-->

czwartek, 16 maja 2013

Syberia

Słownik Geograficzny:  
Syberia,  karczma w Złoczewie, pow. sieradzki, gm. i par. Złoczew.

Nie odnaleziona na mapach.

Kurjer Polski 1830 nr. 41

W Wilją Bożego Narodzenia zgorzała przez nieostrożność ludzi miejscowych karczma Syberja, należąca do dóbr Złoczewskich, w obwodzie Łęczyckim. Zdarzenie to w teraźniejszej porze zimnej, pozbawiło podróżnych wygodnego odpoczynku, tém bardziej, iż znajdowała się przy trakcie i była urządzona bardzo porządnie.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 108

(N. D. 2427) Dobra Ziemskie Złoczew składające się: z miasta Złoczew oraz probostwa tegoż nazwiska, z wsi czasowo-czynszowej Złoczewka wieś, folwarku głównego tegoż nazwiska, folwarku pomocniczego Borki, wsi zarobnej Huta Szklanna, wsi czasowo-czynszowej Miklerz, folwarku tegoż nazwiska, wsi czasowo-czynszowej Borzeckie, Zapowiednik, wsi zarobnej Czarne, wsi takiejże Huta Stara, folwarku pomocniczego Aleśnica, wsi zarobnej Bujnów, folwarku tegoż nazwiska, wsi zarobnej Cegielnia, wsi takiejże Grójec mały, folwarku tegoż nazwiska, wsi czasowo-czynszowej Stanisławów nareszcie z pustkowiów czyli osad czasowo czynszowych: Lesiak, Garbarczyk i Syberya, w O-gu i Pcie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone, należące prawem własności w 4j5 częściach do Gabryeli Hr. Małachowskich owdowiałej, Hr. Tarnowskiej, a w 1j5 części do beneficyalnych SS-rów po niegdy: Ignacym Hr. Stadnickim jako to Konstancyi Maryanny Józefy Zofii czterech imion Hr. Stadnickiej, Bronisława Juljana Jana Nepomucena Józefa czterech imion Hrabiego Stadnickiego na skutek wyroku w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu dnia 27 Lutego (11 Marca) 1846 r. między Prokuratoryą w Królestwie Polskiém na rzecz Skarbu Królestwa czyniącą, a Gabryelą z Hr. Małachowskich Hr. Tarnowską i wymienionymi SS mi niegdy Ignacego H. Stadnickiego zapadłego i od dawna już prawomocnego sprzedane będą z wszelkiemi przynależytościami, tak jak poniżej wzmiankowaną taxą opisane zostały, przez publiczną licytacya w drodze działów przed W. Assessorem Kollegialnym Juljanem Wąsowiczem Sędzią Delegowanym; w temże mieście Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny odbywających się.
Od Skarbu Królestwa nabył wszelkich praw tak co do wierzytelności hypotecznych, jak i co do dalszego popierania przedaży w drodze działów Jan Zaklika aktem dnia 11 (23) Marca 1855 r. przed Regentem Janem Niwińskim zeznanym, a ten dla doprowadzenia do skutku przedaży, ustanowił swym obrońcą Mateusza Rubach Adwokata; nateraz Karola Rozdejczer Patrona przy Tryb. Cyw. Gub. Warszaw. w Kaliszu.
Dobra te oszacowane są taxą przez 3-ch biegłych w dniach 16 (28) Marca 20 Marca (1 Kwietnia) 8 (20); 11 (23), 14 (26), 15 (27), 18 (30) Maja 1856 r. sporządzoną na rub. sr. 97650 kop. 95, potwierdzoną wyrokiem Trybunału Kaliskiego dnia 25 Kwietnia (7 Maja) 1857 r. zapadłym.
Taksa i warunki przedaży w Kancellaryach Pisarza Trybunału Kaliskiego, podpisanego Obrońcy Sądowego każdego czasu przejrzane być mogą.
Po ogłoszeniu w d. 24 Kwietnia (6 Maja) t. r warunków do przedaży tej ułożonych, termin do temczasowego przasądzenia na d. 7 (19) Czerwca r. b godzinę 3 z południa wyznaczony został. Licytacya rozpocznie się od summy rs. 97651.
Kalisz d. 27 Kwiet. (9 Maja) 1857 r.
M. Rozdejczer, Patron.

Dziennik Warszawski 1869 nr 282

N. D. 9115. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do wiadomości powszechnej, że na zasadzie art. 7, postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową pierwszą przez licytację publiczną, która odbędzie w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
55. Złoczew, składające się z miasta Złoczew, z wsi Złoczewska, Huta stara, Huta szklanna, Czarna, Miklesz i Bujnów, z pustkowiów: Baby, Olesnica, Mikla i Nowa Huta, tudzież dobr Grojca małego z przyległością Stanisławów; do dóbr tych należą jeszcze realności folwark Borki, osada młynarska, wieś Borzęckie, pustkowie Leśniak, pustkowie Garbierka, karczma Syberja i wieś Cegielnia, oraz z wszystkiemi przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 5,79l kop. 85, vadium do licytacji rsr. 10,000, licytacja rozpocznie się od sumy rub. sr. 43,750, termin sprzedaży dnia 9 (21) Października 1870 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Alfonsem Paszkowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki do licytacji są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży, dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (artyk. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku).
(…) Kalisz dnia 3 (15) Listopada 1869 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1870 nr 151

N. D. 5453. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Zawiadamia iż w dniu 5 (17) Sierpnia 1870 r. w godz. przedpołudniowych na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń Wydziału I ogłoszona zostaną poraz pierwszy warunki licytacyjne ułożone do sprzedaży dóbr ziemskich Złoczew z przyległościami w okręgu i powiecie Sieradzkim gubernji Kaliskiej położonych, a należących do gminy Złoczew.
Dobra to na żądanie Franciszka Hrabiego Mycielskiego z własnych funduszów utrzymującego się, w mieście Krakowie Cesarstwie Austrjackiem zamieszkałego zamieszkanie zaś obrane mającego u Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu urzędującego, Jana Daniela Wojciechowskiego w temże mieście zamieszkałego, który przymuszoną sprzedaż przeciwko wywłaszczanemu z nich dłużnikowi Faustynowi Dobrowolskiemu właścicielowi dóbr Złoczew w tychże dobrach zamieszkałemu popiera, przez akt Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w dniu 24 Marca (5 Kwietnia) 1870 r. rozpoczęty, a w d. 18 (30) Kwietnia t. r. zakończony. Akt ten doręczony został Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu Józefowi Sołeckiemu, Wójtowi osady dawniej miasta Złoczew Aleksandrowi Orłowskiemu, Wójtowi gminy Złoczewska wieś Kasprowi Turek, wszystkim w d. 12 (24) Maja 1870 r. następnie wpisany został do księgi wieczystej dóbr Złoczew w d. 29 Maja (10 Czerwca) 1870 r. do księgi zaś przez Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu utrzymywanej w d. 12 (24) Czerwca 1870 r.
TAK ZAJĘTE DOBRA SKŁADAJĄ SIĘ:
1. Z miasta dziś osady Złoczew należącej do gminy osady Złoczew, w osadzie tej są dwa domy zajezdne w jednym mieszka Franciszek Pluciński w drugim Ludwik Mączyński obadwaj szynkują trunki i opłacają czynsz dzierżawcy propinacji.
2. Z dóbr wsi Złoczewskiej, folwarków Miklosz, Borki, wsi Cegielnia, Stanisławów, Huta Szklanna, Borzęckie, Czarnej, Huty Starej, i Karczmy Syberja zwanej. W Hucie szklannej szynk prowadzi Mateusz Kuźniak, a w karczmie Syberja Jacenty Pluciński, za opłatą czynszu propinatorowi. Powyższe dobra są w posiadaniu i zarządzane przez Dobrowolskiego Faustyna wywłaszczanego dłużnika.
3. Z folwarku Oleśnicy który dzierżawi Stanisław Kowalski.
4. Z wsi i folwarku Bujnów, będącej w dzierżawie Wincentego Baranowicza. W karczmie tej wsi szynkuje trunki propinatora, za opłatą czynszu temuż Antoni Bardziński.
5. Z osady młynarskiej z zabudowaniem i wiatrakiem dzierżawionej przez Stanisława Brzozowskiego.
Dochód z propinacji w całych dobrach zajętych, dzierżawiony jest przez Icka Perkal.
Dobra pod N. 2, 3, 4 i 5 należą do gminy Złoczewska wieś, wszystkie zaś położone są w okręgu i powiecie Sieradzkim gubernji Kaliskiej.
Rozległość zajętych dóbr wynosi w przybliżeniu włók 195, mórg 15 prętów 50 miary nowopolskiej. Kalisz d. 12 (24) Czerwca 1870 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.
Wywieszono na tablicy sali audjencjonalnej Trybunału Cywilnego Kaliskiego d. 12 (24) Czerwca 1870 r.
Pisarz Trybunału,
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza