-->

czwartek, 2 maja 2013

Wincentów

Słownik Geograficzny:
Wincentów, folw., pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka, par. Wola Więzowa, odl. 35 w. od Łasku. Folw. ten, oddzielony w r. 1887 od dóbr Wola Więzowa, rozl. mr. 551: gr. orn. i ogr. mr. 412, łąk mr. 10, pastw. mr. 69, przestrzenie sporne mr. 33, nieuż. mr. 26; bud. murow. 2, drew. 8.

Spis 1925:
Wincentów, kol., pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 20. Ludność ogółem: 141. Mężczyzn 78, kobiet 63. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 141. Podało narodowość: polską 141.

Wikipedia:
Wincentów -wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Rusiec. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

KAPLICA Z LEGENDĄ NAPOLEOŃSKĄ


Dziennik Warszawski 1869 nr 184

(Nadzwyczajne wypadki). W drugiej połowie czerwca w gubernjach tutejszego kraju, miały miejsce
następujące nadzwyczajne wypadki:
Zabici od uderzenia pioruna: — dnia 15 (27) czerwca we wsi Wincentowie (w pow. łaskim), zabitą została skutkiem uderzenia piorunu Elżbieta Bielak*.

* w powiecie Łaskim w czasie nas interesującym, są cztery wsie o tej nazwie. Nazwisko nie pojawia się w żadnej z ksiąg metrykalnych związanych z parafjami gdzie miejscowości leżą w okresie kiedy nastąpił zgon powyższej osoby, natomiast dostępne w internecie księgi metrykalne parafji Wola Więzowa, dotyczą tylko urodzin w latach 1823-25, stąd niniejsza decyzja o wyborze Wincentowa leżącego w obecnej gminie Rusiec. 


Tydzień Piotrkowski 1890 nr. 14

Sprzedaże przymusowe. Na odbytej w dniu 1 kwietnia r. b. licytacyi w sądzie okręgowym sprzedano następujące majątki:

6) Dobra Wola-Więzowa w powiecie łaskim, składające się z 6-iu oddzielnych folwarków, jako to: Wola-Więzowa, Janów, Annolesie, Dęby, Wincentów i Stanisławów, ogólnej przestrzeni mórg 2812 i 184 pręty—nabył Wincenty Maleszewski za rs. 58,260


Zorza 1892 nr 34

Parcelują się obecnie w powiecie łódzkim majątki: Szydłów, w gminie Puczniew, własność p. Anny Szajbler; Jagodnica Złotna, w gminie Rąbień, własność byłego rejenta Danielewicza; Jermonice, w gminie Puczniew, własność p. Jana Wężyka; Piaskowice, w gminie Paćmierz, własność p. Dzierżanowskiego; Kontrowers, w gminie Nakielnica, własność p. Bretsznajdra; Kruszew, w gminie Żeromin, własność p. Gorczyńskiego. W powiecie łaskim parcelują się: folwark Łopatki, w gminie Łask, własność p. Pruskiego, oraz Wola Wiązowa, własność p. Prądzyńskiego; z tej ostatniej rozparcelowano już folwarki Wincentów i Bolesławów, a obecnie parceluje się Stanisławów.

Goniec Łódzki 1903 nr 257

Parcelacya. (...) W pow. łaskim przystąpiono do parcelacyi majątku Wincentów, należącego do sukcesorów Prądzyńskich.
Majątek podzielony zostanie na ćwierć- włókowe parcele.

Rozwój 1903 nr 225

Parcelacye. W tych dniach przystąpiono do rozparcelowania części majątku Jagodnica, pod Łodzią, należącego do tutejszego przemysłowca p. Neumana. Grunty zakwalifikowane do parcelacji, na przestrzeni 5 włók podzielone zostaną na parcele dwumorgowe.
Rozpoczęta została także parcelacya majątku Wincentów w pow. łaskim, należącego do sukcesorów Prądzyńskiego. Każda parcela obejmować ma ćwierć włóki.
Podziału wzmiankowanych gruntów dokonywa biuro miernicze pp. Z. Kułakowskiego i Trąbczyńskiego.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 13

List gończy.
Sąd pokoju w Szczercowie, pow. Piotrkowskiego, poszukuje Jana Pawlaka, lat 27, syna Stanisława, wyrobnika, stałego mieszkańca m. Łodzi, ostatnio zamieszkałego w Wincentowie, gm. Dąbrowy Rusieckie, wyrokiem sądu z d. 30 listopada 1917 r. za przywłaszczenie palta skazanego na trzy miesiące więzienia, który, wyłamawszy kratę, w nocy z d. 1 na 2 grudnia 1917 r. zbiegł z miejscowego aresztu.
Osoby, którym wiadome jest miejsce pobytu Pawlaka, winny wskazać je najbliższej władzy lub też tut. sądowi do akt sprawy K. 350/17.
Sędzia pokoju:
J. Kolasiński.
Sekretarz sądu:
(podpis nieczytelny).

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 47

Wykaz wydanych odpisów kart ewidencyjnych w kwartale II-gim 1926 r. w powiecie łaskim.
8. Wojciech Kubik, w. Wincentów, Nr. karty ewidencyjnej 54674/IV, wyst. 17. VI. 24 r., duplikat wyst. 26. IV. 26 r.
Łask, dnia 23 lipca 1926 r.
Kierownik Starostwa (—) podpis.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 17

II OBWIESZCZENIE WYDZIAŁU HIPOTECZNEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W PIOTRKOWIE
z dnia 18. V. 1932 r. Nr. 739 o postępowaniu spadkowem.
Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczy się postępowanie spadkowe, a mianowicie po zmarłych:
7) Stanisławie Mielczarku, synu Grzegorza, właścicielu działków gruntu 1) 3 dziesięciny 2.024 sążni kw. w dobrach „Kolonja Wincentów Nr. II" i 2) trzech działków, po 2 dziesięciny 1.100 sążni kw. każdy działek w dobrach „Folwark Janów", pow. Łaskiego.
Termin do regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 12 grudnia 1932 roku co do punktów 1. 2, 3, 4 i 5 w kancelarji Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Piotrkowie, co do punktu 6 w kancelarji Marjana Byczkowskiego, zaś co do punktu 7 w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjuszy przy tymże Wydziale Hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić osobiście lub przez swych pełnomocników i zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.
Pisarz Hipoteczny
(—) J. Moldenhauer.


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 43

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spad­kowe, a mianowicie po zmarłych:
7) Stanisławie Mielczarku, synu Grzegorza, właścicielu działek gruntu: 1) 3 dzies. 2.024 sąż. kw. w dobrach „Kolonja Wincentów Nr. II" i 2) trzech działek po 2 dzies. 1.100 sąż. kw. każda działka w dobrach „Folwark Janów", pow. łaskiego.

Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wy­znaczony został na dzień 12 grudnia 1932 roku co do punktów 1, 2, 3, 4 i 5 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrko­wie, co do punktu 6 w kancelarji Marjana Byczkowskiego, zaś co do punktu 7 w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjuszy przy tymże wy­dziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić osobiście lub przez swych pełnomocników i zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Dąbrowa-Rusiecka dzieli się na gromady:
6. Dęby Wolskie, obejmującą: wieś Dęby Wolskie, wieś Wincentów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 44

Wydział I cywilny sądu okręgowego w Łodzi na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz godnie z decyzją z dnia 5 kwietnia 1934 r. ogłasza, że na skutek podania Wojciecha Włodarczyka, zamieszkałego we wsi Wincentów, gm. Dąbrowa-Rusiecka, powiatu łaskiego, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Mateusza Włodarczyka za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C. wzywa tegoż Mateusza Włodarczyka, brata petenta, syna Wawrzyńca i Marjanny z Owczarków, urodzonego we wsi Dęby Wolskie, gm. Dąbrowa Rusiecka, w dniu 4 września 1851, ostat­nio zamieszkałego w gm. Dąbrowa-Rusiecka, obecnie w roku 1872 po­wołany do armji rosyjskiej, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w ter­minie 6-miesięcznym od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu, okręgowego w Łodzi, przy PI. Dąbrowskiego Nr. 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto I wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszy­stkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Mateusza Włodarczyka posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd naj­później w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Nr. Z. 1308/32.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 58

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się po stępowania spadkowe:
14) Mateuszu i Marjannie, małż. Banasiak, zmarłych: on dnia 31 stycznia 1917 r., ona dnia 10 lutego 1924 r., wierzycielach sumy 400 rub., zabezpieczonej pod Nr. 1 działu IV, wykazu hipotecznego kolonja Wincentów Nr. 1, pow. łaskiego, rep. Nr. 45m;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 25 stycznia 1937 roku w tutejszym wydziale hi­potecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji. Nr. 289/36.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 52

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III Ziem­ska, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
18) Wojciechu Skrzydlewskim, zmarłym w dniu 9 stycznia 1924 r., właścicielu działki nr 4a, o pow. 5 dzies. 299 sąż. kw, uregulowanej w dziale II pod nr 14, wykazu hipotecznego kol. Wincentów nr II, pow. łaskiego, rep, hip. nr 45-2;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 4 października 1938 roku w tutejszym Wydziale Hipotecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 321/38.

Dziennik Łódzki 1971 nr 104


W Wincentowie. pow. Pajęczno na skutek nieostrożnej jazdy wjechał swym samochodem do rowu Aleksander Sz., Pojazd został uszkodzony, ofiar w ludziach nie było.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza