-->

wtorek, 28 maja 2013

Strzałki Sękowskie

Spis 1925:
Strzałki Sękowskie, kol., pow. sieradzki, gm. Majaczewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 22. Ludność ogółem: 163. Mężczyzn 85, kobiet 78. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 163. Podało narodowość: polską 163.

Strzałki Sękowskie, obecnie część wsi Strzałki w gminie Burzenin.

1992 r.

Ziemia Sieradzka 1921 październik

Strzałki Sękowskie, gm. Majaczewice. Corocznie wsie nasze ponoszą olbrzymie straty wskutek pożarów, a przy dzisiejszych cenach budulca i inwentarzy, niezamożni gospodarze pozostają w ostatecznej nędzy. Przed paru tygodniami pastwą ognia stała się zagroda niezamożnego włośćjanina Józefa Wożniaka w kolonji Strzałki Sękowskie, gm. Majaczewice. Płomienie strawiły literalnie cały dobytek: dom mieszkalny, stodołę ze zbożem, oborę, chlewy; spaliła się trzoda chlewna, koń, narzędzia gospodarcze, sprzęty domowe, bielizna. Pogorzelec Woźniak pozostał w rozpaczliwem położeniu, z którego podźwignąć go może jedynie tylko litościwa pomoc i ofiarność sąsiadów i współobywateli. J. W.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 85

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Władysławie Bartnickiej, współwłaśc. 5 dzies. 250 sąż. z maj. Strzałki-Sęki, pow. Sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 12 maja 1924 r. w którym to dniu osoby interesowane winny zgło­sić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Majaczewice dzieli się na gromady:
16. Strzałki, obejmującą: wieś Strzałki, wieś Strzałki-Ręszew, kolonję Strzałki-Sękowskie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza