-->

sobota, 4 maja 2013

Witoldów

Słownik Geograficzny:  
Witoldów,  kol., pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska, par. Widawa, ma 10 dm., 56 mk., 325 mr. włośc. Fol. wchodził w skład dóbr Dąbrowa Widawska.

Spis 1925:
Witoldów, kol., pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 16. Ludność ogółem: 107. Mężczyzn 55, kobiet 52. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 107. Podało narodowość: polską 107.

Wikipedia:
Witoldów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

 1992 r.

Dziennik Warszawski 1868 nr 281

N. D. 8385. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni iż na żądanie Alfreda Kurnatowskiego dziedzica dóbr Brudzewa i Melanji z Cieszkowskich Zychlińskiej wdowy, z własnych funduszów się utrzymującej, obojga w Brudzewie Okręgu Konińskim zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do tego interesu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mających, od których tenże Patron stawa i subhastację dóbr ziemskich Dąbrowa Widawska i Świerczów z przyległościami, w poszukiwaniu sumy rsr. 8,669 kop. 84 1/2, dla Alfreda Kurnatowskiego, a rs. 3,750 dla Melanji z Nieszkowskich Zychlińskiej z procentem od daty ostatniego kwitu od Karola Arkuszewskiego należnych, popiera. Protokółem Romualda Pinoskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w d. 11 (23) i 12 (24) Października 1868 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
DOBRA ZIEMSKIE
Dąbrowa Widawska i Swierczow, składające się: z wsiów Dąbrowa Widawska i Swierczow, folwarków tegoż nazwiska, folwarku Witoldow, nomenklatury Kobylarnia, Pustkowia Podlow i części Pustkowia Pilchy, z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi, z wyłączeniem zabudowań i gruntów na własność włościan przeszłych, z resztą z wszelkiemi dochodami i użytkami, rolami, łąkami, borami, zaroślami i pastwiskami, z tem wszystkiem co całość ich stanowi i w tym ograniczeniu jak się teraz znajdują. Dobra te graniczą z jednej strony z wsią Zborów i Kociny, z drugiej z dobrami Wielga wieś lit. A. z trzeciej z wsią Lgoty a z czwartej z wsią Wolka, Podgórzem i gruntami do m. Widawy należącemi, odległe od m. Widawy wiorst 2, Burzenina wiorst 4, Zduńskiej Woli w. 13, a Sieradza wiorst 21, należą do gminy Dąbrowa Widawska, parafji Widawa, w Ogręgu Sieradzkim, Powiecie Łaskim, Gubernji Petrokowskiej położone, których właścicielem jest Karol Arkuszewski w Dąbrowie zamieszkały i zamieszkanie prawne obrane mający, znajdują się w dzierżawnym posiadaniu, Dąbrowa Ignacego Arkuszewskiego za czynsz roczny rsr. 3,6000, a Swierczow Wiktorji z Dworzyńskich Starzyńskiej za czynsz roczny rs. 1,000 granice są niesporne, obcą dziedziną nieprzedzielone, mają rozległości po uwłaszczeniu uważając sposobem przybliżonym około włók 68 mórg 17 pr. 55 miary nowopolskiej, grunta należą do kl. II, Ш, IV i V. Na gruncie inwentarze należą do dzierzawców, znajdują się zabudowania dworskie potrzebom gospodarstwa odpowiednie, których ilość jak równie wysiewu i inne szczegóły w akcie zajęcia są wymienione. Podatki dworskie do kasy w Łodzi opłacać się winne wynoszą rs. 534 k. 16 1/2, oprócz tego płaci się na Urząd gminy Dąbrowy rsr. 47 kop. 10, a Swierczewa rs. 15 k. 84.
Protokół zajęcia doręczony jest w kopjach Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu Władysławowi Porczyńskimu i Wójtowi gminy Dąbrowa Widawska Józefowi Brodzkiemu w d. 6 (18) Listopada 1868 r. obydwom do rąk własnych, następnie do księgi wieczystej właściwej w kancelarji ziemiańskiej w d. 20 Listopada (2 Grudnia) t. r. wniesiony i wpisany, a do księgi zaaresztowań w biórze Pisarza Trybunału utrzymywanej 4 (16) Grudnia 1868 r. wpisany i zaregestrowany został. Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu sądowym przy ulicy Józefina stojącym.
Pierwsze ogłoszenie wurunków licytacji i sprzedaży na audjencji namienionego Trybunału w dniu 16 (28) Stycznia 1869 r. o godz. 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 5 (17) Grudnia 1868 r.
Asesor Kolegjalny, J. Μigórski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 21

N. D. 628. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Po odbyciu trzech publikacji warunków licytacyjnych termin do tymczasowego przysądzenia na d. 8 (20) Kwietnia 1869 r. oznaczony został, w którym dobra Dąbrowy i Swierczew*, temczasowie na własność Frańciszkowi Modrzejewskiemu Patronowi za summę rs. 20,000 przysądzone zostały, stanowcze jednak przysądzenie dla zaszłych sporów odbyć się nie mogło, w trakcie tego aktem z dnia 8 (20) Lutego 1869 r. Alfred Kurnatowski i Melanja Zychlińska, części swych kapitałów, odstąpili Saturninowi Rokosowskiemu, właścicielowi dóbr Rożynów, tamże w okręgu Łęczyckim zamieszkałemu, a zamieszkanie prawne u Frańciszka Modrzejewskiego Patrona obrane mającemu, po usunięciu jednak takowych ostatecznie wyrokiem Rządzącego Senatu, Trybunał wyrokiem Illacyjnym z dnia 14 (26) Lipca 1871 r. oznaczył nowy termin do stanowczej sprzedaży na dzień 8 (20) Września t. r. który z powodu wywołanego po raz trzeci sporu o taksę do skutku nie przyszedł, gdy obecnie taksa została sporządzoną Trybunał wyrokiem Illacyjnym z dnia 18 (30) Stycznia r. b. nowy termin na dzień 2 (14) Marca 1872 r. oznaczył, w którym licytacja rozpocznie się od summy rs. 82,292 jako 2/3części szacunku z taksy.  
w Kaliszu d. 19 (31) Stycznia 1872 r.
Asesor Kolegialny, J. Migórski.

*dotyczy także miejscowości Witoldów, Kobylarnia, Podlow i Pilchy.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Widawa dzieli się na gromady:
17. Kolonja Witoldów, obejmującą kolonję Witoldów.


§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 42

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
4) Pawle Miksa, synu Kacpra, zmarłego w Witoldowie, pow. łaskiego w dniu 26 grudnia 1933 r., współwłaścicielu działki gruntu Nr. 12, obejmującej 12 dziesięcin 2322 sążni kw. w kolonji Witoldów Nr. I, pow. łaskiego (rep. Nr. 45c);
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 31 sierpnia 1934 roku w tutejszym wydziale hi­potecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.Z Otchłani Wieków 1936 nr 8-9

JAN FITZKE.
PRACE ARCHEOLOGICZNE NA TERENIE WOJ. ŁÓDZKIEGO.
W czasie od 20. IX. 1933 r. do l. VII. 1934 r. przeprowadziłem z ramienia Miejskiego Muzeum Etnograficznego w Łodzi badania na terenie woj. łódzkiego, których wyniki w drobnej tylko części zostały ogłoszone. Sądzę, że w interesie nauki leży podać bodaj ogólne krótkie zestawienie rezultatu tychże prac.  
Witoldów, pow. łaski. 17. IV. 1934. Po prawej strome szosy z Widawy do Wielunia, na wzgórku piaszczystym, znalazłem kilkanaście tardenoaskich narzędzi krzemiennych, nadto dowiedziałem się, że na polu Miksy i Jagiełły znajdują się groby popielnicowe, nakryte brukiem kamiennym.

_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1937 nr. 171
_________________________________________________________________________________Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza