-->

środa, 29 maja 2013

Ustronie

Słownik Geograficzny:  
Ustronie,  os., pow. sieradzki, gm. i par. Zadzim, odl. 24 w. od Sieradza.

Spis 1925:
Ustronie, wś, pow. sieradzki, gm. Zadzim. Spisano łącznie z wsią Zalesie.

Ustronie, obecnie część wsi Zalesie w gminie Zadzim.

Ustronie 1930 r. 

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zadzim dzieli się na gromady:
18. Zalesie, obejmującą: kolonję Młynisko, wieś Otok, folwark Otok, 1. Ustronie, wieś Zalesie, folwark Zalesie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza