-->

wtorek, 14 maja 2013

Ujazd

Zajączkowski:
Ujazd-pow. poddębicki
1) 1294 oryg., KDW 727: Viasd - na dok. arcbpa Jakuba wydanym w Uniejowie występuje comes Stanislaus de V. 2) 1296 kop. XV w., Ul. DKM 15 s. 366, podejrzany, por. uwagi wydawcy: Vyazd - na dok. arcbpa Jakuba, wydanym w Kaliszu, występuje Mikołaj z V. 3) 1391 PKŁ II, 3739(?): Wgasd - Johannes de W. 4) 1399 PKŁ I, 6007; II, 6115: Vyast, Uyazd - Jan z Wartkowic (v.) wykazał swe prawo własności do lasu w Starzynach (v.) incipiendo a Babiostrow (Babi Ostrów, v.) usque ad viam, que ducit in V.; Falek de U., Petrus Ochel de ibidem występują jako śwd. Wawrzyńca z Lutomierska przeciw Staszkowi z Żabic (v.).
5) XVI w. Ł. II, 366, 368: Uyast - villa, par. Tur, dek. szczawiński, arch. łęczycki. 6) 1576 P. 68, 125; Uyazd, Vyazd -wł. szl., par. jw., pow. i woj. łęczyckie. 7) XIX w. SG XII, 762; Ujazd -wś i folw., os., par. jw., gm. Gostków, pow. jw.
Uwagi: identyfikacja zgodna z Koz. (II, 195).  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Ujazd, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 15 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Uiazd, parafia tur, dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: po Jezui., 4 części, pierwsza Ponieccy, druga Rubinski, trzecia Gołąbowska, czwarta Czarnecki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Uiazd, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Tur, własność prywatna. Ilość domów 20, ludność 175, odległość od miasta obwodowego 2 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Ujazd, wś, fol., os., pow. łęczycki, gm. Gostków, par. Tur, odl. od Łęczycy 18 w.; wś ma 17 dm., 180 mk., 347 mr.; fol. 1 dm., 5 mk.; os. 1 dm., 7 mk. W r. 1827 było 120 dm., 175 mk. U. wchodził w ostatnich czasach w skład dóbr Nowawieś. Stanisław "comes de Uiazd" asystuje r. 1294 arcyb. Jakubowi w Uniejowie (Kod. Wielk., Nr. 727). Na początku XVI w. łany kmiece dawały zdawna dziesięcinę pieniężną po 6 gr. z każdego łanu pleban. w Turze, folwarczne zaś w snopach. Altarya św. Trójcy w Turze posiadała tu dwa młyny, z których dawano czynszu po seksagenie, tudzież po 2 kury, 30 jaj z łanu, również wozili drzewo i dawali wozy altaryście do miasta (Łaski, L. B., II, 366, 368). Według reg. pob. pow. łęczyckiego z r. 1576 Wincenty Przerempski płacił tu od 61 łan., 14 osad.; Adam Sklieczek od 1 łanu (Pawiński, Wielkp., II, 68, 125).

Spis 1925:
Ujazd, wś, pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 33. Ludność ogółem: 246. Mężczyzn 121, kobiet 125. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 246. Podało narodowość: polską 246.

Wikipedia:
Ujazd-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego 1825 nr 30

Gdy przez nastąpioną w dniu 8 Września 1822 r. śmierć niegdy Kaźmierza Dąbrowskiego spadek się otworzył, celem przeto przepisania własności prawa zastawy z powodu wierzytelności zastawney 120,000 złop: niemniey summ 120,000 złop: i 30,553 zło: na dobrach Nowa wieś z częścią na Plewniku Truszkawice i części Uiazdu lit: B. w Powiecie Zgierskim, Woiewództwie Mazowieckiem leżących, zabezpieczonych, na imie Sukcessorów tegoż spadkodawcy Kaźmierza Dąbrowskiego, oznacza się termin na dzień dziewiętnasty Lutego 1826 r. na godzinę 10 zrana w Kancellaryi Hypoteczney Woiewództwa Mazowieckiego.
w Warszawie d. 19 Lutego 1825 r.
Reient Kancellaryi Ziemiańskiey
Woiewództwa Mazowieckiego
Wincenty Połczyński.

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 148

Reient Powiatu Zgierskiego. Zawiadomia publiczność, 1mo iż dobra Nawa, wieś Truszkawiec, Uiazd i Plewnik,. 2do dobra Różyce, Chrząstowek i część w Rozycach szlacheckich, w powiecie tuteyszym, obwodzie Łęczyckim położone, dobra pierwsze w dniu 31 miesiąca maia r. b. o godzinie 9 z rana, dobra drugie w tem że samym dniu o godzinie 3 z południa w trzechletnią dzierzawę od dnia 24 czerwca r. b. poczynać się maiącą przez publiczną licytacyą w kancellaryi podpisanego Reienta wypuszczone będą i w teyże kancellaryi o warunkach do licytacyi każdy chęć maiący dowiedzieć się może, i co do dobr pierwszych w vadium 2000 złp. zaopatrzyć się winien, przeto chęć licytowania maiących na powyżey oznaczony termin wzywa. Ozorków dnia 14 kwietnia 1831 Józef Stokowski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 207

N. D. 6502. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Warszawie.
Z powodu nastąpionych śmierci:
1. w dniu 23 Lutego 1806 r. Katarzyny z Ponieckich Malewskiej, współwłascicielki dóbr Ujazd lit. A z Okręgu Zgierskiego, (…) toczą się postępowania spadkowe, do ukończenia których, termin na dzień 10 (22) Kwietnia 1875 r. w Kancellarji podpisanego Rejenta wyznaczonym został.
Franciszek Kulikowski.

Zorza 1888 nr 28

Dziecko o dwóch głowach. Gazeta „Kaliszanin” donosi, że we wsi Ujazd w powiecie łęczyckim włościanka Antonina Witczokowa powiła nieżywe dziecko, które miało dwie głowy, dwie szyje na jednym tułowiu i cztery ręce. Dziwny to w istocie potworek!

Gazeta Świąteczna 1888 nr. 393

 Dwugłowe dziecko. Pewna włościanka, Antonina Witczak we wsi Ujaździe, w pow. Łęczyckim, powiła niedawno dziecko o dwóch głowach, mające przytém aż cztery ręce. Dziecko to jednak urodziło się nieżywe.- m.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1921 nr 32

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 15. VII. 1921 r. L. Pr. 2769 (1) III wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 362 „Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej" w Ujeździe, pow. Łęczyckiego.

Gazeta Świąteczna 1922 nr 2169

Przebiegły oszust. Andrzej Jóźwiak, gospodarz we wsi Ujeździe, w stronach łęczyckich, sprzedał w tych dniach rzeźnikom świnię za 50 tysięcy marek. Pomiędzy rzeźnikami był znać jakiś oszust, bo postarał się dowiedzieć szczegółowo o stosunkach rodzinnych Jóźwiaków, Następnego dnia po południu, gdy sam Jóźwiak był w polu, do żony jego przyszedł jakiś nieznajomy i wdał się z nią w obszerną rozmowę; rozpytywał się o sąsiadów, mówił, że wszystkich tu zna, bo ma żonę z tej okolicy. Nakoniec mówi poufnie do Jóźwiakowej, że ma do niej bardzo ważne zlecenie, ale nikt o tem nie może wiedzieć. Jóźwiakowa zapewniła, że nikogo niema w domu i nikt słów jego nie usłyszy. — A no, to dobrze, — mówi nieznajomy. — Słuchajcież więc: syn wasz służył w wojsku w jednej kompańji z moim bratem i obaj w zmowie z sierżantem skradli z kasy pułkowej miljon marek. Kradzież się wydała, sierżant uciekł, a ich obu złapali, skazali na śmierć i wieźli do Warszawy, bo tam mieli być rozstrzelani, ale udało się im w drodze uciec i przyszli do mnie. Mieszkam w Kazimierzu pod Łodzią, a oni umyślili sobie wyrobić w Łodzi fałszywe karty na przejazd do Francji. Brat mój ma już taką kartę i chce co prędzej jechać, ale syn wasz nie chce go puścić samego. Otóż prosił mię bardzo, abym pojechał do was i przywiózł mu pieniędzy na wykupienie karty, bo nie ma ani grosza, a tu trzeba jeszcze kupić inne ubranie, gdyż w wojskowem nie może jechać. — Usłyszawszy taką wiadomość, Jóźwiakowa pobiegła zaraz do męża i postanowili dopóżyczyć jeszcze pieniędzy u sąsiada i ratować syna. Jakoż w nocy Jóźwiak odwiózł żonę i nieznajomego do Aleksandrowa, a ztamtąd sami już wyruszyli do Łodzi po ową kartę. Gdy przybyli do Łodzi, nieznajomy mówi do Jóźwiakowej: — Wiecie co? nie chodzcie sami po kartę! To sprawa niełatwa. Wam baliby się może sprzedać. Moglibyście jeszcze popsuć całą sprawę. — Kobieta miała około 60-ciu tysięcy marek. Nastraszona, dała wszystkie pieniądze nieznajomemu, aby sam sprawę załatwił. Drab kazał jej czekać na kartę i poszedłszy niby do urzędu, przepadł jak kamień w wodzie. E. K.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 5

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW,
które decyzją Wojewody łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2237 Kółko Rolnicze „Zgoda" w Ujeździe, pow. Łęczyca z dn. 15. 7. 29. L. n. Zw. 5454.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 24

Regulacje hipotek.
Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Łęczycy, woj. łódz­kiem, na żądanie Weroniki z Walczaków Jabłońskiej, wierzycielki Jó­zefa Szabeli, obwieszcza, że na dzień 25 czerwca 1932 roku (godz. 10 rano), wyznacza się termin pierwiastkowej regulacji hipotecznej dla osady uwłaszczonej we wsi Ujazd, w gminie Gostków położonej, w ta­beli tejże wsi pod Nr. 9 zapisanej, o przestrzeni 22 morgów 247 prętów ziemi, wschodnia połowa której to osady z wzniesionemi na tej połowie budynkami: domem murowanym i stodołą z materjału drzewnego znaj­duje się w faktycznem i użytkowem posiadaniu Józefa Szabeli, syna Macieja, zaś zachodnia połowa z wzniesionemi na niej budynkami: domem mieszkalnym i stodołą z materjału drzewnego tudzież oborą z gli­ny, znajduje się w faktycznem i użytkowem posiadaniu Walentego Szabeli.
Osoby interesowane winny zgłosić w wyznaczonym terminie swo­je prawa w kancelarji wydziału hipotecznego w Łęczycy, pod skutkami prekluzji. Decyzja zapadnie na pierwszem posiedzeniu wydziału hipo­tecznego po sporządzeniu aktu zaprowadzenia hipoteki.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Gostków dzieli się na gromady:
23. Ujazd, obejmującą: wieś Ujazd, osada Zamojszczyzna.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Łódzkie 1938 październik


Dziennik Łódzki 1964 nr 97

I znów szalał czerwony kur w województwie łódzkim. Wzywano wczoraj straż do 14 pożarów. We wsi Ujazd (pow. Poddębice) ogień zniszczył 3 dachy na budynkach mieszkalnych, 2 obory i 2 stodoły. Przyczyna pożaru jeszcze nie ustalona. W akcji brało udział 8 jednostek. Straty 230 tys. zł.


Dziennik Łódzki 1968 nr 189


We wsi Ujazd (gromada Drwalew, pow. Poddębice) spłonęły 2 domy mieszkalne, 5 obór, 5 stodół ze zbożem oraz część inwentarza żywego i martwego. Wysokość strat wynosi 300 tys. zł. Przyczyna pożaru — iskry z komina.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza