-->

poniedziałek, 13 maja 2013

Święte

Słownik Geograficzny:  
Swente,  Święte, przyl. dóbr Chajów, pow. sieradzki, 3 dm.

Spis 1925:
Święte, kol., pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Spisano łącznie z wsią Chajów.

Święte (Swente) 1839 r.


1992 r.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1900 nr 349

+ Pożary. W pierwszej połowie listopada w gub. kaliskiej było 7 pożarów, a. mianowicie: W Zielęcinie Małym, w pow. tureckim, w Woli Zaleskiej i Święte, w pow. sieradzkim (…) w Suliszewicach i Zdunach, w pow. kaliskim; (…) Straty wynikłe z pożarów powyższych wynoszą:
w ruchomościach i nieruchomościach ubezpieczonych 2,770 rb., w nieubezpieczonych zaś 380 rb. W tymże czasie wynikły 3 pożary prawdopodobnie z podpalenia, a mianowicie: w Starem Mieście pod Kaliszem, w Porczynach, w pow. sieradzkim i na kolonji Izabela-Dżąznowska, w pow. sieradzkim. Wynikłe straty z tych pożarów wynoszą w ubezpieczonych nieruchomościach 250 rb., a w nieubezpieczonych wraz z ruchomościami rb. 1,210.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:
4. Chajew, obejmującą: wieś Chajew, wieś Święte.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Łódzkie 1936 listopad

Dwa strzały w nocy. Odpalony amant zranił ciężko brata wybranki. 
SIERADZ 17.11. W zagrodzie bogatej rodziny Kroguleckich we wsi Ciągnisz gm. Godynice, rozegrała się tragedia. Późnym wieczorem najstarszy syn Stanisław Krogulecki, lat 34 udał się z latarką do stajni celem oprzątnięcia koni. Po wyjściu ze stajni zauważył w świetle latarki w odległości 4 1/2 mtr. stojącego Teofila Zwierzaka, lat 30 ze wsi Święta, gm. Brzeźno, mierzącego doń z fuzji. Padł strzał i cały nabój ugodził Kroguleckjego w szyję. Za chwilę Zwierzak strzelił po raz drugi raniąc przeciwnika w ramię. Pomimo ran Krogulecki, silny mężczyzna nie padł na ziemię i brocząc obficie krwią udał się do domu. Zaalarmowana rodzina ciężko postrzelonego natychmiast odwiozła do szpitala. Zawiadomioną o wypadku policja zatrzymała sprawcę i wszczęła dochodzenie. Przyczyny zajścia przedstawiają się następująco: Od kilku lat Zwierzak ubiegał się o rękę Kazimiery Kroguleckiej, siostry ciężko rannego. Ponieważ Zwierzak cieszy się niedobrą opinią, rodzina a szczególniej Stanisław K. energicznie protestowali przeciwko projektowanemu małżeństwu. Badany przez policję Teofil Zwierzak nie przyznaje się do winy. Natomiast poszkodowany z całą stanowczością twierdzi, że to Zwierzak strzelał do niego. Zaznaczyć należy, że Zwierzak w ubiegłym roku strzelał również do tegoż Kroguleckiego, trafiając go trzema kulami rewolwerowymi. Ponieważ było ciemno Krogulecki nie mógł kategorycznie stwierdzić, że to Zwierzak strzelał do niego, wobec czego sprawa została umorzona.  

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza