-->

piątek, 3 maja 2013

Tarnówka

Taryfa Podymnego 1775 r.
Tarnów, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 9 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Tarnowka, parafia szadek, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Szanguszkowa, kszna.

Słownik Geograficzny:
Tarnówka, wś i folw., pow. sieradzki, gm. i par. Szadek, odl. od Sieradza 21 w.; wś ma 9 dm., 99 mk.; folw. 4 dm., 13 mk. W 1827 r. 11 dm., 88 mk. W 1885 r. fol. T., oddzielony (1850 r.) od dóbr Rzepiszew, rozl. mr. 513: gr. or. i ogr. mr. 443, łąk mr. 13, past. mr. 32, nieuż. mr. 25; bud. mur. 4, drewnian. 3. Wś T. os. 13, mr. 164. Wś ta dawała pierwotnie dziesięcinę pleb. w Spicimierzu; na początku XVI w. dają łany folw. plebanowi w Szadku, łany zaś kmiece mansyonarzom przy kościele w Szadku, wartości do 4 grzyw. (Łaski, L. B., I, 356, 441). Według reg. pob. pow. Szadkowskiego z r. 1552 wś T. miała 5 os., 11 łanu. Część Benedykta 1 os. Część szlach. bez kmieci 1 łanu (Pawiński, Wielkp., II, 228, 245).

Spis 1925:
Tarnówka, wś, pow. sieradzki, gm. Szadek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 34. Ludność ogółem: 243. Mężczyzn 126, kobiet 117. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 243. Podało narodowość: polską 243.

Wikipedia:
Tarnówka-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Szadek. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1668

2 czerwca. Ja, Szymon Miłkowicz mansjonarz kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Wielmożnego Pana Hieronima Miaskowskiego i Wielmożnej Pani Konstancji [córki Jerzego Bykowskiego] Szlachetnych małżonków ze wsi Tarnówka, któremu nadalem imię Kazimierz. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stefan Wierzbowski starosta szadkowski i Katarzyna Gołebowska z Woli Piłatowskiej.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1682

Lipiec
21 Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Władysława Bykowskiego z Tarnówki i Magdaleny Wilkoszewskiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Józef i Jakub. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Topolski i Zofia Łasewska.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1687

16 marca. Ja, Tomasz Malarzewicz, mansjonarz i promotor Towarzystwa św. Różańca, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Władysława Bykowskiego i Magdaleny Wilczyckiej, prawowitych małżonków ze wsi Tarnówka, ktoremu nadałem imię Antoni. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Stanisław z Romiszewic Stokowski dzierżawca starostwa szadkowskiego i Szlachetna Małgorzata Sarnowska z Przatowa.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1687

Listopad
20 tego samego. Ja, Tomasz Malarzewicz, wikary i mansjonarz kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Adama Trzebińskiego i Kunegundy Skrzydłowskiej, prawowitych małżonków, obecnie rezydentów lub gości z Tarnówki, któremu nadałem imiona Marianna Dorota. Rodzicami jego chrzestnymi byli Szlachetny Stanisław Wilgoszowski i Magdalena Bykowska.


Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1757

Szadek
Roku, jak wyżej, dnia 2 lutego, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Paweł Karol, dziecko Urodzonych Jana i Franciszki Wierzbickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Kazimierz i Anna Jerzmanowscy, małżeństwo ze wsi Tarnówka.

Gazeta Warszawska 1802 nr 29

Citatio Edictalis. Fryderyk Wilhelm z Bożey Łaski Krol Pruski &c. Ninieyszym Pismem wiadomo czyniemy. Iź w Xiędze Hipoteczney maiętności Lutomirska , na Dobrach do niey należących Gorney Woli, Tarnowki Cześć B Dobruchowa Dystryktu Szadkowskiego Rubrica III. Nro I. dla Xięźney Anny Zamężney Jabłonowskiey, i Chrystyny Zamężney Bielińskiey Xiężny z Sanguszków, teraz iey Sukcessorow Protestacya względem ,. dla nich z tych Dobr należącego się Załatwienia zaniesiona iest. Gdy więc na fundamencie pomiędzy, Xięciem Sanguszkiem i Sukcessorami Ur: Jabłonowskiey i Bielińskiey zawartych Działow, iako też i na fundamencie, przez też uczynionych Kwitow, Sukcessorowie Ur: Jabłonowskiey i Bielińskiey iuż zaspokoieni są, zaczym Dokumenta de dato Warszawa d. 23. Lipca 1796. niedostateczne są, aby na fundamencie Ich Protestacya wymazaną bydź mogła. Ponieważ z nich ani zupełna Legitymacya Protestatom , ani też Konsens do wymazania Protestacyi nie wynika , domagał się więc teraźnieyszy Dziedzic Maiętności Lutomirskiey Ur: Franciszek Mączyński ktory takową od Xięcia Sanguszka okupił, ,aby wiadomi Sukcessorowie Xiężny U.: Anny Jabłonowskiey , iako to. 1.) Xiaże Stanisław Jabłonowski. 2 ) Tekla Zamężna Ur. Potocka. Także zmarłey Ur: Bieliński iako to. 1 .) Paweł Bieliński 2.) Jozef Bieliński. 3.) Barbara Kossowska 4.) Joanna Markisa Ur: Wielopolska, ktorych pomieszkanie niewiadome Edyktalnie Cytowani byli. Zapozywamy więc was— wspomnionych Sukcessorow Xiężney Jabłonowskiey i Bielińskiey z Sanguszków , iako też i ieszcze exystuiących niewiadomych Sukcessorow, lub Cessynaryuszow , aby w przeciągu 3. Miesięcy , a naydłużey na Terminie Dnia 12 Lipca o godzinie 10. z rana sub prejudicio w tuteyszey Regencyi przed Konsyliarzem v Colomb osobiście lub gdyby to bydź niemogło, przez Informacyą i Plenipotencyą opatrzonego tuteyszego Justiz Kommissarza , na co Assystens Ratha Lukasa, Justiz Kommissarzy: Schmekla, Mytschke , Janiszka, S...lingiera, Rozdaitze..a, i Kryminalnego Sędziego Skrzętwę proponuiemy , sztaneli; i ieżeli do Dobr Lutomierska Gorney Woli Tarnowki Części B. Dobruchowa, z Protestacyi w Xiędze Hypoteczney, tych Dobr Rubrica III Nro. I . ad Instancyam Xiężney Bielińskiey i Jabłonowskiey zapisaney , iakie Pretensye macie , te zameldowali , i przyzwoity Kwit , gdy iuż stosownie do Sądownego Kwitu de Act: w Zamku w Warszawie Dnia 15 7bris. 1796. względem tychże Dobr zaspokoieni zostaliście uczynili, w przypadku niestawienia się, tedy oczekiwać macie: iż z Pretensyami waszemi do wspomnioney Protestacyi Prekludowani zostaniecie. Taka w tym wola nasza. Przy wyciśnieniu naszey większey Pięczęci Regencyi Pruss Połudn: Kaliskiey , i zwyczaynych Podpisach, w Kaliszu d 19. Lutego 1803.


Gazeta Warszawska 1824 nr 49

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż w dniu 14 Maia roku 1824 o godzinie 9tey zrana przed W. Wincentym Kobyłeckim Notaryuszem Powiatu Szadkowskiego, w Szadku mieszkaiącym, odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienie dóbr Lutomierska z przyległościami: Czołczyn, Dziechtarzów, Wrząca, Dobruchów, Rzepiszew, Tarnówka, Górna Wola i Bugay, w Powiecie i Obwodzie Szadkowskim położonych, które w trzech następnie ułożonych pozycyiach wydzierżawione będą, i tak: 1. Miasto Lutomiersk z wsiami folwarcznemi Czołczyn, Dziechtarzów i Wrząca. — 2. Wieś folwarczna Dobruchów. — 3. Wsie folwarczne Rzepiszew, Tarnówka, Górna Wola i Bugay. Dobra te przynosiły roczney dzierżawy, iako to: Wsie folwarczne Rzepiszew, Tarnówka, oraz wieś zarobna Górna Wola i Bugay zł. Pol. 8000. — Wieś folwarczna Dobruchów zł. Pol. 5000. — Wieś folwarczna Czołczyn zł. Pol. 5000. — Miasto Lutomiersk z wsiami folwarcznemi Wrząca i Dziechtarzów, nie ruchuiąc w to czynszów, zł. Pol. 18,000. — Dzierżawa ta poczynać się będzie od Sgo Jana Chrzciciela roku 1824 i trwać będzie do tegoż czasu w roku 1827. — Kalisz dnia 23 Lutego 1824 roku.

Leon Nowierski. 

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 125

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Woiewodztwa Kaliskiego Uwiadomia publiczność, iż dobra ziemskie miasto Lutomiersk z częścią Stokowizna, oraz z przyległościami, Wrząca, Czalczyn, Dziechtarzew, Dobruchów, Kwiatkowice, Górna wola, Rzepiszew, Bugay i Tarnówka A. B. w pow. Szadkowskim parafii Lutomierskiey woiew. Kaliskiem położone; Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcyą zaległych procentów Towarzystwu Kredytowemu przypadaiących, z mocy art. 86 i 87 prawa seymowego w d. 1f13 czerwca 1825 r. zapadłego, w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od d. 24 czerwca r. b. do tegoż dnia. 1834 r. przez publiczną licytacyą w d. 16 czerwca r. b. o godzinie 3 z południa w Kaliszu w mieyscu posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowey województwa Kaliskiego odbyć się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymującemu puszczone zostaną, pod następuiącymi głównemi warunkami. 1. Dzierzawca obowiązany będzie, opłacać, co rocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne; iako to: podatku offary złp.4572 gr....19 kontyngensu liwerunkowego złp. 1117 gr. 10 2. Winien będzie przed obięciem dzierzawy złożyć monetą srebrną kurs wkraiu maiącą całkowitą zaległość Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu od udzieloney pożyczki należącą, łącznie z karami za miesięcy 6, złp. 15,878 gr. 14 obrachowaną i ratę czerwcową łącznie z procentem amortyz. za upłynione półrocze złp. 15,050 gr. 10 wynoszącą. 3. Przyiąć obowiązek dalszego regularnego przez ciąg dzierzawy wnoszenia opłat z dóbr tych Towarzystwu Kredytowemu należnych, w dwóch półrocznych ratach, a mianowicie od 1 do 12 czerwca i od 1 do 12 grudnia każdego roku, które to wypłaty półrocznie wynoszą złp. 16,050 gr. l0. 4 Oddać dobra po wyiściu kontraktu w takim stanie, w iakim ie obeymuie. 5. Zrzec się wszelkich pretensyi przez czas dzierzawy za iakie bądź nakłady gruntowe, 6. Co do uchybień opłat, dzierżawca poddać się winien exekucyi administracyyney i ulegać będzie decyzyom władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Reszta warunków licytacyinych, przez chęć dzierżawienia maiących, w każdym czasie w kancellaryi Dyrekcyi Szczegółowey przeyrzaną bydź może. Kalisz d. 29 kwietnia 1831 r. Prezes Biernacki. Pisarz Chrystowski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 64

(N. D. 1461). Naczelnik Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż z mocy upoważnienia Rządu Gubernialnego Kaliskiego z dnia 16 (28) Lutego r. b. Nr. 163 w biurze Naczelnika Powiatu Sieradzkiego o godzinie 11 z rana odbywać się będzie głośna in plus licytacja na wydzierżawienie dochodu propinacyjnego z gruntów włościańskich na lat dwa, poczynając od d. 20 Sierpnia (1 Września) 1866 r. do dnia 20 Sierpnia (1 Września) 1868 r. z obniżeniem o 1/4 część sumy dzierżawnej.
b. dnia 28 Marca (9 Kwietnia) 1867 r.
w dobrach Tarnówka od sumy rocznej rs. 25 k. 50.
Mający chęć licytowania obowiązany zaraz przy licytacji złożyć vadium 1/4 części sumy do licytacji oznaczonej, a utrzymujący się dokompletować takowe do sumy wyrównywającej 1/4 części postąpionej ceny dzierżawnej. Inne warunki mogą być przejrzane w każdym czasie w Biórze Naczelnika Powiatu w godzinach służbowych.
Sieradz d. 21 Lutego (5 Marca) 1867 r.Ziemia Sieradzka 1920 maj

Z Tarnówki, gm. Szadek.
We wsi naszej zostało zorganizowane w dn. 17 kwietnia r. b. przez p. Adama Chojnackiego, prezesa Związku Kółek Rolniczych Okręgu Szadkowskiego, nowe Koło Rolnicze. Członków zapisało się 52. Do Zarządu weszli: Józef Chudziaszek (prezes),. Fr. Ogiński (zast. prezesa), Józef Saładajczyk (sekretarz), Franciszek Durka (skarbnik), Tomasz Piotrowicz i Józef Adamczyk (członkowie zarządu). Roczna składka wynosić będzie 20 mk. Prezes Z. K. R., p. Chojnacki mówił o uprawie roli pod ziemniaki. Na zakończenie zebrani postanowili zebrać składkę na zakupienie Mszy św. na intencję Koła Roln., która też odbyła się dn. 25 kwietnia w kościele parafjalnym w Szadku.
Daj, Boże, aby w każdej wsi było Kółko Roln. !
Kółkowicz.


Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 99


Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Aleksander Rudzki, obwieszcza o toczących się postępowaniach spadkowych po zmarłych:
3) Rochu Adamczyku, właśc. działki gruntu Nr. 20 o obszarze 3 dzies. 2024 sąż. z majątku „Tarnówka A czyli Bronin", pow. Sieradzkiego;
4) Andrzeju Nawrocie, właśc. działki gruntu Nr. 1 o obszarze 6 dzies. 359 sążni z majątku Tarnówka B czyli Migas, pow. Sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań, spadkowych wyznaczony został na d. 24 czerwca 1922 r. w kancelarji tegoż notarjusza Rudzkiego w Kaliszu, dokąd winny się stawić osoby interesowane, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 64

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Jan Wyganowski, ob­wieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób zostały otwarte postę­powania spadkowe:
2) Ignacego Rybickiego, vel Rybaczka, właścic. działki Nr 23, obej­mującej 3 dzies. 2024 sąż., zapisanej w II Dziale wyk. hip. majątku Tar­nówka A. czyli Bronin, pow. Sieradzkiego pod Nr 21.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 20 lutego 1924 r. i w dniu tym osoby w spadku interesowane winny stawić się w kancelarji notarjusza Jana Wyganowskiego w Kaliszu.

 Ziemia Sieradzka 1923 marzec

Jest do sprzedania gospodarstwo rolne 9 morgów z budynkami murowanymi w dorym stanie z zasiewami za cenę przystępną tylko zaraz.
Wiadomość u p. Lesner w Tarnówce gm. Szadek.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 37

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Jan Wyganowski, obwie­szcza, że po śmierci Antoniego Bartoszka, współwłaśc. 8 mórg, zapis. w dziale II wyk. hip. maj. Tarnówka czyli Bronin, pow. Sieradzkiego pod Nr 13 otwarte zostało postępowanie spadkowe.

Termin zamknięcia postępowania spadkowego wyznaczony został na d. 10 października 1924 r. i w dniu tym osoby w spadku zainteresowane winny stawić sie w kancelarji notarjusza Jana Wyganowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 12

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Szymonie Swiętoszczyku, właśc. 6 morg. z maj. Tarnówka B vel Migas, pow. sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 22 sierpnia 1927 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 16

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 16 lutego 1927 r. L. BP. 597/3, wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1467 ,,Kółko Rolnicze" w Tarnówce.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 9

OGŁOSZENIE.
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 — ogłasza, że dnia 13 marca 1928 r. zatwierdzony został statut spółki wodnej we wsi Tarnówka, gm. Szadek. Spółka wodna nosi nazwę „ Tarnówka".
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut Spółki wodnej uchwalony przez członków na zebraniu w dniu 14 kwietnia 1927 r., ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Sieradz, dnia 4 czerwca 1928 r.
Starosta: w z. (—) Drożański

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 5

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW,
które decyzją Wojewody łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2307 Two Ochotn. Straży Pożarnej w Tarnówce Bronin, pow. Sieradz z dn. 5. 12. 29. L. II. Zw. 9973.

Echo Sieradzkie 1931 luty

Wybuchł pożar w zabudowaniach gospodarza Wincentego Nowaka, zamieszkałego we wsi Tarnówka, gm. Szadek. Spaliła się stodoła drewniana i narzędzia rolnicze, wartości 1112 złotych. Spalona stodoła była ubezpieczona. W czasie pożaru wypadku z ludźmi żadnego nie było. Jak ustalono pożar powstał skutkiem nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 17

Wydział hipoteczny sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Bronisławie - Nepomucenie - Lucynie Leopold i Annie Pelagji Głodzińskiej, współwłaścicielkach działki ziemi z majątku Tarnówka, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 29 sierpnia 1932 roku, w którym to terminie osoby intere­sowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 22a

Wpisy do rejestru handlowego
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 21 listopada 1931 r.
12350. „Józef Stanisławski", sklep kolonjalny ze sprzedażą mię­sa w Tarnówku, gminy Szadek, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1931 r. Właściciel Józef Stanisławski, zamieszkały w Tarnówku.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 63

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępo­wania spadkowe po zmarłych:
3) Ignacym Marczaku, właścicielu działki gruntu Nr. 10 o obszarze 3 ha 3592 mtr. z majątku Tarnówka lit. B, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 17 lutego 1933 roku w kancelarji notarjusza Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 66

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Józefie Kałużka, właścicielu działki Nr. 22 obszaru 3 dzies. 2024 sążnie z pod Nr. 22, działu II wykazu hip. majątku Tarnówka lit. A, powiatu sieradzkiego — i (...).
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 19 listopada 1932 roku, w którym to terminie osoby inte­resowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydzia­łu hipotecznego w celu ujawnienia swych praw, pod skutkami prekluzji.

Echo Sieradzkie 1932 6 październik

NOWA WSPINALNIA STRAŻACKA.
W dniu 18 września r. b., ochotnicze straże pożarne z miejscowości: Krokocice, Prątków, Rossoszyca, Szadek, Tarnówka, Wilamów, Zamłynie, tworząc rejon szadkowski Nr. 3 powiatu sieradzkiego, odbyły w m. Szadku ćwiczenia rejonowe oraz poświęcenie świeżo postawionej wspinalni przez Straż Pożarną Ochotniczą w Szadku.
Zawody rozpoczęły się o godz. 9 manewrem obrony młyna parowego. Po ukończeniu manewru, straże rejonu szadkowskiego oraz delegacje straży i rejonów okolicznych, miejscowe organizacje i cechy z orkiestrą Straży Pożarnej w Szadku na czele odmaszerowały do kościoła skąd po wysłuchaniu nabożeństwa odprawionego przez kapelana rejonu Szadkowskiego ks. kanonika Żaka, udały się na targowicę miejską, gdzie nastąpiło poświęcenie wspinalni.
Poświęcenia wspinalni dokonał kapelan rejonu ks. kanonik Żak i w krótkich słowach podkreślił znaczenie pracy strażackiej, jej wysiłki i jako dowód, że społeczeństwo rozumie i poprze wysiłki straży wskazał świeżo postawioną wspinalnię, która mimo kryzysu dzięki ofiarności okolicznego ziemiaństwa i miejscowego społeczeństwa powstała szybko. Następnie naczelnik rejonu druh R. Zaremba Cielecki wspinalnię oddał do użytku straży miejscowej i straży rejonu szadkowskiego. Po przemówieniach delegaci okolicznych straży i organizacji złożyli podpisy w księdze pamiątkowej.
Po zakończeniu poświęcenia wspinalni straże i goście oraz organizacje udali się do remizy na obiad. W czasie obiadu wygłoszono kilka przemówień okolicznościowych.
W międzyczasie przybył zastępca starosty p. Ejchblat witany bardzo serdecznie przez zebranych. Po zakończeniu obiadu w obecności p. starosty straże przystąpiły do dalszego ciągu zawodów.
Przeprowadzone ćwiczenia wykazały, iż straże pracują intensywnie nad wyszkoleniem a tem samem zapewniają współobywatelom bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Sąd w składzie druhowie: Kaske, nacz. O. S. P. Zd. Wola, Pacholczyk, adjutant O. S. P. Sieradz, Grabałoski, nacz. rejonu 8. i Fraszczyński nacz. O. S. P. Zadzim, przyznał 1 miejsce w grupie III O. S. P. Szadek, I miejsce w grupie IV O. S. P. Rossoszyca.
II miejsce — O. S. P. Wilamów, III miejsce — O. S. P. Tarnówka.
Ćwiczenia odbyły się pod kierunkiem naczelnika 3 rejonu druha R. Zaremby Sie[....]ego. W imienu Komitetu Obywatelskiego przyjmował gości druh L. Szymsiak, funkcję gospodarza pełniła straż pożarna z Szadku.


Echo Sieradzkie 1933 10 październik

NAWET W OBRONIE WŁASNEJ NIE WOLNO ZABIJAĆ.
Straż ogniowa wsi Tarnówka pod Szadkiem, aby nieco zasilić swe skromne fundusze w dniu 23 czerwca b. r. urządziła zabawę, na którą przybyło dużo młodzieży z bliższych i dalszych okolic. Przybyli również znani awanturnicy Wacław Piestrzyński, Roman Kapituła i inni uzbrojeni w gumowe pałki z żelazem na końcu, łańcuchy od roweru i t. p.
W czasie najlepszej zabawy, przybyli awanturnicy wszczęli kłótnię z Józefem Kapuściakiem (Rzepiszew), która następnie zamieniła się w bójkę. Na pomoc napadniętemu przybiegł kolega jego Lucjan Koład i ciężkim kamieniem uderzył Wacława Piestrzyńskego w głowę tak silnie że Piestrzyński po kilku godzinach wyzionął ducha.
Urząd prokuratorski postawił w stan oskarżenia Józefa Kapuściaka i Lucjana Kolada, których sprawę rozpatrywał Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu.

Sąd skazał Kapuściaka i Kolade po [5] i pół roku więzienia motywując, że choć oskarżeni występowali w obronie własnej jednakże ją przekroczyli.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Szadek dzieli się na gromady:
13. Tarnówka ,obejmującą: wieś Tarnówka, kolonję Tarnówka B, Tarnówka-Leopolda, kolonję Tarnówka W., kolonję Tarnówka A.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 38

Wydział hipoteczny, sekcja II-ga przy sądzie okręgowym w Kali­szu niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
6)Kazimierze Frankowskiej, właścicielce 1/4 części nieruchomo­ści pod nazwą "Działka ziemi w majątku Tarnówka", powiatu sieradz­kiego. Nr. 94/34.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 12 listopada 1934 roku, w którym to terminie osoby za­interesowane winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wy­działu hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 100

Wydział hipoteczny sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Antonim Ciepłusze, właścicielu działki Nr. 2, obszaru 6 dzie­sięcin 359 sążni z pod Nr. 8 działu II wykazu hipotecznego majątku Tarnówka lit. Б czyli Migas, powiatu sieradzkiego.
Termin dla zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 15 czerwca 1936 r., w którym to terminie osoby zainteresowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wydziału hipotecz­nego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.
_______________________________________________________________________________

Biuletyn Szadkowski  2002/2
_______________________________________________________________________________

 
Andrzej Nowak*
UKŁAD PRZESTRZENNY I INFRASTRUKTURA
SOŁECTWA TARNÓWKA**

Sołectwo Tarnówka położone jest w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Szadek. W jego skład wchodzą następujące jednostki osadnicze: Tarnówka, Tarnówka Kolonia A, Tarnówka Kolonia B i Tarnówka Folwark. Graniczy ono z następującymi sołectwami: na północy z Wolą Krokocką, na północnym-wschodzie z Rzepiszewem, na wschodzie z Górną Wolą, na południowym-wschodzie i południu z Wilamowem, na południu z Piaskami oraz na zachodzie i południowym-zachodzie z miastem Szadek. Pod względem fizycznogeograficznym obszar sołectwa znajduje się w dorzeczu Warty i jest odwadniany przez jeden z dopływów Pisi. Według systemu regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego, Tarnówka należy do Mezoregionu Wysoczyzna Łaska (318.19).
Opisywana jednostka posiada 3,82 km2 powierzchni, co stanowi 2,5% powierzchni gminy Szadek i liczy 153 mieszkańców (gęstość zaludnienia 40,1 osób/km2).
Przez omawiany obszar przebiega wojewódzka droga wojewódzka nr 710 prowadząca z Łodzi do Warty. Spośród większych miast najbliżej sołectwa położona jest Łódź leżąca w odległości 34 km od Tarnówki, następnie Sieradz: 22 km, Łask: 18 km oraz Zduńska Wola: 12 km. Mniejsze miasta znajdujące się najbliżej sołectwa to: Szadek: 4,5 km, Poddębice: 21 km, Konstantynów Łódzki: 22 km i Uniejów: 34 km.

* Andrzej Nowak jest asystentem w Zakładzie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego. ** W artykule tym wykorzystano materiały zebrane i zestawione w pracy dyplomowej Katarzyny Jesiołowskiej, Monografia geograficzna sołectwa Tarnówka w gminie Szadek, wykonanej w 2001 r. w Zakładzie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Marszał)

Struktura użytkowania ziemi

Struktura użytkowania ziemi sołectwa podkreśla jego zdecydowanie rolniczy charakter (tab.1). Podobnie jak i w całej gminie, również i na badanym obszarze, największy odsetek powierzchni zajmują użytki rolne, jednak ich udział w powierzchni sołectwa, sięgający 94,5%, jest niespotykanie wysoki nawet jak na tak typową gminę rolniczą, jaką jest Szadek. Ponadto strukturę użytkowania terenów sołectwa Tarnówka uzupełniają: zajmujące niespełna 1/3 ha lasy — 0,31 ha,), wody — 0,5%, tereny osadnicze — 1,6%, tereny komunikacyjne — 12 ha oraz nieużytki naturalne — 0,3%.


Spośród litologicznych typów gleb na terenie sołectwa Tarnówka występują gleby brunatne wyługowane, gleby bielicowe i płowe oraz czarne ziemie zdegradowane. Ostatnie z wymienionych rozmieszczone są na terenie sołectwa w postaci charakterystycznych wysepek. Oprócz nich występują tu także gleby obszarów podmokłych w związku z obecnością zawieszonych wód gruntowych, stawów oraz dopływu Pisi, czyli gleby mułowo-torfowe i torfowo-mułowe, torfowe, murszowo-torfowe, murszowo-mineralne, murszowate oraz mady. Pod względem bonitacyjnym przeważają gleby gorszych klas — od IV do VI, przy braku gleb najlepszych jakościowo, należących do I i II klasy bonitacyjnej (tab.2).
Wśród użytków rolnych największą część, bo ponad 90% użytków rolnych, stanowią grunty orne, koncentrując się głównie w zachodniej, słabiej zamieszkanej, części opisywanej jednostki. Sady, łąki i pastwiska zajmują pozostałą część użytków rolnych w następującym stosunku: łąki — 14 ha (3,9%), pastwiska — 11 ha (3,0%), sady — 10 ha (2,8%). Tereny te związane są ze skupiskami zabudowy mieszkaniowogospodarczej (sady), bądź też z przebiegającą centralnie przez teren sołectwa rzeką ąki i pastwiska). Konsekwencją bardzo wysokiego stopnia użytkowania ziemi przez rolnictwo, jest jeden z najniższych w gminie procent lesistości — zaledwie na poziomie 0,08%.


Lasy występują tutaj w postaci trzech niewielkich obszarowo zbiorowisk rozrzuconych wśród pól głównie w centralnej części sołectwa. Nieco większą powierzchnię zajmują tereny przez wody. Składają się na nie wody płynące — wspomniany już ciek będący dopływem Pisi, oraz wody stojące występujące w postaci trzech zbiorników wodnych w rejonie Tarnówki Folwarku. Tereny zabudowy mieszkaniowo-gospodarczej obejmują przede wszystkim wschodnią część sołectwa, gdzie koncentrują się trzy jednostki osadnicze: Tarnówka, Tarnówka Folwark oraz Tarnówka Kolonia A. Nieużytki zajmują jeden zwarty obszar we wschodniej części sołectwa (rys. 1).

Układ przestrzenny i charakterystyka zabudowy

Sołectwo Tarnówka, składa się z czterech części: wsi Tarnówka (prawdopodobnie genetycznie najstarsza jednostka osadnicza wchodząca w skład sołectwa) oraz z trzech jej przysiółków: Tarnówki Kol. A, Tarnówki Kol. B i Tarnówki Folwarku.
Wieś Tarnówka charakteryzuje się zwartą zabudową po obu stronach drogi. Regularny niwowy układ pól, jak i usytuowanie budynków po obu stronach drogi wskazuje na to, iż pod względem genetycznohistorycznym jest to ulicówka. Świadczy o tym również data powstania osiedla — XVI w., związana z intensyfikacją upraw rolnych przez wprowadzenie gospodarki trójpolowej. Bardzo prawdopodobne jest także, iż omawiana wieś powstała z łańcuchówki (wsi leśno-łanowej), a więc osiedlanie się ludności na tych terenach mogło być związane było z występowaniem licznych lasów, które można było karczować. Wskazywałyby na to długie pasy pól usytuowane równolegle do zabudowy.
Pewne jest natomiast, że pozostałe części wsi (Kolonie A i B oraz Folwark) są tworami powstałymi znacznie później być może w wyniku parcelacji, lub w sposób bardziej naturalny, na skutek samoistnego przesiedlania się ludności, spowodowanego poszukiwaniem nowych terenów pod uprawę. Zabudowa tych części wsi jest luźniejsza i bardziej chaotyczna.

Infrastruktura techniczna

Na terenie sołectwa wyróżnić można następujące elementy infrastruktury linowej i punktowej:
· sieć drogową;
· sieć energetyczną ze stacjami transformatorowymi;
· sieć wodociągową;
· sieć telekomunikacyjną.
Drogą najwyższej rangi jest tu droga wojewódzka jednojezdniowa asfaltowa nr 710, szerokości 10 m, prowadząca z Łodzi do Warty. Pozostałe drogi opisywanej jednostki administracyjnej są drogami niższej rangi, są to przede wszystkim drogi gminne o szerokości 6–8 m, nawierzchni szlakowej, żwirowo-piaszczystej lub piaszczystej, bądź też drogi polne o nawierzchni piaszczystej i szerokości 4 m.
Elektryfikacja sołectwa została przeprowadzona po II wojnie światowej i odbyła się w dwóch etapach. W pierwszym etapie, w ramach planu sześcioletniego (lata 1962-1968), została przeprowadzona linia niskiego napięcia oraz oddana do eksploatacji jedna z trzech funkcjonujących na terenie sołectwa stacji transformatorowych. W drugim etapie, w ramach doelektryfikowywania wsi, w lutym 1974 r., uruchomiono na terenie sołectwa dwie kolejne stacje transformatorowe.
W chwili obecnej mieszkańcy Tarnówki czerpią wodę z oddanego do eksploatacji w 1993 roku ujęcia wody w Łobudzicach. Długość sieci wodociągowej na terenie sołectwa wynosi 6 km. Aktualnie wodociąg zaopatruje w wodę wszystkie jednostki osadnicze wchodzące w skład sołectwa. Do wodociągu w 2000 r. podłączone były 43 budynki mieszkalne, które czerpały 5,9 tys. m3 wody.
Sieć telekomunikacyjną podłączono w latach 90-tych. W 2000 r. sołectwo posiadało 26 abonentów Telekomunikacji Polskiej, która jest na razie jedynym na tym terenie przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie telefonii stacjonarnej.

_______________________________________________________________________________

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza