-->

poniedziałek, 13 maja 2013

Topielec

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Topielec, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Gruszczyce, własność
prywatna. Ilość domów 1, ludność 5, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Topielec,  os. karcz., pow. sieradzki, gm. i par. Gruszczyce. Należy do dóbr Jasionna.

Topielec (Kar. Topelec) 1839 r.


1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 30

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernij Kaliskiej.
Podaie do publicznej wiadomości: iż dobra ziemskie Cienia Wielka składaiące się z wsi i folwarku tegoż nazwiska, folwarku Józefów oraz karczmy Topielec zwanej w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej położone, do Parafii wsi Gruszczyc należące; których tytuł wła­ sności w Księdze Wieczystej iest teraz zapisany na Imię Skarbu Publicznego Królestwa Polskiego z wzmianką, że dobra te na zasadzie konfiskaty maiątku Józefa Ordęgi przeszły na rzecz Skarbu publicznego Królestwa Polskiego, Aktem przez Komornika Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej Wincentego Gustowskiego dnia 15/27 Grudnia 1837 roku na rzecz Walentego Staniszewskiego z własnych funduszów utrzymuiącego się w Warszawie zamieszkałego, obrane maiącego sporządzonym, na przymuszone wywłaszczenie zajęte zostały.
Dobra te Skarb Publiczny na lat trzy w dzierzawę Wgo Stanisławo­wi Biernackiemu poczynaiąc od dnia 24 Czerwca 1837 r. a kończącą się w tymże samym dniu 184° r. drogą licytacyi publicznej przed Antonim Pstrokońskim Reientem Kancellaryi Powiatu Sieradzkiego dnia 4/16 Czer­ wca 1837 roku odbytej za summę co rocznej dzierzawy złotych polskich 2320 wypuścił.
Dobra te są odległe od miast iako to: od Błaszek o milę iednę, od Sieradza o mil dwie, od Złoczewa o mil dwie, od Warty o mil dwie i od Kalisza o mil pięć.
Rozległość z wszystkiemi przyległościami, sposobem przybliżonym wynosi ogółem morg. 875, kwpręt. 160, czyli około hub 29, morg. 5, prętkw, 160, na miarę nowopolską.
Rozległość poszczególna iest następna:
1. Gruntu ornego tak dominialnego iako
też włościańskiego około Morg 781, kpr. 110.
2. Łąk około Morg 11, kpr. 100.
3. Pastwisk około Morg 60.
4. Ogrodów około Morg 9, kpr. 40.
5. Wody i nieużytki około Morg 8, kpr. 241.
6. Placów pod zabudowaniami około Morg 4, kpr. 269.
Grunta zaś należą do 1, 2, 3, 4 i 5 Klassy.
Dobra te maią wyraźne granice, oznaczone kopcami i żaden kontrowers nie cxystuie.
Posada włościan iest następna:
1. Półrolnik ieden, posiadaiący inwentarz gruntowy.
2. Zagrodników dwóch, którzy posiadają także inwentarz gruntowy.
3. Komorników siedmiu.
Wszyscy odbywaią powinności sprzężaiem i ręczno, oraz daią różne daniny, rodzaie zaś ich poszczególnie ebejrmuie Akt zaięcia.
Czynsze są następuiące:
1. Michał Schultz z karczmy tak zwanej Topielec i z roli opłaca czynszu rocznie na Sty Wojciech złotych polskich 200 za to szynkuie trunki własne.
2. Sukcessorowie Michała Polińskiego z młyna okupnego w wsi Cieni Wielkiej exystuiącego, opłacaią czynszu rocznie w dwóch ratach to iest na Sty Wojciech i na Sty Marcin po złotp. 75 czyli razem złotp. 150. — Prócz czynszu obowiązani są 50 wierteli wszelkiego gatunku zboża dworowi zemleć bezpłatnie i bez brania miarki.
Dobra te nie posiadaią ani lasu, ani boru, ani żadnych zagaień.
W dobrach tych nie znajduie się żaden Inwentarz gruntowy żyiący, iak również żaden Jnwentarz martwy, czyli porządki gospodarcze.
Również w dobrach tych nie znajduią siężadne fabryki, ani zakłady
prócz Młyna wodnego o iednej młynicy, oraz gorzelni w której iednak żadnych naczyń ani statków gorzelnianych, kóreby do gruntu przywiązane były niemasz. Stan zabudowań tak dworskich iako też włościańskich iest w części średni, a w części spustoszały.
O bliższych szczegółach stanu dóbr można się przekonać z protokułów zaięcia u Patrona Roberta Chrystowskiego popieraiącego sprzedaż obecną, oraz u podpisanego Pisarza Trybunału — w których najmniejsze szcze­góły iako też wymienienie ilości opłaconych podatków i ciężarów wszel­ kich są zamieszczone.
Akt zaięcia na przymuszone wywłaszczenie dóbr w mowie będą­cych w dniach iak na wstępie powiedziano sporządzony, w iednej kopii dla Wojciecha Stolach iako ustanowionego dozorcy, w drugiej dla Łukasza Ordęgi iako Wójta Gminy dóbr Cieni Wielkiej dnia 15/27 Grudnia 1837 r. w trzeciej kopii dla Jakóba Boiemskiego Pisarza Sądu Pokoiu Po­wiatu Sieradzkiego dnia 31 Grudnia 1837 (12 Stycznia 1838) roku dorę­czony został.
Prócz tego Akt tenże zaięcia JW. Romanowi Fuhrmann Tajnemu Radcy Dyrektorowi Głównemu Prezyduiącemu w Kommissyi Rządowej Przychodów i Skarbu w Jmieniu i na rzecz Skarbu Publicznego Króle­stwa Polskiego działaiącemu w Warszawie mieszkaiącemu — tudzież Prokuratoryi Jeneralnej Królestwa w Warszawie przy ulicy Dziekanka w domu pod Nr 2667 Urzędowanie odbywaiącej, również na rzecz Skarbu Królestwa Polskiego czyniącej, obydwom powyższym władzom iako działającym na rzecz Skarbu Królestwa Polskiego, zamieszkanie pra­ wne, co do obecnych dóbr Cieni Wielkiej w Rządzie Gubernialnym Ka­liskim w Kaliszu obrane maiącym dnia 24 Grudnia 1837 (5 Stycznia 1838) roku doręczony został.
Nadto Akt powyższy zaięcia w Księdze Wieczystej dóbr Cieni Wiel­kiej dnia 24 Stycznia (7 Lutego) r. b. zaś w Biórze Pisarza Trybunału Cy­wilnego Gubernii Kaliskiej przez wpisanie go do Księgi na ten cel utrzymywanej dnia 28 Stycznia (9 Lutego) t. m. i r. zarejestrowano.
Sprzedaż dóbr tych drogą publicznej licytacyi odbywać się będzie na Audyencyi Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych iego posiedzeń, którą popiera Robert Chrystowski Patron Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej iako ustanowiony pełnomocnik Wa­lentego Staniszewskiego.
Pierwsza publikacya warunków licytacyi i przedaży na Audy­encyi Publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej dnia 15/27 Marca r. b. o godzinie 10tej z rana, druga dnia 29 Marca (10 Kwietnia) t r. a trzecia dnia 12/24 Kwietnia t. r. 1838 odbyte zostały, poczem termin do tymczasowego przysądzenia na dzień 11/23 Maia 1838 r. oznaczono. W terminie tym dobra w mowie będące Patronowi sprzedaż popieraiącemu Robertowi Chrystowskiemu na złp. 50000 gotowizną przysądzono i termin do stanowczego przysądzenia dóbr tychże na dzień 25 Października (6 Listopada) 1838 roku oznaczono.
W terminie tym stanowcze przysądzenie na wniosek Extrahenta dla wiszących sporów o taxę zawieszono. — Po odrzuceniu których to sporów Wyrokiem Sądu Appelacyinego daty 1/13 Czerwca r. b. 1839 Trybunał Cywilny Gubernii Kaliskiej Wyrokiem z Jllacyi dnia 11/23 Lipca r. b. 1839 zapadłym, termin do stanowczego przysądzenia na dzień 24 Sierpnia (5 Września) r. b. 1839 godzinę 10 z rana oznaczył.
W końcu czyni się wzmianka iż nabywca praw Walentego Stanisze­wskiego iest Erazm Załuskowski w dobrach Kokanin Powiecie Kaliskim zamieszkały, zamieszkanie prawne u Roberta Chrystowskiego Patrona Try­bunału sprzedażą obecną dyryguiącego, obrane maiący.
w Kaliszu dnia 11/23 Lipca 1839 roku. Franciszek Salezy Wołowski.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza