Chrzestni: Wielmożni Mamerty Dłuski, pułkownik wojsk polskich i Benigna z Górskich Dłuska, małżonkowie w Miłkowicach zamieszkali.

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1831

Akt 23. Wólka
01.05.1831
Włodzimierz Ignacy Czartkowski ur. 03.04.1831 w Woli Miłkowskiej
Ojciec: Wielmożny Wincenty Czartkowski, dziedzic dóbr Czartki, tamże zamieszkały, lat 28
Matka: Pelagia z Suchodolskich, lat 20
Chrzestni: Wielmożny Ludwik Mieszkowski, w Swobodzie zamieszkały i Anna z Suchodolskich Rembowska, dziedziczka Woli Miłkowskiej, ciotka dziecięcia

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1832

 Akt 26. Wólka
18.04.1832
Chrzestni: Urodzeni Julian Czartkowski z Krąkowa i Seweryna Rembowska, panna z Woli Miłkowskiej
Asysta: Napoleon Rembowski z Pelagią Czartkowską z Czartek

Dziennik Powszechny 1832 nr 205

OBWIESZCZENIA HYPOTECZNE.
Sąd Pokoiu Powiatu Wartskiego. Z powodu żądaney nowey regulacyi hypotek: (…) 2. Dwóch chub gruntu miary magdeburskiey na territorium dóbr Woli Miłkowskiey po nad borem i łąka Mokitą zwaną, oraz budynki we wsi Woli na placu Chamusla gospodarza położonych, do Napoleona Rembowskiego należących. (…) Zawiadamia Interessentów, że takowe regulacye nastąpią w dniu 8 Października r. b. o godzinie 10 z rana w mieyscu posiedzeń Sądu Pokoiu w Warcie. Wzywa ich przeto, iżby do takowey osobiście lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie na to umocowanego zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokułu regulacyi podali i w dokumenta prawa ich udowadniaiąc opatrzyli się. Ostrzega ich oraz iż niezgłaszaiący się w terminie podpadną skutkom prekluzyi w Art. 154 i 160 prawa hypotecznego z roku 1818 przepisaney. Jeżeliby zaś właściciele nieruchomości wywołaney w terminie do regulacyi nie stawili się, ciż na żądanie któregokolwiek z Interessentów na karę 10 do 50 złp. skazanemi zostaną, oraz podług Art. 150 tegoż prawa utracaią wszelkie dobrodzieystwa prawne iakie im względem wierzycieli służą. Ogłoszenie decyzyi iaka wskutku aktu regulacyi wydaną będzie, nastąpi dnia 22 Października r. b. o godzinie 10 z rana co do tych wywołanych nieruchomości na posiedzeniu publicznem Sądu tuteyszego i od tego czas do odwołania się od niey upływać zacznie. Interessenci przeto bez dalszego wezwania przytomnemi bydź winni. Warta dnia 16 Lipca 1832 roku. Za Podsędka, Honrichs.

Dziennik Warszawski 1864 nr 155

(N. D. 3161) dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych.  
Termin przedaży dnia 10 (22) Lutego 1865 r.  
28. Wola Miłkowska, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Wartskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 131 kop. 19, vadjum do licytacji rs. 1155, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 3273, przed Rejentem Kanc. Ziem. Emiljanem Ordon.
Termin sprzedaży dnia 11 (23) Lutego 1865 r.  
(...) Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 13 (25) Czerwca 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1864 nr 207

(N. D. 3834) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Do niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu familji księdza Karola Kuczkowskiego z powodu zastrzeżonego w dziale IV wykazu hypotecznego dóbr Wólki Miłkowskiej pod N. 13 miejsca dla akt względem zabezpieczenia na rzecz familii tej legatu powyż rzeczonego ks. Kuczkowskiego.
Na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie powyżej wymienionych, iż dobra Ziemskie Wólka Miłkowska z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wartskim, Powiecie Kaliskim, Gubernji Warszawskiej położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych w sumie rubli srebrem 131 kopiejek 19, z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 10 (22) Kwietnia 1864 roku N. 6039 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytację publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 10 (22) Lutego 1865 r. poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji Hypotecznej przed Emiljanem Ordonem Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą, w m. Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym.
Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 1155, w gotowiźnie lub listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 3273.
Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku Postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz d. 10 (22) Lipca 1864 roku.
Prezes, Chełmski,
za Pisarza, Kiedrzyński.

Dziennik Warszawski 1866 nr 49

(N. D. 1004) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Guberni Warszawskiej w Kaliszu.
Do niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu familji Księdza Karola Kruczkowskiego z powodu procentu, jaki służyć ma tejże po śmierci rzeczonego Księdza Kruczkowskiego od sumy złp. 4,000 sposobem zastrzeżenia w dziale IV. wykazu hypotecznego dóbr Wólki Miłkowskiej zabezpieczonej. Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1866 r., zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Wólka Miłkowska, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wartskim, Powiecie Kaliskim, Gubernji Warszawskiej, położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, sumę rs. 133 k. 82, z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 4 (16) Września 1865 r. Nr. 13,204, są wystawione na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w d. 18 (30) Sierpnia 1866 r., poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji Hypotecznej przed Wil. Grabowskim Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą, w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu sądowym.
Vadjum do licytacji oznaczone jest w sumie rs. 960, w gotowiźnie lub listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 3,273.
Warunki tej sprzedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. Wrazie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, wedle art., 25 powołanego na początku Postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz d. 10 (22) Stycznia 1866 r.
Prezes, Chełmski.

Pisarz, R. Bierzyński.  

Dziennik Warszawski 1866 nr 281

(N. D. 8080) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
W myśl art. 682 K P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Antoniny z Parczewskich Szczanickiej Nepomucena Szczanieckiego małżonki w asystencji i za upoważnieniem tegoż męża działającej czyli nawzajem obojga małżonków Szczanieckich w mieście Kaliszu zamieszkałych, a zamieszkanie prawne u Teodora Rościszewskiego Obrońcy przy Radzie Stanu w Kaliszu urzędującego i zamieszkałego obrane mających, od których tenże Obrońca staje i sprzedaż obecną popiera, w poszukiwaniu samy rs 14,550 z potrąceniem odcedowanych Antoninie Sulimierskiej rsr. 1,059 i Dorocie Oppenhejm rs. 1,650 niemniej drugiej sumy rsr. 3,000 z podwyższonego szacunku za dobra Wólkę Miłkowską powstałą, obu z procentem takim o ile kwitami zapłaty onego nieusprawiedliwi, oraz kosztów egzekucyjnych protokułem Komornika Sądowego Romualda Pinowskiego w dniach 11 (23) i 12 (24) Października 1866 r. zajęte zostały na przymuszone w drodze Sądowej wywłaszczenie
DOBRA ZIEMSKIE
Wólka Miłkowska
składające się z wsi i folwarku Wólka Miłkowska, oraz folwarku Justynów zwanego w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Gubernji Warszawskiej gminie Ustków parafji Jeziersko leżące, prawem własności do egzekwowanego Alojzego Bronikowskiego, tamże we wsi Wólce Miłkowskiej zamieszkałego należące i przez niego posiadane.
Odległe od miast najbliższych jako to: miasta Okręgowego Warty wiorst 12, miasta, Kalisza mil 5, miasta Dobry wiorst 12, miasta Turka mil 3, graniczą na wschód słońca z dobrami Ostromna i Marszewem, na południe, z dobrami Zadąbrowiem, na zachód z dobrami Klonowem i na północ z dobrami Klonowkiem i Miłkowicami, granice tych dóbr ze wszech stron są jawne, kopcami, drogami i miedzami oznaczone, mają ogólnej rozległości około włók 31 miary nowopolskiej uważając przybliżonem sposobem.
Z ogólnej tej przestrzeni włościanie wsi Wólka Miłkowska posiadają ogółem mórg 119, pozostaje więc na własność dworską gruntu włók 27, morga 1, a wszczególności: pod zabudowaniami, ogrodami mórg 12, gruntu ornego włók 15: mórg 4, łąk mórg 24, pastwisk włók 1, mórg 20, lasu który tworzy zagajniki kilkanaście lat stare włók 1, mórg 20, zarośli i zagajników po wyciętym boru włók 6, nieużytków włók 1, mórg 11 grunt jest po większej części pszenny klasy II i III.
Włościanie i osadnicy na skutek Ukazu Najwyższego z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 r. są uwłaszczeni.
Oprócz zwyczajnych budynków dworskich, znajdujący się w dobrach wiatrak o jednym koszu na którym wszystkie porzątki są dominialne, do S-go Wojciecha 1867 r. jest w dzierżawie młynarza Januszkiewicza za opłatą roczną złp. 350.
Szczegółowy opis stan tych dóbr z wykazem wysiewów, inwentarza i opłacanych podatków oraz ciężarów gruntowych, budowle w dobrach znajdujących się obejmuje wspomniony tu protokół zajęcia dóbr daty 11 (23) i 12 (24) Października 1866r., który doręczony został w dniu 12 (24) Października 1866 r. Wójtowi gminy Ustków, a w dniu 13 (25) Października t. r. Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego Hendrykowi, przez Woźnego Feliksa Wojterśkiego.
Wpisanie protokółu zajęcia do księgi hypotecznej nastąpiło dnia 17 (29) Listopada 1866 r., do księgi zaś zaregestrowań w Kancelarji Pisarza Trybunału tutejszego nastąpiło w dniu 28 Listopada (10 Grudnia) 1866 roku.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się w dniu 17 (29) Stycznia 1867 r. o godzinie 10 z rana na audjencji publicznej Trybunału Cywilnego Kaliskiego w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Józefina w Pałacu Sądowym.
Kalisz d. 28 Listop. (10 Grudnia) 1866 r.
Ases. Kol. J. Migórski.

Kaliszanin 1876 nr 48


W dniu 23 maja we wsi Wola-Miłkowska, pow. turekskim, 7-mio letnia włościańska dziew­czynka, została zabitą od pioruna.

Kaliszanin 1878 nr 92

Ś. p. Cyprjan Nikodem Gorczycki, b. Sędzia Pokoju, właściciel dóbr ziemskich Woli-Miłkowskiej, urodzony dnia 22 października1816 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, zakończył życie dnia 19 listopada t. r. w Woli-Miłkowskiej.

Kaliszanin 1881 nr. 55

W dominium Wola Miłkowska pod Wartą —jest do zbycia
150 sztuk owiec 
na chów w połowie maciory
wszystko młode, oraz maszyna czterokonna prawie nowa.

Kaliszanin 1885 nr. 7

W dominium Wola-Miłkowska pod Wartą, jest do sprzedania
100 MACIOR Z JAGNIĘTAMI
z odbiorem teraz lub po strzyży. Cienkość wełny w cenie 90 talarów. Oferty do zarządu.

Kaliszanin 1887 nr. 52

W dominium Wola-Miłkowska
pod Wartą, jest do sprzedania
50 macior i skopów 50
do chowu z gromady pod ręką, w cenie wełny do 90 talarów oraz w dominium Grabowo pod Rychwałem 100 skopów upasionych. Wiadomość u właścicieli.  

Gazeta Kaliska 1896 nr. 12

Tanio i na dogodnych warunkach sprzedam: dobra Wola Miłkowska z folwarkiem Justynów w powiecie Tureckim, wiorstę od szosy, bez serwitutów z dobrą konfiguracją, 26 włók, w tem 3 włóki lasu, 3 włóki pod zagajeniem, 2 włóki dobrych pastwisk, mogące być zamienione na łąki, 1 włóka łąk reszta ziemi ornej i 3/4 pszennej z budynkami kompletnemi przeważnie murowanemi w dobrym stanie z całkowitemi obsiewami i pełnym inwentarzem tak żywym jak martwym w stanie bardzo dobrym, dom mieszkalny murowany w 8-iu morgowym ogrodzie bardzo dobry—położenie wyjątkowo ładne. Folwark Justynów z lasem włók 12 ma oddzieloną hypotekę i wszystko przygotowane do kolonizacji—zgłaszać się proszę do właściciela przez stację Warta.

Gazeta Kaliska 1896 nr. 71

W dom. Wola Miłkowska przez Wartę potrzebny zaraz pomocnik gospodarczy kawaler wynagrodzenie odpowiednie uzdolnieniu, do 200 rs. rocznie, zgłosić się proszę do właściciela. Tamże jest do sprzedania do siewu PSZENICA Nev Jersci po rs. 6 korzec. 

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1899 nr 62

Echa kaliskie.
Korespondent nasz z Kalisza pisze pod d. 24-ym lutego:
„ Na posiedzeniu komitetu ochrony leśnej w Kaliszu postanowiono wydać świadectwa pozwolenia na sprzedaż przez Bank włościański dóbr następujących: (...) Dozwolono wyciąć cztery morgi lasu w dom. Wola Miłkowska w pow. tureckim. (...).


Kurjer Warszawski 1899 nr 187

Wieści z kraju.
(…) W gub. kaliskiej w ostatnich czasach szerzyły się epidemicznie:  e) dyfteryt: w pow. słupeckim we wsi Wierzbno, w pow. kaliskim w Kościelnej Wsi, Dobrzu Małym, w pow. tureckim w Woli
Miłkowskiej;(...) 

Gazeta Kaliska 1900 nr. 160

Na dogodnvch warunkach sprzedam: dobra Wola Miłkowska z folwarkiem Justynów w powiecie tureckim, 15 wiorst od proponowanej kolei Kaliskiej, bez serwitutów, z dobrą konfiguracją, 25 włók. w tem 5 włók pod zagajeniem, 1 włóka dobrych pastwisk, mogących być zamienionemi na łąki. 1 włóka łąk, reszta ziemi ornej, w 3/4 pszennej, z budynkami kompletnemu przeważnie murowanemi, w dobrym stanie, z całkowitemi obsiewami i pełnym inwentarzem tak żywym jak martwym, w stanie bardzo dobrym, dom mieszkalny murowany w 8-miu morgowym ogrodzie, bardzo dobry, położenie wyjątkowo ładne. Folwark Justynów włók 12, ma oddzielną hypotekę. Zgłaszać się proszę do właściciela przez stację Warta.  Gorczycki.

Gazeta Kaliska 1901 nr. 143

Dominium Wola Miłkowska przez Wartę, ma na sprzedaż 400 owiec do chowu , 16 wołów roboczych, powozik i amerykan.

Gazeta Kaliska 1902 nr. 165

Młody  agronom po ukończeniu szkół średnich, szkoły agronomicznej i odbyciu dwuletniej praktyki, pragnie objąć posadę rządcy pod zarządem właściciela lub samodzielnie, za skromnem wynagrodzeniem. Adres: Leon G., Wola Miłkowska, pod Wartą. Tamże do sprzedania: 16 wołów, 8 koni, młocarnia i różne narzędzia gospodarskie w dobrym stanie i po cenie umiarkowanej.
  
Gazeta Kaliska 1906 nr 127

Jest do wydzierżawienia 15-morgowy ogród owocowy w do. Wola Miłkowska, st. pocz. Warta, odległość od szosy wiorst 3, od kolei wiorst 14. Bliższa wiadomość na miejscu.


Gazeta Kaliska 1907 nr 23

Jest do sprzedania ogier, złoty kasztan, lat 6, w Dom. Wola Miłkowska, st. p. Warta.

Łowiec Polski 1909 nr 4

Dnia 5 stycznia, w majątku Wola Miłkowska, u p. Leona Gorczyckiego, odbyło się doroczne polowanie, na którem w 12 strzelb zabito: 138 zajęcy, 18 kuropatw i lisa. Dziki ostrzeliwane zawróciły przez nagankę. Królem łowów był Fr. Kołodziejski z Zapola.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 5

REJESTRY HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy: ,
d. 30 września 1919 r.
pod numerem 1722 „Abram Szatan", sklep kolonjalny w Woli-Miłkowskiej, pow. Tureckiego; właściciel Abram Szatan w Woli-Miłkowskiej;

Echo Tureckie 1926 nr 48

Licencja ogierów w powiecie Tureckim.
We wrześniu r. b. odbyła się w powie­cie Tureckim licencja ogierów przez Woje­wódzką Komisją Kwalifikacyjną w następu­jących punktach: w Turku, Uniejowie, Do­brej i we wsi Jeziorsko.
Skład Komisji następujący: przewodniczą­cy inż. Karol Szerląg, kontroler majątków państwowych Województwa Łódzkiego, Ta­deusz Serwatowicz, przedstawiciel C. T. R. sekcji chowu kom. Wiktor Rokicki przedsta­wiciel Centralnego Związku Kółek Rolni­czych i miejscowy powiatowy lekarz weterynaryjny K. Pietrzak.
Doprowadzono z całego powiatu do pun­któw przeglądowych razem 2437 ogierów, w tej liczbie dworskich 83, włościańskich 2344.
Zalicencjonowano dworskich do I kategorji 1., do II-giej—21, do III.—14; włoś­ciańskich do 1 kat.—do II.—16, do III.—163, odrzucono dworskich 57, włościańskich 2165. Pod względem jakości i dobroci materjału hodowlanego męskiego wyróżniają się w tutejszym powiecie następujące gmi­ny: Niemysłów, Wichertów i Piekary. Za­sługują na uwagę ogiery p. I. Karłowskiego z Cielc, p. Temlera z Wilczkowa (pierwsza kategorja), Gorczyckiego z Woli Miłkowskiej, p. Dzierzbickiego z Biernacic i p. Bo­saka z maj. Czepów, w ogierów włościań­skich wyróżniono ogiery p. Józefa Drozda ze wsi Zygmuntówek gm. Malanów, p. Władysława Miłosza z Łęgu Piekarskiego gm. Piekary, p. Józefa Mani ze wsi Szarów gm. Biernacice.
Rasa koni u ziemian przeważa pół krew angielska, typu lekkiego, a u włościan rasa zimnokrwista typu cięższego (pogrubiona). Ponieważ licencja ogierów ma na celu pod­niesienie hodowli koni w kraju, należy łą­czyć klacze tylko z licencjonowanymi ogie­rami stosownie do ustawy z dnia 23 stycz­nia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr 17 poz. 113) o nadzorze państwowym nad ogierami i rejestracji klaczy zarodowych, a odrzucony materjał przez Komisję Przeglądową wałaszyć, jako nienadający się do celów hodow­lanych.
Lek. wet. Pietrzak

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 26

Wydział hipoteczny przy sądzie pokoju w Turku obwieszcza, że na dz. 4 lipca 1927 r., wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla:
2) nieruchomości we wsi Wola Miłkowska, gm. Ostrów Wartski, pow. tureckiego, zapis. w tab. likw. pod Nr. 32, zawierającej przestrzeni 3 morgi 81 3/4 pręta ziemi z budynkami i należącej do Leona i Józefy małż. Kędzia.
Osoby interesowane winny w oznaczonym terminie zgłosić swoje prawa w kancelarji hipotecznej w Turku, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 95a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 9 września 1927 r.
8227 „Konstanty Wlazło" — sklep spożywczy, sprzedaż mięsa i wędlin oraz wyrobów tytoniowych we wsi Wola - Miłkowska, gm. Ostrów - Warcki, pow. tureckiego. Właśc. Konstanty Wlazło, zam. w Woli - Miłkowskiej.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 53

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, II sekcja, obwieszcza, że zostały oatwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Adamie Przepiórce, właścicielu działki 5 dzies. 300 sążni z ma­jątku Wólka Miłkowska, cz. II, powiatu tureckiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 2 stycznia 1931 roku, w którym to terminie osoby interesowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecz­nego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 7

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATOWEGO TURECKIEGO
z dnia 16 lutego 1931 roku
o kolejności osób obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli.
Na podstawie §§4 i 8 Rozp. Min. Spr. Wewnętrznych i Min. Spr. Wojsk. z dnia 29. VII. 1930 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Robót Publicznych o obowiązku dostarczenia jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju samochodów, motocykli i rowerów (Dz. Ust. R. P. Nr. 58, poz. 470), podaję poniżej do powszechnej wiadomości, celem zapewnienia kolejności i równomierności przy powoływaniu do świadczeń listę kolejności osób powiatu tureckiego, obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli w roku 1931.
27. Gorczycki Leon, m. zam. i postoju Wola Miłkowska, gm. Ostrów Wartski, samochód osob. Nr. rejestr. 80576;
W ciągu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia listy kolejności w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim osoby zainteresowane mogą wnosić do Starostwa powiatowego tureckiego uzasadnione reklamacje, w razie uwzględnienia których poprawiona zostanie odpowiednio lista kolejności, co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie tejże listy kolejności z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Za Starostę Powiatowego
(—) Dr. Pajdak
Zastępca Starosty.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 22a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
w dniu 7 lutego 1931 roku
8227. Do rejestru firmy „Konstanty Wlazło", sklep spożywczy, sprzedaż mięsa i wędlin oraz wyrobów tytoniowych we wsi Wola - Mikłowska, gminy Ostrów - Wartski", jak następuje: „Konstanty Wlazło", sklep spożywczy oraz sprzedaż wyrobów masarskich i tytoniowych w Niewieszu, powiatu tureckiego. Zakład w Woli - Mikłowskiej zli­kwidowany.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Ostrów-Wartski dzieli się na gromady:
6. Wola-Miłkowska, obejmującą: wieś Wola-Miłkowska, folw. Wola-Miłkowska, kol. Wola-Miłkowska cz. I. i kol. Wola-Miłkowska cz. II.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 72a


Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu, działu A, wciągnięte zostały następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 22 marca 1933 roku.
13183. Roman Szelerski, sklep spożywczo-kolonjalny i sprzedaż wyrobów tytoniowych w Woli-Miłkowskiej, gminy Ostrów-Wartski, Powiatu tureckiego. Istnieje od 1929 roku. Właściciel Roman Szelerski, zam. tamże.

Echo Sieradzkie 1933 7 listopad

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Okręgowego w Sieradzu rewiru II, z siedzibą w Warcie zam. w Warcie przy ul. 3 Maja pod Nr. 14 K. Sobolewski, na mocy art. 602, 603, 604, Kod. Post. Cyw. oraz 1030 Ust. Post. Cyw. ogłasza, że odbędą się następujące sprzedaże u niżej wymienionych:
w dniu 13 listopada 1933 r. o godzinie 13-tej u Władysława Ottomańskiego wierzyciela Bohdana Zakrzewskiego w maj. Poprężniki gm. Goszczanów z następujących ruchomości: maszyny parowej t. zw. lokomobili i młockarni, oszacowanych na sumę 900 zł., w dniu 15 listopada 1933 r. o godzinie 12, u Leona Gorczyckiego zam. w Woli Miłkowskiej gm. Ostrów-Warcki z następujących ruchomości: 24 wozów żyta w słomie, oszacowanych na sumę zł. 504.
w dniu 21 listopada 1933 r. o godzinie 9. u Marjusza Golcza zam. w maj. Głaniszew, gm Grzybki następujących ruchomości: 75 metrów żyta w słomie oszacowanych na sumę zł. 1125.
Ruchomości wyżej wymienione zostały zajęte celem zaspokojenia następujących wierzycieli:
Bohdana Zakrzewskiego, Banku Polskiego w Kaliszu, Syn[a] Jakóba Szkopa, Pomorskiego Stowarzyszenia Rolniczo-Handlowego w Toruniu, Fabryki Chemicznej w Katowicach i Maurycego Szwarcberga.
Powyższe ruchomości oglądać można pod wskazanym adresem w dniu sprzedaży.
Warta, dnia 3 listopada 1933 roku.
Komornik:
(—) K. Sobolewski.
Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Do odebrania.
Na polach wsi Wola - Miłkowska, gm. Ostrów-Wartski, pow. tureckiego została zatrzymana błąkająca się gniada klacz. Prawy właściciel może zwrócić się po jej odbiór do posterunku P. P. w Jeziorsku, pow. tureckiego.

 Orędownik 1938 nr. 196

Radny okradł sołtysa. W dniu 25. bm. w restauracji przy al. Toruńskiej w Warcie podczas libacji, w której brał udział sołtys Krysiak Józef, ze wsi Wola Miłkowska oraz radny z tejże samej wsi Sitarek, popełniona została kradzież pieniędzy. Podchmielony Krysiak siedząc w sąsiedztwie radnego Sitarka, nie zauważył, że radny wyciągnął mu z kieszeni 14 zł gotówki i zapalniczkę. Kiedy przyszło regulować rachunek, sołtys dopiero zauważył, że go okradziono. Zawiadomiona o kradzieży policja w Warcie na miejscu przeprowadziła rewizję, znajdując u radnego Sitarka pieniądze schowane w bucie.

Echo Tureckie 1939 nr 1

Z Popowa.
Przy udziale komisji szkolnej z p. sta­rostą W. Sulkowskim na czele i przy li­cznym udziale rodziców i byłych wycho­wanków szkoły, dorocznym zwyczajem, od­było się zakończenie roku szkolnego. Uroczystość poprzedziło nabożeństwo od­prawione przez ks. St. Moszczeńskiego w kościele parafialnym w Pęczniewie.
Do zebranych wychowanków i gości przemówił p. Starosta, podkreślając obo­wiązek pracy na terenie wsi nie tylko za­wodowej, ale i we wszystkich organizacjach z którymi się zetkną w życiu wsi.
Pan szambelan O. Karłowski w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na koniecz­ność dalszej pracy nad sobą w celu po­głębienia zdobytych w szkole wiadomości.
Następnie wychowanek Białek Feliks wygłosił referat na temat „Nasze zadania i obowiązki na przyszłość", a Woźniak Jó­zef złożył sprawozdanie z działalności Ko­ła Koleżeńskiego uczniów Szkoły P. R. w Popowie.
Szymański Zygmunt złożył w imieniu kończących kolegów serdeczne podzięko­wanie p. staroście W. Sulkowskiemu za możność ukończenia szkoły i personelowi szkoły za opiekę i pracę.
Przed rozdaniem świadectw przemówił kierownik szkoły p. Józef Czyżewicz, omawiając ogólne wyniki kończącego rocznika.
Następnie przedstawił trudności w usta­leniu najlepszego ucznia do nagrodz p. gen. F. Sławoj-Składkowskiego, który wzo­rem lat ubiegłych przeznaczył konia z wo­zem dla najlepszego ucznia Szkoły P. R. w Popowie.
Rada Pedagogiczna do nagrody przed­stawiła dwu kandydatów: Białka Feliksa i Witkowskiego Józefa, obydwóch z powia­tu tureckiego. Po porozumieniu się z ko­misją szkolną ustalono, że konia otrzyma Białek Feliks z Dominikowic, gm. Niewiesz a Witkowski Józef ze wsi Wola Miłkowska, gm. Jeziorsko, otrzyma 150 zł. stypedium od Wydziału Powiatowego na dal­sze kształcenie.
Po rozdaniu świadectw i wręczeniu przez p. starostę W. Sulkowskiego F. Białasowi konia z wozem, skromny obiad uczniow­ski zakończył uroczystość szkolną.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza